images
UN
UN
ေျခဥျပင္ေရး ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သလဲ
ေနဇင္လတ္ Thursday, 21 March 2019
ရခိုင္ေဒသတြင္း အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ၁ဝဝ ေက်ာ္ႏုတ္ထြက္မႈကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တြန္းတြန္းတုိက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ပို၍ထူးဆန္းေနသည္မွာ အစိုးရျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ခန္႔အိပ္ေမာက်ေန ၿပီးမွ ႐ုတ္တရက္ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို အသက္ျပန္သြင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ပညာ ရွင္တစ္ဦးက ေျခဥဟာ ႏိုင္ငံေရးကစား မႈတစ္ခုမျဖစ္သင့္ဟု သတိေပးလာသည္ အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါ၏။
ဦးတည္ရာမဲ့၊ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနၿပီ ေလာ။
ရခိုင္ေဒသခံတခ်ိဳ႕က ရခိုင္လူငယ္ မ်ား ေန႔စဥ္ဆယ္ႏွင့္ရာႏွင့္ခ်ီ၍ AA သို႔ ကူးေျပာင္းသြားေနသည္ဟု စိုးရိမ္စြာ ရင္ဖြင့္ခဲ့ပါ၏။ ေျမာက္ဦးေဒသဘက္က အေျခခံအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁ဝဝ ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္သြားသည္။ အစိုးရ၏ အာဏာစက္မသက္ေရာက္ေတာ့ဟူေသာ ျမင္ကြင္းကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျပသ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟိုအစိုးရ၏အာ ဏာစက္မသက္ေရာက္ေသာေနရာသည္ ဘယ္ေနရာမ်ဳိးျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္း။
ဤအေျခအေနဆိုးက်ဳိးကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိုသာ အဘယ့္ေၾကာင့္ အားက်ဳိးမာန္ တက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရပါသနည္း။
- မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္
- မွန္ကန္ေသာေနရာ
- မွန္ကန္ေသာဥပေဒတက် ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါသလား။
တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဆုိ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။
''ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို သေဘာမတူ ျခင္းမဟုတ္၊ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ ဘဲ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေက်ာ္လြန္မွားယြင္း ေနျခင္းကိုသာကန္႔ကြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္''
ဘာလုပ္လုပ္၊ ဘာကိုင္ကိုင္ ေျခဥ တြင္ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ရမည္ဟု အတိ အက်ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ထိုအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္လွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္၍၊ မလိုက္နာမေဆာင္ရြက္လွ်င္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ဥပေဒ ၏ျပ႒ာန္းပါျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္ သည္။

ပို၍သတိထားသင့္သည္က...
လႊတ္ေတာ္ဟုေခၚဆိုေသာဥပေဒျပဳ ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒကို မွန္ကန္စြာ ျပဳစုတည္ေဆာက္ေပးရမည့္ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားထက္ ပို၍လိုက္နာရန္ျဖစ္သည္။
ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို ျပ႒ာန္းပါ အတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ''ရက္''ပိုင္းမွ်သာ ပို၍ၾကာေညာင္းႏိုင္ ၿပီး၊ မည္သူမွ် ကန္႔ကြက္မည္မဟုတ္ပါ။ သံုးႏွစ္မွ်အိပ္ေမာက်ေနျခင္းထက္ ရက္ ပိုင္းမွ်ေနာက္က်ျခင္းက ဘာမွမျဖစ္စ ေလာက္ပါ။
Rule of Law တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟု သာလိကာလိုရြတ္ေနၾကတဲ့သူမ်ား အဘယ္သုိ႔ျဖစ္ကုန္ၾကပါသနည္း-
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ဦးတည္ရာမဲ့၊ ျဖစ္ ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနၾကၿပီလား-
အေတာ္ပင္စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ရ သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားပါပင္။
မည္သည့္ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကပါ မည္နည္း-
ေျခဥျပင္ဆင္ေရးက လႊတ္ေတာ္တြင္ မိုးက်ေရႊကိုယ္လို ႐ုတ္တရက္ေပၚလာ ခဲ့ပါ၏။
