images
UN
UN
စာေပထဲမွ ပညာမ်ား
ေအာင္ၾကည္ၫြန့္(တကၠသိုလ္) Thursday, 13 December 2018
ဆရာႀကီးတစ္ဦးက ''စာဆိုသည္မွာ ပညာကိုမ်ားမ်ားႏွင့္ ျမန္ျမန္ရယူေသာ ကိရိယာတစ္ခု''ဟု တင္စားခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီး၏အဆိုသည္ မွန္ကန္လွပါ သည္။ စာထဲတြင္ ပညာမ်ားရွိပါသည္။ ပညာရရန္ စာေပေလ့လာဖတ္႐ႈရသည္။ သို႔အတြက္ ဆရာသမား၊ လူႀကီးသူမတို႔ က ''စာဖတ္ပါ၊ စာဖတ္ပါ''ဟု တိုက္ တြန္းႏႈိးေဆာ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့ပညာေရးအစမွာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းပညာေရးက စခဲ့သည္ဟု ဆို ရပါမည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာ ေရးစနစ္၊ပညာေရးသင္႐ိုးမ်ားကုိသင္ၾကား ရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ မ်ား၊ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။
ရဟန္းပညာရွိစာဆိုေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဝင္စာေပက်မ္းဂန္တို႔ကိုေလ့လာဆည္း ပူးကာ ျမန္မာလူငယ္လူရြယ္ ေက်ာင္း သားလူမမယ္တို႔ကို အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ ကဗ်ာလကၤာမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စကားေျပမ်ားျဖင့္လည္း ေကာင္းေရးသား၍ ပညာေပးခဲ့ၾကသည္။ ရဟန္းပညာရိွ၊ လူပညာရွိ ကဝိအေက်ာ္ အေမာ္တို႔သည္ လူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေရး၊ စာရိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆံုးမစာ မ်ားကိုသီကံုးေရးသားဖြဲ႕ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါေရးသားဖြဲ႕ဆိုမႈမ်ားကို ယဥ္ေက်း မႈအရာရွိဆရာႀကီးနန္းညြန္႔ေဆြက ''ဆံုးမ စာေပါင္းခ်ဳပ္''ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ဆံုးမစာေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ရဟန္းပညာ ရွိ၊ လူပညာရွိတို႔ ေရးသားသီကံုးေသာ ဆံုးမစာမ်ားကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရပါသည္။ ဆံုးမစာမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကဗ်ာပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စပ္ဆိုထားသည္ကိုေတြ႕ရ သည္။
ဆံုးမစာေပါင္းခ်ဳပ္ထဲမွ ပထမဦးဆံုး ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုသည္မွာ ဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ျဖစ္သည္။ ဆရာ ေတာ္၏ပုေတၱာဝါဒဆံုးမစာမွာထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ဆရာေတာ္သည္က်မ္း ေပါင္း ၂၇က်မ္းေရးခဲ့ၿပီး ပုေတၱာဝါဒ က်မ္းသည္ ၂၇က်မ္းေျမာက္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ပုေတၱာဝါဒဆံုးမစာတြင္ သင္႐ိုးႏွင့္ စာသင္ပံုစာသင္နည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။
ပုေတၱာဝါဒဆံုးမစာ အပိုဒ္ ၁ဝ တြင္-
''မေမ့ေလ်ာ့ႏွင့္မေပါ့ႏွင့္သား၊မိစကား ကို၊ ငါ့သားေမာင္ပု၊ ငယ္ရြယ္ႏုက၊ ဗဟု သိပၸ၊ ဟူသမွ်ကို၊ တတ္လွ လွ်င္ေအာင္၊ ေမာင္ငယ္ပ်ဳိထြား၊ ေက်ာင္းသို႔သြား၍''
စသည္ျဖင့္ အမိျဖစ္သူက မိမိသား ကေလးေက်ာင္းသို႔သြား၍ ပညာသင္ခ်င္ ေအာင္ ေခ်ာ့ေမာ့ေသြးေဆာင္ပံုကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။
