images
UN
UN
အေျခခံဥပေဒကို ႐ိုး႐ိုးသားသားျပင္ဆင္ၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းလား၊၊ ကိုယ္က်ဳိးသက္သက္ ေရွး႐ႈေသာ ၅၉(စ)အေရးအခင္း ဖန္တီးျခင္းလား၊၊
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Friday, 15 March 2019
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ရက္မွ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔အထိ လူထုလူတန္း စားစံု၊ အလႊာစံု၊ေဒသစံု၊ တိုင္းရင္းသားစံု ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ အခ်ိန္ ယူေဆြးေႏြး၊ ညိႇႏိႈင္း၊ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ အေသးစိတ္အေျခခံရမည့္ မူမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ေခၚယူက်င္းပၿပီး ခ်မွတ္ေပးေသာမူမ်ားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ကို ေရးဆြဲရန္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္၊ ၃ဝ ရက္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ တရားဝင္ရပ္တည္ဆဲႏုိင္ငံေရး ပါတီ၁ဝခုႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ(နဝတ) တို႔ ေဆြးေႏြးသေဘာတူသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီး က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။
အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အစု အဖြဲ႕ရွစ္ခုစလံုးတြင္ပါဝင္ေသာ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားကခ်ည္း ဦးေရအားျဖင့္ ခုနစ္ရာမကပါဝင္ေလသည္။ ယင္းတိုင္း ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႐ိုးသား ျဖဴစင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္၍ အက်ဥ္းက်၊ ေထာင္ခ်ခံရ သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္ေနဆဲသူမ်ား၊ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ ထြက္ေျပးကပ္ရပ္စားေသာက္ကာထမင္း ရွင္၊ ေဒၚလာရွင္တို႔အလိုက် ကိုယ့္ျပည္ တြင္းျပန္ခိုးဝင္ကာ မိုင္းေထာင္၊ ဗံုးကြဲ သတ္ျဖတ္သူမ်ားမပါဝင္ေပ။ အျခားဖိတ္ ၾကားသင့္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ တြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း လိုလိုလားလား ျပန္ဝင္ လာက မိမိတို႔ေဒသ၊ မိမိတုိ႔တိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တည္ၿငိမ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ တိုင္းရင္း သား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားပါဝင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆို တင္ျပသူမ်ား မပါဝင္ခဲ့ပါေပ။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ NLD အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူ မ်ားအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ အရ ေနအိမ္တြင္ ကန္႔သတ္မိန္႔ထုတ္ျပန္ ထားခ်ိန္ျဖစ္၍ ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ေရႊက ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ NLD ပါတီကို မတရားအသင္းေၾကညာ ခံရမည္စိုးရိမ္လာကာ ေဒၚစုၾကည္အား NLD မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေရး အတြက္ ပါတီ ၁ဝခုႏွင့္ နဝတတို႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ညိႇႏိႈင္းပြဲသို႔ NLD ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္တက္ခဲ့ သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံေခၚယူက်င္းပ မူခ်ၿပီး ထုိမူမ်ားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ၁ဝ ပါတီဆိုရာ၌ NLD ၊ တစညတို႔မွာ ပါတီႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ပါတီမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရွမ္း NLD မွ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ အဖြဲ႕လည္း တက္ၾကသည္။
