images
UN
UN
ျပည္သူလူထုဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈) ျပည္သူ႔ ဆႏၵမဲျဖင့္ ၄၃၆ အတုိင္း ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ကပၸိယံကေရာဟိပါပဲ
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Sunday, 03 March 2019
ေလာကတြင္ ျဖစ္ေအာင္တည္ရသည္ မွာ ခက္ခဲလွၿပီး၊ တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ ေျမာက္လာသည္ကို ဖ်က္ပစ္ရသည္မွာ အလြန္လြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ မတည္တတ္ဘဲ သူမ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္ကို ဖ်က္တတ္ေသာ အဖ်က္သမားမ်ားက ကြၽမ္းက်င္လြယ္ကူ စြာ ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ အထပ္ျမင့္တိုက္ႀကီး တစ္လံုးျဖစ္ေအာင္ ေအာက္ေျခ(ေဖာင္ေဒး ရွင္း) အုတ္ျမစ္ခိုင္ခိုင္ခ်ၿပီး အေျခတည္ရ သည္ကအစ အခ်ိန္ၾကာၾကာလုပ္ရပါသည္။ ထိုမွဆက္၍ တစ္ထပ္ၿပီးတစ္ထပ္ ေဆာက္ ရသည္မွာလည္း စက္အား၊ လူအားမ်ားစြာ အသံုးျပဳရပါသည္။ ထိုသို႔အထပ္ျမင့္တိုက္ ျမင့္ႀကီးမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ မိုင္းမ်ားေနရာ တက်တပ္ဆင္ေဖာက္ခြဲလွ်င္ ထိုတိုက္ႀကီး သည္ စကၠန္႕ပိုင္း၊ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေျမႀကီး ေပၚပံုက်သြားသည္ကို ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားသတင္းမ်ား၌ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔လက္ ေအာက္ ကြၽန္သေပါက္ဘဝေရာက္သြားခ်ိန္ တြင္ သူ႔ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ကာ လြတ္ လပ္ေရးျပန္ရေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးငါး ေျခာက္ဆယ္ စြန္႕လႊတ္စြန္႕စားႀကိဳးပမ္းရ ေသာ္လည္း ရရိွၿပီးသား လြတ္လပ္ေရးျပန္ လည္ဆံုး႐ႈံးေအာင္ အဖ်က္သမားတို႔ ႀကိဳး စားလွ်င္ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲကာ ကြၽန္ ျပန္ျဖစ္လြယ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရရိွၿပီး လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ဆံုး႐ႈံးမသြားေစရန္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ႀကိဳးပမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေနၾကရေပမည္။ ႏိုင္ငံတြင္း၌ အမ်ဳိး သားသစၥာေဖာက္၊ နယ္ခ်ဲ႕ဒလံ၊ မ႐ိုးမ ေျဖာင့္၊ မ်ဳိးမေစာင့္သူ အဖ်က္သမားမ်ား သည္ ႏိုင္ငံဖ်က္ရာ၌ ကြၽမ္းက်င္ၾက၊ လက္ ယဥ္ၾက၊ လက္လ်င္ၾကေပသည္။ ထိုသူမ်ား ကို အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ဟန္႔တားေန ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မူလကပင္ အစဥ္တစိုက္ လြတ္လပ္ေနေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ၊နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ က်ေရာက္ ကြၽန္ျဖစ္၊ ကိုလိုနီ ႏြံနစ္ေနရာမွ လြတ္လပ္ေရးျပန္ရေအာင္ယူႏိုင္ၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊လြတ္လပ္ေရးအရသာကို သိရိွတန္ဖိုး ထားႏိုင္ၾကေပသည္။ လြတ္လပ္သည္ဆို သည္ႏွင့္အၾကင္ႏိုင္ငံသည္ တုိင္းတစ္ပါး သား၊ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႕သတ္မႈ၊ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ကာ အမ်ဳိးသား ေရးဦးစြန္းခ်ဳိးႏွိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ သယံ ဇာတဓနဥစၥာမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕တို႔ဓားျပတိုက္ လုယူသယ္ထုတ္သြားမႈတိ႔ု ဒဏ္မွကင္းေဝး သြားေပမည္။ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္သျဖင့္ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဳိးခ်မ္း သာကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ေဆာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေပသည္။
လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ယင္းႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ၿပီဆို လွ်င္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔ေကာင္းစားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ေပမည္။ ကိုယ့္ မင္းကိုယ့္ခ်င္း ကိုယ့္လူမ်ဳိးအစိုးရေကာင္း အဖြဲ႕ကို ယင္းျပည္သူမ်ားက ဖြဲ႕စည္းေပး ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ယာ၊ ကိုယ့္သယံဇာတ၊ ထြက္ကုန္ ပစၥည္း၊ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားကို ကိုယ့္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး မွ်ေဝခံစားႏိုင္ရန္ တာဝန္ယူ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ (အမတ္)ေကာင္းမ်ား၊ အစိုးရေကာင္းမ်ားကို ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္တာဝန္ေပးၾကရသည္။ ထိုသို႔ လူထုက မဲေပးေရြးေကာက္တာဝန္ေပးခံရ သူတို႔သည္ ထင္ရာစိုင္း ကိုယ္က်ဳိးရွာ၊ ကိုယ့္ ၿမိဳ႕ကိုယ့္ျပည္ ကိုယ့္ရြာကို သစၥာမေဖာက္ ႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဒီလို လုပ္၊ ဟိုလိုမလုပ္နဲ႔၊ ဒီလိုဥပေဒေကာင္းမ်ား ကို ဒီပံုစံျဖင့္ ျပဳစုျပ႒ာန္း၊ ႏိုင္ငံေကာင္း ေအာင္အစိုးရက ထိုသို႔လုပ္၊ ဤသို႔မလုပ္ရ ဟု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်ေပးရသည္။ ထိုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်င့္သံုးေရး၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို ျပည္သူမ်ားႀကိဳက္သည့္ပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးေရးစသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို အစဥ္အတုိင္း (ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မ)တပ္၍ ေရးသားထားသည္ကို ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟု ေခၚတြင္ ေပသည္။ (State Constitution)
အေျခခံဥပေဒဟူသည္ ႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒအားလံုး၏ အေျခခံဥပေဒ (Basic Law) ပင္ျဖစ္သည္။ တည္ဆဲဥပေဒအားလံုး၏ ေခါင္ခ်ဳပ္ (အျမင့္ ဆံုး)ဥပေဒေတာ္ႀကီးဟုလည္း ဆုိႏိုင္ေပ သည္။ ကိုယ္ပိုင္နယ္နိမိတ္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသား ျပည္သူလူထု ကိုယ့္လူမ်ဳိး အစိုးရအဖြဲ႕၊ အခ်ဳပ္အျခာတည္းဟူေသာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္ လပ္ခြင့္အာဏာရပ္ႀကီး တည္ရိွေသာႏိုင္ငံ တုိင္းသည္ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္း တူရည္တူ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာ ေပသည္။ ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံ အဂၤါရပ္ျပည့္ စံု၊ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံတုိင္းသည္ (ပေဒသရာဇ္ ဘုရင့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးလည္း မဟုတ္လွ်င္) အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဆုိင္ရာ အေျခခံဥပေဒရိွစျမဲျဖစ္ သည္။
လူလည္က်ေသာ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ကလည္း ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ အရပ္သား (ေရြးေကာက္ခံ)အစိုးရ ပူးတြဲအုပ္စိုးျခင္းမ်ဳိး ကို စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ (Constitutio-nal monarchy) ဟု ဒီမိုကေရစီကျပားပံုစံ ကို ဂုဏ္တင္နာမည္မွည့္သည္။ UK ေခၚ ၿဗိတိသွ်ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု ပီပီျပင္ျပင္ ပုဒ္မစဥ္တပ္ၿပီး ေရးဆြဲမထား။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဥပေဒ၊ ပါလီမန္ဥပေဒ၊ ထီးနန္း ဆက္ခံေရးဥပေဒ စသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ျပဳေရးဥပေဒမ်ားကို စုေပါင္းကာ အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူသံုးစြဲသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံအဖံုဖံု၊ ဝါဒအစံုစံု၊ ကိုးကြယ္ေရးဘာသာအျဖာျဖာ၊ လူမ်ဳိး အသြယ္သြယ္ ကြဲျပားျခားနားသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ပံုခ်င္း မတူညီ၊ ႏုိင္ငံေရး မူဝါဒခ်င္းကြဲျပားသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ခ်င္းလည္း