images
UN
UN
ျမန္မာ့စီးပြားေရး အႏၱရာယ္စက္ကြင္းထဲ ေရာက္ေနၿပီေလာ
ေနဇင္လတ္ Thursday, 10 January 2019
''ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းယူ ၿပီး ျပန္မဆပ္ႏုိင္သူမ်ားျပားေနေသာ ေခ်းေငြျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အရင္းျပန္လည္ရရွိ ေရးေဆာင္ရြက္ေနရမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (U-MFCCI)မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။''
အထက္ပါသတင္းကုိ ေခတ္သစ္ မီဒီယာတြင္ ဖတ္လုိက္ရသည္။
၈-၁၁-၂ဝ၁၈ ေန႕စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္း တူ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ မည္သည့္ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းမႈကုိမဆုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
သာမန္ဖတ္႐ႈလွ်င္ သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါ၏။
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ယေန႔အေျခ အေနႏွင့္ အက်ပ္အတည္းဘက္ကၾကည့္ လွ်င္ မုိးႀကိဳးပစ္ခံလုိက္ရသကဲ့သုိ႔ ရွိေခ် ပါမည္။ ေၾ<ြကးမ်ားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ သေဘာက်ႏုိင္ပါ လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းေတြက ရွိေနပါ သည္။
ျပည္တြင္း/ျပည္ပဘဏ္အေျခအေန
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္ပါ၏။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိဘဲ မတုိးတက္ ႏုိင္ပါ။ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္က်ဆုံးရျခင္း၏ အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္တစ္ခုမွာ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈဆိတ္သုဥ္းျခင္းဟု ဆုိႏုိင္ပါ၏။
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏အေျခအေနကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းသုံးသပ္ရလွ်င္-
- ျပည္တြင္းအဆင့္သာ ရွိသည္။
- နည္းပညာ/သုေတသန မယွဥ္ ႏုိင္ေသး။
- အတုိး/အရင္းမဆပ္ႏုိင္ေသာ ပမာဏ ႀကီးမားစြာရွိေနသည္။
- ေခ်းေငြ၊ ဆပ္ေငြ၊ အတုိး ပုံမွန္ မလည္ပတ္ႏုိင္ေတာ့။
- ယဲ့သဲ့သဲ့ အေတာ္ေတာင့္ခံေနရ ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။
- ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ား၏ စံသတ္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္စစ္ေဆးပါကအေတာ္ အ႐ုပ္ဆုိးမႈမ်ား ေတြ႕ရပါမည္။
(NPL သည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာျမင့္မား၍ အႏၲရာယ္ရွိ အေျခအေနျဖစ္သည္။)
ျပည္ပဘဏ္မ်ားကို ေလ့လာလွ်င္
- သူတုိ႔၏ျပည္တြင္းအဆင့္ကုိ ေက်ာ္၍ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
- ႏုိင္ငံတကာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အဆင့္ အကြၽမ္းဝင္ေနၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ ႀကီးမားစြာ ရွိၿပီးေနၾကသူမ်ား။
- ေစ်းကြက္အသစ္ကုိ ထပ္မံရယူ ရန္ကာလျဖစ္၍ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အျပည့္ ျဖစ္သည္။
- အားလုံး ေတာင့္တင္းေသာအေျခ အေနျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ၊ သုေတသန လုပ္ငန္း ေကာင္းစြာလုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ ၾကရာ သူတုိ႔၏ပစ္မွတ္ သီးျခားစီရွိေန ၾကသည္။
- ဦးေဆာင္သူတုိ႔သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ဘက္ဘဏ္မ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာထား ၾကၿပီး မည္သုိ႔ဗ်ဴဟာခင္းက်င္းရမည္ ကုိ ျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ထားၾကၿပီး။
- အဆင့္ဆင့္ေသာ ဘဏ္ဝန္ထမ္း မ်ားမွာ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္၊ အေတြ႕ အႀကံဳရွိထားၿပီးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရလွ်င္ ျပည္တြင္းဘဏ္ မ်ားသည္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားကုိ မယွဥ္ႏုိင္ ေသးပါ။
သုိ႔ေသာ္လည္း မယွဥ္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ယွဥ္ခြင့္မေပးလွ်င္လည္း မမွန္ ကန္ပါ။ တစ္ဆင့္ခ်င္း၊ နည္းနည္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ လႊတ္ေပးသည့္စနစ္ကုိသာ က်င့္သုံးရပါလိမ့္မည္။
