images
UN
UN
ျမန္မာ႕ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းေျခေစာင္႕တပ္ဖြဲ႔အား ႏိုင္ငံတကာနည္းတူဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိ
တင္တင္ေအး Wednesday, 13 March 2019
ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံတကာနည္းတူဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ယေန႔လႊတ္ ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကား လိုက္သည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုတြင္ ယေန႔နံနက္ ပိုင္းကက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိး၏ ျမန္မာ့ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ လံုျခံဳ ေရးအင္အားတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ နည္း ပညာအပါအဝင္ အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပး ႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကား ရာတြင္အထက္ပါအတိုင္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ က''ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အဓိကေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ကမ္းေျခ ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံတကာ နည္းတူဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လို အပ္လ်က္ရွိပါတယ္။
ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေန နဲ႔ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ပင္လယ္ ဓားျပရန္ကာကြယ္ေရး၊ ကုန္ သြယ္ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား၊ ေရ ယာဥ္ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဘး ကင္းလံုျခံဳေရး၊ေရေၾကာင္းမေတာ္ တဆမႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ ပင္လယ္ျပင္ရွိစြမ္းအင္သယံဇာတ ႏွင့္ငါးလုပ္ငန္းစသည့္ေရေၾကာင္း အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပင္လယ္ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေရေၾကာင္း နယ္နိမိတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး၊ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ သြားလာေနေသာအပန္းေျဖ စက္ တပ္ရြက္ေလွခရီးစဥ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ကြၽန္းမ်ားရွိ အပန္းေျဖ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား ၏လံုျခံဳေရး၊ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး စသည္တို႔ကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ ရိွအခ်ိန္တြင္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မရွိေသးတဲ့ အတြက္၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို တပ္မေတာ္(ေရ)မွတာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္'' ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တြင္ထားရွိရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ယခုကဲ့သို႔ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက တပ္မ ေတာ္(ေရ)၏ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနစသည့္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြၽမ္းက်င္သူကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ Integrated Command Centre (ICC) တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး တပ္မေတာ္(ေရ)မွဦးေဆာင္ကာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားရယူ ဖလွယ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆံုးျဖတ္တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အား ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ ခ်စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ဟုလည္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ကမ္း႐ိုး တန္း ေစာင့္ၾကည့္ေရဒါမ်ားကို အေရးႀကီးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ တပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီး ကမ္းေျခတစ္ခုလံုး ျခံဳငံုမိေစရန္ ဆက္လက္တင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ယခုတပ္ဆင္ထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရဒါမ်ားမွာ ေရဒါပံုရိပ္ကို ဖမ္းယူရ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေရယာဥ္စိစစ္ခြဲျခား သည့္စနစ္၊ ေရယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ ရန္သူ မိတ္ေဆြခြဲျခားရာတြင္ တန္ခ်ိန္ ၃ဝဝႏွင့္အထက္ ေရယာဥ္မ်ား ကိုသာ ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားႏိုင္ေသာ္လည္း တန္ခ်ိန္ ၃ဝဝ ေအာက္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္ႏွင့္ အျခား ေရယာဥ္မ်ားကို ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားစိစစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္သည္ ဧရိယာ ၁၄၄၉၁၂ဒသမ၉၄၆၇ စတုရန္း ေရမိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္မွာ ေရမိုင္ ၁၂၆ဝ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေၾကာင္း သိရသည္။