images
UN
UN
ေကာက္ေၾကာင္းေပၚလာေသာ ကမာၻ႔ အခင္းအက်င္းသစ္
ေနဇင္လတ္ Friday, 01 February 2019

(၂ဝ) ရာစုမကုန္မီ New World order ဟူေသာ ကမၻာ့အခင္းအက်င္း အသစ္ အေၾကာင္း ေျပာၾက၊ ေရးၾကလာသည္။ အခင္းအက်င္းသစ္၏ ေကာက္ေၾကာင္း လက္ရာရွင္မွာ အေမရိကန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမး ခြန္းထုတ္စရာမလုိခဲ့။ မည္သုိ႔ပုံေပၚလာမည္ ကုိသာ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္သမၼတေရာ္နယ္ရီဂင္ လက္ ထက္ စစ္ေအးလြန္ကို ဆုိဗီယက္ယူနီယံႀကီး ၿပိဳကြဲေစျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္လုိက္ျခင္း၏ ေနာက္၊ ၿပိဳင္ဘက္မရွိခဲ့ေတာ့ေသာ အေမရိ ကန္သည္ စုတ္ခ်က္ကုိ လိုရာစပ္ရင္းကမၻာ့ အခင္းအက်င္းသစ္ကုိသူ႔စိတ္တုိင္းက် ပုံေဖာ္ ခဲ့ေတာ့သည္။ ရီဂင္ေနာက္ဘု႐ု္ (စီနီယာ) (၄) ႏွစ္၊ ဘီိိိိိိလ္ကလင္တန္ (၈)ႏွစ္၊ ဘု႐ု္ (ဂ်ဳနီယာ) (၈)ႏွစ္၊ အုိဘားမား (၈)ႏွစ္ စုစုေပါင္း (၂၈)ႏွစ္ဟူေသာ အခ်ိန္အတြင္း အေမရိကန္တုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္စုတ္ခ်က္တင္ႏုိင္ ခဲ့ပါ၏။ ယခုထရန္႔ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ႏွင့္ ေပါင္း လွ်င္ စုစုေပါင္းဆယ္စုႏွစ္ သုံးခုေက်ာ္ျဖစ္ ၏။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (၃ဝ)တြင္ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံႀကီး အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ကြဲခဲ့ၿပီး ေကာက္သင္းေကာက္ေနရသည့္ဘဝ၊တ႐ုတ္ သည္လည္း ဆင္းရဲတြင္းက ေကာင္းစြာ႐ုန္း မထြက္ႏုိင္ေသးေသာဘဝ၊ အေမရိကန္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သူမွ်ေမာ္မၾကည့္ဝံ့ေသာ ဘဝမ်ားမွသည္ -
ႏုိဘယ္ဆု၊ ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ဆိုဗီယက္ၿပိဳကြဲျခင္း
ဆုိဗီယက္၏အာဏာအျမင့္ဆုံးအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးရာထူးကို ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ ရရွိခဲ့သည္။ ဂလပ္စ္ေနာ့ဟူေသာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ ပယ္ရီစကိြဳက္လာဟူေသာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ က်င့္ သုံး ခဲ့၏။ တခ်ဳိ႕ကလည္းထုိျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခု ကုိ ေရွ႕ေနာက္မွားယြင္း က်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ဟုသုံးသပ္ခဲ့ၾကသလုိ တခ်ဳိ႕ကလည္း ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္ လြန္းေသာေၾကာင့္ ဟုဆုိၾကျပန္၏။ေနာက္ဆုံးဆုိဗီယက္ယူနီယံ ႀကီးအစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာၿပိဳကြဲသြားၿပီး ႐ုရွား ဟူ၍ျဖစ္ထြန္းလာေသာေနရာတြင္ ေဘာရစ္ ယဲ့လ္ဆင္သမၼတျဖစ္လာခဲ့ပါ၏။
