images
UN
UN
ျမန္မာတို႔အမ်ဳိးသားေရးႏိုးၾကားေပးၿပီး အဘိုးတို႔ရဲ႕ဓားမ်ားကို ေသြးထားၾကပါကုန္ေလာ့ နယ္ခ်ဲ႔ဒီမိုကေရစီေထာင္ေခ်ာက္ ဘာသာခ်ဲ႔လူ႔အခြင္႕အေရးၫႊတ္ကြင္းမွ လြတ္ကင္းေရး
တကၠသုိလ္ျမတ္သူ Saturday, 12 January 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းေျပာၾကစတမ္း ဆိုလွ်င္ ဤကမၻာတြင္ ဒီမိုကေရစီအမ်ဳိး ေပါင္း မည္ေရြ႕မည္မွ်ရွိေနသည္ကို စတင္ ေျပာၾကရေပလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ လူ႔ေလာကႀကီး၌ လူတစ္ဦးလူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ တစည္း၊ အုပ္စုတစ္စုအလိုဆႏၵကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ဇြတ္အတင္းအဓမၼလုပ္ကိုင္ၾကရ ေသာကိုယ္က်ဳိးၾကည့္သက္သက္က်င့္စဥ္မ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီကိုအလြဲသံုး စားျပဳၿပီး ဧရာမလူမ်ားစုႀကီးအက်ဳိးအတြက္ လူမ်ားစုႀကီးဆႏၵႏွင့္အညီ မေဖာ္ေဆာင္လွ်င္ ထိုဒီမိုကေရစီသည္ လံုးဝဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ဒီမိုကေရစီကို ပါတီမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ အျဖာျဖာ၊ အာဏာရရွိေရးအတြက္ ခုတံုး၊ ယႏၲရား၊ နည္းလမ္းအျဖစ္သာ သေဘာ ထားေနၾက၍ ဟိုႏုိင္ငံကလည္း သူတို႔သာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ၊ ဒီပုဂၢိဳလ္၊ ဒီအဖြဲ႕အစည္းက လည္း သူတို႔ဒီမိုကေရစီသာ အမွန္ျဖစ္သည္ ဟု ''ငါ့စကားႏြားရ''လုပ္ေနၾကေပသည္။
ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျပည္သူ တို႔၏ယံုမွတ္အားထား၊ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈရေအာင္ တရားနည္းလမ္းတက် ႀကိဳးစားၾကရေပ သည္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာသူ မ်ားသည္ ျပည္သူ႕ကုိယ္စား၊ ျပည္သူ႔ေရး ရာ၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ျပည္သူအေပၚ သစၥာရွိရွိ၊ ေစတနာေမတၱာ အျပည့္ျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ေဆာင္ရြက္ၾကရေပမည္။ အခ်ိန္ ပိုင္းျဖင့္ ျပည္သူကလႊဲအပ္လိုက္ေသာ ျပည္ သူ႕အာဏာကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စား၊ ျပည္သူ႕ အလုိက် ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရေပသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ခံရသူသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္၏မူရင္း အနက္အဓိပၸာယ္ကို ေမ့ ေလ်ာ့ေပါ့ဆစြာျဖင့္ မိမိေတာ္၍ မိမိလုပ္ယူ၍ မိမိအာဏာရၿပီ၊ ဘယ္သူ႔ဂ႐ုစိုက္ရမွာလဲဟူ ေသာ စိတ္႐ိုင္းဝင္သြားလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါရာ ဇိကံ က်သြားေပမည္။ မဲေပးေရြးလိုက္ေသာ ေက်းဇူးသခင္၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူကို ျပန္ လည္ဒုကၡေပး၊ ဖိႏွိပ္၊ ညႇဥ္းပန္းလာၿပီဆို လွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္၊ ထိုအစုအဖြဲ႕၊ ထိုပါတီသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ အဆံုးတိုင္ သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္သူျဖစ္သြားေပၿပီ။ ထိုသို႔လံုးဝ မလုပ္အပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕၌ ထိုသို႔ သစၥာေဖာက္၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာ၊ အာဏာ႐ူးမ်ား ေၾကာင့္လည္း ဒီမိုကေရစီဆိုေသာစကားလံုး သည္ ဆီသည္မ လက္သုတ္ဖတ္ကဲ့သို႔ ညစ္ေပေနရေလသည္။