အခိ်န္မွန္လား/ မွားယြင္းေသာအခ်ိန္လား
ကမၻာႀကီးသည္ Comparative to Competitive Advantage ဟူေသာ ''ႏႈိင္းရမွယွဥ္ၿပိဳင္ အသာစီးေခတ္''သုိ႔ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလဲေနသည္ျဖစ္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ ေနရာတုိင္း၌ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ မလြဲမေသြ ေတြ႕ရမည့္ အေရးသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ''မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ အဆင့္''မွစ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဖန္တီးရမည္ ဟူေသာ အဆုံးအျဖတ္သည္ တာဝန္ရွိသူ တို႔၏အလုပ္ျဖစ္လာၿပီး အဆုံးအျဖတ္ေပး သူ၏ပညာ၊ အေတြ႕အႀကံဳေပၚ မ်ားစြာ မူတည္လာပါ၏။
မွန္ကန္ေသာအဆုံးအျဖတ္ကုိ ေပး ႏုိင္လွ်င္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ အနည္းအက်ဥ္းေသာအနာတရမွလြဲ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းရည္မ်ားတုိးတက္လာၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းပါက ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ား ေကာင္းစြာဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ျပင္းျပင္းျဖင့္ အနာတရ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆုံး အခ်ဳိ႕ၿပိဳလဲသြားႏုိင္သည္။
စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အရာ အားလုံးတြင္ Timing ဟူေသာ ခ်ိန္သား ကုိက္မႈသည္ မ်ားစြာအေရးပါလာပါ၏။ မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္ျဖင့္ကုိက္ညီလွ်င္ ရလဒ္ေကာင္းရႏုိင္ၿပီး မွားယြင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆုံးပ်က္စီးျခင္း သုိ႔ပင္ ေရာက္သြားႏုိင္ရာ လြန္စြာအေရး ပါသည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဘဏ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ ကုိယ္တုိင္စီးပြားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ယေန႔ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးအေျခအေန၊ ဘဏ္မ်ား၏အေျခအေန ကို သိၾကၿပီးျဖစ္ပါ၏။ လႈပ္ခါမႈအဆင့္ ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ ျဖစ္၍ စာရင္းဇယားအတိအက်ျဖင့္ မေရးလုိေတာ့ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘဏ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပုိက္ေဘာမိ ၿပီး ဟန္ကုိယ့္ဖုိ႔ႏွင့္ မ႐ွဴႏုိင္၊ မကယ္ႏုိင္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါ၏။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားဟူေသာ ေပတံျဖင့္ တုိင္း တာပါက၊ စစ္ေဆးပါက၊ အေတာ္ ႀကီးမားေသာငလ်င္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ လႈပ္ခါ သြားႏုိင္ပါသည္။
Non-performing loan ဟူေသာ အတုိးအရင္းမေပးႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးအမ်ားအျပားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားကုိယ္တုိင္ သူတုိ႔၏အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိပ္သီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပၿပီးျဖစ္သည္။

ဘဏ္၏အေျခခံအက်ဆုံးအလုပ္မွာ အပ္ႏွံသူ၏ေငြကိုေခ်းငွားသူထံေပး၍ 'ျခားနားေသာအတုိးျဖင့္'ရွင္သန္ၾကရ ပါ၏။ (အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္)။ ေခ်းငွားသူအမ်ားစုမွာ ထုထည္ပမာဏႀကီးမားေသာေငြမ်ားကုိ အရင္းျပန္မဆပ္ႏုိင္႐ုံသာမက အတုိးပင္ မွန္မွန္မေပးႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန သုိ႔ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။
