images
UN
UN
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာပါမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကတိသစၥာျပဳထားၾက ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သင့္
သာလွ(ပ်ဥ္းမနား) Thursday, 07 February 2019
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး ကတိသစၥာျပဳထားၾကေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အတြင္း ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေသာင္းေအးက အေရးႀကီးအဆိုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ တင္သြင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဝ တို႔က ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ၌ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေသာင္းေအး ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းလိုျခင္းကိစၥမွာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္းေဆြးေႏြးေထာက္ျပခဲ့သည္။

နာယကႀကီးနဲ႔ အားလုံးႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵ နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးပါ။ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းခြင့္ျပဳ။
ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ရဲ႕ အေရးႀကီး အဆုိကုိ-
(၁) အေရးႀကီးအဆုိ စည္းကမ္း ခ်က္နဲ႔ညီညြတ္မႈမရွိျခင္း။
(၂) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီျခင္း ႏွစ္ ခ်က္နဲ႔ေဆြးေႏြးပါမယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ား
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အေရး ႀကီးအဆုိဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ နည္းဥပေဒပုဒ္မ၆၆(က)မွာ စာပုိဒ္ခြဲ ငါးခု ႏွင့္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဓိက အပုိဒ္ခြဲ (၂)မွာ အခ်က္သုံးခ်က္ပါပါတယ္။
(၁) ေလာေလာဆယ္ ေပၚေပါက္ လာေသာကိစၥ ျဖစ္ရပါမယ္။ ယင္းကိစၥကုိ သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ကတည္းက ေပၚ ေပါက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ဒီ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ ထုိအခ်ိန္ ကတည္းက အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ ေဆာင္လာခဲ့တာျဖစ္၍ ေလာ ေလာဆယ္ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ထင္ရွား ပါတယ္။
(၂) အမ်ားျပည္သူႏွင့္အေရးတႀကီး သက္ဆုိင္ေသာကိစၥျဖစ္ရပါ မယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာသူတစ္စုက Sticker Campaign ဆုိၿပီး ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ လုပ္ေဆာင္ ၾကတာပဲရွိပါတယ္။ ျပည္သူ မ်ားက ဥပေဒမွာ ဘာေတြပါ ၿပီး၊ ဘာေတြျပင္ရမယ္။ ျပင္ ခ်င္တယ္လုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈရွိတာ မေတြ႕ရပါ။ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္သူတခ်ဳိ႕က ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္လုိ႔ ျမင္ ပါတယ္။ အဆုိရွင္က အေျခခံ ဥပေဒျပင္ရန္ ျပည္သူလူထု ရဲ႕ဆႏၵသေဘာထား ရယူခဲ့တာ ရာခုိင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ရခဲ့တယ္ ဆုိတာလည္း တရားနည္းလမ္း က်/မက်၊ မွန္/မမွန္ ဆန္းစစ္ ရန္လုိပါသည္။ဤျဖစ္စဥ္သည္ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္)ကျဖစ္ၿပီး ယခင္ အစုိးရသက္တမ္းကကိစၥျဖစ္ပါ တယ္။ဒါေၾကာင့္ အေရးတႀကီး သက္ဆုိင္တယ္ဆုိတဲ့စည္းကမ္း နဲ႔လည္း မကုိက္ညီပါဘူး။
(၃) လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ ရယူ ရန္ လုိအပ္ေသာကိစၥျဖစ္ရပါ မယ္။ ဤအခ်က္သည္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရ ယူရန္လုိအပ္ေသာကိစၥမ်ားကုိ သီးျခားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထား ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ယူဆခ်င္ သလုိ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ား
နည္းဥပေဒပုဒ္မ၆၆(က)ရဲ႕ အပုိဒ္ခြဲ (၃)မွာေတာ့ စည္းကမ္းတစ္ခ်က္သာ ပါ ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ သာမန္နည္း လမ္းအားျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ရပါမယ္။
ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ယေန႔ အင္အား အမ်ားစုရွိေနတဲ့ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ မွာ ဘယ္အခ်ိန္အဆိုတင္တင္ ေမးခြန္း ေမးေမး၊ အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္း ၿပီး နည္းလမ္းေတြလည္း ေပးထားတာ ျဖစ္လို႔ ဒီစည္းကမ္းလည္း ညီၫြတ္မႈမရွိပါ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိ ရင္ အေရးႀကီးအဆုိအျဖစ္ နာယက က ခြင့္ျပဳလို႔မရပါဘူး။ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၆၂(က)မွာ နာယကသည္ ဤနည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိလွ်င္ အဆို တစ္ရပ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္ အပိုင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ခြင့္မျပဳ ရဟုပါရွိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္မႈမရွိ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကအက်ဳိးအေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပ တာကို ျငင္းပယ္ျခင္းက ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ား
