images
UN
UN
ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမွာ မေသခ်ာမေရရာႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားကို အာ႐ုံမစိုက္ပါႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္ေသခ်ာေပါက္ ရႏိုင္မည့္ကိစၥကိုသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အာ႐ုံစိုက္ပါ
မ်ဳိးဇာနည္ Friday, 15 March 2019
ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ တည္သည္ ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံ ရမည့္မူမ်ားထဲတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားပါသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ လူထုထံ၌ရွိၿပီး လူထုထံတြင္ တည္ရ သည္။ ထိုအာဏာကို လူထုထံမွ ခံယူၿပီး ဥပေဒျပဳအစိုးရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရ၊ တရားစီရင္ေရး အစိုးရမ်ားသည္ လူထု ကိုယ္စား အာဏာကို သံုးစြဲရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾက ရာတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုသံုးပိုင္းခြဲ ကာ အာဏာသံုးရပ္ျဖင့္ က႑သံုးရပ္ခြဲ ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းအာဏာ သံုးရပ္ဆိုသည္မွာ -
(၁) ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ(Legislative Power)
(၂) တရားစီရင္ေရးအာဏာ(Judi-cal Power) ႏွင့္
(၃) စီမံခန္႔ခြဲေရး (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) အာဏာ၊(Executive Power)
ဟူ၍ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအတြင္း အျမင့္ဆံုးအာဏာ ျဖစ္ရသည္။ ပိုင္းျခား၍လည္းမရ၊ ကန္႔ သတ္၍လည္းမရသည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ တြဲသံုးေလ့ရွိ သည့္ စကားလံုးမွာ လြတ္လပ္ေသာ ဆိုသည့္ စကားလံုးျဖစ္သည္။ 'လြတ္ လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ' ဟူ၍ သံုးေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈကို လႊမ္းမိုးထား ျခင္းခံေနရပါကလည္း လြတ္လပ္မႈရွိ သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။
သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ လြတ္ လပ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္(Self determination Principle) အရရပ္တည္ႏိုင္မွသာ ျပည္ တြင္း ျပည္ပလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္မႈကို ဥပေဒသေဘာအရသာမက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရလည္း လြတ္လပ္မွသာ စစ္မွန္ျပည့္ဝေသာ လြတ္လပ္မႈဟုဆိုႏိုင္ ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရက ျပည္သူလူထု ၏ အခြင့္အေရးကို မခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္သည္ တိက် ျပတ္သားရန္လိုပါသည္။ႏိုင္ငံ၏အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကာလမ်ားကို ေမွ်ာ္ ေတြးၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ရ ပါမည္။ ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း အေျခခံ ဥပေဒကို က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနရန္လိုပါသည္။ အစိုး ရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေဝဖန္သံုးသပ္ႏိုင္သူမ်ား၊ ေဝဖန္ သံုးသပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း ရွိရန္လိုသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအသိတရားမ်ားရွိရန္ လိုေသးသည္။ ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ မျပည့္ စံုသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ တက္လာေသာ အစိုးရ ၏ လွည့္စားျခင္းကို ျပည္သူမ်ားခံၾက ရမည္သာျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရက ျပည္သူ လူထုအခြင့္အေရးကို မခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ပါတီတစ္ဖြဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦး၏ ဆႏၵျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ ရြက္ျခင္း ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ အခြင့္ ေကာင္းကိုရယူၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔သည္ တိက်ျပတ္သားမႈမရွိ ႐ႈပ္ေထြးကာ အစိုးရ အေပၚ ျပည္သူတို႔အၾကည္အညိဳပ်က္ေစ ႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္တြင္ လည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ကို အသစ္ ျပန္ေရးၾကရန္ ျပင္ဆင္ၾကရန္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာ ဆိုေဝဖန္မႈမ်ား ၾကားသိေနရသည္။ ဤ သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပညာရွင္ မ်ား၏ အျမင္ကိုေဖာ္ျပလိုပါသည္။
ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေသာင္းၫြန္႔ကသူ၏အျမင္ကိုေအာက္ပါ တိုင္းဆိုပါသည္-
''တခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြ၊ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ တခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဒီအေျခခံ ဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္ စသည္ျဖင့္ အဲဒီလိုေဆြးေႏြးၾကတဲ့အေနအထားမွာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရင္ Premature ေပါ့ေလ၊ သိပ္မ်ားေစာလြန္းမေနဘူးလား၊ ဘာလို႔ လဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အလွမ္းကြာခဲ့တာက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေနၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ထိ ေအာင္ အလွမ္းကြာခဲ့တယ္။
