images
UN
UN
ျပင္ေရးဆင္ေရး လ်င္မေႏွး ေမွ်ာ္ေတြးေဆာင္ရြက္ ျပည္သူ႕တြက္
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္(စည္း႐ံုးေရးရာ) Wednesday, 13 March 2019
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) သည္ နတ္ေရကန္အတြင္း ခ်လိုက္ သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေပၚထြန္းလာခဲ့သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ေရးရာစသည့္ က႑ဆိုင္ရာအေတြ႕အၾကံဳ ၾကြယ္ဝသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ အဝန္းမွ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီး က ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက အႀကိဳျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံေခၚယူ ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြး ေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊တတ္ သိပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊အျခား ဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၇ဝ၂ ဦးတက္ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ အမ်ဳိး သားညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ စံုညီအစည္း အေဝးေျခာက္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ ၏သေဘာထားႏွင့္အျမင္မ်ားကို ႐ိုးသား ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရား စီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံမူ မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီ တစ္ခု၏ႏုိင္ငံေရးအစာမေၾကမႈႏွင့္ တလြဲ မာနအာဃာတမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားညီ လာခံကို ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္မူဝါဒလမ္းစဥ္ခုနစ္ရပ္ ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမူဝါဒလမ္းစဥ္ ႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ေခၚယူခဲ့ရာ ညီလာခံသုိ႔ အစုအဖြဲ႕အသီး သီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ၈ဝ တက္ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ႀကီးမ်ား၏အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ၊ စည္း လံုးညီၫြတ္မႈ၊စိတ္ရွည္သည္းခံနားလည္ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ စိတ္သေဘာထားၫႊတ္ ေပ်ာင္းမႈ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာ ေစာင့္သိမႈ၊ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ဦး ထိပ္ပန္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံရ မည့္မူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အေျခခံရမည့္ မူမ်ားကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ ကုိ အဖြဲ႕ဝင္ ၅၄ဦးျဖင့္ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပး အပ္ခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ စုံညီ အစည္းအေဝး (၁၇)ႀကိမ္၊ အစုအဖြဲ႕အ စည္းအေဝး (၁၅၆)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ေရွ႕ခရီးအတြက္ ေတြးေခၚေျမာ္ ျမင္ဆင္ျခင္တုံတရားမ်ားျဖင့္ ဥပေဒမူ ၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ေကာ္မရွင္ ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ဥပေဒမူ ၾကမ္းအၿပီးသတ္ခဲ့ရာ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေမာ္ကြန္းတင္လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ျပဳစုၿပီးသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္ လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳေပး ႏုိင္ရန္ ''ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူ ၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္''ကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕ စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္က ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းေဘးေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္း တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးဆယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီ တုိင္းတြင္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၄၇ၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔တြင္ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ က်န္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၂၇၈ၿမိဳ႕နယ္ တြင္သာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ နာဂစ္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မက်င္းပႏုိင္သည့္ ၄၇ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေမလ ၂၄ရက္ေန႔သုိ႔ ေရႊ႕ဆုိင္း ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။


ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရ -၂၇၂၈၈၈၂၇
ဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ - ၂၆၇၇၆၆၇၅ (၉၈.၁၂%)
ေထာက္ခံဆႏၵမဲ - ၂၄၇၆၄၁၂၄ (၉၂.၉၈%)
ကန္႔ကြက္မဲ - ၁၆၃၁၇၁၂ (၆.၁ဝ%)
ပယ္မဲ - ၃၈ဝ၈၃၉
(၁.၄၂%)
ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒကုိ ေဖာ္ျပပါ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲရလဒ္အရ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ေၾကာင္းကုိ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ ယင္း ေနာက္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ အသီးသီးေပၚထြန္းလာခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္အစည္း အေဝး စတင္က်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလုံး၌ အာဏာတည္ခဲ့ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) တြင္ အခန္းေပါင္း ၁၅ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ေပါင္း ၄၅၇ ခုပါဝင္သည္။
နိဒါန္းတြင္-
ကြၽႏ္ုပ္တို႔တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္း တို႔သည္-
- ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲ ေရးဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ မမွိတ္မသုန္စြဲျမဲစြာခံယူ ေစာင့္ထိန္းသြားၾကမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္၍လည္းေကာင္း၊
- ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္ လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူ ေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္း ကားေစလ်က္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေရး ကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းသြား မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္၍လည္း ေကာင္း၊
- ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လူမ်ဳိးေရးတန္းတူ မႈျဖင့္ စစ္မွန္ေသာမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ခိုင္ျမဲစြာ ေမြးျမဴလ်က္ ထာဝစဥ္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္ၾကမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္၍လည္းေကာင္း၊
- ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္း ခ်င္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကိုေရွး႐ႈလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္၍လည္းေကာင္း ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲႀကီးျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္းစဥ္အလိုက္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပုဒ္မအေရအတြက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
အခန္း (၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား တြင္ ပုဒ္မ-၁မွပုဒ္မ-၄၈ အထိ ပုဒ္မေပါင္း (၄၈)ခု၊
အခန္း (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ပံုတြင္ ပုဒ္မ-၄၉မွ ပုဒ္မ - ၅၆ အထိ ပုဒ္မ ေပါင္း ရွစ္ခု၊
အခန္း (၃) ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတြင္ ပုဒ္မ-၅၇ မွ ပုဒ္မ-၇၃ အထိ ပုဒ္မေပါင္း (၁၇)ခု၊
အခန္း (၄) ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပုဒ္မ-၇၄မွ ပုဒ္မ-၁၉၈အထိ ပုဒ္မေပါင္း (၁၂၅)ခု၊
အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပုဒ္မ- ၁၉၉မွ ပုဒ္မ -၂၉၂အထိ ပုဒ္မေပါင္း (၉၄)ခု၊
အခန္း (၆) တရားစီရင္ေရးတြင္ ပုဒ္မ- ၂၉၃မွ ပုဒ္မ-၃၃၆အထိ ပုဒ္မေပါင္း (၄၄)ခု၊
အခန္း (၇) တပ္မေတာ္တြင္ ပုဒ္မ-၃၃၇မွ ပုဒ္မ -၃၄၄အထိ ပုဒ္မေပါင္း ရွစ္ခု၊
အခန္း (၈) ႏိုင္ငံသား၊ႏိုင္ငံသားမ်ား ၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ မ်ားတြင္ ပုဒ္မ -၃၄၅မွ ပုဒ္မ-၃၉ဝ အထိ ပုဒ္မ ေပါင္း (၄၆)ခု၊
အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းတြင္ ပုဒ္မ-၃၉၁ မွ ပုဒ္မ-၄ဝ၃အထိ ပုဒ္မ ေပါင္း ၁၃ခု၊အခန္း(၁ဝ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၄ဝ၄မွ ပုဒ္မ ၄ဝ၉အထိ ပုဒ္မေပါင္း ေျခာက္ခု၊
အခန္း(၁၁) အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၄၁ဝမွ ပုဒ္မ ၄၃၂အထိ ပုဒ္မေပါင္း ၂၃ခု၊
အခန္း(၁၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ျခင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၃မွ ပုဒ္မ၄၃၆အထိပုဒ္မေပါင္း ေလးခု၊
အခန္း(၁၃) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၊ အထိမ္း အမွတ္တံဆိပ္၊ သီခ်င္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပုဒ္မ ၄၃၇မွ ပုဒ္မ၄၄ဝအထိ ပုဒ္မေပါင္း ေလးခု၊
အခန္း(၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၄၄၁မွ ပုဒ္မ ၄၄၈ အထိ ပုဒ္မ ေပါင္း ရွစ္ခု၊
အခန္း(၁၅) အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား တြင္ပုဒ္မ၄၄၉မွပုဒ္မ ၄၅၇ အထိ ပုဒ္မေပါင္း ကိုးခု တို႔ပါဝင္ပါသည္။
၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္း ေကာင္းျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအသင္းအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရသည္။ ပါတီျဖစ္လာသည့္အခါ လည္း မိမိတို႔တာဝန္ၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု မခံယူ။ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားအရဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပန္လည္ ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ရန္မွာ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ ထိုက္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ဆက္ လက္ခံယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမ အႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသတ္ မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ဇယား(၂)တြင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္(၃၄)၊ တိုင္း ေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္အခြန္အခမ်ား၊ ဇယား(၅) တြင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္(၂ဝ)တို႔ကို ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တာဝန္ရွိ၍ တာဝန္သိကာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အစဥ္ အလာရွိခဲ့သည့္နည္းတူ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္လည္း ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရည္ရြယ္ရင္းရွိ ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္အၾကံတူေနာက္လူ အသံေကာင္းဟစ္ျခင္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။
ဥပေဒဟူသည္ လူအမ်ားေလးစား လိုက္နာရန္ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ရာ ဥပေဒ ျပဳစုသူကိုယ္တိုင္က ဥပေဒစည္းကမ္းကို လိုက္နာရေပမည္။ ဥပေဒျပဳျခင္းကို အေၾကာင္းျပ၍ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကိုကိုယ္လိုသလိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ အတၱမာန္စြဲျဖင့္ ကိုယ္ႀကိဳက္သလိုစီစဥ္ ျခင္း၊ ကိုယ္ေျပာတာအမွန္ကိုယ္ၾကံတာ အဟုတ္ ကိုယ္လုပ္တာလိုက္နာဟု အတၱ ေနာမတိမကင္းမႈမ်ား၊ အဂတိမရွင္းမႈမ်ား ရွိေနျပန္လွ်င္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး တြင္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ ေပသည္။ ထို႔အတူျပင္လိုသည့္ပုဒ္မကို သာျပင္မည္၊မျပင္လိုသည့္ပုဒ္မကိုေပယ်ာ လကန္ထားမည္ဟု သတ္မွတ္ျပန္လွ်င္ လည္းျပည္သူတို႔လိုလားခ်က္ႏွင့္ေသြဖည္ သြားေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပါတီ အေနျဖင့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးေပၚထြန္း လာေစေရးအတြက္ ကိုယ္ဦးေဆာင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေအာင္ျပည္သူ႕အက်ဳိးအတြက္ ျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္ရမည္ဟုခံယူထားပါသည္။
သို႔ပါ၍ မရြဲ႕မေစာင္းကိုယ့္လမ္း ေၾကာင္းကို စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ကာ ျပည္သူ႕အေရးေမွ်ာ္ေတြးေဆာင္ရြက္ေနသူ တို႔မွာ မိမိတို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ထုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်ဳိးကဗ်ာေလး ျဖင့္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။
မဲဇလီပင္အိုေအာက္
ေပါက္လာတဲ့ ရြက္တမာ
ခါးခ်က္ကနာ၊
ေရစီးရယ္တစ္ခါ
ေရသာရယ္တစ္လွည့္
သူမ်ားလို တို႔မ႐ိုင္းတယ္
တိုင္းသိပါရဲ႕။