images
UN
UN
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီပုံေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္႕ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ ၄၅ ဦးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကုိကန္႔ကြက္
Thursday, 14 March 2019
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး ခင္ဗ်ာ
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဗုိလ္ မွဴး ေဇာ္ဝင္းႏုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာပါရွိတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁နဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အပုိင္းကုိ ၿခံဳငုံသုံး သပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းထြန္းအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄၃ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးတင္ျပလာတဲ့ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္(မူၾကမ္း)ကုိ ေလ့လာၾကည့္ ပါက ပုဒ္မ ၂၆၁၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ခြဲငယ္(၁၊ ၂)၊ပုဒ္မခြဲငယ္(ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) တုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပထားတာကုိေတြ႕ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မွာပါရွိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Power Point သုံးစြဲခြင့္ျပဳႏုိင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ရဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)မွာ ''ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အာဏာသုံးရပ္ကို ျပည္ေထာင္ စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ားအား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္''ဟု ျပ႒ာန္းထားပါ တယ္။ ထုိ႔အျပင္ပုဒ္မ ၁၇(က)မွာလည္း ''ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ျပည္ ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားအား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္။ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကုိ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးသည့္အတုိင္း ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္''လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အာဏာသုံးရပ္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ်ခြဲေဝအပ္ ႏွင္းခြင့္ရွိပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ(Essence of Law) ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရမွာျဖစ္ၿပီး အဓိကအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အခ်က္က တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီိးခ်ဳပ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ျဖင့္ အစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညႇိတဲ့ Check and Balance ျပဳလုပ္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ယခုအခါမွာ ေတြ႕ရွိေနရတာေတြ ဟာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္တခ်ဳိ႕ဟာ ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ကို သက္ ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသည္ ျဖစ္ေစ၊ သေဘာမတူသည္ျဖစ္ေစ မိမိ သေဘာအတိုင္း ဇြတ္အတင္းေဆာင္ရြက္ ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ''ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ားကို ခန္႔ထားသူဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က ခန္႔ ထားတာမဟုတ္ဘူး''ဆိုၿပီး မိမိစိတ္တိုင္း က် ထင္ရာစိုင္းအေနအထားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သံုး သပ္ရပါတယ္။ ''ငါ့ကိုငါ့အထက္လူ ႀကီးက ႀကိဳက္ရင္ၿပီးေရာ၊ ငါ့ပါတီက သေဘာက်ရင္ၿပီးေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကို ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုဘူး''ဆိုတဲ့ အေနအထား မ်ဳိးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကလို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒသခံမဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္ စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳပိုင္းတို႔ ပြတ္ တိုက္မႈေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ၾကတာ ေတြ၊ အခ်ိန္တန္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းက ပဲ လက္ေျမႇာက္အ႐ံႈးေပးလိုက္ရတာေတြ ဟာ မျမင္ခ်င္၊ မၾကားခ်င္အဆံုးျဖစ္ေန တာကို အထင္အရွား ေတြ႕ရွိေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ခုလို ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းဟာဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ နည္းေအာင္ Decentralization ျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းရင္းသား မ်ားလိုလားေနတဲ့ Fedral ရဲ႕ သေဘာ သဘာဝပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ သေဘာသဘာဝအရ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရအာဏာကိုတတ္ႏိုင္သမွ် ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ျဖန္႔ခြဲေပးႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါ တယ္။ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုမိုရရွိ ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသား မ်ားရဲ႕လိုလားခ်က္ကိုတတ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရလဒ္ကိုလည္းအျမန္ဆံုးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ပထမ အစိုးရသက္တမ္းကစၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုးမွာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ေအာင္အထူးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ယခုလက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ဆီသို႔ ဆက္လက္ ၿပီးေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကစတင္ခဲ့တဲ့''ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ''ကိုလက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း''၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံ''အျဖစ္ဆက္လက္က်င္းပ ေနျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါတယ္။ ဒီလို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကရာမွာ ၂၉-၅-၂ဝ၁၇ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ ၾကတဲ့ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၁)မွာ ''ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံ ေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္''လို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားၿပီးသားျဖစ္ပါ တယ္။ ယခုဦးသိန္းထြန္းရဲ႕ဥပေဒ ျပင္ ဆင္ခ်က္ဟာ တုိင္းရင္းသားမ်ားလိုလား ခ်က္ဆႏၵကိုပိုမိုပီျပင္ေအာင္ေဆာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုရမယ့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးသိန္းထြန္းအပါအဝင္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးရဲ႕ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္တင္ျပခ်က္ ဟာ ဘယ္သူ/ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔သာကြဲျပား ျခားနားၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကိုျဖဳန္းတီးေနတယ္လုိ႔ ယူဆ မႈဟာ သိပ္အစြန္းေရာက္လြန္းၿပီး မတူ ကြဲျပားမႈကို လက္သင့္မခံႏုိင္ျခင္းျဖစ္ သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕စံႏႈန္းကိုေသး သိမ္ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာလည္း ဒီလိုမတူညီမႈေတြ၊ ကြဲျပား ျခားနားမႈေတြကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာျဖစ္႐ံုသာမက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးရဲ႕တာဝန္ထဲမွာလည္းယခုလို အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးၾကတာဟာ အဓိကလုပ္ ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၈၊ နည္းဥပေဒခြဲ(ပ)မွာ ေဖာ္ျပပါရွိထား တဲ့နာယကရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုိတာဟာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘဲ လႊတ္ ေတာ္ဆုိင္ရာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သာ သက္ဆုိင္တယ္ဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္႐ႈေလ့လာထားသူတုိင္း နားလည္ၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာအတြက္ေတာ့ နည္းဥပေဒ ၁၃၉ ႏွင့္အညီသာေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုလုိတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ လုိလား ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပး ျခင္းကုိမလုိလားသူ၊ဆန္႕က်င္လုိသူ၊ေႏွာင့္ ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ား ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိဟန္ျပသာ လူၾကား ေကာင္းေအာင္ ျမတ္ႏုိးျပေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အမႈိက္သ႐ုိက္မ်ားသာျဖစ္ ၾကပါလိမ့္မယ္။ ယခုဦးသိန္းထြန္းရဲ႕ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးမွာတာသြားတဲ့ေျခလွမ္းက်ဲတစ္လွမ္း ျဖစ္႐ံုသာမက ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီရဲ႕ သေဘာကုိပီျပင္ေအာင္ပံုေဖာ္ျခင္းတစ္ရပ္ လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ ၂၆၁၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁၊ ၂)၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)(ဃ)နဲ႔ (င)တုိ႔ရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား လႈိက္ လႈိက္လွဲလွဲေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ပုဒ္မျပင္ဆင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း ၄၅ ဦးေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅ တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီ ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ဆုိင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၃၃၊ ၁၃၆ တုိ႔ ႏွင့္လည္း ညီၫြတ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ ကန္႔ကြက္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရသာဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။