ဆုိဗီယက္ယူနီယံၿပိဳကြဲျခင္းသည္မ်က္ လွည့္ဆန္ဆန္ပင္၊ ထိန္းလွ်င္ရႏုိင္ေသာ အေျခအေနရွိပါလ်က္ ကြဲထြက္ခြင့္ကုိ ထြက္ ခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းသည္ ဘဝင္မက်စရာျဖစ္ ၏။ ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ သမၼတေရဂင္တုိ႔ လွ်ဳိ႕ ဝွက္ဖုန္း ေျပာျဖစ္ၾကသည္ကုိ သိသူနည္း လွ၏။ ဘာေတြေျပာခဲ့ၾကသနည္း။ ခြဲထြက္ ၾကၿပီး ႐ုရွားျဖစ္လာေသာ ႏုိင္ငံ၏ သမၼတ ယဲ့လ္ဆင္ကလည္းေရဂင္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖုန္း ေျပာခဲ့ၾကေသးသည္။ ဤအခ်က္သည္ လည္း လူသိနည္းျပန္၏ ။ သမၼတႏွစ္ဦး ဖုန္းေျပာၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းမွာ တင့္ကား ေပၚတြင္ ယဲ့လ္ဆင္ထုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိ တင့္ကားမ်ားျဖင့္ ဝုိင္းထားသည့္ပုံ သတင္း ထြက္္လာသည္။
လႊတ္ေတာ္မွအာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ထူး ဆန္းျပန္၏။ထုိလႊတ္ေတာ္ကုိစစ္တပ္မွ တင့္ ကားမ်ားက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ပစ္ခတ္ေတာ့မွ အမတ္မင္းမ်ားထြက္ေျပးၿပီးဥပေဒျပဳေရး၏
အာဏာသိမ္းမႈ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားေတာ့သည္။ အစဥ္အလာျဖစ္ေသာ စစ္တပ္မွအာဏာ သိမ္းျခင္းကုိလြန္ဆန္ကာ လႊတ္ေတာ္အာဏာ သိမ္းျခင္းမွာ ႐ုရွားမွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါ၏။
ရီဂင္ႏွင့္ယဲ့လ္ဆင္တုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖုန္းဆက္ သြယ္မႈတြင္ မည္သည့္အရာမ်ိဳး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသနည္း။ အစဥ္အဆက္သမုိင္း ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေမရိကန္၏ CIA ႏွင့္ ဆုိဗီယက္၏ KGB တုိ႔မွာ ကမၻာ့ ေနရာမ်ားစြာတြင္ အားၿပဳိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဂုိ ဘာေခ်ာ့ဗ္လက္ထက္၌ KGB လြန္စြာအား နည္းသြားခဲ့ၿပီး CIA ၏ မြန္းတည့္ကာလ အေတာက္ပဆုံးအခ်ိန္ဟု ဆုိရမည္လား။ ထုိေက်ာ္ၾကားေသာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ အစည္းႀကီး ႏွစ္ခုသည္လည္း တစ္ဖြဲ႕ထဲ သုိ႔ အျခားအဖဲြ႔ကစိမ့္ဝင္၍ Double Agent ဟူေသာ ႏွစ္ဖက္ခြေထာက္လွမ္း ေရးအား ေကာင္းခဲ့ေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္ေနျပန္သည္။
တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားအထိ ထိုးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကုိ အျခားတစ္ဖက္မွ ေမြးျမဴၾက သည္။
ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္လက္ထက္ ဆုိဗီယက္ယူနီ ယံ ၿပိဳကြဲခဲ့သည္ကေတာ့ ႀကီးမားေသာ သမုိင္းျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ ကမၻာ့ဟန္ခ်က္ပါ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ရသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ကုိ ေဝဖန္ ခဲ့ၾကသည္။ CIA ၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကုိ ခံခဲ့ ရသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ထုိထက္လြန္၍ ႐ႈျမင္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကေသး၏။
ကြန္ျမဴနစ္အရင့္အမာ ႏုိင္္ငံႀကီးလည္း ျဖစ္၊ အေမရိကန္၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံ လည္းျဖစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္က ႏုိဘယ္လ္ ဆုရျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ လ်င္ျမန္စြာ ၿပိဳကြဲခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဂုိုဘာေခ်ာ့ဗ္သည္ ေမးခြန္းေတာင္ပုံရာပုံ၏ ေအာက္ကုိေရာက္သြားေစခဲ့ပါသည္။
