images
UN
UN
ေငြေၾကးက႑ဆုိင္ရာအက်ပ္အတည္း၏ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာႏွင့္အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား
Wednesday, 12 December 2018
႐ူပီးေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ ျခင္းမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုစိတ္ေလ်ာ့က်ေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ သည္။ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူသည္ လည္း ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေန ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္ သည္။ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ထဲ၌ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ား ပိုမိုပိုင္ဆုိင္သည့္ ေစ်းကြက္မ်ားဆီသို႔ အရင္းအႏွီးမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပိုင္ဆုိင္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနတစ္ခုေအာက္၌ တြက္ခ်က္ရန္ လြယ္ကူေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ ဘက္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ အျပင္ အတိုးႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ မေလးရွားႏွင့္စင္ကာပူ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ၾကားတြင္ ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေသာကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ဂယက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ားသည္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ကုန္သြယ္မႈက႑အေပၚ မွီခိုမႈျမင့္မား သည့္ မေလးရွားႏွင့္စင္ကာပူသည္ ကုန္ သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ေပၚထြက္လာသည့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအေျခ အေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ အာဆီယံအဖြဲ႕ ဝင္တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း သို႔မဟုတ္ အာဆီယံ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုးအေနျဖင့္ မည္သည့္ျဖစ္ ႏိုင္ေျခမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသနည္းဟု သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေလ ျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေလျဖတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ ဦးေႏွာက္သို႔ေသြးစီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔ေစသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးျဖစ္ကာ မည္ သူမဆို အခ်ိန္တိုင္းရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မေရြးၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္ ေငြလဲႏႈန္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေလျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ ေဝဒနာ မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ကုထံုး မ်ဳိးျဖင့္ ကုစားမည္၊ ျဖစ္မလာေစရန္ အတြက္ မည္သည့္ကာကြယ္တားဆီးမႈ မ်ဳိး ျပဳလုပ္မည္ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား အတြက္ အေျဖရွာထားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ သည္။ အားေကာင္းေမာင္းသန္အေျခ အေနမ်ဳိးမရွိသည့္ စီးပြားေရးမ်ဳိးပိုင္ဆိုင္ ထားပါက အေရးႀကီးသည့္အေနအထား တစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကို သတိျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္ေသာသေဘာမ်ဳိးရွိသည္ ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အာရွ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအက်ပ္ အတည္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါက ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းအၿပီးတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၌ ထင္သာျမင္သာရွိ ေသာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈႏွစ္ခု ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ပထမ တစ္ခုမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား၌ စီးပြားေရးက႑ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ေပါင္း စည္းမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ အဓိကက်သည့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္လာျခင္းမ်ားျဖစ္ သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေဒသတြင္း၌ သာမက တစ္ကမၻာလံုးတြင္ပါ လူမႈႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑မ်ား တြင္ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားေပၚထြက္ လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၏ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ဘက္တစ္ဖက္ တည္းကိုဦးတည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာက်ဴးလြန္ခဲ့ သည့္ISအဖြဲ႕ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းမွာ အေကာင္းဆံုးနမူနာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕ သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ထိန္း ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၌ အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား အေျခ ခ်လႈပ္ရွားေနသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ ေငြေၾကးအက်ပ္ အတည္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ ေသာ မူမွန္မဟုတ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ ေပၚလာခဲ့ပါက အစြန္းေရာက္မ်ားကို အားေပးေထာက္ခံသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း အလိုက္ အစြန္းေရာက္သည့္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကိုအားေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာေလ့ရွိသည္။လူမႈစီးပြားေရး က႑ႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား တြင္ က်ဆင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လက္ရွိတာဝန္ယူေနေသာ အစိုးရ အတြက္ ဖိစီးမႈႀကီးမားေသာအရာမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကား၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကုန္ သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိပါက အာ ဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈ ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးခိုင္ မာမႈနည္းပါးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားသည့္အက်ပ္အတည္းမ်ားရင္ဆိုင္ ရမည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိဖြယ္ လည္းရွိေနသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေန မ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသပ္ကာ ေငြေၾကးတန္ဖိုးခိုင္မာမႈအား အေလးေပး သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ျခင္းမရွိပါကႀကီးမားသည့္အက်ပ္အတည္း မ်ား ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာ ႏိုင္သည္ကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ အာဆီ ယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္အခ်ိန္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ (Ref; Is An ASEAN Currency Crisis Looming? By Christopher H Lim And Tan Ming Hui )