images
UN
UN
ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အေျခတည္လာဖြယ္ရွိေသာ အာရွဟန္ရွိမည့္ ဒုတိယပါလက္စတိုင္း
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 26 December 2018
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ နယ္ ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အၿပီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ထြက္ေျပးသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ ခဲ့ပါ။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကား တြင္ ရယူထားေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား အရ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာေနရပ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့သူမ်ားထဲမွ စိစစ္မႈျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ ပထမဆံုးအုပ္စုအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသရွိ ကြၽန္းတစ္ခုေပၚတြင္ အေဆာက္ အအံုသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ား ကို ဆက္စပ္သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ျပႆနာအသစ္တစ္ရပ္အေျခတည္ေနၿပီ ဟု ယူဆရဖြယ္ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံမဲ့အျဖစ္ သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္အျပင္ မ်ားျပားသည့္ လူဦးေရပမာဏရွိေသာ ဒုကၡသည္အမည္ ခံမ်ားအား ေတာင္အာရွႏွင့္အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစြန္းေရာက္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ခ်င္ဖြယ္အေနအထားတစ္ရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆိုရမည္ဆိုပါက ပါလက္စတိုင္းေဒသ တြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ တူညီသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ရန္ အစပ်ဳိးလာျခင္းဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိ ေနသည္။
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား မတိုင္မီကတည္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပး လာသည္ဟု ေျပာၾကားထားသူမ်ားရွိိေန ၿပီးျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ယာယီခိုလႈံေရးစခန္းမ်ား တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးလာသူ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ရွိသည္ဟု ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည္။
ထို႔ အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း၌ လူ႕ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္ ဟုလည္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က စြပ္စြဲခဲ့ သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူမ်ား ထဲမွ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးသူ ၂၂ဝဝအား ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စိစစ္ထား ခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္ေျပခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ပထမဆံုးအသုတ္အျဖစ္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ေပးမည့္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားအားလံုး က ၄င္းတို႔အား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္မည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရးအစီ အစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြား သူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးသည့္အျပင္ ၄င္း တို႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ တရားမဝင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခိုးဝင္လာကာ အေျခ ခ်ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထား သည္။ ထို႔အျပင္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း သည္လည္း မြတ္စလင္စစ္ေသြးၾကါမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာARSA အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕က နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမ်ား အား စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အတိအလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးအျပစ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌မူ ရခုိင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္ မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ ကန္႔ကြက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ အျပစ္ တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဟု ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားရွိ ယာယီခိုလံႈေရးစခန္းမ်ားတြင္ လက္ခံထားႏိုင္သည့္ပမာဏထက္ သိသိ သာသာပိုမ်ားေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူ မ်ားအား ထားရွိေနရျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ရန္အတြက္ ဘာဆန္ခ်ာကြၽန္းေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ သည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးမည့္ ကြၽန္းသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္တည္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ကမၻာေပၚ ၌ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ ပြားသည့္ဧရိယာအတြင္း၌ တည္ရွိေန ေသာ အထီးက်န္ဆန္လြန္းသည့္ ကြၽန္း တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆို ပါကြၽန္းေပၚတြင္ ေနထိုင္ရွင္သန္ႏိုင္ေရး မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုမိုခက္ခဲ ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရသည္ ဘာဆန္ခ်ာကြၽန္းေပၚတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာသူ တစ္သိန္း ခန္႔အား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထား သည္။
(Ref; Asia's Version of Palestine Emerging in Bangladesh by Bertil Lintner)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)