images
UN
UN
ဥပေဒျပဳမႈျပင္ဆင္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒနည္းဥပေဒနဲ့အညီ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို့လို
Friday, 08 March 2019
ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္၈ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အေပၚ ဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစိရင္ခံစာအေပၚ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးျပည့္ျဖိဳးဟန္၏ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမႈ ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
=============================================
ဒီအစီရင္ခံစာပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့မႈကိုၾကည့္ရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ၊ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၆၈၊ ၆၉၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ႏွင့္အညီ တင္သြင္းခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၆၁ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ျပင္ဆင္ ဖုိ႕ တင္သြင္းခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ဒီမိုကေရစီစံ ႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစု၏ လိုလားခ်က္ကို အေလးဂ႐ုျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႕ ဆိုတာကလည္း
(က)တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတကေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳခန္႕အပ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစံ ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္တရားမွ်တၿပီးလြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို အားနည္းေစလ်က္ရွိ သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္၊လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေစ ရန္၊ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္ အေရးရရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊
(ခ) ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားအမ်ား စုကလည္း ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးရန္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးခြင့္ရရန္ လိုလားေတာင့္တလ်က္ရွိၾကသျဖင့္ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္လည္း ေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလိုျဖစ္ေပၚလာလို႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃၊ ၁၃၅၊ ၁၃၆တို႕အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး နည္းဥပေဒ၁၃၆ မွာလည္း ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္၍ ေလ့ လာစိစစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာစိစစ္ခ်က္ကို မေဖာ္ျပဘဲ နဲ႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုသာ ေဖာ္ျပ လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာကဘယ္လို နည္းနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ နည္းဥပေဒနဲ႔ညီဖို႕ဆိုရင္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေလ့လာစိစစ္တဲ့ အစီရင္ ခံစာတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာဖို႔လုိမွာျဖစ္ၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ အေပၚမွာသာ နည္းဥပေဒ ၁၃၈ အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေနေဆြး ေႏြးျခင္းနဲ႔ နည္းဥပေဒ ၁၃၉အရ လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုရယူျခင္းမ်ားနဲ႕ သာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ ပါတယ္။
ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ၄၅ ဦးပါဝင္တဲ့ ေကာ္မတီထဲကို ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ျပင္ ဆင္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မယ္ဆိုတဲ့ဟာက ဥပေဒနဲ႔မညီသလို ျပင္ ဆင္ေရးအတြက္ကိုလည္း ၾကန္႕ၾကာေစ မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကိုအျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ မွသာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုရဲ႕ လိုလား ခ်က္ကို အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ္တမ္း အားျဖင့္ ေဆာလ်င္စြာလုပ္ေဆာင္ေပးရ မယ့္ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္သလို ဥပေဒကိုျပင္ ဆင္မႈမ်ားအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့လည္း တန္းတူညီမွ် အက်ဳိးခံစားခြင့္ကိုလည္း ရရွိသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းပါအခ်က္အလက္ေတြကို သိ သိႀကီးျဖစ္ပါလ်က္ လမ္းေၾကာင္းလဲြၿပီး ေတာ့လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြဟာလည္းလႊတ္ ေတာ္အတြင္းထဲမွာမျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္၊ မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ နဲ႔အညီျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီေဆာင္ ရြက္ထားတာျဖစ္လို႕ ဥပေဒၾကမ္းကိုသာ ေလ့လာစိစစ္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာအျဖစ္ တင္ျပလာမယ္ဆိုရင္ အခုလိုအခ်ိန္မွာ ပုဒ္မ၂၆၁ရဲ႕ ပုဒ္မခြဲမ်ားကို အၾကံျပဳေဆြး ေႏြးတဲ့ေန႕တစ္ေန႕ပဲျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရမယ့္အစား ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးေန ၾကရတာဟာ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္၏သိကၡာ၊နာယကႀကီးနဲ႔ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားရဲ႕သိကၡာကို အမ်ားႀကီးထိ ပါးေစပါတယ္။
မိမိတို႕ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဥပေဒျပဳမႈ လုပ္ငန္းေတြဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အခ်ိန္နဲ႕အမွ်အေရးႀကီးလြန္းလွတဲ့အတြက္ ၾကန္႔ၾကာသြားတာနဲ႔အမွ် ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို အမ်ားႀကီးထိခိုက္ေစပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဥပေဒျပဳၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ဟာကတိသစၥာမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပ ပါဖဲြ႕စည္းပံံုအေျခခံ ဥပေဒဇယား ၄ ပါ အတိုင္းကတိသစၥာျပဳၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ၾက တာျဖစ္တဲ့အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒအေပၚ မွာမူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ဒီကတိသစၥာ ကို ခံယူၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒေတြအားလံုးကို တစ္သေဝ မတိမ္းလိုက္နာေစာင့္ထိန္းၾကရမွာဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ နာယကႀကီးနဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ နားလည္ေက်ညက္ေအာင္ေလ့လာ သလိုေဆာင္ရြက္ရမယ့္ဥပေဒျပဳမႈ၊ျပင္ဆင္ မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႕အညီအဆင့္ဆင့္တစ္သေဝမ တိမ္းအမွားအယြင္းမရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုေတာ့မိမိတို႕လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒျပဳၾက၊ျပင္ဆင္ၾကသူမ်ားဟာမိမိတုိ႔ လိုရာကိုဆြဲၿပီးေတာ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒရဲ႕အသြားအလာေပၚမွာမူတည္ၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ယခုလို တင္ျပလာတဲ့ ေလ့လာစိစစ္ခ်က္အစီရင္ခံ စာကဲ့သုိ႔ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရတဲ့ အတြက္ မိမိတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာကို ကိုယ္စီထိန္းသိမ္းသြားၾကဖို႕ လိုအပ္ၿပီဆိုတာကို တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါ တယ္။ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ပါ့မယ္လို႕ ကတိ ေတြအလီလီေပးၿပီးမွကို ဥပေဒနဲ႕အညီ မလုပ္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နာယက မ်ားရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ဥပေဒနဲ႕မညီတဲ့အတြက္ ဘယ္နည္းနဲ႕မွလက္ခံစရာအေၾကာင္းမရွိ ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ တင္သြင္းလာတဲ့အစီရင္ခံစာဟာ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိသလိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကေနၿပီးေတာ့ လည္း ေသြဖည္သြားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီဟာ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ေသခ်ာ ေလ့လာစိစစ္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းသြားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံ စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကန္႕ကြက္ပါ ေၾကာင္းနဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အတိုင္း ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းတိုက္ တြန္းအပ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။