images
UN
UN
အမွန္တရားဆိုတာ ႀကိဳက္ေန႐ုံနဲ့မၿပီးဘူး
မင္းလြင္(ေက်ာက္ဆည္) Sunday, 17 February 2019
၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုလွ်င္ စၿပီး ေရးဆြဲကတည္းက ကန္႔ကြက္သူ ေတြရွိသည္။ အတည္ျပဳေတာ့လည္း ကန္႔ကြက္သူေတြရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ တခ်ိဳ႕က ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ဟု ေျပာ ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က ျပင္ဆင္သင့္သည္ ဟုေျပာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပေရာ္ ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္ သံုးသပ္သူေတြ လည္းရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးႏွင့္ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား တြင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြင္းထိ အျငင္း ပြားမႈမ်ား အျမင္သေဘာထားမတူညီမႈမ်ား လည္း ရွိသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထိုက္ သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတီၴလာတပ္ နယ္ (မုန္တိုင္) မွာဘုရင့္ေနာင္ ပူးေပါင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ပြဲအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ စနစ္တက်ေဆာင္ ရြက္ရန္ ေျပာၾကားထားသည္ကိုလည္း သတိမူရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ ရာတြင္ နည္းလမ္းႏွစ္လမ္းရွိသည္။ပထမ တစ္ခုက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပါ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ- ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆ တို႔ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္နည္း လမ္းတစ္ခုကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ပါ ပုဒ္မ- ၂၂ (ဃ)အရ ျပည္ ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ဥပေဒ မ်ားကိုလိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္ စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို သက္ ဆုိင္ရာဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီသည္ဟု ပါရွိ သည့္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္ေထာင္စုဖက္ ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားျဖင့္လည္း ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ျပဳ လုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ ကိုဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးနည္လမ္းႏွစ္ခုႏွင့္ ေသြဖည္ေန သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းလွ်င္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (က) တြင္ စာပိုဒ္ခြဲငါးခု ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည့္အနက္ အဓိကပိုဒ္ခြဲ (၂)တြင္ ယင္းအဆိုသည္ ေလာေလာဆယ္ ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥျဖစ္၍ အမ်ား ျပည္သူႏွင့္ အေရးတႀကီးသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥလည္း ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရယူရန္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားပီျပင္ စြာအသုံးမခ်ႏိုင္ေသးေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္း အေဝး ဆ႒မေန႔တြင္ေျပာသည္။ 'ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရးကေတာ့ အရင္သက္တမ္း တုန္းကလည္း လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဖက္ ဒရယ္ရဲ႕သေဘာတရားေတြ ဇယား(၂) မွာအမ်ားႀကီးပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ေတြကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားႀကီးေပးထား တယ္။ ဒါေတြကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ နဲ႔ တိုင္းအစိုးရေတြက ပီျပင္ေအာင္ သိပ္မလုပ္ႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္မို႔လို႔ပါ။နည္းနည္းေလး ဒါကေပ်ာက္ေနတယ္။ဇယား(၂) ျပင္ေပးထားတဲ့ကိစၥေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့ အသက္ဝင္လာေအာင္၊ ဆက္ၿပီးေတာ့ ပီျပင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ မယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဟာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ားႀကီးရွိမယ္' ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ ယင္းသို႔ သုံး ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာတစ္ခုမွ်ေျပာဆို လႈပ္ရွားမႈမျပဳလုပ္ဘဲ ယခုလိုအလ်င္စလို ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ မဲဆြယ္ယံုသက္သက္ ပဲလား။ တကယ္ပဲဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္မယ့္ သေဘာလားဆိုတာ ေမးစရာေတြျဖစ္လာ ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ ေတာင္ၿပိဳကမ္း ၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဟု ေျပာေနသည့္ ယင္းတို႔ပါတီသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ဖက္ ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ညီသည့္အခ်က္မ်ားအားအမွန္ တကယ္က်င့္သံုးခဲ့ပါသလားဟု ေမးခြန္း မ်ားေမးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံသြားခ်င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ သည္ ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိးလဲ ဘယ္လိုစနစ္ ျဖင့္ သြားမလဲဆိုသည့္အခ်က္ကို အစိုးရ ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိပြင့္ လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပထားျခင္း မရွိေသး ပါ။


ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သည္ တရားခံရွာေန၍မရ။ ျပည္သူအား လံုး၏ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရွိမည္ဆိုလွ်င္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ စနစ္တက်စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္ျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ ေရးကိုးကြယ္မႈျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ရ မည့္ principle လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈ ကင္းရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရသည္ Check and balance ျဖစ္ၿပီးလူပုဂၢိဳလ္ပါ ဝင္မႈသည္ အေရးမႀကီး ဟုယူဆမိပါသည္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈ အရမ္းႀကီး သည္။အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ျပည္သူမ်ား သိပ္ခ်စ္ၾက သည္။ အခု ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကို လည္း ျပည္သူတခ်ဳိ႕ အမ်ားစုခ်စ္ေနၾက သည္။ ယင္းအတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုး ကြယ္မႈ သိပ္ႀကီးျခင္းသည္ ယေန႔ေျမာက္ ကိုရီးယားတြင္ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္ သိပ္ႀကီးသည္။ သမိုင္းပညာရွင္ဟာေဘး က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပုဂိၢဳလ္ ေရးကိုးကြယ္မႈျဖင့္သြားေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးဦးေအာင္ ေဇယ် လက္ထက္မွစ၍ Principle ေခတ္ကိုသြားလွ်င္ ေကာင္းမယ္ဟု အၿငိမ္း စားဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္မ်ဳိးက ေျပာခဲ့သည္။
''ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္မႈႀကီးေနျခင္း သည္ ဒီေန႔ ဘာပဲေျပာေျပာ အရင္တပ္ မေတာ္အစိုးရသည္ ေကာင္းတာရွိတယ္။ မေကာင္းတာရွိတယ္။ သူတို႔လည္းပုဂၢိဳလ္ ေရး တည္ေထာင္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ သို႔ ေသာ္ ဘာပဲေျပာေျပာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုး ကြယ္မႈရဲ႕အႏၲရာယ္ကိုေတာ့ သူတို႔စိုးရိမ္ မိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုး ကြယ္မႈမျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔က တပ္ကိုေနာက္ခ်န္အေနႏွင့္ Evaluation နည္းႏွင့္ သြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလဲမႈနည္းေပါ့။ တပ္မေတာ္သြား ေနေသာပုံစံသည္ တေရြ႕ေရြ႕သြားေနေသာ ပုံစံျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ပ်က္ကြက္မႈေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီလိုေတြ႕ထားခ်က္ တစ္ခုမွာ တိုင္းျပည္သည္ တိုင္းရင္းသား ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတယ္။စစ္ကလည္းမၿပီးေသး။ ညႇိလို႔မရတဲ့ဟာ ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတဲ့အခါ က်ေတာ့ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ သူက တိုင္းျပည္ကို ၿပိဳကြဲသြားမွာကိုမျမင္ခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ မွာ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတဲ့ အင္အားတစ္ခုကို ခ်န္ထားတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာဆိုရင္ ေတာ့ အေရးပါတဲ့ Key point သုံးခုကို ကိုင္ထားတာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဆုတ္ရမွာ။ ဒါေၾကာင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းကိုေ႐ြးၿပီး တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ပဲ သြားေစခ်င္လိမ့္မယ္ လို႔ထင္ပါတယ္'' ဟုေဒါက္တာေအာင္ မ်ဳိးက ေျပာသည္။၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ေထာက္ခံပြဲေတြ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မေနာ္ရမၼံကြင္းမွာ လုပ္ေန တယ္လို႔ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ တက္ လာေတာ့ ၾကည့္လိုက္တယ္။
