images
UN
UN
ဖန္တီးရာ Accelerator အမွတ္စဥ္ ၃ မွ Startup လုပ္ငန္းငါးခုတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမည္
ဝႆန္ Sunday, 10 February 2019
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တည္ရွိ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ေန ေသာ နည္းပညာ Accelerator ျဖစ္ေသာ ဖန္တီးရာသည္ Accelerator အမွတ္စဥ္ ၃ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလားအလာအရွိဆံုး နည္းပညာ Startup ငါး ခုအေပၚ တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလိုက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ယခုျပဳလုပ္ေသာ ဖန္တီးရာ Accelertor အစီအစဥ္သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီးကန ဦးအဆင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား ကို စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကုိ နည္းပညာသံုးၿပီး အရွိန္ အဟုန္တိုးျမႇင့္လာ ေစရန္ရည္ရြယ္ ၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖန္တီးရာ Accelertor အစီ အစဥ္မွလက္ခံခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ ၄င္းတို႔၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္ထုတ္ ကုန္မ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမ်ား ကို တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံျခင္းခံခဲ့ရေသာ နည္းပညာ Startup မ်ားသည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝ Amazon ႏွင့္ Facebook တို႔အပါအဝင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္႐ုံးခန္း ေနရာ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပနည္း ေပးလမ္းညႊန္သူ ၅ဝ ေက်ာ္ထံမွ ေျခာက္လတာၾကာျမင့္မည့္လမ္း ညႊန္ျပသမႈတို႕ကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ဖန္တီးရာ Acceraotor ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္ အခ်ိန္မွစ၍ နည္းပညာ Startup ေပါင္း ၁၁ ခု ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး Startup ေလးခုမွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိထပ္မံရရွိ ခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အစီ အစဥ္တြင္ ပါဝင္မည့္နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္အႏုပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဖက္ ရွင္ႏွင့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။