images
UN
UN
ျမန္မာ႕လြတ္လပ္ေရးကို တြန္းအားေပးခဲ႕ေသာ ကိုလိုနီေခတ္ေတာင္သူလယ္သမားအေရး
ေမာင္ဥာဏ္စိန္ Thursday, 28 February 2019
၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ဂ်င္နရယ္ပရင္ဒါဂတ္(စ္)ႏွင့္ ကာနယ္ စေလဒင္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ၿဗိတိသွ် တပ္တို႔သည္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိသားစု ကို ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ 'ျမန္မာႏိုင္ငံသိမ္း တိုက္ပြဲ'ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ နိဂံုးခ်ဳပ္ ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘုရင့္အစိုးရ၏ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔အား နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ထား သည့္ အာလံမ်ဥ္းေၾကာင္းကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ၁၅ ရက္ႏွင့္ အၿပီးသိမ္းပိုက္ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ပါေတာ္မူစဥ္က ကိုယ္တိုင္မ်က္ျမင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား မ်ား၏ ခံစားခ်က္ကို ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ၏ မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး၊ တတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၇၂၆ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။
'ျမန္မာလူမ်ဳိး မိန္းမ၊ ေယာက္်ား တို႔လည္း လမ္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္က ၾကည့္႐ႈကာျဖင့္ ငါတို႔ရွင္ဘုရင္ကို အပါေဆာင္ေလၿပီဆို၍ ႏွေျမာလြမ္း ဆြတ္ျခင္းႏွင့္တကြ မ်က္ရည္သုတ္ ကာ သုတ္ကာ ေျပာဆိုျမည္တမ္း ၾကေလ၏။'
ဆီးဘန္းနီဆရာေတာ္ကမူ ရဟန္း သံဃာေတာ္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ တို႔၏ ခံစားခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ကဗ်ာေရး၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေပသည္-
'ထီးသုဥ္း နန္းသုဥ္း၊ ၿမိဳ႕သုဥ္းသုည၊
သုဥ္းသံုးဝျဖင့္၊ သုဥ္းရျပန္လစ္၊
သုညေခတ္ဝယ္၊
လူျဖစ္ရေလ၊ တို႔တေတြသည္
ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္...ေကာင္း၏။'
ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ထီး သုဥ္း၊ နန္းသုဥ္း၊ ၿမိဳ႕သုဥ္းဘဝကို ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔ သည္ ငံု႔မခံခဲ့ပါ။ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား အရ ျမန္မာတို႔သည္ ေျမာက္ဘက္ေတာင္ ကုန္းမ်ားမွ ဆင္းသက္လာၾကသည္ဟု ဆိုၾကရာ ေျမာက္ဘက္မွေန၍ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္းသို႔ ဝင္ ေရာက္လာျခင္းကပင္ 'လြတ္လပ္ျခင္း' ကို ျမတ္ႏိုးၾက၍ပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ ျခင္းကို ျမတ္ႏိုးေသာ လူမ်ဳိးပီပီ ေဒသ အသီးသီးမွ ျပန္လွန္၍ ေျပာက္က်ား စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္း ရင္းသား လူမ်ဳိးစုအသီးသီးက ေဒသ အသီးသီးမွ ျပန္လွန္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ အိႏိၵယျပည္မွ ျမင္းတပ္ ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ စစ္သား၃၅ဝဝဝ မွ် ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းယူခဲ့ရေလသည္။ ဤအခ်က္ ကို ၿဗိတိသွ်သမိုင္းဆရာမ်ား၊ ဝန္ထမ္း မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္က မွတ္တမ္းတင္လ်က္ဝန္ခံခ့ဲၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ဤေရွးဦး နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ျမန္မာ့ပေဒသရာဇ္ အႏြယ္ေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အဓိက အင္အားစုကား ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
အိႏိၵယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင္ ကမူ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကို ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၁ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ လိုက္ေလသည္-
'ဧကရာဇ္ဘုရင္မႀကီး၏ အမိန္႔ အရ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္ မွာ သီေပါဘုရင္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ နယ္ပယ္တို႔သည္ ယင္း၏ အုပ္စိုးမႈ ေအာက္တြင္ မရွိေတာ့ဘဲ ဧကရာဇ္ ဘုရင္မႀကီး၏ ပိုက္နက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီျဖစ္၍ အိႏိၵယျပည္ ဘုရင္ခံ ခ်ဳပ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ ခန္႔အပ္ ေသာ အရာရွိမ်ားက ဘုရင္မႀကီး အလိုေတာ္က် စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ၾကမည္'
