images
UN
UN
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္
ေမာင္သာေအး(ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ) Wednesday, 23 January 2019
ေခါင္းေဆာင္ဟူေသာ ေဝါဟာရကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ Leader ဟု သံုး သည္။Lead လုပ္ေသာသူသည Leaderျဖစ္သည္။ Lead လုပ္ျခင္းသည္ ေရွ႕ေဆာင္ ျခင္း၊ ေရွ႕ကဦးေဆာင္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ ျခင္းျဖစ္၍ Leader ေခါင္းေဆာင္သူ၊ ဦးေဆာင္သူ၊ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူ ေခါင္းေဆာင္ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ ပါသည္။
အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအပင္း စသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ ခ်က္တို႔ထားရွိကာ ေရွ႕ခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾက ရာ၌ ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝစြာဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရမည့္သူ (ေခါင္း ေဆာင္) လိုအပ္သည္။
ေခါင္းေဆာင္မရွိဘဲ အဖြဲ႕ဝင္(ငယ္သား၊ ေနာက္လိုက္) ခ်ည္းျဖစ္ေနလွ်င္ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း၊ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ျဖစ္ေန မည္။ လိုရာခရီးသို႔ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ ယင္း အစုအဖြဲ႕သည္ ၾကာၾကာမခံ ၿပိဳကြဲပ်က္စီး သြားႏိုင္ပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူသည္ မိမိတို႔ အစု အဖြဲ႕ႀကီး၏ ရည္မွန္းဦးတည္ခ်က္ ေပါက္ ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဖြဲ႕သားမ်ားကပါ တူညီစိတ္ထား၊ တူညီခံယူခ်က္၊ တူညီ ေစတနာ၊ တူညီဇြဲလံု႔လဝီရိယျဖင့္ မိမိေနာက္ မွ အင္ျပည့္အားျပည့္ ထက္ၾကပ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေအာင္စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းကြပ္ကဲ ဦးေဆာင္ရပါမည္။ဤသည္ပင္လွ်င္ ေခါင္း ေဆာင္၏ အဓိကတာဝန္ဝတၱရား၊ ေခါင္း ေဆာင္၏သြင္ျပင္လကၡဏာေခါင္းေဆာင္၏ အရည္အခ်င္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ထင္ရွား ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စြမ္းရည္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ပုဂံေခတ္ တြင္ အေနာ္ရထာမင္းေစာ၊ ေတာင္ငူေခတ္ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ၊ ကုန္း ေဘာင္ေခတ္တြင္ အေလာင္းဘုရားဦးေအာင္ ေဇယ်တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုမင္းသံုးပါးစလံုး သည္ လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလံုးရည္ျပည့္စံုၾက လ်က္ တကြဲတျပား ျပန္႔လ်က္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တစုတစည္းတည္း ေပါင္း႐ုံးတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္မင္းေကာင္း မင္းျမတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳ ေရး၊ ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စသည့္ တိုင္း က်ဳိးျပည္ျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေျပာင္ေျပာင္ ေျမာက္ေျမာက္ ဦးေဆာင္စီမံႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သာသနာေတာ္ကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ၾက သည္။
ျမန္မာ့သမိုင္း (ရာဇဝင္)အရ က်န္စစ္ သား၊ အေလာင္းစည္သူ၊ သာလြန္မင္း၊ ဆင္ ျဖဴရွင္၊ မင္းတုန္းမင္းႀကီး စသည့္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ သာသနာျပဳမင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ လွ်င္ မည္သူသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္သည္။ မည္ဝါတို႔က ေခါင္းေဆာင္ညံ့၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုးမ်ားျဖစ္သည္ကို သိႏိုင္ၾက ပါသည္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား (ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့) ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိခဲ့ သည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာ ၾကသည့္ အေျခခံအရည္အခ်င္းတစ္ရပ္မွာ ငယ္သားေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္ဟူေသာ အရည္ အခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။
ေတြးေခၚရွင္ပေလတို၏အလိုအရ 'အုပ္ ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားသည္ အရည္အခ်င္းရွိ သူသာျဖစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