ဒုတိယအခ်က္တင္ျပပါမယ္။ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)အခန္း(၁၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥ မ်ား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပုဒ္မ(၄၃၃) ျပင္ဆင္ရန္တင္ေသာ အဆိုကို ဥပေဒ မူၾကမ္းအျဖစ္ တင္ရမည္။ ဥပေဒမူၾကမ္း တြင္အျခားအဆိုမ်ားမပါရွိေစရလို႔ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ပုဒ္မ(၄၃၄)မွာလည္း ဒီလို ျပင္ဆင္မည့္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းရမယ္။ ပုဒ္မ(၄၃၅) ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ က တင္ျပ လာလွ်င္ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါ တယ္။ ပုဒ္မ(၄၃၆) ကေတာ့ ကိုယ္စား လွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သေဘာ တူညီၿပီးရင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ျပင္ဆင္ရမည့္ပုဒ္မ၊ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲမလုပ္ဘဲ ျပင္လို႔ရမယ့္ ပုဒ္မ ဒါေတြကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီလိုပါပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ အခန္း(၁၁)မွာ ပုဒ္မ (၆၇) မွ (၇၁) ထိနည္းဥပေဒ အခန္း(၁၈) မွာ ပုဒ္မ(၁၃၃)မွ(၁၄၃)ထိ လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ (ပုဒ္မတစ္ပိုဒ္ျခင္းျပေပးပါ)
ဒီဥပေဒေတြသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမ်ား ထဲမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕ရမယ္ ဆိုတဲ့ပုဒ္မမ်ားပါရွိတာမေတြ႕ရပါဘူး။
အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာ လ်င္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးဟုပါၿပီး ဒီကိစၥ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေပး ဖို႔တင္သြင္းတာျဖစ္လို႔ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုတာကို ျငင္းပယ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါကို အဆိုရွင္ဘက္က ဝင္ ေရာက္ေဆြးေႏြးသူက ဒီအဆိုဟာ ျပင္ ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းေနတာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးသြားတာ မွတ္ သားဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာက ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုရင္ ဓာတ္ဆီပံုးနဲ႔ မီး တုတ္ကိုင္ၿပီး ေနအိမ္မီး႐ႈိ႕ဖို႔လုပ္ေနသူကို မီးမေလာင္ေသးတာနဲ႔ မီး႐ႈိ႔ဖို႔လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ျငင္းပယ္သလိုျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆိုဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ အဆိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ မယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ယခုအဆိုတင္မႈ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈမရွိ ဘူးဆုိတာ ထင္ရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ား
ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို မကန္႔ကြက္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပင္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာထားရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ နဲ႔အညီ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေရွ႕က လုပ္ သြားလို႔ ကိုယ္လည္းလုပ္ရမယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပသင့္တဲ့အရာ မဟုတ္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒ ႏွင့္ညီမညီဆိုတာကိုပဲ ဂ႐ုျပဳရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလို႔ ေၾ<ြကးေၾကာ္ေနတဲ့ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အားလံုးႏွင့္ပူးေပါင္း ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ နာယယႀကီး အပါအဝင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၂၅)ပါ ဇယား (၄)ႏွင့္အညီ ကတိသစၥာျပဳထားသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ''ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒ မ်ားကိုလည္း လိုက္နာပါမည္''လို႔ ပါပါ တယ္။ ဒီကတိသစၥာတည္ဖို႔လိုပါတယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပလိုတာကေတာ့
ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္က ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ရဲ႕ အဆိုသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္လို႔ လက္ခံႏိုင္ ျခင္းမရွိပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံး၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားရယူေပးႏိုင္ပါရန္ နာယကႀကီးအား ေလးစားစြာ တင္ျပ လ်က္ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။