'ဒီမိုကေရစီ'အမ်ဳိးမ်ဳိးဆိုေသာနာမည္ ျဖင့္ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝေနၾကသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီသည္ သမုတိသစၥာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လိုသလို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို၍ သံုးေနၾကသည္ဟု သေဘာေပါက္လာၾကရ ေပေတာ့သည္။ လက္ယာအရင္းရွင္ဒီမို ကေရစီမွာပင္ အဂၤလန္မွ အရင္းရွင္ဒီမို ကေရစီ(ဝက္စ္မင္န္စတာဒီမိုကေရစီ)ႏွင့္ အေမရိကန္မွ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီ (ကက္ပီ ေတာ္ေတာင္ကုန္းဒီမိုကေရစီ၊ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဒီမိုကေရစီ၊ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ဒီမိုကေရစီ တို႔ လံုးဝထပ္တူမတူညီၾကေပ။ အရင္းရွင္ (နယ္ခ်ဲ႕)ႏုိင္ငံမ်ား၏ကိုယ္နည္းကိုယ္က်ဳိး ရွာၾကေသာ ဒီမိုကေရစီပံုစံမ်ားကြဲထြက္သြား ေပသည္။ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီမွာပင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံခ်င္း အယူအဆ၊ သေဘာ ထားကြဲၾကသကဲ့သုိ႔ ဒီမိုကေရစီအေကာက္ အယူကြဲျပားရေလသည္။ တိုက္႐ိုက္ ဒီမို ကေရစီဟူေသာ အမ်ဳိးအစားကား သမုိင္း ျပတိုက္ထဲသာရွိေပေတာ့သည္။ လမ္းၫႊန္ ဒီမိုကေရစီ၊ လက္ေဝခံ ဒီမိုကေရစီ၊ ေနာက္ၿမီးဆြဲဒီမိုကေရစီစသည္စသည္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုအကြဲကြဲ၊ အျပား ျပား၊ ျခားနားေသာဒီမိုကေရစီအစံုစံုရွိရာ မည္သည့္ဒီမိုကေရစီကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုး ၾကမည္နည္း။
ႏိုင္ငံမ်ားကုိတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းၾကရာ ၌ ပံုစံမ်ဳိးစံုရွိေလသည္။ ဘုရင္စနစ္ႏုိင္ငံ၊ ဘုရင္လည္းရွိ၊ လူထုမဲေပးေရြးေကာက္

ေသာပါလီမန္(လႊတ္ေတာ္)လည္းရွိေလသည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ဳိးကို စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ (Constitutional monarchy) အာဏာ ရွင္ႏုိင္ငံပံုစံ၊ လက္ဝဲဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္၊ လက္ယာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္၊ တစ္ျပည္ ေထာင္စနစ္၊ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ စသည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံပံုစံမ်ဳိးစံုရွိေလသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမက လူမ်ဳိးႏြယ္စုအမ်ား အျပားစုစည္းေနထုိင္ၾကသျဖင့္ ထိုႏုိင္ငံ မ်ဳိးက ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ႏိုင္ငံကိုဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ၾကေလသည္။ တစ္ျပည္ေထာင္ စနစ္အား ဗဟိုအစိုးရတစ္ခုတည္းက (ေျခႏိုင္ လက္ႏိုင္ မကြဲမျပား)အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံနယ္ပယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဇုန္အျဖစ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္း(ေဒသႀကီး)၊ ျပည္နယ္ စသည္ျဖင့္ပိုင္းျခားကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား တာဝန္ခြဲ ေပးထားေသာပံုစံသည္ တစ္ျပည္ေထာင္ ႏုိင္ငံဟုေခၚၿပီး ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေလသည္။