အႀကိဳညိႇႏိႈင္းသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အရ ၉-၁-၉၃ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိး သားညီလာခံ စတင္က်င္းပေသာအခါ NLD ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား(စုစုေပါင္းငါးဦး)ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ NLD အမတ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၉ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ရွမ္း NLD ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေပသည္။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံမွ အခန္း၁၅ခန္းအတြက္ အေျခခံ မူမ်ား၊ အေသးစိတ္အေျခခံရမည့္မူမ်ား ခ်မွတ္ၾကရေပသည္။ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံ ေတာ္အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္ၾကရာ စုစုေပါင္း အေျခခံမူႀကီး ၁ဝ၄ ခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ ညီလာခံမွ က်န္အခန္းမ်ားအတြက္ မူမ်ား
ဆက္လက္ခ်မွတ္ရာ၌ အခန္း(၁)အေျခခံ မူ ၁ဝ၄ ခ်က္ထဲမွ ထိုအခန္းေခါင္းစဥ္ အတြက္ ေဖာ္ၫႊန္းထားေသာ အေျခခံမူ မ်ားကို ထိုအခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပို႔ခဲ့ရ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပၿပီးစီးခ်ိန္၌ အခန္း(၁) ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ားမွာ ၈၆ခုသာ က်န္ရွိသည္။ က်န္အခန္းမ်ားသို႔ ေရႊ႕ပို႔ခဲ့ရေသာ အေျခခံ မူမ်ား၏ အေရးပါ၊ ပဓာနက်မႈေၾကာင့္ ယင္းမူ(ပုဒ္မ)မ်ားကိုလည္း အခန္း(၁)ပါ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တစ္တန္း တည္းထားခဲ့ရသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားBasic Principle ကို အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံအေျခခံဥပေဒ မ်ား၌ ွState Principle (ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရပ္ႀကီး၏ အဓိကရ မႈမ်ား)ဟုသံုးသည္။ အခ်ဳိ႕က ြGuidance Principles လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားဟု သံုးႏႈန္းၾကေပသည္။ ယင္းႏိုင္ငံေတာ္ (လမ္းၫႊန္) အေျခခံဥပေဒပါမူႀကီးမ်ား သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မူဝါဒ မ်ားျဖစ္ေပသည္။အေျခခံဥပေဒပါ အျခား အခန္းလိုက္ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ အေသး စိတ္မူမ်ားခ်ရေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ႏွင့္ တိုင္းရင္းဖြားႏုိင္ငံသားျပည္သူတို႔၏ လံုျခံဳေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊သာယာဝေျပာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေရးတို႔အတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုး၊ အာမခံခ်က္အရွိဆံုးမူမ်ား ျဖစ္၍ ထိုမူမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီး တက္လာသည့္ အာဏာရပုဂၢိဳလ္၊ အစု အဖြဲ႕တို႔က ၄င္းတို႔ကိုယ္က်ဳိး ပါတီက်ဳိး၊ ကိုင္စြဲထားေသာ ပါတီအက်ဳိး၊ ၄င္းတို႔ ၾသဇာခံ ဆရာေမြးထားေသာ ျပည္ပမွ (နယ္ခ်ဲ႕)ႏိုင္ငံမ်ား အက်ဳိးအတြက္ လြယ္ လြယ္ျပင္မပစ္ႏိုင္ေအာင္ သံကြန္ခ်ာ အထပ္ထပ္ ဝန္းရံထားသကဲ့သို႔ ျပင္ရ ခက္ေစခဲ့ရသည္။
ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ လူတစ္စုက အာဏာပိုင္တစ္ဖြဲ႕က လႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ားက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထား သျဖင့္ မၾကာခဏအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္ေနရသည္။ လက္ရွိအေျခခံ ဥပေဒကိုဖ်က္ကာအသစ္ဆြဲေနခဲ့ရသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆြဲရသည္မွာ ၁၅ ႀကိမ္ ရွိသြားေပၿပီ။ စစ္အာဏာသိမ္းပြဲ ၁၁ ႀကိမ္ျဖစ္ေသာ ပါကစၥတန္၊စစ္အာဏာသိမ္းပြဲ ၁၉ ႀကိမ္ ရွိသြားေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ အေျခခံ ဥပေဒကို မည္သူေတြကေရးဆြဲျပ႒ာန္း၍ အသစ္ျပင္ဆြဲရေသာ အႀကိမ္မည္မွ်ရွိၿပီ ကို ေလ့လာသင့္ေပသည္။ ဆိုခဲေစျမဲေစ ဟူေသာ စကားကဲ့သုိ႔ အေျခခံဥပေဒကို ေရးခဲေစ (ခက္ခက္ခဲခဲ အခ်ိန္ယူစဥ္းစား ေျမာ္ျမင္ေရးဆြဲေစ)ၿမဲေစျဖစ္သင့္ေပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကုိေတာ္လွန္ ကာ လြတ္လပ္ေရးယူခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က သာမန္ျပည္နယ္စု ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိး မဟုတ္။ သီးျခားလြတ္လပ္အာဏာပုိင္ ေသာ ၁၃ နယ္ (ႏုိင္ငံငယ္ ၁၃ ခု) စုေထာင္ေသာႏုိင္ငံစု ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ သည္။ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ေသာ ျပည္ ေထာင္စု(ျပည္နယ္စု) Federal State ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစုဖြဲ႕ ေသာ္ ႏုိင္ငံစု(Confederate State) ျဖစ္ေပသည္။အေမရိကန္သည္ ဥေရာပမွ အဂၤလိပ္၊ စေကာ့၊ အုိင္းရစ္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဒတ္ခ်္၊အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ ႐ုရွားတုိ႔ က်ဴးေက်ာ္အေျခခ်ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းေခၚ လြတ္ လပ္၍ အာဏာသီးျခားပုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ ငယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕ျဖစ္သျဖင့္ မၾကာခဏ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္၊ တစ္ဗုိလ္တစ္မင္းျဖစ္ ေန၍ လြတ္လပ္ၿပီး၁၁ႏွစ္အၾကာ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္တြင္မွ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပ မူခ်ၿပီးFederal State ျပည္နယ္စု ျပည္ ေထာင္စုအသြင္ေျပာင္းခဲ့ရသည္။
အေမရိကန္၏ ၁၃ ျပည္နယ္ ျပည္ ေထာင္စု အစပုိင္းသည္ ၁၃ဗုိလ္အစုအဖြဲ႕ ျဖစ္ရာ တစ္ဗုိလ္ႏွင့္တစ္ဗုိလ္အေက်ာမခံ၊ ဒူးတင္ေပါင္တင္မခံ၊ ကုိယ့္မာန၊ ကုိယ့္ ဘဝင္ျဖင့္ မၾကာမီကာလ၌ ကြဲအက္ခြဲ ထြက္ ၿပိဳက်သြားတတ္ေပသည္။ အာရပ္ ျပည္ေထာင္စု၊ မေလးရွားျပည္ေထာင္စု၊ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူဂုိဆလပ္ ျပည္ေထာင္စု စသည္တုိ႔သည္ အခ်ဳပ္ အျခာ သီးျခားပုိင္ ႏုိင္ငံမ်ားစုဖြဲ႕ထားခဲ့ ေပသည္။ ထုိျပည္ေထာင္စုအမည္ခံႏုိင္ငံ စုမ်ား ျပန္လည္ခြဲထြက္ၿပိဳပ်က္သြားရေပ သည္။ ဤသည္မွာ ကြန္ဖက္ဒရိတ္တက္ ႏုိင္ငံစုစနစ္၏ အကြဲအၿပဲနိယာမျဖစ္ေပ သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္က ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္ မူ၊ ရွမ္းမူ၊ ေစာ္ဘြားမူ၊ ရွစ္ျပည္နယ္မူ လႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ရွစ္စိတ္ကြဲ၊ ရွစ္ႏုိင္ငံခြဲကာ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ အုပ္စုတြင္ ခုိင္းႏြားသာသာ အဆင့္ျဖင့္ ပါဝင္မည့္အေထာက္အထားအရ တပ္မ ေတာ္က အာဏာသိမ္းယူၿပီး ျပည္ ေထာင္စု မၿပိဳကြဲရန္ ကာကြယ္ခဲ့ရဖူးေပ သည္။ ဖက္ဒရယ္ Federal State ဟူ သည္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုစည္းတည္ ေထာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု(႐ုိး႐ုိး-စစ္ စစ္)ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္က ဖက္ ဒရယ္တြင္ နာမဝိေသသနေရွ႕ဆက္စာ လုံး၊ ေနာက္ဆက္စာလုံးမ်ား ျဖည့္စြက္ ကာ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္၊ ဖက္ဒရယ္ စစ္စစ္ စသည္ျဖင့္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံစုအဖြဲ႕ျဖစ္ရန္ လုပ္ၾကံခဲ့ၾကဖူးေပၿပီ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံက ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူျဖစ္ေသာ ျပည္ နယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းေသာ ႐ုိး႐ုိးသားသား ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေအာင္ မူခ်ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ ခုနစ္ခု၊ တုိင္းေဒသႀကီးခုနစ္ခု ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုေျခာက္ခုတုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႕ရန္ မူခ်ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ မည္သည့္အစိတ္အပုိင္း နယ္ေျမမွခြဲမထြက္ရဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ရသည္။ ကမၻာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအပီသဆုံး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ကုိယ္တုိင္ပါဝင္က်င့္သုံးႏုိင္ ဆုံး ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ျမန္မာျပည္ ေထာင္စုကဂုဏ္ယူႏုိင္ေပသည္။ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္ ၅ဝတြင္ မည္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ပါ သနည္း။ ရွာၾကည့္ပါ။ ထမင္းထုပ္သာ သုိးသြားမည္။ အေမရိကန္လူျဖဴတုိ႔၏ ျပည္နယ္မ်ားခ်ည္းျဖစ္ေပသည္။ တ႐ုတ္ ျပည္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၅၅မ်ဳိးရွိ သည္။ အခြဲ၊ အကြဲျပႆနာ ေရွာင္လုိ၍ ျပည္ေထာင္စုမဖြဲ႕၊ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္၊ တစ္ပါတီအစုိးရဦးေဆာင္မႈပုံစံျဖင့္ ယေန႔ ကမၻာ့ဒုတိယစီးပြားျဖစ္ ႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္ သြားေပၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္သြားမည္ဟု အတိ အလင္း ျမြက္ဟေၾကညာခဲ့ေပသည္။
ျပည္ပေသြးထုိးမႈ၊ ေသြးခြဲမႈအရ ျဖစ္ ေစ၊ မိမိတုိ႔တစ္ကုိယ္ေတာ္၊တစ္စု၊တစ္ဖြဲ႕ ဆႏၵအရျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ ေရးေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားဆူပူပုန္ကန္မႈ၊ စင္ ၿပိဳင္အစုိးရေထာင္လုိမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ရ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ကဲ့ သုိ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ စစ္တုိက္၊ အႏုိင္ယူၿပီး သိမ္းပုိက္ခဲ့ေသာ နယ္ပယ္ ေဒသမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းယူ၊ တုိးခ်ဲ႕၊ အဓမၼသြတ္သြင္း ေသာ ျပည္ေထာင္စုမဟုတ္ေပ။ မူလက ပင္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမပုံႀကီးသည္ မူလပကတိကပင္ ရွိေနခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ၊ ယင္းႏုိင္ငံေျမပုံေပၚသုိ႔ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ေဒသဆီမွ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ အဆင့္ဆင့္အသြင္ ေျပာင္းလာေသာ ဤေျမျဖင့္ တုိင္းရင္း သားေဒသမ်ားကုိ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရားတုိ႔ စုစည္းတည္ ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမား ေသာတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္အေလာင္းဘုရား ၏ တတိယျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ေခတ္သစ္ျမန္မာျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ လာခဲ့ရေပသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စု၏ မည္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမွ်ခြဲမထြက္ရဟု လြယ္လြယ္ မျပင္ႏုိင္သည့္အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ မူမ်ားခ်မွတ္ရာ ၌ အခန္း(၁) ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား၊ အခန္း(၂)ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ပုံ၊ အခန္း(၃) ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ အခန္းသုံးခန္းစလုံး အေသးစိတ္အေျခခံ ရမည့္မူမ်ားကုိ တစ္ခဲနက္ ခ်မွတ္ၿပီးစီး သည္အထိ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေရႊဦးစီးေသာ NLD ကုိယ္စားလွယ္ (ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကုိးဆယ္)၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး ဦးေဆာင္ေသာ ရွမ္း NLD တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူ၁ဝ၄ခ်က္မွာညီလာခံ ၿပီးဆုံးခ်ိန္၌ အခန္း(၁)တြင္ အေျခခံမူ ၈၆ ခ်က္ က်န္ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ ၅၄ ဦးက အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲစဥ္အေျခခံမူ အခ်ဳိ႕ ေနာက္အခန္းမ်ားသုိ႔ ထပ္မံပုိ႔လုိက္ၾက သျဖင့္ အခန္း(၁)တြင္ အေျခခံမူ ၄၈ခု သာက်န္သည္။ ေနာက္အခန္းပုိ႔ မူလ ၁ဝ၄ ခ်က္ အခန္း(၁)ပါ အေျခခံမူမ်ား သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူအဆင့္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ သူ႔ဆႏၵအဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ျပင္ရမည့္ ပုဒ္မ မ်ားအျဖစ္ ပုဒ္မ ၄၃၆တြင္ ေဖာ္ျပထားရ ျခင္းျဖစ္သည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)