images
UN
UN
ပိုမုိတိက်သည္႕ တည္ေနရာျပစနစ္ကုိ Google Maps တြင္ ထည္႕သြင္းရန္စီစဥ္
Tuesday, 12 February 2019

Google ကုမၸဏီသည္ အခမဲ့အသုံးျပဳရန္ ျဖန္႔ခ်ိထားေသာဝန္ေဆာင္ မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ Google Maps တြင္ပုိမုိတိက်သည့္တည္ေနရာျပစနစ္ အားထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
Google Maps အတြင္း၌ အသုံးျပဳသူ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိေသာ ေနရာ အားတိက်စြာအေျဖထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္သြားေရာက္လုိသည့္ေနရာသုိ႔ ၾကာ ခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းသြားေရာက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ Street View လုပ္ ေဆာင္ခ်က္အား ထည့္သြင္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဂိဳဟ္တုမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ Google သည္ ေရာက္ရွိေနေသာေနရာအနီးရွိ အေဆာက္အအုံ သုိ႔မဟုတ္ အမွတ္အသားတစ္ခုအား တည္ေနရာသိရွိလုိသူအသုံးျပဳေနသည့္ မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကင္မရာျဖင့္ၾကည့္႐ႈကာ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ထည့္သြင္းရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူ ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာအနီးရွိ အေဆာက္အအုံ သုိ႔မဟုတ္ အမွတ္အသား ကုိ အေျခခံ၍ ေရာက္ရွိသည့္ေနရာကုိ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ တည္ေနရာအား အတည္ျပဳသည့္စနစ္မ်ားထက္ ပုိမုိတိက်စြာအတည္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Google က သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ NG(Ref; Dailymail)