စုတ္ခ်က္ၾကားမွရုန္းထြက္အားၿပိဳင္မႈမ်ား
ၿဖိဳသူမဲ့ အေမရိကန္၏ ေစလိုရာေစနုိင္ ေသာ ႏွစ္ (၃ဝ)ၾကာ စုတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖင့္ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကခဲ့သည္။ အင္အား လြန္စြာ နည္းပါးသြားခဲ့ေသာ ႐ုရွားသည္ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္သည္လည္းေကာင္း က်ားကုတ္က်ားခဲ႐ုန္းကန္ခဲ့ရ၏။ကံေကာင္း ခဲ့သည္ကအေမရိကန္၏ စူးစုိက္မႈသည္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္တုိ႔ထက္ ေရနံထြက္ႏုိင္ငံမ်ား အေပၚ အာ႐ုံပုိထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္သမၼတ ထရူးမင္းတုိ႔ လက္ ထက္က ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၊ တစ္နည္းဆုိ ရလွ်င္ အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဳဟာသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈသိပ္မရွိလွပဲ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳး နည္းပါးကာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းၿပိဳင္ဘက္မဲ့ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အထင္ႀကီးလြန္းၿပီး သိမ္ေမြ႕႐ႈပ္ေထြးကာ ျမင္ရန္ ခက္ခဲလွေသာ မဟာဗ်ဳဟာအတတ္ ဆန္းမႈမ်ားက အေမရိကန္ကုိ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိး ပုိ၍ေပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သတိထား မိခဲ့ပါ၏။
ဥပမာအားျဖင့္ ၉/၁၁ ဟု နာမည္ႀကီး ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး ညီေနာင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈသည္ ယခုအခါ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ အေရးႀကီး ေသာေမးခြန္းမွာ (၁) အၾကမ္းဖက္ကုိ မည္ သူေမြးျမဴခဲ့သနည္း။ (၂) WTO ၿပိဳက်မႈ နည္းလမ္းက်က်စစ္ေဆးေသာအခါ အတုိက္ ခံရမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပုံမ်ဳိးမဟုတ္ဟု သက္ ေသျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေမးစရာျဖစ္လာ သည္။ (၃) တတိယေမးခြန္းမွာ-ကာကြယ္
ေရးတြင္ အစြမ္းထက္လွပါသည္ဟုဆုိေသာ အေမရိကန္သည္ WTO တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ အလြန္အေရးပါေသာ ပင္တဂြန္တြင္ တစ္ ႀကိမ္၊ (အျခားတစ္ခုမွာ ေလယာဥ္ပ်က္က် ခဲ့ေသာေၾကာင့္)...အဘယ့္ေၾကာင့္ မတား ဆီးႏုိင္ရပါသနည္း...ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ ၏။
