images
UN
UN
ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတင္ျပရာမွာ ဥပေဒသမားမ်ားပီပီ အတတ္ႏိုင္ဆံုး႐ိုးသားစြာေဆာင္ရြက္ၾကပါ
Friday, 15 March 2019
ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံးမဂၤလာပါ...
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဗုိလ္ မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ေရႊျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ေပးအပ္ထားတဲ့တာဝန္နဲ႔လုပ္ပုိင္ ခြင့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္တာ ကုိ ေရွ႕မွာကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအေထာက္အထား မ်ားႏွင့္တကြ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ...ပါဝါပြဳိင့္အသုံး ျပဳရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခြင့္ေပးပါခင္ဗ်ာ။
တင္ျပပါအစီရင္ခံစာကေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ တင္ျပေနက်ေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ ခံစာပုံစံျဖစ္ပါတယ္။
တင္ျပပါအစီရင္ခံစာကေတာ့ ဥပေဒ ၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္ မတီရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အေခၚ အေဝၚနဲ႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မတူပါဘူး လို႔ျငင္းရင္ ဒါဟာ႐ုိးသားမႈေပ်ာက္ဆုံး ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လုိ႔သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စာပုိဒ္ (၃)မွာ ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ ေပးအပ္ထားတဲ့ တာဝန္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔မသက္ဆုိင္ေသာ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈ ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းဟာ ေကာ္ မတီဝင္အားလုံးရဲ႕ သေဘာထားမဟုတ္ တဲ့ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ စာပုိဒ္(၅)မွ(၁ဝ)ထိ ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
အမွန္တကယ္က ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အေနနဲ႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္၊ ေကာ္မတီဝင္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ တက္ ေရာက္ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာေလာက္ ေတာ့ ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။
စာပုိဒ္ (၅) မွ (၁ဝ)ထိကုိ ေလ့လာ ၾကည့္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္တင္သြင္းထား တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚမွာ ဦးတည္ေဆြး ေႏြးစိစစ္တာမဟုတ္ဘဲ ျပင္ဆင္လုိတဲ့ ပုဒ္မ ၂၆၁ကုိအျခားျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းထဲကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ကုိပဲ ဦးတည္ ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂ဝက ဥပေဒနဲ႔အညီ လက္မွတ္ေရးထုိး တင္သြင္းထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိေလ့ လာၾကည့္လွ်င္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အက်ဳိး အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ အစားထုိးျပင္ ဆင္လုိတဲ့ ပုဒ္မပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အစားထုိးျပင္ဆင္ လုိတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၅)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းစဥ္ ေအာက္က တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး အပ္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၆၁၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)ကုိ အစားထုိးျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဆုိလုိ တာကေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ရာမွာ လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းအစား သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ယခင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္မွာျပင္ဆင္ရန္ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ဘာျဖစ္လို႔ျပင္ဆင္ လိုသလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို သမၼတကေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးတယ္။ သမၼတဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု အႏိုင္ရပါတီက ေရြးခ်ယ္တဲ့လူျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တာ ဝန္ေပးတဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု အႏိုင္ရ ပါတီကိုပဲ တာဝန္ခံမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္ နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာျဖစ္ေပၚ ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားပါတီေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုၾကား ပြတ္တိုက္မႈျပႆနာ ေတြကိုၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ပါတယ္။
အစီရင္ခံစာ စာပိုဒ္ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊၉၊ ၁ဝ ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါအေၾကာင္း ျပခ်က္ေတြဟာ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့အျပင္ ေကာ္မတီမွာအင္အားအမ်ားဆံုးပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေဇာင္းေပးၿပီး ''ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္''၊ ''ေကာ္မတီဝင္ အမ်ားစုသေဘာထား''ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထား တာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ေကာ္မတီရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ပါဝင္မႈကို ေလ့ လာၾကည့္လွ်င္ NLD က ၂၁ ဦးပါဝင္ၿပီး ယူအက္စ္ဒီပီကႏွစ္ဦး၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြကငါးဦးနဲ႔တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ႏွစ္ဦးသာ ပါဝင္တာကိုေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္''အမ်ား စုရဲ႕သေဘာထား''ဆိုတာ ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္းကိုဆိုလိုေၾကာင္းေပၚလြင္ပါတယ္။
ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈကိုၾကည့္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဆိုတာ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနဲ႔ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာကို ေတြ႕ရိွရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အားလံုးဟာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၄/၂ဝ၁၉)ပါ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၆၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈၊ ၁၃၉ အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမွာကို သိရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။
ေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ကို သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ အပိုဒ္ ၁၂ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ထဲမွာ ေရာေထြးေရးသား ၿပီး ရွင္းလင္းစြာအစီရင္ခံတင္ျပျခင္း မရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ ႐ိုးသား စြာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ နာယကမွတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာ စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ နာယကႀကီးအေနနဲ႔ လည္း ဥပေဒဘြဲ႕ရထားသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ျပင္ဆင္ ျခင္းလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရွိ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
အစီရင္ခံစာကုိ စတင္မေဆြးေႏြးမီ နာယကႀကီးရဲ႕ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေမးခြန္း မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာတာရွိပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပရာမွာ ဥပေဒသမား မ်ားပီပီ အတတ္ႏိုင္ဆံုး႐ိုးသားစြာ ေဆာင္ ရြက္ၾကပါလို႔ နာယကႀကီးမွတစ္ဆင့္ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
နာယကႀကီးအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒ နဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ပါ ရန္ သံုးသပ္တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါ တယ္။
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။