ဒီကာလ အတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို က်င့္ သံုးခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနမရိွပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီအေျခအေနေလးမွာ အတုိင္းအတာတစ္ ခုထိေအာင္ ဒီအေျခခံဥပေဒကိုလက္ေတြ႕ က်င့္သံုးၿပီးေတာ့မွ လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္ဖို႔ သင့္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ျပင္ဆင္ဖို႔ သင့္တဲ့ကိစၥေလးေတြကို အားလံုးညိႇညိႇ ႏိႈင္းႏိႈင္း တိုင္တိုင္ပင္ပင္နဲ႔ စိတ္ရွည္လက္ ရွည္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ ေတြေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရ စီႏုိင္ငံျဖစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ပန္းတုိင္သည္ ေအး ေအးေဆးေဆး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ညင္ ညင္သာသာေလးနဲ႔ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္ လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္''ေဒါက္တာ မနန္တူးဂ်ာ(သြားဘက္ ဆုိင္ရာဆရာဝန္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္)က လည္း အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သူ၏အျမင္ကိုေအာက္ပါ အတုိင္းဆိုပါသည္-
လက္ရိွ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတည္ ေဆာက္ပံုက ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ပံုစံျဖစ္ တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို ရင္ ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ အေျခခံဥပေဒေတြ ရဲ႕ အခရာျဖစ္တဲ့ အာဏာမ႑ိဳင္သံုးရပ္ ျဖစ္တဲ့ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာသံုးရပ္ စလံုးကို ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ၿပီးရင္ ျပည္ နယ္နဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီးေတြကိုလည္း ခြဲ ေဝေပးထားတာေတြ႕ရတယ္။ ေဆြးေႏြး ခ်င္တာတစ္ခုက လက္ရိွအေျခခံဥပေဒ ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့အေျခခံဥပေဒ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒမ်ားထက္ သာလြန္တဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ရိွပါတယ္။
အခုလက္ရိွအေျခခံဥပေဒဟာ တုိင္း ရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးလည္း ယခင္အေျခခံႏွစ္ခုထက္ ပိုမိုေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ ခုနတင္ျပခဲ့သလို ဒီျပည္နယ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာလည္း ရိွပါတယ္။ ၿပီး ရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္နယ္ အစိုးရဆိုတာလည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဖြဲ႕စည္းထားတာရိွတယ္။
တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမွာ ယခင္ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့၊ သံုးစြဲခဲ့တဲ့အေျခခံဥပေဒမ်ား မွာ မပါတဲ့ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး တစ္ရပ္လို႔ ဆိုလိုရတဲ့အခ်က္တစ္ခု ဒီ လက္ရိွအေျခခံဥပေဒမွာ ပါေနတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆို တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးခန္႕အပ္ႏိုင္တဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါလည္း ထူးျခားတဲ့ တုိင္းရင္း သားအခြင့္အေရးတစ္ရပ္လို႔ မွတ္ယူလို႔ရ ပါတယ္။
အလားတူပဲ ျပည္နယ္မွာေနထုိင္ၾက တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြထဲက ျပည္နယ္ မရရိွခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ မိမိ တို႔ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တုိင္း(သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသေတြကို သတ္မွတ္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ရိွ သံုးစြဲ ေနတဲ့အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုရင္ အခုလက္ရိွမွာ လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းဥပေဒျပဳေရး အာဏာေတြေပးထားပါတယ္။ လႊတ္ ေတာ္ေတြရိွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒျပဳေရးအာဏာေတြကို ဒီထက္ မက ပိုၿပီးတိုးေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အမ်ား ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ အဆင့္ကိုေရာက္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဟာ လုိအပ္သလုိ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္းျပဳျပင္သြားမယ္ဆုိရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုိလားေတာင့္တေနတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကုိ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္အခုိင္အမာယုံၾကည္တယ္။
ေဒါက္တာအင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်န္(ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဘာသာရပ္ႏွင့္ဥပေဒ ပါရဂူဘြဲ႕ရ(အေမရိကန္)၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟုိ ဌာနဥပေဒအၾကံေပးက အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအာက္ပါ အတုိင္းဆုိပါသည္။
၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဒါမွမဟုတ္ ဖက္ဒ ရယ္မူလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရမယ့္လကၡဏာအခ်က္ ငါးခ်က္ကုိ အေျခခံထားတာ ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္းေျပာလုိပါတယ္။

ပထမအခ်က္က စာနဲ႔ေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒရွိပါတယ္။ အဲဒါ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္က အစုိးရႏွစ္ခု၊ ျပည္ ေထာင္စုနဲ႔တုိင္းေဒသႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္ဆုိတဲ့အစုိးရကုိ ဖန္တီးေပးထား ပါတယ္။
ယမန္ေန႔မွအဆက္
တတိယတစ္ခ်က္က ျပည္သူ႕ထံက ေန ဆင္းသက္လာတဲ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႀကီးကုိ ခက္မႀကီးသုံးျဖာနဲ႔ ပုိင္းျခားထား ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးရွိတယ္။ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးရွိတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးရွိပါတယ္။
စတုတၴအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ သမာသမတ္က်က် ေျဖရွင္းေပးမယ့္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးလည္း ရွိပါ တယ္။
ပဥၥမအေနနဲ႔ လူဦးေရကုိအေျခမခံဘဲ ေဒသႏၲရနဲ႔မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ဒီအေနအထား ေတြအေျခခံတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ လည္း ဖြဲ႕စည္းေပးထားပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)