အဘက္ဘက္က ယုိင္ဆင္းသြားခဲ့ေသာ ႐ုရွားတြင္ ယဲ့လ္ဆင္သည္ ပူတင္ကို မ်ဳိး ဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေရြးႏုိင္ခဲ့ျခင္း သည္ ထုိစဥ္ကအေမရိကန္၏ကံၾကမၼာကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္မည့္သူဟုတြက္ဆမိၾကလိမ့္ မည္မဟုတ္ေခ်။ ပူတင္အေတာ္ရုန္းကန္ခဲ့ရ သည္။ တ႐ုတ္တြင္လည္းတိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာမွန္ကန္ ခဲ့ၿပီး၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရြး ခ်ယ္မႈမွန္ကန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆန္ျပဳတ္တစ္ ပန္းကန္ကုိမိသားစုဝင္မ်ား မဝေရစာမွ်ေဝ စားသုံးခဲ့ၾကရသည့္အေျခအေနမွ ႏွစ္ (၃ဝ) ၾကာလြန္ေသာအခါ အေမရိကန္ကုိပင္ စီးပြားေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သူျဖစ္လာ ခဲ့သည္။
ယေန႔ျမင္ကြင္းမ်ားသည္ လြယ္လြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကေသာျမင္ကြင္းမ်ားမဟုတ္၊ အေမရိကန္၏ဖိအားမ်ားၾကားမွ ရုရွားေရာ၊ တ႐ုတ္ပါ႐ုန္းထခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
ထရန္႔သည္ဒုတိယဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္လား
ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာမရွိခဲ့ေသာ ထရန္႔ သည္ အေမရိကန္၏ ၄၅ ဦးေျမာက္သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ပါ၏။ ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာႀကီး ေသာအေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ခဲ့ေသာ ျပင္ဆင္ မႈမ်ားစြာကုိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာဟီလာရီကုိ ျပတ္ ျပတ္သားသားအႏုိင္ရၿပီး သမၼတျဖစ္ခဲ့ျခင္း မွာအံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ျပန္သည္။ အေရးပါ ေသာပင္မမီဒီယာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ ေသာ ဟီလာရီကုိေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း မွာအေမရိကန္ကုိသာမက တစ္ကမၻာလုံးကုိ မွင္တက္သြားေစခဲ့သည္အထိသက္ေရာက္ မႈႀကီးခဲ့၏။
စာေရးသူကုိယ္တုိင္ မူလကထရန္႔ကုိ ထင္ မထားခဲ့ပါ။ အျခားအရာမ်ားေလ့လာ ရင္း ... မထင္မွတ္ေသာဆက္စပ္မႈအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရာမွ ဆက္လက္ေလ့လာခဲ့ရင္း ... ထရန္႔ေနာက္ကြယ္ ''အား'' မ်ားကုိသတိမူ မိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးထုိ ''အား'' ကုိ အေသအခ်ာေလ့လာၿပီးေနာက္၊ ''ထရန္႔'' အႏုိင္ရမည္ဟုစတင္ေရးခဲ့ပါ၏။
ထရန္႔သည္ သာမန္ဘီလ်ံနာမဟုတ္၊ ထရန္႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထရန္႔၏သမက္ ျဖစ္သူ ကုရွ္နာသည္လည္းေကာင္း ႐ုရွား ထိပ္ပုိင္းမ်ားႏွင့္ထဲထဲဝင္ဝင္ ဆက္စပ္မႈရွိ သည့္ ဘီလ်ံနာမ်ားျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူငယ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေျခသြက္လက္သြက္ႏွင့္ ေရွ႕ေျပး သူျဖစ္သည္။
''ထရန္႔-ဟီလာရီ'' ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ထရန္႔ အႏုိင္ရသြားခဲ့ပါ၏။ ထရန္႔ႏုိင္မည္ဟုသာ ေရးခဲ့ၿပီး၊ ထုတ္မေရးခဲ့ေသာအရာတစ္ခုမွာ တြစ္တာကုိအသုံးျပဳလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းထြက္လာေသာ သတင္းမ်ားအရ Facebook ကုိ အသုံးျပဳ သြားခဲ့သည္။KGB ေနရာတြင္အစားထုိးၿပီး ပူတင္လက္ထက္စနစ္တက်ျပန္လည္ဖဲြ႕ စည္းၿပီး အစြမ္းထက္ေအာင္ေလ့က်င့္ပ်ဳိး ေထာင္ထားေသာရုရွား၏ FSB သည္ အေမရိကန္တြင္ အုတ္ျမစ္ေကာင္းစြာခ်ထား ႏုိင္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာလႈပ္ရွားႏုိင္ခဲ့ပါ၏။
