images
UN
UN
ဖြဲဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁၂)ပါ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ သို႔မွသာႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကင္းလြတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္
သာလွ(ပ်ဥ္းမနား) Thursday, 28 March 2019
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ ဆင္ရာတြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား မျဖစ္ ေပၚေစရန္အတြက္ အဆုိပါဥပေဒ အခန္း(၁၂) ပါနည္းလမ္းမ်ား အတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းကေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။
ယမန္ေန႕ကျပဳလုပ္သည့္(၇၄) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားတြင္တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကုိယ္စားေျပာၾကား သည့္မိန္႔ခြန္းအတြင္း ၄င္းကထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
''ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာမလုိ လားအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး ေတြမျဖစ္ေစဖုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ အခန္း(၁၂)ပါ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းနည္း လမ္းမ်ားအတိုင္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္သြားရ မွာျဖစ္တယ္''ဟုေျပာသည္။
ဥပေဒသည္ ခုိင္မာမႈရွိရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဥပေဒမရွိသျဖင့္ လုိအပ္သည္မ်ား ကုိျပင္ဆင္ရန္ရွိလာပါက ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေဝးအသီးသီးတြင္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည့္အခ်က္ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္Union Accord အစိတ္ အပုိင္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေဝးသည္ ၿပီးဆံုးၿခင္း မရွိေသးသျဖင့္ထပ္မံေပၚေပါက္လာ မည့္အခ်က္မ်ားကုိပါ ျခံဳငံုေဆာင္ ရြက္မွသာလွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ပုိမုိေလးနက္ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
''၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္ ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားအားလံုး နဲ႔အက်ဳံးဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ခ်င္းအတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕ အစည္းအဆင့္ဆင့္အတြက္ရရွိမည့္ အခြင့္အေရး၊ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္၊ ဖြဲ႔စည္းမႈအသီးသီးကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားတာျဖစ္ လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္းက ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳ ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာစတဲ့ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးက အေတြ႕အၾကံဳ ၾ<ြကယ္ဝတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္း သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖိအား ေပးမႈမ်ားမပါရွိဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပကတိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲခဲ့ ၾကတာျဖစ္တယ္။ စတင္က်င့္သံုး တာ ရွစ္ႏွစ္သာရွိေသးေသာ္လည္း ရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ သူအစုိးရ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အပါအဝင္တုိ႔ဟာ သက္ဆုိင္ရာ က႑အသီးသီးမွာ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္တာကို ေတြ႔ရမယ္''ဟုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ အမ်ားဆႏၵအရ ဥပေဒႏွင့္အညီ စည္းကမ္းတက်လိုက္နာ၊ လုိက္ပါ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူနည္းစု၏ဆႏၵကုိလည္းေလး စားၾကရေၾကာင္း၊ လူအမ်ား ညီညြတ္သျဖင့္'ဤ'ကုိ 'ကြၽဲ'ဟူ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္မညီသည့္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ဒီမုိက ေရစီႏွင့္အညီ စည္းကမ္းတက် လုပ္ေဆာင္လုိသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသကဲ့သုိ႔ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပါ ထိခုိက္လာ သည္ကုိ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားအေပၚ သင္ခန္းစာယူ ရန္လိုေၾကာင္းျဖင့္လည္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။