images
UN
UN
သမိုင္းစဥ္ဆက္ ထက္ျမက္ႏိုးၾကား ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား (အတိတ္ဆီက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား)
ေမာင္သာေအး(ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ) Thursday, 06 December 2018
''တန္ခုိးႀကီးေစ၊ ဤကမၻာတစ္ဝန္း မွာျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ၾကည္သဒၵါမႏြမ္း ရေအာင္၊ မဒီကညာအခန္းကုိေတာ့ ေဖာ္ျပ မေႏွးတာရွည္၊ အုိရွင္ ...စီကာကမ္းလုိက္ ပါရဲ႕ ျပည္သာဖုိ႔လမ္းပါပဲ''
''ျမန္မာ့ကုိယ္ေနရာ မွန္ယွဥ္ေတြးရရင္ ကြၽန္မတုိ႔တစ္ေတြဟာစြမ္းအင္လည္းမေသး ခဲ့ပါဘူး၊ လမ္းထြင္ေပးခဲ့တဲ့ မိန္းမျမတ္ အာဇာနည္၊ အထိမ္းအမွတ္ကမၻာတည္ေစဖုိ႔ ေျပာခ်င္လြန္း၊အုိရွင္...ကိန္းအရပ္ရပ္သာပါစီ ဆုိတဲ့သေဘာတြင္ညႊန္း''
''မွန္းဆငယ္ေထြ၊ စန္းလရတနာေငြသုိ႔ ခ်မ္းျမရန္ အခါေပးေပါ့၊ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္စနစ္ေကာင္းပုံက၊ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္ လွန္ၿပီမုိ႔၊ ေလ်ာ္ကန္သည္ခုိင္မာဇြဲရယ္နဲ႔ လက္တြဲရန္ပတၱနာေလာင္းမယ္ပါ့၊ စြမ္း အင္ကုိ လမ္းထြင္ဖုိ႔အေၾကာင္းေတြနဲ႔၊ သီလရွင္သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ပါ မဒီပ်ဳိေတြ ၾကည္ညိဳဖုိ႔ေကာင္းတာေၾကာင့္၊ ထူးခြၽန္သူ ပ်ဳိႏြဲ႕ေႏွာင္းတုိ႔ကုိလ၊ ေမကညာေဖြရွာ ေဆာင္းပါလုိ႔၊ ေပါင္းေဆြသမုတုိ႔ဘဝင္မွာ ထိေစညႊန္းတဲ့ျပင္၊တေကာင္းေငြခ႐ုႏွင့္တင္ ပဏၰာရွိေျခြသြန္းလုိက္မယ္... အုိရွင္ ေၾသာင္းေဇယ်တု မဂၤလာဘိေသခြန္း''
ေဒၚေစာမုံညင္း (၈-၄-၇၆)
''ျပည္အက်ဳိးကိုလ၊ သည္ပုိးကာ ေဆာင္အစြမ္းမွာျဖင့္၊ေမာင္ထမ္းလွ်င္ မယ္ က ရြက္မယ္လုိ႔၊သြယ္ဆက္ေစတနာေၾကာင့္ ေဝဆာဆာေနရာတြင္းမွာပဲ ေမကညာ ေဝကာဝုိင္းသည္သုိ႔၊ တုိင္းျပည္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ပုံ''
''ႏုိင္ငံေရးရယ္ႏွင့္ ေဆးပညာစစ္ တလင္း၊ သတင္းစာဂ်ာနယ္ေတြႏွင့္ ဥပေဒ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ျပင္၊ ေသာင္းေထာင္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေပးပါလုိ႔၊ စာေရးကာဆုိအက တြင္မွ၊ သာသနာ့တာဝန္ေတြထိ တုိ႔ေမေတြ ကုိယ့္ေျခေထာက္ကုိလ၊ အိမ္ေဆာက္ကာ တည္တည္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့၊ မလပ္ေအာင္ျဖစ္ စဥ္ေၾကာင္းကုိေတာ့၊ စုေပါင္းကာ ဤ စာအုပ္တြင္ျဖင့္ စီအစဥ္ပီျပင္႐ုပ္ကယ္ႏွင့္ အဘိဓာန္သိရန္လုပ္ပါလုိ႔၊ မ စြယ္စုံျပဖြယ္ ထုတ္၊ ေပါင္းခ်ဳပ္အစုံ''
ရေဝထြန္း
စာေရးဆရာမႀကီးေဒၚေစာမုံညင္းက 'ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး'ဆုိသည့္ စာအုပ္တစ္ အုပ္ကုိ ေရးခဲ့ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ဝံ သာႏုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ျမန္မာ့ကုမၼာရီအသင္း မ်ား၊ ဥပေဒေလာကမွ အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ား၊ ေဆးပညာေလာကမွ အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ျပန္တမ္းဝင္အမ်ဳိးသမီးအရာရွိ မ်ား၊ ေဆးပညာေလာကမွ အမ်ဳိးသမီးဝန္ ထမ္းမ်ား၊ သတင္းစာထုတ္ေဝသူအမ်ဳိးသ မီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးစာေပပညာရွင္မ်ား၊ ဂီတ ပညာရွင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဇာတ္အၿငိမ့္ပညာ ရွင္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ပညာသည္မ်ား၊ အဆုိေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ သာသနဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးအ ေက်ာ္အေမာ္မ်ား၊ ထင္ရွားေသာအမ်ဳိးသမီး ႀကီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအမတ္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔၏အေၾကာင္းကုိ... ''ထူးခြၽန္သူျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတုိ႔ကုိသာဓက ပုံႏွယ္ေဆာင္၍ ယုံလြယ္ေအာင္အသိေပးလုိ႔ ရယ္၊ အုိရွင္...၊ မေႏွးခဏေတြးဆၿပီး ေရး ရပါသည္''လုိ႔ ဆုိၿပီး ေရးခဲ့ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးမရမီ ကုိလုိနီေခတ္ေႏွာင္း ပုိင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံ့တာဝန္ယူရသည့္အခ်ိန္အထိ အပုိင္း အျခားအတြင္း အမ်ဳိးသားအမတ္မ်ား၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကုိေဖာ္ျပလုိပါ သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အား အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး အျဖစ္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္ ဘာသာေရး ကုိ အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားလာၾကသည္။ အမ်ဳိးသားအသင္း အဖြဲ႕မ်ားမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕စည္းအေနျဖင့္ ကုမၼာရီအမ်ဳိးသမီးအသင္းမွာ အေရးပါေသာ အမ်ဳိးသမီးအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ထုိကုမၼာရီအသင္းသည္ တုိ႔ဗမာအစည္း အ႐ုံးဝင္သခင္မမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ ဆင့္တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ထို သခင္မမ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္ မာ့ေျမေပၚမွ ၿဗိတိသွ်တို႔ထြက္ခြာသြားေစ ရန္လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ကိစၥတြင္ တစ္တပ္ တစ္အားပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအျပင္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအင္ အားစုတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔စစ္႐ႈံး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၾကေသာအခါ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံ မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးထုသည္ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကျပန္သည္။
အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးအားလံုးသည္ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔အားလံုး သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးၫႊန္ၾကားခ်က္ အရ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေရွး ႐ႈလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ တိုင္းျပည္ႏုနယ္ စဥ္ကာလတြင္ ပထမျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးအမတ္မ်ားအားလံုးသည္ ဖ-ဆ- ပ-လကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးမွမၾကာမီကာလတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းမွ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားကြဲျပား လာသည္။ ယင္းအခါ လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ ေရာက္လာေသာ အမတ္မ်ားသည္ ကိုယ္စား ျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုမွ ပါဝင္လာၾကသည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ဖ-ဆ-ပ-လ၊ ပမညတ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိး သားညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု)၊ ဒီမိုကရက္ တစ္၊ ရ-တ-ည-ဘ-ဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္တန္းသားမ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕)၊ တစ္သီးပုဂၢလ စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာတြင္ အႀကိတ္အနယ္ပါဝင္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ဦးေရလည္း သိသိသာသာ တိုးလာသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ဖ-ဆ-ပ-လ အမတ္မ်ား မ်ားျပားစြာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အမ်ဳိးသမီးအမတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ေဒၚႏွင္းျမ(ေမာ္လၿမိဳင္)၊ေဒၚအမာ (စစ္ ကိုင္း)၊ေဒၚခင္လွ(စမ္းေခ်ာင္း)၊သံအမတ္ႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္၊မစၥစ္ဘေမာင္ခ်ိန္၊ ေဒၚခင္ခ်စ္၊ ေဒၚႏွင္းလွ(က်ိဳကၡမီ)၊ေဒၚစိန္ပု၊ ေဒၚေစာေရႊ တို႔ျဖစ္သည္။ အျခားအမ်ဳိးသမီးအမတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိပါဦးမည္။
ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈ ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္ေရးရၿပီး စအခ်ိန္က ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ တတ္စြမ္းသမွ် ျဖည့္ ဆည္းေပးခဲ့ၾကသည္။ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ အတြင္း၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တစ္မ်ဳိး သားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အက္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္မ်ား သည္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တစ္ဖက္မွလည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသားအမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ အခြင့္အေရးရရွိရန္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သား မ်ား၊အမ်ဳိးသားလုပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ခ ရေစရန္၊လစာဝင္ေငြရေစရန္ႀကိဳးပမ္းသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အထူးထိမ္း ျမားမႈႏွင့္အေမြဆက္ခံေရးဥပေဒ၊ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရးဥပေဒ စသည့္ အမ်ဳိးထုကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္လည္းႀကိဳး ပမ္းခဲ့ၾကသည္။
နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္က 'မိန္းမ-မင္း တိုင္ပင္'ဟူေသာေတးသီခ်င္းေရးကာ ျမေျခ က်င္းမေငြၿမိဳင္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဆိုခဲ့ ေသာ သီခ်င္းမွာ-
'မိန္းမငါးေထာင္စားဟု မၾကားဖူးသူ ေတြရယ္တာေပါ့ေအ၊ ဦးခ်စ္လိႈင္ ႏွမေတာ္ သူေတြ ဗမာျပည္ႀကီးရဲ႕ ေကာင္စီအမတ္ ျဖစ္လာၿပီေလ၊ နာမည္က ဘယ္သူလဲ ေဒၚ ႏွင္းျမေခၚေစာဆပါတဲ့ေလ။
ဘိလပ္မ်က္ႏွာ စံုညီဝင္ျပန္ၿပီေလ ေဒၚေစာဆႏွင့္ ေဒၚျမစိန္ တစ္ခ်ိန္တည္းေပ...ဗမာ(ယခုျမန္မာ) တုိင္းရင္းႏိုင္ငံအေျခ-ရယ္ၾကေတာ့မေလ အားလံုးဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရယ္ၾကေတာ့ မေလ၊ မိန္းမအားလံုး ဆပ္ေကာ္မတီအမတ္ မ်ား...ျဖစ္လာၿပီေလ...''