တစ္ထပ္တည္းမက်ေခ်။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကား အေျခခံဥပေဒ ပီပီ ျပင္ျပင္ ေရးဆြဲက်င့္သုံးျခင္း သုံးမ်ဳိးရွိခဲ့ သည္။(၁)၁၉၄၇ခုႏွစ္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္၊ ဖဆပလအစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂) ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရတို႔၏ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ (၃)၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ အရပ္ သားေရြးေကာက္ခံအစုိးရမ်ား၊ ပထမငါးႏွစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစိုးရႏွင့္ ဒုတိယငါးႏွစ္ NLD အစိုးရတို႔ျဖစ္သည္။
(၁) ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ ဥပေဒမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီး ၿပီး လြတ္လပ္ေရးခါေတာ္မွီေရးၾကီး သုတ္ပ်ာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂၁ဦးက ေရးဆြဲ ကာ အမတ္ဦးေရ ၂၅၅ဦးပါ တုိင္း ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ၁၉၄၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္တြင္ အမတ္ အမ်ားစုမဲျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ သည္။ (လူထုဆႏၵခံယူပြဲ မျပဳလုပ္ ခဲ့ေပ) ယင္းအေျခခံဥပေဒသည္ အဂၤလန္မွၿဗိတိသွ်ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေျချပဳကာ အိႏိၵယမွဥပေဒ ပညာရွင္တို႔ အၾကံÓဏ္အကူအညီ ရယူေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မထည့္ရန္ တားသည့္ၾကားမွ ျပည္နယ္မ်ားခြဲ ထြက္ခြင့္မူမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ၾကံ ခံရၿပီး ေနာက္ရက္တြင္ စဝ္ေရႊသိုက္ တို႔က အတင္းထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခ့ဲ ျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရည္မွန္းေသာ ဆိုရွယ္ လစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပီပီျပင္ျပင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္း မလုပ္ခဲ့၍ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ ၌ ျပည္ေထာင္စုႀကီးရွစ္စိတ္ကြဲ၊ ရွစ္ ႏိုင္ငံခြဲေထာင္ၾကမည့္ အၾကံဆိုးကို တားဆီးရန္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံ တာဝန္ ဝင္ယူခဲ့ရသည္။ ထို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဖယ္ ရွားခဲ့ရသည္။
(၂) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဖက္ဒရယ္ စစ္စစ္မူဟု နာမည္ခံထားသည့္ ေစာ္ ဘြားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပေယာဂတို႔ ပူး ေပါင္းဖန္တီးသည့္ ခြဲထြက္ေရး၊ ကြဲ အက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၌ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မရွိ သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ သႏိၷ႒ာန္ခ်ခဲ့သည့္ ဆိုရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးမူမ်ား မပါေသာ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ ဟာ ကြက္၊ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားႏွင့္မတူ၊ ဆို ရွယ္လစ္မူမ်ားကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ ၄-၃-၁၉၆၂မွစ၍ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း က တည္ျမဲဖဆပလ၊ သန္႔ရွင္းဖဆ ပလႏွင့္ ပမညတ (လက္ဝဲအတိုက္ အခံ)အဖြဲ႕တို႔ကို ဖိတ္ေခၚေတြ႕ဆုံကာ ႏိုင္ငံအာဏာကို မူလပိုင္ရွင္ျပည္သူ႔ လက္ ျပန္အပ္ေရးတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲမည္။ ပါတီ မ်ားက ပူးေပါင္းကူညီပါဝင္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးသည္။ ၃၃ဦး အၾကံေပး ေကာ္မတီဖြဲ႕ကာ အၾကံဥာဏ္ေတာင္း သည္။ ၁၉၆၇ခုႏွစ္ ရန္ကုန္က်ဳိကၠဆံ ကြင္း ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ၊ ၁၉၆၉ခုႏွစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ စတုတၴအႀကိမ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတို႔၌ ႏုိင္ငံအာဏာကို မူလပိုင္ရွင္ျပည္သူ႔ လက္ ျပန္အပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ေပၚထြန္းေရးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း က အတိအလင္းေျပာသည္။
