images
UN
UN
ျမန္မာ႕အႏုပညာသည္ အမ်ဳိး၏ဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ျဖစ္သည္
တကၠသိုလ္သခၤ Thursday, 14 March 2019
ကမၻာေပၚရွိလူမ်ဳိးတိုင္းတြင္ ကိုယ္ ပိုင္အႏုပညာရွိ၏။ ယင္းအႏုပညာကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၾက၏။ အရွည္တည္ တံ့ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းၾက၏။ ထိုနည္း တူစြာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ အႏုပညာရွိ၏။ ကိုယ္ပိုင္အႏုပညာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိး သားယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈသည္ အစဥ္ အၿမဲဆက္စပ္လ်က္ရွိ၏။ သို႔ရာတြင္ အႏု ပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈသည္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီေပ။ အႏုပညာသည္ အသီး အပြင့္ႏွင့္တူ၍ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အကိုင္း အခက္၊ အလက္ႏွင့္တူ၏ လူ႔ေလာက လူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္ေရးသည္ ပင္မ ႀကီးႏွင့္တူေပသည္။
ယဥ္ေက်းမႈကြယ္ေပ်ာက္လွ်င္ လူ မ်ဳိးပါကြယ္ေပ်ာက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ဆို စကားကို လူမ်ဳိးတိုင္းလက္ခံၾက၏။ ထို႔ ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည္ နိမ့္က်သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကိုသိလိုလွ်င္ ယင္းတိုင္း ျပည္၏ အႏုပညာကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္၏။
ထိုမွ်မကေသး သဘာဝမွန္၊ မူမွန္၊ အေျခခံမွန္သည့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ ေဘာင္ေလာကႀကီး တည္ေဆာက္ေရး တြင္ အႏုပညာသည္ အလြန္အေရးပါလွ ၏။ သဘာဝမွန္ေသာ အႏုပညာႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ သဘာဝမွန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ သည္ ျဖစ္တည္လာသည္။ ထို႔အတူ သဘာဝမွန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမွ သဘာဝ မွန္ေသာအႏုပညာသည္ေပၚထြန္းလာ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ အႏုပညာ၏ အေျခခံသေဘာကို သိသင့္ ၏။
အႏုပညာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍'ဒဂုန္ဦးလွ ေဘ'၏အေတြးအျမင္ႏွင့္အယူအဆကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုပါ၏။ ဒဂုန္ဦးလွ ေဘက ''အႏုပညာဆိုတာ ဘာကိုေခၚ သည္ဟု ပီပီသသ သ႐ုပ္တစ္ခု ေတြး ေခၚသိထားျခင္းအသင့္မရိွေပ။ မိုးကုတ္ စက္ဝိုင္းႏွင့္အျပည့္ အဓိပၸာယ္က်ယ္ ဝန္းႏိုင္ေသာ္လည္း ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖင့္ လက္တစ္ကိုင္ျခံဳ၍ မရႏိုင္ေသး။
ေတြ႕သိခံစားရသည့္ အာ႐ံုရသလို မိမိခံစားရသည့္ ရသအတုိင္း ပံုတူေပၚ ေအာင္ သူတစ္ပါးတို႔အားထုတ္ေဖာ္တင္ ျပႏိုင္ေသာ အတတ္ပညာသည္ရိွ၏။ ထို အတတ္ပညာသည္ သိမ္ေမြ႕၏၊ ႏု၏၊ ယင္းကို အႏုပညာဟုေခၚသည္။ ၾကမ္း ေသာ ၾသဠာရိက အာ႐ံု၊ ၾသဠာရိက အတတ္သည္ အႏုပညာမဟုတ္''ဟူ၍ ေဖာ္ညႊန္းျပဳထားပါ၏။
အႏုပညာ၏သေဘာသ႐ုပ္ကို ခြဲ ျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္း ႏွင့္ အႏုစာေပဟူ၍ ေလးမ်ဳိးခြဲျခားႏိုင္ မည္ထင္ပါ၏။
ပန္းခ်ီ