အင္မတန္အေရးႀကီးေသာေဆာင္ရြက္ ခ်က္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို ''လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ျဖင့္ အသိေပး ထားသင့္ပါလ်က္'' ေျပာက္က်ားတိုက္ သလိုေပၚလာခဲ့ျခင္းက အေတာ္သံသယ ရွိစြာျဖစ္ေစခဲ့ပါ၏။ ေပါက္ၾကား၍ ျဖစ္ ေစ၊ ေပါက္ၾကားသကဲ့ပံုဖမ္းၿပီးျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္မည့္ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မအေရအတြက္ မ်ားျပားစြာ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့ ပါ၏။ အတုိ႔အထိမခံေသာ ပုဒ္မအခ်ဳိ႕ ပါလာသည္။
NLD တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွလည္း ၅၉ (စ)၊ ၄၃၆ ေတြလည္း ျပင္ဆင္တဲ့ အထဲပါ လာမွာပါဟု အင္တာဗ်ဴးတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ေျပာသြား ခဲ့သည္ကိုလည္း ၾကားလုိက္ရသည္။
ဆန္းၾကယ္လွသည္ မဟုတ္ပါ။ အံ့ၾသ စရာလည္း မရွိပါ။ အခြင့္အေရးသာလွ်င္ ျပင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊အခြင့္မသာလွ်င္လည္း ေနာက္ဆုတ္ၾကရပါလိမ့္မည္။ ျပံဳးေတာ့ ျပံဳးမိပါ၏။
လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္ မတီကုိစတင္၍ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ဖြဲ႕စည္း ၾကသည္။ တစ္ဖက္က ေထာက္ျပ၏။ ယခင္ကလည္းဤသို႔ပံုစံမ်ဳိးယခင္အစိုးရ ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးဟု သာဓကျပသည္။ ကန္႔ကြက္သူဘက္မွ ယခင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္အဖြဲ႕မွာ ''ေလ့လာသံုးသပ္ေရး'' ျဖစ္ၿပီး ''ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ'' (အတိုေကာက္ေကာ္မတီအမည္ကို ေရး ပါသည္) မဟုတ္ေၾကာင္း တိတိက်က် ေထာက္ျပေသာအခါ ဘာသံမွ ထြက္မ လာခဲ့ၾကေတာ့...။
တိုက္ဆိုင္မႈကေတာ့မသိ၊ျမစ္ဆံုကိစၥ၊ သူရဦးေရႊမန္းကိစၥတုိ႔ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္းေျခဥျဖင့္ အာ႐ံုလႊဲ၍ ျမစ္ ဆံုကိစၥကို အာ႐ံုလႊဲၿပီးဟု သံုးသပ္ၾက သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ထိုသို႔မျမင္။ဒီတစ္ႀကိမ္ဘယ္ေျခာက္ၿပီး ဘယ္သာ လွမ္းပါလိမ့္မည္။ အေျခအေနေပးလွ်င္ ေရပံုးႀကီးႀကီးျဖင့္ ေရပါေအာင္ခပ္ၾကည့္ ပါလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ေပးခဲ့ပါ၏။ ယခု ထိုအတိုင္း ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။
မည္သည့္ပုဒ္မမ်ားကိုျပင္ရန္ ႀကိဳး စားၾကပါမည္နည္း-
တတ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အေျခအေနေထား သည္ကို မေမ့သင့္ပါ)
ေယဘုယ်အမ်ားနားလည္လြယ္သည့္ အသံုးျဖင့္ဆုိရလွ်င္ အားလံုးေကာင္းဖို႔၊ တိုင္းရင္သားမ်ားအခြင့္အေရးတန္းတူရဖုိ႔၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပို၍ပီျပင္ဖုိ႔ စသည္အား ျဖင့္ အေၾကာင္းျပၾကပါလိမ့္မည္။
ပြင့္လင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ေဆာင္ ရြက္ပံုကို မွန္ကန္စြာခ်ျပမထားပါသျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္မွပုဒ္မ၂၆၁ ကိုျပင္ဆင္ ရန္ခံစစ္၊တိုက္စစ္ပူးတြဲသေဘာပါ အဆို ျပဳလိုက္ပါ၏။
တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးတန္းတူရန္၊ ဖက္ဒရယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဟုဆို ပါလွ်င္ ပုဒ္မ၂၆၁ သည္ျငင္း၍မေကာင္း ျငင္း၍မရေသာ ျပင္ဆင္သည့္ပုဒ္မျဖစ္ လာပါ၏။
ပုဒ္မ၂၆၁သည္ (တုိင္းေဒသႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း)ဆုိင္ရာပုဒ္မ ျဖစ္ပါ၏။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားေကာင္းေသာေဒသ မ်ားတြင္သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားမ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး ျဖစ္၏။
ေျခဥျပင္ဆင္လုိသူဘက္မွ ဤပုဒ္မ ကုိ လက္ခံရဲပါ့မလား။
ရခုိင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရခုိင္အမ်ဳိး သားမဟုတ္ပါ။ ရခုိင္ေဒသတြင္ ရခုိင္ ပါတီမ်ား အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၂ဝဝ၈-ေျခဥေၾကာင့္ပင္ NLD သည္ ရခုိင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို သူ႔လူသူခန္႔အပ္ႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈-ေျခဥေၾကာင့္ ရလာေသာ ထုိအခြင့္အေရးကုိ ေျခဥ ျပင္ဆင္လုိသူဘက္မွ အဆုံး႐ႈံးခံႏုိင္ပါ့ မည္လား။