images
UN
UN
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကအမွန္ အျခားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုပိတ္ဆို့ထားျခင္းဟာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးရဲ႕လက္သံုးနည္းလမ္းလိုမ်ဳိးျဖစ္ေန
Wednesday, 13 March 2019
အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဗုိလ္မွဴး တင္လင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္း အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးတုိ႔က ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၅ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ တုိ႔ႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ ရက္စဲြပါစာျဖင့္ လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Power Point သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ။

နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
*******************
ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေလ့လာစိစစ္၍ အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုး ၏ ၂ဝ၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကက ဥကၠ႒အျဖစ္ဦးေဆာင္ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၄၅ ဦးပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္႐ံုး၏ ၂ဝ၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ လည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းလာၿပီးမွသာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွစ္ရပ္လံုးကို တစ္ ရက္တည္းမွာပဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္ မတီႏွစ္ရပ္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ သေဘာသဘာဝမ်ားဟာ မတူညီတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္း ထြန္းအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးတုိ႔ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄ တုိ႔အရ တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၅ အရ လက္ခံ ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ ဆႏၵမဲခံယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီကိုသီးျခား တင္သြင္းျပင္ဆင္ရန္သင့္ျမတ္မႈမရွိျခင္း ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း ေကာ္မတီရဲ႕သေဘာထားမွတ္ ခ်က္ဟာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္းမရွိတာကို ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။
ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပလာတဲ့အေပၚ ေလ့ လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ရဲ႕ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္တင္ျပလာတာက သက္ ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္ပုဒ္မ ၂၆၁ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ရဲ႕ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁)(၂) ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ႏွင့္(ဃ)ကိုလည္း ပုဒ္မ ခြဲ(ခ)ရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။


နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
******************
ယခုျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းလာတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီညႊတ္လာေစျခင္း၊ လြတ္ လပ္၍တရားမွ်တမႈရွိေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိလာ ေစျခင္းစတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိလာ ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းရင္း သားအမ်ားစုကလည္း ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးဖို႔နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခြင့္ရဖို႔ လိုလားေတာင့္တလ်က္ ရွိၾကတာေၾကာင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ ပါးေစမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး တိုင္းရင္းသား မ်ားရဲ႕လိုလားခ်က္ကိုပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္းအေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္လို႔ယံုၾကည္မိပါတယ္။ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ပံုမွာ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးဆံုးႏွင့္ ဘံုအက်ဆံုး ဝိေသသ လကၡဏာတစ္ရပ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္က မည္သည့္ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ မည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္နိမ့္ ေသာ ယူနစ္မ်ားက မည္သည့္ဥပေဒျပဳ ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို တာ ဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ အာဏာ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္မႈမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပး ထားျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္ပါ တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ရွိသည္မ်ားက လည္း အတြင္းေရာအျပင္ပါ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး မတူညီသည့္အျမင္ မ်ားကိုအျပန္အလွန္ေဝဖန္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ ေဆာင္သြားျခင္းကသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပင္ ဆင္ရန္တင္ျပလာတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါတယ္။

နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
*******************
ယခင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ဒီမို ကေရစီစနစ္က်င့္သံုးစဥ္ကာလမွာဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ မေဆြးေႏြးဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕အမိန္႔ဒီကရီနဲ႔ အတည္ ျပဳခဲ့တာ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးခန္႔ထား ရာမွာလည္း ျပည္နယ္ရဲ႕သေဘာထားကို မယူဘဲခန္႔အပ္ခဲ့တာမ်ဳိးေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခခံဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ခ်က္ဟာ ယခုအခ်ိန္အထိ သမိုင္းမွာ အမည္းစက္ အျဖစ္ က်န္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ယခုျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ကုိယ္စား လွယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မိခဲ့တဲ့အျဖစ္မ်ဳိးရွိခဲ့ပါက အဲ့ဒီ အမည္းစက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေနသေရြ႕ သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းအျဖစ္ တည္ရွိေနမွာျဖစ္တာကို လည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
******************
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကပဲအမွန္ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အျခားရပ္တည္ခ်က္ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းဟာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ လက္သံုးနည္း လမ္းလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ ႀကီးျမတ္ၾကပါေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ယခုကိစၥမွာ အမွန္ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။