ဆုိဗီယက္ယူနီယံၿပိဳလဲစဥ္ကဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ သည္ ေရဂင္ႏွင့္လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားေျပာခဲ့သည္။ ယဲ့လ္ဆင္သည္လည္း ေရဂင္ႏွင့္စကားေျပာ ၿပီးမွ တင့္ကားေပၚတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
ယခုသမၼတမျဖစ္မီ ထရန္႔သည္လည္း ေကာင္း၊ သမက္ျဖစ္သူ ကုရွ္နာသည္ လည္းေကာင္း...ပူတင္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ အဆက္အစပ္ရွိေနျပန္သည္။ ထရန္႔၏ပင္ ကုိသဘာဝေၾကာင့္ဟု ဆုိလွ်င္ရပါေသာ္ လည္း လုိအပ္သည္ထက္ပုိ၍ ထရန္႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက မ်ားျပားလြန္းေနၿပီး၊ မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရန္ဘက္အျဖစ္ ျမင္ကြင္းသစ္ကုိျဖစ္ေစခဲ့ သည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။
မဟာမိတ္ေနတုိးႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ခဲ့ သလုိ၊ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ဆီးရီးယားမွ အေမရိကန္တပ္မ်ား လုံးဝ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပား ကုိျဖဳတ္ခဲ့၏။ အထူးသျဖင့္ FBI အႀကီး အကဲ Comey ကုိျဖဳတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ထရန္႔ အတြက္ ေကာင္းလွသည္မဟုတ္။ ကမၻာ ေက်ာ္ဆုိးေရာ့စ္ကုိႏုိင္ငံ၏ရန္သူ ( Enemy of the state ) အျဖစ္ေၾကညာခဲ့သည္။ သူ႔ အတြက္လြန္စြာ အႏၲရာယ္မ်ားလွ၏။ဆုိးေရာ့စ္သည္ CIA ၏ေရွ႕တန္းတုိက္စစ္ မွဴးတစ္ဦးအျဖစ္ ထရန္႔မသိျဖစ္မည္မဟုတ္။
ထရန္႔အတြက္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံးက အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လာေသာ Deep State (အရိပ္ အစုိးရ)ကုိ စိန္ေခၚထိပ္တုိက္ေတြ႕ျခင္းျဖစ္ သည္။Deep State ကုိ အျမစ္ပါမက်န္ ရွင္းလင္းပစ္ရမည္ဟုပင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္၏။
အေမရိကန္သမၼတမ်ား အစဥ္အဆက္ ေဂ်႐ုဆလင္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း ျဖင့္ ရပ္တန္႔ထားၾကေသာ္လည္း၊ ထရန္႔က ၂ဝ၁၉-ထဲတြင္ ေဂ်႐ုဆလင္သုိ႔ အေမရိကန္ သံ႐ုံးေျပာင္းေရႊ႕ပါမည္ဟု ေၾကညာလုိက္ရာ အစၥလာမ္ကမၻာပြက္ပြက္ဆူသြားခဲ့သည္။ သမၼတသက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အေရွ႕က သမၼတမ်ားထက္မ်ားစြာပုိ၍ လုပ္ ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ပါေသာ္လည္း...အမ်ားစုမွာ ရန္ မ်ားေသာ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိလည္း ေကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိလည္းေကာင္းဖန္ တီးသလုိျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကအမ်ား စုျဖစ္ေနသည္မွာလည္းစဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု၏ မွတ္ခ်က္အရ ...ထရန္႔ႏွင့္ ႐ုရွား၏ဆက္ဆံေရးသည္ မူလထင္မွတ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ပုိ၍ နက္႐ႈိင္းစြာရွိေနေၾကာင္းေတြ