မည္သည့္ပံုသဏၭာန္အေၾကာင္းအရာ ကို မဆို မ်က္စိပသာဒျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ ႏိုင္ရန္ မင္၊ ခဲ၊ ဆီေဆး၊ ေရေဆးစသည္ တို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအရာ ဝတၴဳတစ္ခုခုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပ ေရးဆြဲျခယ္မႈန္းထားေသာ အ႐ုပ္ကားကို ''ပန္းခ်ီ''ဟုေခၚသည္။
ပန္းပု
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆို မ်က္စိပသာဒျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္ သစ္ သား၊ ေက်ာက္၊ သတၱဳ၊ ဘိလပ္ေျမ စသည္ျဖင့္နိမိတ္ပံုသဏၭာန္ေပၚလြင္ေအာင္ ထုလုပ္ထားေသာအ႐ုပ္ကို 'ပန္းပု' ဟု ေခၚ၏။ ပန္းပု၏အဓိပၸာယ္ ကို ဖြင့္ဆို ရေသာ္ သစ္သားကိုျခဴးပန္း၊ ျခဴးႏြယ္၊ ယိုးဒယားပန္းခက္၊ ပန္းတက္၊ ပန္းထပ္၊ ပန္းခ်ပ္၊ ပန္းတြန္႔၊ ပန္းညြန္႔၊ ပန္းပြား၊ ပန္းၾ<ြကား၊ တစ္ထပ္ပန္း၊ ႏွစ္ထပ္ပန္း၊ သုံးထပ္ပန္းစသည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္မႈအႏုပညာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။
သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္း၊ ကျခင္း
ေၾကး၊ ႀကိဳး၊ သားေရ၊ ေလ၊ လက္ ခုပ္မွစ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာတီးမႈတ္သည့္ ကိရိယာတို႔ျဖင့္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္၊ ႏွစ္ လိုဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ သီခ်င္းႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အကႏွင့္ျဖစ္ေစ တြဲဖက္၍ထားေသာ အႏု ပညာရပ္ကို သီဆို၊ တီးမႈတ္၊ ကျခင္းဟု ေခၚသည္။

သီဆိုျခင္းမွာမူ အႏုပညာတစ္ရပ္ သီးသန္႔ျဖစ္၏။ ထို႔အတူ တီးမႈတ္ျခင္းႏွင့္ ကျခင္းတို႔သည္လည္း အႏုပညာရပ္အေန ျဖင့္ တစ္ခုစီသီးျခားျဖစ္ၾက၏။ ထိုသို႔ အႏုပညာရပ္အေနျဖင့္ တစ္ခုစီသီးျခား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သီဆိုျခင္း၊ တီးမႈတ္ ျခင္းႏွင့္ ကျခင္းတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သေဘာအားျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိၾက ၏။ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳ လ်က္ရွိၾက၏။
အႏုစာေပ
အႏုစာေပတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အႏုစာ ေပသည္ မပါလွ်င္မျပီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ ၏။ ပ်ဳိ႕၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ စကားေျပမွ စ၍ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ တန္ ဆာဆင္၍ ရသေပၚေအာင္ ေရးသားျပဳစု ထားေသာ စာေပကို 'အႏုစာေပ'ဟုေခၚ ၏။
အႏုစာေပသည္ ရသစာေပအမ်ဳိး အစားျဖစ္၏။ ရသစာေပဟူသည္ ရသ ကိုးပါးရွိသည့္အနက္ အနည္းဆုံးရသ တစ္ပါးပါး အက်ဳံးဝင္ေသာ စာျဖစ္၏။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ 'ခ်စ္၊ ရႊင္၊ သနား၊ တည္ၾကား၊ ၾကမ္းၾကဳတ္၊ စက္ဆုပ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕၊ ရဲဝံ့၊ အံ့ၾသ စသည့္ ရသကိုးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးခံစားႏိုင္ ေစရန္ ဖန္တီးထားေသာစာမ်ဳိးျဖစ္၏။
ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ တီးမႈတ္ျခင္းႏွင့္ အကတို႔အျပင္ အႏုစာေပကိုလည္း အႏု ပညာရပ္အျဖစ္ ေယဘုယ်သတ္မွတ္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းခ်ီကားတိုင္း၊ ပန္းပုတိုင္း၊ သီဆိုတီးမႈတ္သူတိုင္း၊ အက တိုင္းသည္ အႏုပညာအဆင့္အတန္းသို႔ ဝင္သည္ဟုမဆိုႏိုင္သကဲ့သို႔ စာေပတိုင္း သည္လည္း အႏုပညာရပ္အျဖစ္မထည့္ သြင္းႏုိင္ပါ။