၁၉၇၁ခုႏွစ္လမ္းစဥ္ပါတီပထမညီလာခံ တြင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေနဝင္းက အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ဦးစန္းယု ေခါင္းေဆာင္ ေသာ ၉၆ဦးပါ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရး ဆြဲေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေပးသည္။ ယင္း အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြား ေရးစနစ္အေျခခံမူ၊ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီ ပုံစံခ်မွတ္ေရး အေျခခံမူ၊ လမ္းစဥ္ပါတီက ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္မည့္မူမ်ားခ်မွတ္ေပးသည္။ဦးစန္းယု ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႕ခြဲ ၁၅ဖြဲ႕ ခြဲဖြဲ႕ကာ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စုံ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲရာ၌ ပါဝင္မည့္သူ မ်ားအၾကံေပးရန္ျပန္ၾကားသည္။ ျပည္သူတို႔ ထံမွ အၾကံျပဳစာ တစ္သိန္းေက်ာ္ ရရွိသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲ သည္။ ပါတီဗဟိုသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ယူကာ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္အထိ ေအာက္ ေျခဆင္း၍ အေျခခံဥပေဒ ပထမမူၾကမ္းကို ရွင္းလင္းခ်ျပသည္။
အၾကံဥာဏ္မ်ား ထပ္မံ ေတာင္းခံကာ ဒုတိယမူၾကမ္းေရးဆြဲ၊ ပါတီ သို႔တင္ျပၿပီး ေအာက္ေျခသို႔ ဒုတိယမူၾကမ္း ရွင္းလင္းခ်ျပကာ အၾကံÓဏ္ထပ္ေတာင္း သည္။ ထို႔ေနာက္ တတိယမူၾကမ္းေရးဆြဲ သည္။ ၁၉၇၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ရက္ေန႔မွ ၃၁ရက္ေန႔အထိ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူ သည္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အားလုံး၏ ၉ဝ ဒသမ ၁၉ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဆႏၵမဲမ်ားက ေထာက္ခံ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္တည္ ေဆာက္ေရးကာလ ျပည္သူအမ်ားစုက လည္း တက္ၾကြစြာပါဝင္မဲေပးေထာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အတည္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူလူထုႀကီး (အခ်ဳပ္အျခာမူလပိုင္ရွင္) ၉ဝ ဒသမ ၁၉က ေထာက္ခံသျဖင့္ လူထု အေျခခံဥပေဒဟု ဆိုရေပမည္။ ရွစ္ေလးလုံး ဆူပူမႈတြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ျဖင့္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ၾက၊ ဂိုေဒါင္၊ စက္႐ုံမ်ား ေဖာက္ထြင္း ဖ်က္ဆီး၊ လုယက္ၾက၊ သခ်ဳႋင္းအုတ္ဂူက အစဖ်က္ ေရာင္းစားၾက၊ အေမရိကန္ေရတပ္ စစ္ သေဘၤာငါးစင္းက က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ လာသျဖင့္ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္ကာ ကြယ္ရျပန္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မႀကိဳက္၊ တစ္ပါတီစနစ္မႀကိဳက္ဟု လူမ်ားသိန္းခ်ီ လမ္းေပၚထြက္ကာေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပၾကသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ ေရး၏ပီျပင္ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးေန၍လည္း ေကာင္း၊ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဆုိရွယ္လစ္အေျခခံ ဥပေဒႀကီး ဖယ္ရွားရျပန္သည္။
