images
UN
UN
အားနည္းခ်က္ေတြကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက စိစစ္သံုးသပ္ရမယ့္အစား ၄၅ ဦးေကာ္မတီထဲကိုပဲ ထည့္သြင္းဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာဟာ သံသယပြားမႈကိုပဲျဖစ္ေပၚေစ
Tuesday, 19 March 2019
ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္ ၁၅ရက္ကက်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးရဲႏိုင္လြင္၏ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမႈကို ေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။
မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးရဲႏိုင္လြင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ နဲ႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Power Point ျဖင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
ယေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနကေတာ့ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီ ကလည္းအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္လိုတယ္။ ဦးသိန္းထြန္း အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦး ဟာလည္း ျပင္ဆင္လိုတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းၾကည့္ရင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်င္တာခ်င္းတူတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ ေပမယ့္ တကယ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ သေဘာသဘာဝမတူတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဦးသိန္းထြန္း ယခုတင္သြင္း လာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကိုၾကည့္ရင္ အေျခခံ ဥပေဒအရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔ပါ ျပ႒ာန္းထား တဲ့အတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄၅ဦးပူးေပါင္းေကာ္ မတီဟာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းကေန ေသြဖည္ေနေၾကာင္း၊ ကန္႔ ကြက္မႈေတြ၊ ေထာက္ျပမႈေတြရွိတဲ့ၾကား က ေကာ္မတီကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ပုဒ္မေတြ ဘာ ေတြျပင္မယ္ဆိုတာ ရည္မွန္းခ်က္တိတိ က်က် မရွိေသးဘဲႏွင့္ေတာင္ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေဆြးေႏြးေစခဲ့ေသး ရင္ အခုလို ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ ေအာင္ တင္ျပလာတာကိုလည္း လႊတ္ ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးေပးရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ စာအုပ္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စား လွယ္အားလံုးထံ ျဖန္႔ခ်ိထားတာဟာ လိုက္နာက်င့္သံုးေစခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုက္နာခ်င္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုပဲ လိုက္နာလို႔ မရပါဘူး။ ျပ႒ာန္းခ်က္အား လံုးကို လုိက္နာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
ကြၽန္ေတာ္ နားလည္သေဘာေပါက္ တာက ဦးသိန္းထြန္းအပါအဝင္ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၄၃ဦးဟာဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ အတိုင္း နည္းလမ္းတက် လမ္းေၾကာင္း မွန္ကေနခ်ဥ္းကပ္တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းတက် ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားရဲ႕ေဆာင္ ရြက္ပိုင္ခြင့္ကိုမ်က္ ကြယ္ျပဳၿပီး အျငင္းပြား ဖြယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ေအာက္ကို သြတ္သြင္းလိုတဲ့သေဘာျဖစ္လို႔ ဒီအစီရင္ ခံစာအရ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္မႈရွိေန ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုပါတယ္။
အစီရင္ခံစာအပိုဒ္ ၁၂မွာလည္း ပုဒ္မ ၂၆၁ တစ္ခုတည္းျပင္ဆင္ဖို႔ တင္သြင္း လာျခင္းျဖစ္လို႔ ''ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီ တင္ သြင္းရန္ သင့္ျမတ္မႈမရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္'' ဒါဆိုရင္ အေျခခံ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့အခါ တစ္ခုတည္းဆုိ ျပင္လို႔မရဘူးလား။ အတြဲလိုက္ျပင္မွ ေဆြးေႏြးခြင့္ရမွာလားလို႔ ေမးစရာျဖစ္ ေနပါတယ္။ ဒါဟာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒဟာ က႑မ်ားအလိုက္၊ အခန္းလိုက္ တူရာတူရာမ်ားကို စုစည္း ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေနာက္ ဆက္စပ္ေနတာေတြ ရွိလာႏုိင္တာမွန္ေပ မယ့္ ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္အရ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ၊ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ ေတြကို ဥပေဒၾကမ္းမွာ တိက်စြာ ေဖာ္ျပ မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ က လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကေဆြးေႏြး လက္ခံရမယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၄၃၅ မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။
ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈၿပီး အခ်ိန္ဆြဲဖို႔၊ ပိတ္ပင္ဖုိ႔၊ ေစာင့္ဆိုင္း ဖို႔ အျခားျပင္ဆင္မႈအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအခန္း(၂) နာယကရဲ႕ လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားမွာ ပုဒ္မ ၈(ဃ)အရ နာယက ဟာလႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုတာ ျပ႒ာန္း ထားၿပီးျဖစ္လို႔ အစီရင္ခံစာကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီပဲ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳဖို႔ နာယကႀကီး မွတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
ဒီပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ေဒသႏၲရအစိုးရအႀကီး အကဲကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရလႊတ္ ေတာ္ေတြကပဲ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးေစလို တာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ မႈဟာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီဖို႔ လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားအေျခခံ မူ ၁ဝ၄ ခ်က္မွာပါတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေဝ အပ္ႏွင္းသည္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရဟာ ျပည္သူကို Performance ႏွစ္မ်ဳိးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Policy performence လို႔ ေခၚတဲ့ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုိမ်ဳိး မူဝါဒ ေကာင္းေတြကို ခ်မွတ္ေပးဖို႔ လိုသလိုDemocratic Performance ဆိုတဲ့ ဗဟို ေျဖေလွ်ာ့မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ဥပေဒေလးစားလိုက္နာ ေစမႈ စတဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ရရွိထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပိုမိုရွင္သန္အား ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရႏိုင္မွာမို႔ ဒီ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ Democratic တန္ဖိုး ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္းရဲ႕ အားသာခ်က္ ဒါမွ မဟုတ္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက စိစစ္သံုးသပ္ရမယ့္ အစား ၄၅ ဦးေကာ္မတီထဲကိုပဲ ထည့္ သြင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာဟာ သံသယ ပြားမႈကိုပဲ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
အဆိုရွင္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ဟာ ၄၅ ဦးပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းဖို႔ အဆို တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အေျခခံဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမရွိ ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယနာယက ကလည္း ''ပုဒ္မ ၄၃၃ မွ ၄၃၆ ထိ၊ နည္းဥပေဒ ၁၃၃မွ ၁၄၃ ထိ ဆက္စပ္ မႈမရွိေသးပါေၾကာင္း''ရွင္းလင္းေျပာၾကား ၿပီး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းထြန္း အပါအဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးကေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မေတြ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ လက္မွတ္ရယူၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးကို အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကြာျခား ေနတဲ့ ၄၅ ဦးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ သြားေရာက္သြတ္သြင္းထားျခင္း မျပဳဘဲ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။