images
UN
UN
အာရွေဒသသို႔ ျပန္လည္ဦးတည္လာေသာ ႐ုရွား၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 18 March 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဗီယက္နမ္အား ႐ုရွားဘက္မွ ေရငုပ္ သေဘၤာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဗီယက္နမ္ေရတပ္အင္အား ေတာင့္တင္း လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ခဲ့သည့္အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားရွိ ကာကြယ္ ေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမင္သာေစခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ုရွားသည္ အာရွအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္စစ္လက္နက္မ်ား ေရာင္း ေပးခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ခ်စ္ ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း၌ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ ေပၚ၌ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားထဲ၌ စြမ္းေဆာင္ ရည္အျမင့္ဆံုးစနစ္ဟု သတ္မွတ္ထားၾက ေသာS-400 အမ်ဳိးအစားဒံုးက်ည္မ်ား ကို အိႏိၵယသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူ ညီမႈရယူခဲ့သည္။ အဆိုပါသေဘာတူညီ မႈ၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါး ဘီလီယံခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌လည္း ႐ုရွား သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေနာက္ဆံုးမ်ဳိးဆက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ သည့္အျပင္ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္အဆင့္ ျမင့္ဒံုးက်ည္မ်ားကိုပါ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုရွားႏွင့္အာရွအင္အား ႀကီးႏုိင္ငံမ်ားၾကားရွိ ကာကြယ္ေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္သည့္လားရာေပၚသို႔ ေရာက္ရွိ ေနေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည့္ ႐ုရွားစစ္ လက္နက္မ်ား၏တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ဘီလီယံခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ဝါရွင္ တန္တြင္အေျခစိုက္ထားေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒေကာင္စီတြင္ ပညာ ရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ စတီဖင္ဘလန္႔က အာရွအင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံၾကားရွိ ကာ ကြယ္ေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးပြားလာျခင္းအေပၚ အေမရိကန္ဘက္ မွ စဥ္ဆက္မျပတ္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။
႐ုရွားအေနျဖင့္ အာရွအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားကို ေခတ္မီစစ္လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္ အာရွေဒသတြင္ အေမရိကန္၏ လႊမ္းမိုးမႈအား တန္ျပန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာေရာက္သည္ဟုလည္း ယူဆထားပံုရေၾကာင္း စတီဖင္ဘလန္႔က သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ႐ုရွားအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ ကမၻာ့အစီအစဥ္အား ႏုိင္ငံအနည္းစုအေပၚ တြင္သာ အေျခခံသည့္အစီအစဥ္မ်ဳိးျဖစ္ လာမည္ကို လိုလားျခင္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံစံု ဦးေဆာင္သည့္အစီအစဥ္မ်ဳိးျဖစ္လာရန္ သာ ရည္မွန္းထားျခင္းေၾကာင့္ အာရွ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအား ေခတ္မီစစ္ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအပါအဝင္ က႑စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျမႇင့္ တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း လည္း ၄င္းက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံစံု ဦးေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္လာပါက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းက လႊမ္းမိုးျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျပန္ အလွန္ထိန္းညႇိမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌လည္း လြယ္ကူမည္ဟု ႐ုရွားဘက္မွ ယူဆထား ပံုရသည္။
သို႔ေသာ္ ႐ုရွားဘက္မွ ေဖာ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲ တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမွလြဲ၍ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္ တင္မႈနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ သည္။ ႐ုရွားဘက္မွ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ စစ္ လက္နက္ေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္အျပင္ ကာကြယ္ေရးက႑ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုသာ အေလးေပးလုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံရွိ စေတာ့ဟုမ္းႏုိင္ငံ တကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနအင္စတီ က်ဳက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာတစ္ ေစာင္အတြင္း၌ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ပို႔ကုန္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီ ၁ဝဝ စာရင္းတြင္ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးပါဝင္ ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက အဆိုပါစာရင္း၌ ဒုတိယေနရာ တြင္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီမ်ား ၏ေနရာကို ရယူသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ အေမရိကန္၏ စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိခဲ့ေသာ ဝင္ ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးတက္ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းစစ္ လက္နက္ကုမၸဏီ ၁ဝဝ စာရင္းထဲတြင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ႐ုရွားကုမၸဏီမ်ား ၏ စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွာ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်သည့္နယ္ပယ္တြင္ ႐ုရွားကုမၸဏီ မ်ား၏ ေရာင္းအားျမင့္မားလာမႈအေျခ အေနမွာ အရွိန္အဟုန္ႀကီးမားသည့္အေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိလာေနေၾကာင္း ထင္ ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ သည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကမၻာေပၚတြင္ စစ္လက္နက္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေရာင္းခ် သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္ လည္း ရံဖန္ရံခါ၌ အေမရိကန္အစိုးရက ခ်မွတ္က်င့္သံုးေသာ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ဳိး ဆက္သည္ ႐ုရွားကုမၸဏီမ်ားအား အေမရိ ကန္စစ္လက္နက္မ်ားကို ဝယ္ယူေနသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားအား ခြဲယူႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ ေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္ လည္ၾကည့္႐ႈပါက အေမရိကန္၏ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ႐ုရွားစစ္လက္ နက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; A Resurgent Russian Sets its Sights on Asian By Bertil Lintner)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)