အဂၤလိပ္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုကို ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏိုင္ သူမ်ားမွာ ရပ္ရြာအႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းကိုသိရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ဘုရင္တို႔၏ ၿမိဳ႕သူႀကီး၊ တိုက္သူႀကီး စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ သူႀကီး စနစ္ ျဖင့္ အစားထိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အမွန္စင္ စစ္ သူႀကီးမွာ ၿဗိတိသွ်အလိုေတာ္က် ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အစိုးရအတြက္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားေရးကို တာဝန္ယူရသူ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။
ပထမ ေတာ္လွန္ေရးကား ၁၉၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ျမင္းမူ နယ္မွ မင္းေလာင္းေမာင္သန္႔၏ ထၾကြမႈ ႀကီးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို၊ မံုရြာဘက္မွ လယ္သမားထုႀကီးသည္ ေမာင္သန္႔၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ကို ေတာ္လွန္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဤပုန္ကန္မႈကို ထိုေခတ္ကပုလိပ္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္း၍မရသျဖင့္ စစ္တပ္ျဖင့္ႏွိမ္နင္း ခဲ့ၾကရေပသည္။ ့သည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၂၅ အိမ္၊ ၅ဝဝ အိမ္ စသည္ျဖင့္ ရြာႀကီး ရြာငယ္ခြဲ ထားကာ ေက်းရြာ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ရန္ ေသြးခြဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ေသြးခြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ (Divide & Rule Policy) မွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ထင္ရွား ေသာ ေပၚလစီပင္ ျဖစ္သည္။
၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒႏွင့္ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအက္ဥပေဒမ်ားသည္ လယ္ သမားလူတန္းစားကို ႏွိမ္နင္းျခင္း၏ထင္ ရွားေသာ သာဓကတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ေသြးခြဲစနစ္ကို မသိနားမလည္ ေသာ၊ မ်က္စိလည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာလယ္ သမားတို႔သည္ ေခတၱအားျဖင့္ ၿငိမ္သက္ခဲ့ ၾကသည္။
၁၈၆၉ ခုႏွစ္တြင္ စူးအက္တူးေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွ ေရာင္းဝယ္ေရးသည္တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရးသည္ ပို၍သြက္ ခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လယ္သမားဦးေရပို၍ တိုးတက္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားတို႔၏ဘဝ ကား မြဲသည္ထက္မြဲခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ စားစရာဝမ္းစာမရွိ။ ေပးစရာ အခြန္ မရွိသည့္ဘဝအထိျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေၾကြး ၿမီတင္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားလက္လြတ္ ၍ ေျမရွင္ႀကီးစနစ္ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ သီးစားျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
၁၈၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေၾ<ြကးတင္ေသာ လယ္သမားတို႔၏ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုၾကည့္ လွ်င္ ပုသိမ္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အင္းစိန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ၊ ျပည္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထားဝယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝထိရွိခဲ့ေလသည္။ ၁၉၃ဝျပည့္ႏွစ္ ဆရာစံေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ ေသာအခ်ိန္တြင္ကား ဟံသာဝတီ၌ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပဲခူး ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပ်ဥ္းမနား ၇၁ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတက္လာခဲ့ေလသည္။