ႏိုင္ငံဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ ျခင္းသည္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကစဥ့္ ကလ်ား ျဖစ္ေနမႈကစတင္သည္။ တစ္ေနရာ မွ တစ္ေနရာသို႔ အတင္းအဓမၼရယူလိုလွ်င္ ယိမ္းယိုင္မႈ ရွိလာမည္သာျဖစ္သည္' ဟု ဆိုသည္။
ပေလတို၏အလိုအရအုပ္ခ်ဳပ္သူဆိုသည္ မွာ ပညာတတ္ရမည္။ ျမင္ရသည့္ ေလာက သာမက မျမင္ရသည့္ ေလာကကိုပါ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ ျပည္သူ႔သေဘာ ထားကို သိရမည္။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္းက်င္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို သိႏိုင္စြမ္းရ မည္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္သူဆိုသည္ မွာ အသိအဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္သည့္ သေဘာ ျဖင့္ အမွန္အမွန္အတိုင္း၊ အရွိအရွိအတိုင္း၊ အျဖစ္အျဖစ္အတိုင္း သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသူကို ေခၚဆိုသည္''ဟု ဆိုသည္။ အရပ္စကားႏွင့္ဆိုရလွ်င္ ေအာက္ သက္ေက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေအာက္သက္ေက်ၿပီး ေနာက္လုိက္ ေကာင္းအျဖစ္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းရွိသည္။ ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ စာနာ တတ္သည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးသည္ ငယ္ သားႏွင့္ကင္းကြာ၊ ခါးျပတ္ေသာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ဳိးမဟုတ္။ ငယ္သားေနာက္လိုက္၊ ေအာက္ေျခ၊ အဖြဲ႕ဝင္တို႔အေပၚ စာနာတတ္ ၍ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ ေလ့လာမႈတည္ ေဆာက္ရယူႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ေဘးကဝင္၍ ေသြးခြဲ၊ သပ္လွ်ဳိမႈမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္တို႔ကိုယ္ တိုင္က လက္ခံမည္မဟုတ္။
ငယ္သား၊ ေနာက္လိုက္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ စည္းကမ္းလိုက္နာက်င့္ဝတ္သိကၡာ ေစာင့္ စည္း၊ သစၥာေစာင့္သိ၊ ေပးအပ္ေသာတာဝန္ ကို အေကာင္းဆံုးေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သူသည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာအခါ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕အစည္းစသည္တို႔ကို စည္းကမ္း က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္အညီ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ဦးေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
ဆိုရရင္ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္-
(၁) ကုိယ္တိုင္က ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ေကာင္းေနရမည္။
(၂) ဝတ္စားသြားလာေနထိုင္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ရာ၌ အမ်ားက ေလးစား သင့္ၿပီး စံျပျဖစ္ေနရမည္။
(၃) ေခါင္းေဆာင္သည္ အသိဗဟုသုတ ျပည့္စံုေအာင္ အစဥ္ဆည္းပူးေလ့လာ ပြား မ်ားအပ္သည္။ မ်ားမ်ားဖတ္၊ မ်ားမ်ားမွတ္၊ မ်ားမ်ားေဝဖန္သံုးသပ္ ေနအပ္သည္။
(၄) မိမိဦးေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ဦးတည္ခ်က္တာဝန္၊ အလုပ္ကို ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသခ်ာစြာသိပါ။
(၅) သေဘာတရား(အသိ)ကို လက္ေတြ႕ (အလုပ္)ႏွင့္ေပါင္းစပ္တတ္ပါေစ။
(၆) တိက်ျပတ္သားစြာ အခ်ိန္မီ စဥ္းစား သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ ပါေစ။ အသိမွန္၊ အေတြးမွန္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္မည္။ အလုပ္မွန္ မည္။
(၇) တာဝန္ယူတတ္ပါ။ ထမင္းရည္ပူ လွ်ာလႊဲ၊ ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္၊ ကိုယ္ လြတ္မ႐ုန္းပါႏွင့္။
(၈) ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတို႔အေပၚ အမ်ဳိးသား ေရးခံယူခ်က္ျဖင့္ အေလးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဝါဒစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏစြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ပေယာဂအစြဲ တို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ကို မေသြဖည္ပါႏွင့္။
(၉) ေနာက္လိုက္တို႔၏စံျပဳ၊ ေနာက္လိုက္ တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေစၿပီး ေနာက္လိုက္(ငယ္သား၊ အဖြဲ႕ဝင္) တို႔၏အစြမ္းအစကို စည္း႐ံုးမႈ၊ ပညာ ေပးမႈတို႔ျဖင့္ မွန္ကန္စြာ အသံုးခ် တတ္ပါေစ။
(၁ဝ) ငယ္သား၊ အဖြဲ႕သား၊ ေနာက္လိုက္၊ ေအာက္ေျခတို႔ကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထိုအဖြဲ႕သားအမ်ား ၏ဆႏၵ၊ စိတ္ထား၊ စ႐ိုက္လကၡဏာ တို႔ကို သိေနရပါမည္။
(၁၁) ထၾ<ြကႏိုးၾကား၊သနားသည္းခံ၊ ေဝဖန္ ေထာက္႐ႈ ဤေျခာက္ခု ႀကီးသူ႔အဂၤါ နာယကဆိုသည့္အတိုင္း နာယက ဂုဏ္ႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္ ေနရပါမည္။
