images
UN
UN
လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာ၍ ဥပေဒျပဳၾကရမည္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားကို ထိိခိုက္
Friday, 08 March 2019
ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္၈ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အေပၚ ဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအေပၚ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္စုိးဦး၏ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမႈ ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
=============================================
ဦးသိန္းထြန္း ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵ နယ္အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးက ဥပေဒႏွင့္ အညီ တင္ျပခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ေလ့လာစိစစ္ေရးေကာ္ မတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၅ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ အရ ဖြဲ႕စည္းေပး ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ အဓိပၸာယ္၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္ လံုးဝ (လံုးဝ)မတူေၾကာင္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြး အပ္ပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး တစ္ပါတည္းေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္းဆုိသည့္အခ်က္ဟာ မည္သုိ႔မွ်သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသလုိ ျပဒါး တစ္လမ္း သံတစ္လမ္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဦးသိန္းထြန္းေက်ာင္း ကုန္းမဲဆႏၵနယ္အပါအဝင္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄၃ဦးမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပခဲ့သည့္ ကိစၥကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္းသည္ဟု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားေသာ ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိျခင္းသည္ ဥပေဒအရ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၅ အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကသာ လက္ခံေဆြးေႏြးရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။
ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ပါ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ငါး ဦးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္အ တိုင္းသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၅၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ၆၉၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃တုိ႔အရေဆြးေႏြး အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရမွာသာ ျဖစ္ပါ တယ္။
ဥပေဒမူၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ေရးပူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေလ့ လာၾကည့္ပါက ေကာ္မတီ၏တာဝန္ သည္ ဦးသိန္းထြန္း ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵ နယ္အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ဦး မွ ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အေပၚ ေလ့လာစိစစ္တင္ျပရမွာျဖစ္ေသာ္ လည္း အစီရင္ခံစာ၏ အပုိဒ္၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇ တုိ႔တြင္ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ေအာင္ ျပင္ ဆင္ရမည္ဟုသာ ေယဘုယ်ဆန္စြာျဖင့္ လံုးေထြးေဖာ္ျပထားတာကုိ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျပင္ဆင္ရမည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မမဟုတ္သည့္အျပင္ အခန္း(၂) ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရး၊ အခန္း(၆) တရားစီရင္ေရး၊ အခန္း(၈) ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား၊ အခန္း (၉)ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ အခန္း (၁ဝ) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အခန္း(၁၅) အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဇယား(၁)မွ (၅) အထိပါ အခ်က္တုိ႔ႏွင့္လည္း ပတ္ သက္မႈမရွိသည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္(လံုးဝ)မလုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္လံုးဝမရွိေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ကို ျပင္ဆင္ပါက ျပင္ဆင္ရန္လြယ္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကုိ စတင္ျပင္ဆင္သြားသင့္တာ ကုိ အားလံုးနားလည္ၾကၿပီးသား ျဖစ္ပါ တယ္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးနဲ႕ သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္တာကုိလည္း အားလံုးက နားလည္ၾကပါလိမ့္မယ္။သုိ႔မွသာAll Inclusiveလုိ႔ဆုိတဲ့အေပၚမွာဘယ္ေလာက္ သက္ေရာက္မႈရွိလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အက်ဳိး ျပဳလဲ၊ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနဲ႕သမုိင္းကအဆံုး အျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါ အဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးတာ၊ ေဆြးေႏြးမႈကုိ မုိက္မပါဘဲနား ေထာင္ေပးေသာ္လည္း တုိက္႐ုိက္ထုတ္ လႊင့္မႈတြင္ ေဟမာေနဝင္းသီခ်င္းဆုိေန ျခင္းေပၚထြက္လာတာေတြဟာ သေဘာ ႐ုိးနဲ႔ျ့ဖစ္တာပါ။ တုိက္ဆုိင္သြားတာပါ
ဆုိေပမယ့္မည္သည့္တင္ျပမႈမ်ဳိးကုိမဆုိ ေလးေလးနက္နက္ နားေထာင္မွတ္သား ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆင္ျခင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး တန္းတူရရွိရန္ Decentralization လုိ႕ ေခၚတဲ့ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တယ္ လုိ႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းထြန္း၊ ေက်ာင္းကုန္းမဲ ဆႏၵနယ္ အပါအဝင္ ၁၄၃ ဦးမွ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါ တယ္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ နာယကဦးေဆာင္ၿပီး ၄၅ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္ သြင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ညီ ရဲ႕လား၊ မွ်တမႈေရာရွိရဲ႕လား၊ မွန္ကန္မႈ ေရာရွိရဲ႕လားဆုိတာကုိ နာယကအပါ အဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးက ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ေဆာင္ ရြက္သင့္ပါတယ္။
ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ စိစစ္ၾကည့္ပါ က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၂၆၁(ခ၊ ဂ၊ဃ၊င)ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာသံုးသပ္ထားမႈမရွိျခင္း၊ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၅ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာနည္း ဥပေဒ ၁၃၃တုိ႔အရ တင္ျပေသာ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁(ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)တုိ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ မွ ၁၄၃ အထိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီတင္ျပေသာ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူ ၾကမ္းအား သီးျခားတင္သြင္းျပင္ဆင္ရန္ သင့္ျမတ္မႈမရွိေၾကာင္းသံုးသပ္ထားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ သံုးသပ္တင္ ျပထားျခင္းမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း မရွိပါဘဲအစီရင္ခံတင္ျပထားေၾကာင္းေတြ႕ ရပါတယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁(ခ၊ ဂ ဃ၊ င)တုိ႔အား ျပင္ဆင္ရန္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ နာယကႏွင့္တကြ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကုိ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သည္ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာ၍ ဥပေဒျပဳၾကရမည္ျဖစ္ရာ ဥပေဒႏွင့္မညီ ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ၏ ယံုၾကည္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစၿပီး ျပည္ သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစ မည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားေစေရး ေထာက္ျပ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးရင္း နိဂံုး ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။