images
UN
UN
အတၲလိုအင္ဆႏၵမ်ားကို အစြဲျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းဟာ ျပည္သူမ်ားအေပၚထားရွိတဲ့ ေစတနာအရင္းခံလား
Thursday, 21 March 2019
ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္၁၅ရက္ကက်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းထြန္း၏ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမႈကို ေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။
ေလးစားအပ္ပါေသာနာယကႀကီးခင္ဗ်ား
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ဗိုလ္မွဴးသိန္းထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ား
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၅ အရ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ က တင္ျပ လာလွ်င္ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါ တယ္။ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္ မတီက ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္း ေဆြးေႏြးရမယ့္အစား စိစစ္ေရးေကာ္ မတီက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ေက်ာ္လႊားလိုက္ ျခင္းဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို လံုးဝလက္မခံပါေၾကာင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဦးစြာတင္ျပလို ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ၃ဝ ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈျဖစ္ပါတယ္။ စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို Percentage နဲ႔ အာဏာရပါတီက ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစု ရယူၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားပါ တယ္။ ယခုလို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို စိစစ္တဲ့ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရာမွာFair and equatity ရွိဖို႔ ပါတီကိုယ္စားလွယ္အေရ အတြက္ တူညီဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွအားလံုး ရဲ႕ မွ်တတဲ့အျမင္၊ သေဘာထားမ်ား ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တစ္ဖက္ သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံပင္မျဖစ္တဲ့ လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီပါသလားလို႔ သံသယ ျဖစ္မိပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစဥ္အလာ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳေစလို ပါတယ္။Fair and equatity မရွိတဲ့ စိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက တင္လာ တဲ့ အစီရင္ခံစာဟာလည္း အားလံုးပါဝင္ ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ သေဘာထားမ်ား မပါဝင္တာေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာကို လက္ မခံႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။


နာယကႀကီးခင္ဗ်ား
တတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပင္ဆင္ ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ထားရိွတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဳိးစီးပြားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ တည္ဆဲအစိုးရရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ က ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာသည္ ဗဟိုနဲ႔ျပည္ နယ္အၾကား အာဏာခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူ ၾကမ္းဟာ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ လုပ္ ပိုင္ခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ကို ျပည္နယ္မ်ား သို႔ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ယခု ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကိုလည္း ပထမအႀကိမ္လႊတ္ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မွာ ယင္းအခ်ိန္မွာ အတုိက္အခံပါတီက ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။တုိင္းရင္း သားမ်ားကလည္း ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ ေရးကို ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခု ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္လိုလားသူတုိင္းအတြက္ အတည္ျပဳေပးသင့္တဲ့ ပုဒ္မတစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၆၁ တစ္ခုတည္း ကို သီးျခားျပင္ဆင္ျခင္းသည္ သင့္ျမတ္မႈ မရိွေၾကာင္းဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာရဲ႕ ေဖာ္ျပ ခ်က္ဟာ က်ဳိးေၾကာင္း မဆီေလ်ာ္တဲ့ ဓားသြားေပၚက ပ်ားရည္တစ္စက္ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၆၁ တစ္ခုတည္းကို ျပင္မယ္ဆိုပါကလည္း ျပင္ဆင္လို႔ရတဲ့ ပုဒ္မ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္လို႔ရတဲ့ ပုဒ္မကို တုိင္းရင္းသားမ်ားအက်ဳိးစီးပြား နဲ႔ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တာေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသင့္တဲ့ ျပင္ဆင္ ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ လည္း ယေန႔ ေျပာၾကားေနတဲ့ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ သက္ေသျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ဳိးစီးပြား၊ ပါတီအက်ဳိးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိး စီးပြားေတြအတြက္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကို မဲအသာစီးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ျငင္းပယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်ၾကမယ္ဆိုရင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ အမ်ဳိးသားရင္ ၾကားေစ့ေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ေရးမ်ားအတြက္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံ အတြက္win win လား၊ win lose လား၊lose lose လားဆိုတာ အထူးသတိခ်ပ္ေစ လိုပါတယ္။
မည္သည့္ပါတီအဖြဲ႕အစည္းက တင္ သည္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအက်ဳိးစီးပြား ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ လႊတ္ ေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အဓိကတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြားေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မိမိတို႔ အတၱလိုအင္ဆႏၵမ်ားကို အစြဲျပဳအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနျခင္းဟာ ျပည္သူမ်ား အေပၚ ထားရွိတဲ့ ေစတနာအရင္းခံလား ဆိုတာ မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာေတြ႕ေန ရပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ား
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းကို အခ်ိန္မီသင္ခန္းစာယူႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတင္ ျပလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္စနစ္ ေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူသေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ ယခုအခါ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္သားမရလို႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြး ေႏြးမႈ အားနည္းခဲ့လို႔ အကြဲအျပဲေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွာ တစ္ခန္းရပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၄ ႏွစ္ ၾကာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ခန္းရပ္ေစခဲ့ တဲ့ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးကုိယ္က်ဳိးစီးပြား၊ ပါတီစြဲ အက်ဳိးစီးပြားေတြေၾကာင့္ဆိုတာ သမိုင္း သက္ေသေတြအျဖစ္ ရွိေနဆဲပါ။ ဒါကို ဒီကေန႔ သင္ခန္းစာယူၾကရပါမယ္။ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္း အလဲဟာ ႏုနယ္လြန္းေနပါေသးတယ္။ ရင့္က်က္မႈေတြ၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္းရ မယ့္အခ်က္ေတြ မ်ားစြာလိုအပ္ေနဆဲ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ မွာ အတၱဆႏၵဗဟိုျပဳတဲ့ အေတြးေတြ၊ နားေထာင္႐ံုသာေကာင္းၿပီး လက္ေတြ႕ မက်တဲ့ အေျပာေတြ၊ အလုပ္ေတြထက္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္ဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ စိစစ္ ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ကို ပယ္ဖ်က္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္။ အားလံုး ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။