အႏုပညာ အဆင့္အတန္းမီသည့္ ပန္းခ်ီကား၊ ပန္းပု႐ုပ္၊ သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္း၊ ကျခင္းတို႔ကိုသာ အႏုပညာအျဖစ္လက္ခံ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အႏုစာေပ ျဖစ္မွသာ အႏုပညာရပ္တြင္ပါဝင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။
အႏုပညာရပ္တြင္အပါအဝင္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ သီဆိုတီးမႈတ္၊ ကျခင္းတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုနီးကပ္စြာတည္ရွိ၏။ ထို႔ အတူကျခင္း၊ သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္းႏွင့္ စာေပသည္လည္း အတူနီးကပ္ၾက၏။ ဆိုလိုသည္မွာ အေျခခံသဘာဝအားျဖင့္ အႏုပညာရပ္တစ္ခုသည္ အျခားေသာ အႏုပညာရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္လ်က္ရွိ သည့္သေဘာပင္ျဖစ္ပါ၏။
ဥပမာအားျဖင့္ အုိးစည္ ကရင္းက နာမည္ႀကီးအဆိုအကအေက်ာ္အေမာ္ မင္းသားအျဖစ္ 'ဦးဖိုးစိန္'ေပၚထြက္ခဲ့၏။ ဆိုင္းအတီးမွ ႏိုင္ငံေက်ာ္ဇာတ္မင္းသား အျဖစ္ 'ဦးေအာင္ေမာင္း'ေက်ာ္ၾကားခဲ့၏။ ႐ုပ္ေသးမင္းသား ဦးသာေျပာ၊ ဦးသာဇံ၊ ဦးဖူးညိဳတို႔သည္ အႏုစာေပပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾက၏။ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္ သည္ စာလည္းဆုိႏုိင္သလို အတီးအမႈတ္ လည္း ေကာင္း၏။ သီခ်င္းအဆိုလည္း ေတာ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ သက္စံုထူးခြၽန္သည့္အႏုပညာ ရွင္မ်ား အမ်ားအျပားရွိပါ၏။
အႏုပညာရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည့္ ျပည့္စံုစံုသိရွိရန္ အမွန္ပင္လိုအပ္ပါ၏။ သုိ႔မွသာ ျမန္မာ့အႏုပညာအရည္အ ေသြးကို ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ အႏုပညာရပ္အသီး သီးကို ပညာရွင္တို႔က ေလ့လာ၍ သုေတသနျပဳသင့္၏။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ျမန္မာ့အႏုပညာအစစ္အမွန္ကို သိရွိလာမည္။ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ မည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ ျမန္မာတို႔၏ အမ်ဳိး သားယဥ္ေက်းမႈကို မယိုင္မလဲ ခုိင္ျမဲ ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေပမည္။ အစစ္ အမွန္ကို အေျခခံ၍ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ေအာင္ အသစ္ပြားလိုလွ်င္ ပြားႏိုင္မည္ ထင္ပါ၏။
ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ တိုင္းျခား အႏုပညာကို အတုယူမမွားေစ ရန္ အၾကံျပဳလိုသည္။ တိုင္းျခားအႏု ပညာသည္လည္း အႏုပညာပင္ျဖစ္ရာ အႏုပညာဂုဏ္ရွိမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ႕အႏုပညာ၌ သူ႔လူမ်ဳိး၏ ဇာတိ၊ သူ႕ယဥ္ေက်းမႈ၏ဂုဏ္တို႔ရွိၾကမည္ ျဖစ္ရာ ထိုဇာတိႏွင့္ဂုဏ္တို႔သည္ ျမန္မာ တို႔၏ဇာတိႏွင့္ဂုဏ္တို႔ႏွင့္သင့္ျမတ္မႈရွိခ်င္ မွ ရွိေပမည္။ ယင္းအခ်က္ကို အထူး သတိျပဳသင့္ပါ၏။
ျမန္မာ့အႏုပညာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအားလံုး၏စိတ္ဓာတ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္၏။ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္လွ်င္ ထုိပညာသည္ အမ်ဳိး ဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ႏွင့္အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်း မႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါ၏။