(၁၂) မိမိကုိယ္တိုင္ လုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ ေစတနာထားၿပီး တာဝန္သိသိေဆာင္ ရြက္ကာ အဖြဲ႕သားမ်ားက အလားတူ ေစတနာရွိရွိ၊တာဝန္သိသိေဆာင္ရြက္ လာေအာင္ သိမ္းသြင္းစည္း႐ံုးပါ။
(၁၃) ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္၊ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းတို႔ႏွင့္ ၾကံဳရတတ္သည္။ ထိုအခါ ေခါင္း ေအးေအးျဖင့္ ယင္းအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ပါ။အခ်ိန္မေႏွာင္းပါေစႏွင့္။ ယင္းသို႔ အတားအဆီး အခက္အခဲ ေက်ာ္ျဖတ္ရာ၌ အဖြဲ႕သားမ်ား စိတ္ အားထက္သန္စြာ ပါဝင္လာပါေစ။
(၁၄) ေခါင္းေဆာင္သည္ စိတ္ဓာတ္မေပ်ာ့ ညံ့ရပါ။ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္ရမည္။ အခက္အခဲၾကံဳအႏၲရာယ္ေတြ႕၊ အက်ပ္ အတည္းရင္ဆိုင္ရ႐ုံႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က် သြားလွ်င္ မိမိေနာက္မွ တစ္ဖြဲ႕လံုး ကိုပါ စိတ္ဓာတ္က်သြားေစပါသည္။ ေနာက္ဆုတ္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။
(၁၅) အဖြဲ႕သားတို႔၏ သာေရး၊ နာေရးမ်ား ကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ၾကည့္ပါ။ ကူညီပါ။
(၁၆) စည္း႐ုံးရာ၌ မ်က္ႏွာထားခ်ဳိၿပီး (ဖိုးလမင္းကဲ့သို႔) စည္း႐ုံးရပါမည္။ စည္းကမ္းထိန္းရာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ရာ၌မူ တိက်စြာ(ေနမင္းကဲ့သို႔) ေျပာ ဆိုဆက္ဆံ တိုက္တြန္းတာဝန္ေပးပါ။ ၫႊန္ၾကားစရာရွိလွ်င္ တိက်ျပတ္သား စြာ ၫႊန္ၾကားပါ။
(၁၇) ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္အဖြဲ႕အစည္းဆိုလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္း စိတ္ဓာတ္ႏွင့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မျပတ္ တိုးပြားေနေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ ေပးျခင္းျဖင့္ တက္ၾ<ြကထက္ျမက္ကာ တာဝန္သိ၊ သစၥာရွိေသာ အဖြဲ႕သား မ်ား ျဖစ္လာပါေစ။
(၁၈) မေအာင္မျမင္ က်ဆံုးေသာ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္မလာေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ မိမိအလုပ္ တာဝန္ကို နားမလည္ျခင္း၊ အလုပ္ တာဝန္ကိုစိတ္မဝင္စားျခင္း၊ တာဝန္ ေရွာင္(ေခါင္းေရွာင္)တတ္ျခင္း၊ ေရွ႕ ေနာက္မညီမၫြတ္ ေျပာဆိုက်င့္ၾကံ ျပဳမူျခင္း၊ အေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီ ျခင္း၊ ေမာက္မာျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္က ေထာင့္မက်ဳိးျခင္း၊ အေျပာအဆို အျပဳအမူ လုပ္ကိုင္ပံု ရင့္သီး႐ုိင္းပ် ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း၊ သည္းခံမႈလံုးဝမရွိ ျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီး ျခင္း၊မာန္ေစာင္တတ္ျခင္း၊မာနတံခြန္ ထူျခင္း(ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း)၊အမ်ား ကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈေလ်ာ့နည္း ျခင္း၊ငယ္သားမ်ားအေရး၌ စိတ္မဝင္ စားျခင္း၊ ငယ္သားမ်ားအေပၚ ညႇာ တာမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ငယ္သားတို႔ စြမ္း ေဆာင္မႈကို အေခ်ာင္အသားဝင္ယူ ျခင္း၊ငယ္သားမ်ားကို အျပစ္ရွာျခင္း၊ ငယ္သားမ်ား၏ယံုၾကည္မႈ အရမယူ ႏိုင္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္က်ဳိးကိုသာ ေရွး႐ႈ လုပ္ကိုင္(ကိုယ္က်ဳိးရွာ)ျခင္း၊မိမိကိုယ္ တိုင္က အက်င့္ပ်က္ျပားျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
(၁၉) စည္း႐ံုးေရးလုပ္ရာ၌ ေအာက္ေျခ အထိဆင္းပါ။
(၂ဝ) လုပ္ကိုင္ၿပီးသမွ် မိမိကုိယ္ကို ေဝဖန္ ေရးႏွင့္အားလံုးကို ေဝဖန္သံုးသပ္ၿပီး အမွားရွိလွ်င္ဝန္ခံပါ။ အမွန္ျပင္ပါ။
၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံ အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္း လာမည့္နည္းတူ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေနရာ အေျပာင္းအလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္း အလဲမ်ား ရွိလာမည္မွာ သဘာဝက်သည္။ တစ္နည္းဆိုရရင္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဤအခ်က္ မွာ နိယာမတရားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဤ နည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ေျပာင္းလဲေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုရ ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဦးေဆာင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါေခါင္းေဆာင္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုရန္လိုအပ္သည္။
ဆိုရရင္ ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့အေပၚ ျပည္သူလူထ