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ဖြဲ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ Federal State ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဟု ေခၚသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားက မိမိတို႔ႏုိင္ငံအမည္ ကိုေပးရာ၌ ျပည္ေထာင္စုမွန္းသိေစရန္Federal ျပည္ေထာင္စုဟု မွည့္ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုေသာစကားလံုးက ျပည္နယ္ မ်ားျဖင့္ စုဖဲြ႕ေသာႏုိင္ငံ(ျပည္ေထာင္စု)ဟု အဓိပၸာယ္ေပါက္ၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕၌ ျပည္ေထာင္စုဂ်ာမနီႏိုင္ငံကသာ မိမိႏုိင္ငံ အမည္ကို ဖက္ဒရယ္ရီပတ္ဘလစ္ ေအာ့ဖ္ ဂ်ာမနီ(Federal Republic of Germany) အမည္ျဖင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံကသာ ဂ်ာမနီ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံဟုဖြဲ႕သည္။ အေမ ရိကန္၊ အဂၤလန္ေခၚ ၿဗိတိန္ေခၚ UK၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကUnion of Myanmar ၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက United States of America ၊ ၿဗိတိသွ် ဘုရင္ႏုိင္ငံေတာ္ျပည္ေထာင္စုက United Kingdom ၊ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကUnion of Soviet Socialist Republics ဆုိဗီယက္ဆုိရွစ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံမ်ား ျပည္ ေထာင္စုဟု ဖြဲ႕ၾကသည္။ ၄င္း Union၊ United တုိ႔သည္ ညီညြတ္ေသာ၊ ေပါင္း စည္းညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ေဆာင္လုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ ဖက္ဒရယ္၊ယူနီယံ၊ယူႏုိက္တက္စသည့္ျပည္ ေထာင္စုမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ား သာ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္USA ဟူ၍ Unitedစာလုံးျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုမွန္းသိေအာင္ မွည့္ေခၚထားေသာ္ လည္း ရဲစုံေထာက္အဖြဲ႕ႀကီး၊ ရဲစုံေထာက္ မ်ားအဖြဲ႕ကုိFBIအတုိေကာက္နာမည္သုံး သည္။FBIဟူသည္Federal Bureau of Investigation ျပည္ေထာင္စုစုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးဗ်ဴ႐ုိဟု သုံးႏႈန္းေခၚေဝၚသည္။ ျပည္ ေထာင္စုဘ႑ာအရန္ေငြေၾကးကုိFederal Reserve ဟုသုံးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္Federal ၊ Union ၊ United တုိ႔သည္ အားလုံး ျပည္ေထာင္စုခ်ည္းျဖစ္ၾကသည္။ အဘိဓာန္ မ်ားတြင္လည္းFederal State ဟူသည္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုစည္းဖြဲ႕ထားေသာ ျပည္ ေထာင္စုအနက္ဖြင့္ထားၾကေပသည္။
လြတ္လပ္ေရးရရွိခါစ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္Union of Myanmar ဟု အမည္မွည့္ခဲ့ သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဟူ၍သာ တြင္သြားခဲ့သည္။ United State of Myanmarဟု ထုိစဥ္က မွည့္လွ်င္ လည္းရသည္။Federal Republic of Myanmar ဟု မွည့္လွ်င္လည္း ရသည္။ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ျပည္နယ္မ်ား၊ ေဒသႀကီးမ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ေသာ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုဟု ေပၚလြင္ေစလုိ၍ Union of Myanmar ဟု ႏုိင္ငံအမည္မွည့္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားတခ်ဳိ႕က ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္ နယ္မ်ားခြဲထြက္ကာ သီးျခားႏုိင္ငံထူေထာင္ ၾကရန္ ဖက္ဒရယ္မူလႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိ ျပည္ပ ပေယာဂျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