လူတစ္လံုး သူတစ္လံုးျဖစ္ရန္ အ႒ာ ရသ ၁၈ ရပ္အနက္ တစ္ခုခု တတ္သင့္ ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ မတတ္လွ်င္ စီးပြား ေရးမေကာင္းဘဲ၊ ခ်မ္းသာမႈမရွိႏိုင္ဆို ေသာအခ်က္ကို အပိုဒ္ ၁၂ တြင္ ေလ့လာ မိပါသည္။
လူေရး လူရာ၊ လူခ်င္းရာကား
အ႒ာရသ သိပၸံအျပား
ဆယ့္ရွစ္ပါးတြင္ တအင္အင္ကို
အၾကင္သသူ မတတ္မူကား
ထိုသူအားလွ်င္
စီးပြားမေရာက္ ခ်မ္းသာေပ်ာက္၍
စသည္ျဖင့္ ဆံုးမထားသည္။
အစ္မႀကီးျဖစ္သူကေမာင္ငယ္ကေလး ေက်ာင္းသြားခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ပံုမွာ လည္း ဖတ္ရသူအဖို႔ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ေစ ၿပီးအစ္မႀကီး၏ေမတၱာေစတနာကိုေတြ႕ေန ရပါသည္။ဆရာေတာ္ကအပိုဒ္၁၃ တြင္-
''ေမာင္လွအိမ္ဝယ္
လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ကို
ေမာင္ငယ္ဆံမွ်
မေၾကာင့္ၾကႏွင့္
ႏွမတို႔ေရး
ရွိေစေသးေလာ့။
ငယ္ေသြးငယ္ရြယ္
ငယ္ႏုနယ္က
ေမာင္ငယ္ပညာ
ရွိေအာင္သာလွ်င္
ေမာင္သာႀကိဳးစား
ေက်ာင္းကန္သြား၍
ရႊင္အားရရ
လွလွေကြးေကြး
စာေရးတတ္မႈ
လံု႔လျပဳေလာ့''
ဟူ၍ ဖြဲ႕ဆိုဆံုးမထားသည္။

အစ္မႀကီး၏ေျပာဆိုဆံုးမမႈကို နာခံ၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိအေပၚကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ ႏိုးေသာအစ္မႀကီးျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ငယ္ေက်ာင္းသို႔သြားပါသည္။ေက်ာင္း တြင္ စာေရး၊ စာဖတ္သင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာသည့္တပည့္ ငယ္ကို စာေရးတတ္ေအာင္ သင္ေပးပံု မွာ အေသးစိတ္သည္။ လက္ကိုမည္သို႔ မည္ပံုထားရမည္ကို ၫႊန္ျပသည္။
''က်ဳိးေၾကာင္းေမွ်ာ္လ်က္
ႏႈိးေဆာ္ကုန္ေျမာက္
ေက်ာင္းသို႔ေရာက္လွာ
ျမတ္ဆရာလည္း
သို႔မွာသုိ႔ေရး
ႏႈတ္သံေလးႏွင့္
ညီေထြးသည္ႏွယ္
လက္သူၾ<ြကယ္ႏွင့္
လက္လယ္ကိုကား
ဤသို႔ထားမွ
လက္မသိုသိပ္
လက္ညႇိဳးပိတ္၍
ႏွိပ္ခါလည္းၾ<ြက
မကာလည္းေရး
ႏႈတ္သံေလးႏွင့္
ဧဧသံရႊင္
လက္ထားသင္သည္''
ၫႊန္ျပခ်က္အတိုင္း လက္အေန အထားကိုတစ္သေဝမတိမ္းလိုက္နာေသာ အခါ 'ညီေထြး' စာေရးတတ္သြားသည္။ စာေရးတတ္ခါစ'ညီေထြး'ကို စာဖတ္ ေစရန္ၫႊန္ျပသည္။ အရြတ္ အဖတ္ က်န ေသခ်ာေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ပုေတၱာဝါဒအပုိဒ္ ၁၉ တြင္-
''ေျပျပစ္အကၡရာ
အရာရာကို
သိသာေစခ်င္
ဖတ္ရြတ္လွ်င္လည္း
သို႔လွ်င္သို႔ဖတ္
သို႔မွတ္သုိ႔ဆို
သို႔ကိုသို႔ေအး
သံေလးသံျဖတ္
သံလြတ္သံေငၚ
နာေပ်ာ္နာသာ
နားတန္ဆာကို
သိသာလွ်င္ေအာင္
မီးတန္ေဆာင္ကို
ေလာင္လတ္ေသာလား
ေတာင္ထိပ္ဖ်ားဝယ္
စိုက္ထားမိုးထြင္
တံခြန္တင္သို႔
နာသင္ခ်ဳိေအး
ႏႈတ္သံေလးႏွင့္
ဧဧရင့္ရင့္
လက္ျဖင့္နားတြင္း
ဆုပ္၍သြင္းသို႔
မတင္းမေလွ်ာ့
မေပါ့မေလး
လူရည္ေသြးသည္
စာေရးတတ္၍
စာဖတ္သူထက္ ေစာေစေသာ္''
ဟူ၍ ဆံုးမသြန္သင္သည္။
အေရး၊ အဖတ္ေကာင္းစြာတတ္ ေျမာက္သြားေသာအခါ သင္ပုန္းႀကီးကို ကုန္ေအာင္သင္သည္။ ထို႔ေနာက္ မဂၤလ သုတ္(၁၃)ပုဒ္ကို ပါဠိလို သင္ေပးၿပီး ျမန္မာလိုအနက္ျပန္ဆိုရသည္။ မဂၤလာ တရား (၃၈)ပါးကို နားလည္က်င့္သံုးႏိုင္ ေအာင္ ဆက္လက္သင္ၾကားေပးေၾကာင္း သိရသည္။ဤသည္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးသင္႐ိုးပင္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစာေပထဲတြင္ ပညာရတနာ ေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။စာထဲတြင္ရွိေသာ ပညာမ်ားကို ဖတ္႐ႈနားလည္ရယူအသံုးျပဳ ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။