ဆိုရရင္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္က ပထမ အမတ္ ေဒၚႏွင္းလွကလည္း ေမာ္လၿမိဳင္ ကပင္ျဖစ္ရာ ေရွးက မင္းတုိင္ပင္အမတ္ ေမာ္လၿမိဳင္ေဒၚႏွင္းျမႏွင့္ တခ်ဳိ႕အမွတ္မွား တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ကခြဲျခား ေျပာေနသျဖင့္ မွားဖို႔မရိွပါ။ ဆိုရရင္ ျမန္မာ တို႔သည္ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ရိွၾကသည္။ ''ဇာတိမာန္''ဟူသည္ အမ်ဳိးအႏြယ္ကိုစြဲ ၍ စိတ္ေနစိတ္ထားျမင့္မားျခင္း၊ မ်ဳိး႐ိုးဇာ တိကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ေနစိတ္ထားျမင့္ မားျခင္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ရွင္း ရွင္းလင္းလင္းဆိုရရင္-
(၁) မိမိတို႔ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အႏြယ္အျမစ္သန္႔စင္ျမင့္ျမတ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ေနျမင့္မားျခင္း။
(၂) မိမိတို႔ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား မွီ တင္းေနထိုင္ရာ အမိေျမသည္ ရာသီ ဥတုေကာင္းမြန္မွ်တျခင္း၊ သယံဇာတ ေပါၾ<ြကယ္ျခင္း၊ ေျမၾသဇာထက္သန္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ႏိုးသည့္စိတ္ျဖင့္ စိတ္ေနျမင့္မားျခင္း။
(၃) မိမိတို႔ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ၾကံဳရာက်ရာ လူမ်ဳိး မ်ားလာေရာက္ေနထုိင္ၿပီးမွ စပ္စပ္ဖာ ဖာတည္ေထာင္ထားရေသာ တုိင္း ျပည္မ်ဳိးမဟုတ္၊ ဇာတိပ်က္၊ ယဥ္ ေက်းမႈမဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားမဟုတ္၊ ပကတိတည္ရိွေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ သည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စိတ္ေန ျမင့္မားျခင္း...
ဟူ၍ ယူသင့္ရသင့္သည္ဟုထင္မိပါသည္။
ယေန႔စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုက ေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးကုန္လုပ္စြမ္း အားစုမ်ား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ျပည္ သူတို႔လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ စာေပတတ္ ေျမာက္မႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားတိုးတက္ လာေရးကိုသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဒီမို ကေရစီထူေထာင္ေရးလမ္းအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္း သြားၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ လူ ပုဂိၢဳလ္ကိုကိုးကြယ္ေရး၊ မည္သည့္ျပည္ပ ဖိအား၊ တြန္းအားျဖင့္မွ် ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မထူေထာင္ႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူ ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာ ထားေဖာ္ျပရန္ လိုပါသည္။
''အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝလုံျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈ၍လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္။ (ယေန႔ကာလေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္)။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပညာသင္ ၾကားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ ဘက္စုံက႑စုံ မွ အားေပးကူညီမည္။ အားေပးကူညီေန သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္မခြဲျခားဘဲ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိသည္''
ဆိုရရင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ျဖစ္သည့္ ''ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အင္အား တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ရပ္လုံး၏ ေကာင္းက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ ထက္ျမက္ႏိုးၾကား ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သက္ေသျပဳ၍ အေလး အနက္တင္ျပရင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟို အမ်ဳိးသမီးညီလာခံႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို လိုက္ပါသည္။