Federal Republic of Myanmar ဆိုလွ်င္ လည္း ျမန္မာျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံဟု အဓိပၸာယ္ေပါက္ေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္Union of Myanmar ႏွင့္ Federal State of Myanmar အဓိပၸာယ္အနက္ ထပ္တူ ညီမွ်တူညီေနသည္ဟု ကန္႔ကြက္လာႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားတခ်ဳိ႕က စစ္မွန္ ေသာဖက္ဒရယ္မူဟု ဖက္ဒရယ္စာလံုးေရွ႕ တြင္ 'စစ္မွန္ေသာ'ဟူသည့္ နာမဝိေသသန တစ္လံုးထည့္ကာ စကားလံုးမ်က္လွည့္ျပ သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုကို ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္ေအာင္ဖြဲ႕ျခင္း ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္(ဒီမိုကေရစီပီသေသာ ျပည္ေထာင္စု)ျဖစ္ေအာင္ဖြဲ႕ျခင္း စသည္ တို႔မွာ ၿဗိဇံုႏွင့္ ၿဗံဳဇိအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစကားလံုးပါလွ်င္ အရာရာျပည့္ စံုသည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကပံုရေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအစဥ္အဆက္ ကတည္းက အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး ကာ အမ်ားသေဘာတူ၊ သေဘာက် ဆံုး ျဖတ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ဘာသာတရား အဆံုးအမတရားေဒသနာ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶ တရားေတာ္မ်ားကို ခံယူထားၾကေသာ ျမန္မာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကား လံုးမေပၚမီကပင္ အမ်ားဆႏၵကို အနည္းက လိုက္နာေသာ အေလ့အက်င့္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းအေျမာက္အျမားတြင္ လည္း ၄င္းတို႔လူမ်ဳိးစိတ္ထား၊ စ႐ုိက္ လကၡဏာ၊ ႐ုိးရာအစဥ္အလာတရားေဒသ နာ အဆံုးအမမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာဆံုးျဖတ္ေဆာင္ ရြက္တတ္ၾကေပသည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား(အထူးသျဖင့္) အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယေန႔ ဒီမို ကေရစီစာလံုးကို ေရလဲႏွင့္သံုးကာ ၄င္းတို႔ ၏နယ္ခ်ဲ႕ပံုစံသစ္ကို သာသနာျပဳေနၾက ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကားလံုး သည္ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စုတို႔အတြက္ ဂ်ဳိကာဖဲခ်ပ္သဖြယ္ လိုရာသံုးႏိုင္ေသာ စကားလံုးျဖစ္ေနသည္။ ၁၉၉ဝ ဝန္းက်င္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအၿပီး ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္ စုမွ ဆိုဗီယက္အစိုးရျပဳတ္က်၊ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၁၅ စိတ္ကြဲထြက္၊ ဥေရာပအေရွ႕ျခမ္းမွ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အေရွ႕ဂ်ာမနီ(GDR)၊ ႐ုိေမး နီးယား၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ အယ္လ္ေဘး နီးယား၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စု၊ ဟန္ေဂရီ၊ ပိုလန္၊ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရမ်ား ေနရာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုသည္မ်ား တက္ လာခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ပ္ညံ့ဖ်င္းလြန္း၍ စစ္ေအးတိုက္ ပြဲ၌ ဆိုဗီယက္ၿပိဳကြဲရျခင္းျဖစ္သည္။
အေရွ႕ဥေရာပဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရမ်ားျပဳတ္က်ၿပီး ဒီမို ကေရစီဝါဒီဆိုသူ လစ္ဘရယ္ လက္သစ္ (အေနာက္အုပ္စုၾသဇာခံ)မ်ား အစိုးရျဖစ္ လာခဲ့သည္။ မည္သည့္ ဆိုရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ ေဟာင္းမွ ဒီမိုကေရစီျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ မလာ။ မာဖီးယားလူဆိုးဂုိဏ္းမ်ားေပၚလာ သည္။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႀကီးထြား လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေထာက္ပံ့သမွ် ေငြယူၿပီး အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ား တြင္ ဝင္တိုက္ေပးေနခဲ့ရသည္။
ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံတြင္ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ ဆလိုေဗးကီးယားႏုိင္ငံ ဟူ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံကြဲသြားသည္။ ဆိုဗီယက္ တြင္ ၁၅ ႏိုင္ငံ ကြဲထြက္သြားသည္။ ယူဂို ဆလပ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေျခာက္ႏိုင္ငံကြဲ ထြက္သြားသည္။ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတြင္ ျပဇာတ္ေရးဆရာ ဗားကလက္ဟာဗဲသည္ ဒီမိုကေရစီသမၼတျဖစ္လာသည္။ အေနာက္ အုပ္စု၏ လက္စြဲေက်ာ္လည္းျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉ဝ လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၏ပံ့ပိုး မႈ၊ သညာေပးၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ဟာဗဲသည္D-၆ဝ အုပ္စုဆိုသည္ကို စတင္လႈံ႔ေဆာ္ ဖြဲ႕စည္းသည္။D-၆ဝ အုပ္စုဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီေဒါင္ေဒါင္ျမည္ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံ ၆ဝ အဖြဲ႕ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
D-၆ဝ အုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံ တိုင္းသည္ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ ပြဲျဖင့္ တက္လာေသာအစိုးရမ်ားရွိရမည္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာမည္ေရြ႕မည္မွ်ရွိရမည္ဟု ကန္႔သတ္ ထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ တက္လာ ေသာအစိုးရရွိ႐ံု၊ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း သတ္မွတ္ဝင္ေငြ ေဒၚလာျပည့္မီ႐ံုျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံမ်ားစြာကို လက္မခံ၊ ဥပမာ႐ုရွားႏုိင္ငံ မပါရ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမပါရ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံမပါရဟု ခြဲျခားခ်န္လွပ္ထားသည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သည္ အစၥလာမ္ဘာသာေပၚ ထြန္းရာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အာရပ္-အစၥေရးစစ္ပြဲ မ်ား၌ အာရပ္(မြတ္စလင္)တို႔ဘက္မွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္၍ လက္မခံ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္အိႏၵိယအပါအဝင္၊ ဂ်ပန္အပါအဝင္D -၆ဝ၏ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ၆ဝ အုပ္စုႀကီး စုစည္းလာႏုိင္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္တက္လာေသာ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ (ဂ်ဴနီယာ)သည္ အီရတ္၊ အာဖဂန္တို႔ကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အာဖရိက ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ ဥေရာပမွ ကြန္ျမဴနစ္လက္က်န္ ေခါင္းေဆာင္ ဆားဘီးယားသမၼတ မီလို ဆီးဗစ္တို႔ေၾကာင့္ ယူဂိုဆလပ္ျပည္မျဖစ္ ေသာဆားဘီးယားကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ကာ (ဆားဘီးယားမွ က်ဴးေက်ာ္ခိုးဝင္ အယ္လ္ ေဘးနီးယား မြတ္စလင္သူပုန္တို႔ကို ပံ့ပိုးကာ ကိုဆိုျပည္နယ္ခြဲထြက္ႏုိင္ေအာင္ သီးျခား ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပုိးခဲ့သည္။ ျမန္မာအပါ အဝင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ ပစ္မွတ္ထားရန္ လိုလားခဲ့သည္။ သမၼတဘုရွ္က ခ်က္ သမၼတဟာဗဲ၏D-၆ဝ အုပ္စုကို D-၁ဝဝ ဒီတစ္ရာအုပ္စုျဖစ္ေအာင္ တ