သာမန္အားျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းကုိ ထုခြဲေရာင္းခ်၍ ေျဖရွင္းၾကပါေသာ္ လည္း၊ ယေန႔ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားအေျခ အေနမွာ ဆုပ္စူး၊ စား႐ူး အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သိန္း ၁ဝဝဝဝ တန္ကုိ မူလကပင္ တန္ဖုိး ပုိျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁ဝဝဝဝ ကုိ ၂ဝဝဝဝ ျဖတ္၍ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ ျဖစ္ေသာ သိန္း ၈ဝဝဝ ကုိ ရယူခဲ့ၾက၏။ ေနာက္ တစ္ႏွစ္တြင္ ၃ဝဝဝဝ ျဖတ္၍ ၁၂ဝဝဝ အျဖစ္ တုိးတက္ရယူၾကသည္။ စီးပြား မေကာင္း၍ တန္ဖုိးက်ေသာအခါ မူလ ၁ဝဝဝဝ တန္သည္ ၆ဝဝဝ မွ်သာ ေပါက္ေစ်းအရတန္ေတာ့ရာ ဘဏ္ဘက္ က ထုခြဲေရာင္းခ်လွ်င္ပင္ ၆ဝဝဝ+ အတုိး႐ႈံးေနျပန္ပါေသးသည္။ က်ပ္ ဘီလီယံရာႏွင့္ခ်ီ၍ ထိပ္သီးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေၾ<ြကးရွိ၏။ က်ပ္ ဘီလီယံ ၁ဝဝ သည္ (၁ဝဝx၁ဝဝဝဝ)= သိန္းေပါင္း တစ္သန္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ က်ပ္ သန္းေပါင္းတစ္သိန္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက်ဆင္း ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ရွိသူတခ်ဳိ႕၏ မူဝါဒမွားယြင္းမႈႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေသာအခါ ထိပ္သီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မ႐ွဴႏုိင္၊ မကယ္ ႏုိင္ျဖစ္ၾကရေတာ့သည္။ ထုိလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာဘဏ္မ်ား၏ အေျခအေနမည္သုိ႔ရွိမည္ကုိ ျမင္ေတြး ခ်ိန္ဆႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။
ဆုိရလွ်င္ ျပည္တြင္းဘဏ္အမ်ားစု သည္ NPL% အနည္းအမ်ားသာ ကြာ ျခားၿပီး ႀကီးမားေသာအခ်ိဳးအစားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေနၿပီ ဟု ေယဘုယ်ဆုိရပါလိမ့္မည္။ အင္အား အင္မတန္နည္းပါးၿပီး လူမမာတစ္ဦး ပမာ ကုိယ့္ေျခေပၚကုိယ္ရပ္ႏုိင္ရန္ အႏုိင္ႏုိင္ အေျခအေနျဖစ္ပါ၏။
ထုိသုိ႔ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အင္အား အနည္းဆုံးအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျပည္ပ ဘဏ္မ်ားကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစလုိက္သည္မွာ လြန္စြာမွားယြင္းေသာအခ်ိန္(The worst timing) ဟု႐ႈျမင္ပါသည္။ အင္အားတူ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ပင္၊ နည္းပညာ၊ အေတြ႕ အႀကံဳ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စသည့္မ်က္ႏွာစာ မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေကာင္း စြာ မယွဥ္ႏုိင္ေသးပါ။
မည္သုိ႔ေသာျမင္ကြင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ကုိ သာမန္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ပင္ ေျမာ္ေတြးႏုိင္လိမ့္မည္ ဟု ယူဆပါသည္။
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲခဲ့ေသာ္
ႏုိင္ငံတစ္ခု၏စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မႈ၊ တုိးတက္မႈဟုဆိုရာတြင္ ေတာ္႐ုံအလုပ္႐ုံ တစ္ခုတည္းေပၚမွာ မရပ္တည္ပါ။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြေၾကးက႑လည္း ေက်ာ ႐ုိးတမွ် အေရးႀကီးပါ၏။ ဘဏ္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ေက်ာ႐ုိးဟု တင္စား ေလ့ရွိၾကသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္(ဂ်ဴနီယာ)သက္တမ္း အကုန္တြင္ အေမရိကန္မွ စျဖစ္ခဲ့ေသာ subprime crisis မွသည္ အေမရိကန္ ကုိသာမက ကမၻာႀကီးကုိပါ ကူးစက္ သြားၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။
ကမၻာေက်ာ္ဘဏ္ႀကီးမ်ား လဲၿပိဳ သြားခဲ့သလုိ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း ေဒဝါလီခံလုိက္ရသည္။ အေမရိကန္ စီးပြားေရးကုိ ခပ္ဆတ္ဆတ္အထိနာ သြားေစခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံငယ္ျဖစ္၍ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ မကူးစက္ေစ ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကုိ ကူးစက္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကုိ ခပ္ျပင္းျပင္းထိခုိက္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ ထက္လည္း ပုိပါလိမ့္မည္။ ယခု အရိပ္ အျ>ြမက္ေလာက္ေရးၾကသည္ထက္ ထိခ်က္ပုိျပင္းစြာ ခံစားရပါလိမ့္မည္။
ဘဏ္မ်ား ယခုထက္ပုိ၍ အထိနာ ခဲ့ပါေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခံစားရကာ ေစ်းကြက္ပ်က္သည္အထိ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္သြားပါမည္။ ထိုမွ တစ္ဆင့္ အျခားမ်က္ႏွာစာ၊ က႑မ်ား သုိ႔ ကူးစက္ကာ ႏုိင္ငံအဆင့္စီးပြားေရး သုိ႔ တုိင္ပါလိမ့္မည္။
သံသယတစ္စြန္းတစ္စရွိသည္ျငားမူ ဘဏ္မ်ား၏ Annual Report ကုိ လူသိရွင္ၾကားခ်ျပျခင္းျဖင့္ အေျဖတစ္ခု ကုိေတြ႕ႏုိင္ပါေၾကာင္း။