images
UN
UN
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင္႕ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ႕က်ျခင္းမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 22 December 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီး သြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနမွာ လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း၌ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာ တိုးတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခုနစ္ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တိုးတက္မႈႏွင့္ႏိႈင္း ယွဥ္ပါက တိုးတက္မႈႏႈန္းသိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ၊ ေျမာက္ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ဦးေရ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယမန္ႏွစ္က ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာအေနအထား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ဆနီးပါးေလ်ာ့က် သြားခဲ့သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ က်ဆင္းမႈ မ်ားကို ကုစားရန္အတြက္ အစိုးရပိုင္းမွ အာရွႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕အား ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံမ်ား မွ လာေရာက္သူမ်ား၏ သံုးစြဲႏိုင္စြမ္းျမင့္ မားမႈကို အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္သူ မ်ားက လိုက္မီရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ တြင္ ဝင္ေငြေလ်ာ့က်မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမည္သာျဖစ္သည္။
ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ လုပ္သားဦးေရ ခုနစ္သိန္းခြဲခန္႔အား အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးထား သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးထဲ၌ သံုးရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ အထိရွိေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရး ႀကီးဆံုးက႑ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ သည္။ ထို႔အျပင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑သည္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး ေပးထားသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမ ရိကန္ႏိုင္ငံဘက္မွ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ထားမႈကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ဆိုပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ထြက္ရွိသည့္လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ကို အမ်ားဆံုးဝယ္ယူေနသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏိၵယဘက္မွ ဝယ္ လိုအားကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ လာျခင္းႏွင့္အတူ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ား ျမင့္တက္ျခင္း၊ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း မ်ား ျမင့္တက္ျခင္း၊ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းဝန္း က်င္အထိ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္း မ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။
စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္ျမင့္မားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈတိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းသည္ အစိုးရ အသံုးစရိတ္လိုေငြျပမႈအား ေလးရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွရရွိ ေသာ ဝင္ေငြမွာ ႏွစ္ဆနီးပါးတိုးလာခဲ့ ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝခန္႔ ဆက္ရွိေန ဆဲျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲ မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားသူေလ်ာ့က်သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေန ရသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ လုပ္ေရးက႑၌ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကုမၸဏီအမ်ားစုက တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိကာ စုစု ေပါင္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝခန္႔အား အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲ လွယ္သည့္ေစ်းကြက္အတြင္း၌ က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးစံခ်ိန္တင္က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ျခင္းသည္ ေဒသတြင္းရွိ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ ေသာ္လည္း အျခားအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက တရားဝင္ေငြလဲႏႈန္းသတ္မွတ္ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အထိန္းအေထျပဳ လုပ္မႈမ်ားအား စြန္႔လႊတ္ကာ ေစ်းကြက္ ၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလကုန္ ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၅ဝ ဝန္းက်င္ရွိေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္လာခဲ့ေသာ္လည္း အေမ ရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲႏႈန္းအား ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက႑ အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္ သာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ ကုန္သြယ္ မႈ ျပဳလုပ္မည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏ ေငြ ေၾကးကိုသာ အသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲႏႈန္းအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ ေသာ္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနည္းပါး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေသာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအား စနစ္ တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ ရရွိခဲ့ေသာ ေခ်းေငြမ်ား၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုခန္႔အား ကုန္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ခြဲေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း သာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ Credit Bureau အား ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိး တက္မႈျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈမ်ား ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ စြန္႔စား ရႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း စသည္ မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ကာလလတ္အတြင္း တုိးတက္မႈပိုင္ဆိုင္ လိုသည္ဆိုပါက ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ဆိုင္ ေသာ ပံုရိပ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာရန္ လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
(Ref; Rohingya Issue Slows Inves tor Interest in Myanmar by Gary Kleiman)