(၃) တပ္မေတာ္က ၁၈-၉-၁၉၈၈တြင္ မလႊဲမေရွာင္သာ ႏုိင္ငံတာဝန္ယူရၿပီး ေနာက္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ခ်မွတ္ခင္း က်င္းေပးသည္။ ပါတီမ်ားမွတ္ပုံ တင္ေပးရာ ၂၃၈ ပါတီ ရွိခဲ့သည္။ (ဒီမုိကေရစီ ၂၃၈ဖြဲ႕ဟုဆုိေသာ္ရ၏) ၁၉၈၉ခုႏွစ္အတြင္းတပ္မေတာ္အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕က ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၂၇ရက္ ပါတီစုံေရြး ေကာက္ပြဲ၌ အေရြးခံရသူမ်ားပါဝင္ ကာ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ဦးစြာေရး ဆြဲရမည္ဟု ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရက (နဝတ)ကလည္းေၾကညာ ခ်က္အမွတ္ ၁/၁၉၉ဝျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒကို ဦးစြာေရးဆြဲရမည္။ အေျခခံ ဥပေဒမရွိဘဲ ႏိုင္ငံအာဏာကို မည္သူ႔ လက္သို႔မွ မလႊဲႏိုင္ဟုေၾကညာသည္။ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ NLD ပါတီ၏လႊတ္ေတာ္ဇြတ္ေခၚၿပီးအာဏာ ရယူလိုမႈႏွင့္အေျခခံဥပေဒၿပီးမွ အစိုးရ သစ္သို႔ ႏိုင္ငံကို စိတ္ခ်လက္ခ်လႊြဲ မည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရတို႔၏ဆႏၵ အျမင္ခ်င္းမတူညီၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာသည္။NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မႏၲေလးတက္ ကာစင္ၿပိဳင္အစိုးရဇြတ္ဖြဲ႕ရန္ၾကံသျဖင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ အဖမ္း ခံရသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏အစ္ကိုဝမ္း ကြဲ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းႏွင့္ NLD အမတ္တစ္စုတို႔ ျပည္ပထြက္ကာ စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႕သျဖင့္ ဇာတ္ကပို႐ႈပ္ လာသည္။ ေဒၚစုၾကည္ကိုလည္း NLD ဗဟိုမွ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္၊ ဦးကိုယု၊ေမာင္ေသာ္ကတို႔က ေဒးဗစ္ ေသာ္႐ုိး၏ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရြတ္ျပၿပီး အစိုးရကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ စိန္ေခၚဆန္႔က်င္ ေရးလိုင္းေပၚ တင္ေပးၾကသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၂ဝရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္၌သာ ေနထိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ထားခဲ့ရသည္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လတို႔တြင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရက NLD ဥကၠ႒ ဗိုလ္ မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ေရႊႏွင့္ NLD ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစညႏွင့္ အျခားတရားဝင္ ရပ္တည္ဆဲပါတီ ၁ဝခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္မ်ား ကို ေတြ႕ဆံုကာ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးသည္။ အမ်ားသေဘာတူ အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခ်မွတ္ေသာမူမ်ားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၉-၁-၁၉၉၃ မွ ၃-၉-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အခ်ိန္ယူ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ အေျခခံဥပေဒ သစ္အတြက္ မူမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုမူမ်ား ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒအသစ္မူၾကမ္းကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ကာလ တြင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၇ သန္းေက်ာ္အနက္ ၂၆ သန္းေက်ာ္က မဲလာေပးရာ မဲေပးမႈရာခိုင္ ႏႈန္း ၉၈ဒသမ၁၂ရွိခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ မွ ဆႏၵမဲ ၂၄သန္း ေျခာက္သိန္းခုနစ္ေသာင္း ေက်ာ္က ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သျဖင့္ အတည္ ျပဳေထာက္ခံ မဲ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၂ ဒသမ ၄၈ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔မဲဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူ႔အေျခခံဥပေဒျဖစ္သြားခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူခ်ၾက အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲၾက၊ ျပည္သူထံ အခါ မလပ္ခ်ျပၿပီး အႀကံယူေတာင္းခံ ျပည္သူ႔ထံ ေမွာက္ ရွင္းလင္းခ်ျပခဲ့ကာ ျပည္သူတို႔၏ တစ္ခဲနက္ေသာ ေထာက္ခံမဲျဖင့္ အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ကို ျပင္လိုမူ ဖ်က္လိုမူ ျပည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။