အေၾ<ြကးတင္သျဖင့္ စားစရာမရွိ ေသာဘဝတြင္ အေၾ<ြကးေၾကာင့္လယ္ယာ ေျမမ်ား အသိမ္းခံရျပန္သည္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရကလည္း နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏အေပါင္း ပါ အဂၤလိပ္၊အိႏၵိယအရင္းရွင္မ်ားကို ဧက သုံးေသာင္းေက်ာ္အထိရွိေသာ ဂရန္ႀကီး မ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့လယ္သမားတို႔အေပၚတြင္ ဂရန္ပိုင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အိႏၵိယအရင္းရွင္ ေျမရွင္မ်ား ကလည္း ထင္သလိုျခယ္လွယ္ႏိုင္ခဲ့ၾက ေပသည္။ ဤသည္တို႔မွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ ျမန္မာ့လယ္သမားတို႔၏ ဘဝတစ္စိတ္တစ္ေဒသပင္၊ လယ္သမား တို႔၏ဘဝမွာ ''ငတ္၍ ေသျခင္းထက္ မတရားလုပ္ေသာ အဂၤလိပ္အစိုးရအား တိုက္၍ေသျခင္းက ပို၍ျမတ္သည္''ဟူ ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လယ္သမား တို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကိုဆင္ႏႊဲလာခဲ့ ၾကသည္။
ပထမ ေတာ္လွန္ေရးကား ၁၉၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ျမင္းမူ နယ္မွ မင္းေလာင္းေမာင္သန္႔၏ ထၾ<ြကမႈ ႀကီးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို၊ မံုရြာဘက္မွ လယ္သမားထုႀကီးသည္ ေမာင္သန္႔၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ကို ေတာ္လွန္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဤပုန္ကန္မႈကို ထိုေခတ္ကပုလိပ္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္း၍မရသျဖင့္ စစ္တပ္ျဖင့္ႏွိမ္နင္း ခဲ့ၾကရေပသည္။
၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာပုန္းႀကီးစံဖဲ ပုန္ကန္မႈ၊ ၁၉၂၈ခုႏွစ္တြင္ ေရႊဘိုနယ္၌ ရေသ့တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဗႏၶကဦးေဆာင္ ေသာ လယ္သမားေတာ္လွန္မႈမ်ားသည္ ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။ ဤ ေတာ္လွန္မႈမ်ားမွာ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္သမားတို႔၏ေတာ္လွန္မႈႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ကား လယ္ သမားလူတန္းစားတစ္ရပ္လံုးပါဝင္သည့္ ဆရာစံေတာ္လွန္ေရးႀကီးေပၚလာေတာ့ သည္။ဤအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ျမန္မာ့ လယ္သမားေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ အႀကီး မားဆံုး၊ အစည္း႐ံုးဆံုးျဖစ္ခဲ့၍ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းတြင္လည္း အထူး အေရးပါခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္စနစ္၊ ေျမရွင္စနစ္ တည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ လယ္သမား အံုၾ<ြကမႈမ်ား ေပၚလာသလို လယ္သမားေတာ္လွန္ေရး ဟူသည့္ အေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားသည္ အက်ဳိး ဆက္မ်ားအျဖစ္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၃၈ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္တို႔ေပၚ ေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၃ဝဝျပည့္အေရး ေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။ ''ျမင္းခြာတစ္ခ်က္ေပါက္လွ်င္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ရလိမ့္မည္''ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ၾကသည္။ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္၊ ဟုမၼ႐ူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို စိတ္ဝင္စားေနခဲ့ၾကရာမွ လံုးဝလြတ္လပ္ ေရးကို ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ လယ္
သို႔ေသာ္ လယ္သမားတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကား မုန္တိုင္းျပင္းထန္ခါနီး ဘာ႐ုိမီတာက်သြားျခင္းႏွင့္တူေတာ့သည္။
အရင္းရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ေပၚေပါက္လာသလိုပင္ ၿဗိတိသွ် တို႔၏နယ္ခ်ဲ႕စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ပင္ လယ္သမားတို႔၏နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး မ်ားသည္လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ရေပသည္။
သမားတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အိႏၵိယ ႏွင့္ ၿဗိတိန္ပါလီမန္တို႔အထိ ဂယက္႐ိုက္ ခဲ့ၾကေပသည္။
လယ္သမားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရး မ်ား ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းက ျမန္မာလူထုအား ႀကီးမားေသာသင္ခန္းစာတစ္ခုကို ေပးခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး အတြက္ လူတန္းစားတစ္ရပ္တည္းက နယ္ခ်ဲ႕ကုိေတာ္လွန္၍မရဘဲ လူတန္းစား အားလံုးက စည္းလံုးညီညြတ္စြာေတာ္လွန္ မွသာ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ႀကီးတစ္ခုရရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။