ျပည္သူ ပါဝင္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုေတာ့ လူ အင္အား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျဖစ္တယ္ဆို ေတာ့ ဒီလူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ အင္အားက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူသန္း ၅ဝေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသလား။ ျပည္သူသန္း ၅ဝ ေက်ာ္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ အရာသည္ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရးလား။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလား၊ စားဝတ္ေနေရးလား ဆို သည္ကိုသိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ''ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္သင့္တယ္ထင္ လို႔ ဒီမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္တာပါ။ အထက္ မွာလည္း ဘာမွထုတ္ျပန္ေၾကညာတာ မ်ိဳးမရိွေသးဘူး။ ဘယ္အခ်က္လို႔ မေျပာ ႏိုင္ေပမယ့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တယ္ ထင္ လို႔ ပါဝင္ၾကတာပါ''လို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကယင္းေထာက္ခံပြဲမွာ ေျပာသြားတာပါ။၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ ျပင္သင့္တဲ့အခ်က္ဘယ္အခ်က္ ေတြဆိုသည္ကိုမသိဘဲ ေထာက္ခံသည္ မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ လုပ္သင့္လုပ္ ထိုက္တယ္ထင္လို႔ဆိုသည္မွာ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ျခင္းသည္ ထင္႐ုံ နဲ႔လုပ္ရမဲ့ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း ေသေသ ခ်ာခ်ာေလ့လာဖို႔လိုအပ္ပါသည္။''လက္ရွိ လုပ္ေနတဲ့အေနအထားက ျပင္ဆင္ဖို႔ေကာ္ မတီဖြဲ႕ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဟာဥပေဒ နဲ႔ မကိုက္ညီဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီ သြားႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဒီဥပေဒနဲ႔ညီတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေနသြားႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေန တာပဲျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့လုပ္ငန္း စဥ္ရွိၿပီးသား၊ ဥပေဒရွိၿပီးသား။ အမိန္႔ ရွိၿပီးသား။ ဒီဥပေဒအမိန္႔အတိုင္း သြားျပ ျခင္းဟာေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒက်င့္သံုးမႈ ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းပဲ။ ဒီအတြက္ လို အပ္ရင္ လုပ္သြားရမွာပဲ။ အျမန္ဆံုးလုပ္ သြားမွာပါ''ဟုလက္ရွိ NLD ပါတီ၏ ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ ဥပေဒနဲ႔မညီ သည့္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂ဝ ရဲ႕လက္မွတ္ျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီစိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ျဖင့္ တင္သြင္းရရန္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ ေပ်ာ္ဘြယ္ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္း ေအးက အခုလိုေျပာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ''ဥပေဒနဲ႔မညီတာကို လုပ္ျခင္းအတြက္ ရွက္တတ္တဲ့လူေတြ အားလံုးက ဥပေဒနဲ႔ အညီ လုပ္တဲ့လူနဲ႔ လာပူးေပါင္းမွာပဲ။ ဒါေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး''ဟု ရာခိုင္ ႏႈန္း ၂ဝ ရရွိရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမးေသာေမးခြန္းအေပၚ အခုလိုတုံ႕ျပန္ လိုက္ပါသည္။
ယခုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယ နာယကဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္မတီတြင္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၈၅ ဦးရွိသည့္ NLD ပါတီမွ ၁၉ဦး၊ ၁၆၆ဦးရွိသည့့္ တပ္မေတာ္မွ ၈ဦး၊ ၄၁ဦးရွိသည့္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ ဦးေရ ၂ဝေက်ာ္ရွိသည့္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီမွတစ္ဦး၊ ၁၇ဦးရွိသည့္ က်ားေခါင္းပါတီမွ တစ္ဦး၊ က်န္တစ္သီး ပုဂၢလကိုယ္စားျပဳတစ္ဦးပါဝင္ဖို႔ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကဦးတီခြန္ ျမတ္က အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ သည္။ ယင္းသို႔ ေကာ္မတီဖြဲ႕ရာတြင္ တရားမွ်တမႈ ရွိမရွိ၊ ျပင္ဆင္ရန္ပုဒ္မ မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိး ရွိမရွိႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈရွိမရွိ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။NLD ပါတီ သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဘာ ေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာလုပ္တာလဲ။ ဘာေတြ ျပင္ဆင္မွာလဲ။Time Frame တစ္ခုအေန ႏွင့္ ဘယ္အခ်ိန္ထိ သတ္မွတ္ထားသလဲ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ မႈကို ဘယ္ေလာက္ထိရေအာင္လုပ္ႏိုင္ မလဲ၊ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္နဲ႔ ျပင္ဆင္ တာေရာ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုသည့္ ေမးခြန္း မ်ားအေပၚ သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ဟု အၾကံျပဳ လိုက္ရပါသည္။