images
UN
UN
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဥပေဒျပင္ပမွျပင္ဆင္ေရးၾကံစည္မႈသည္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ျဖစ္သည္
အမတ္ဒိန္ Sunday, 31 March 2019
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္၏ အခန္းက႑သည္ ေခတ္တစ္ခုမွတစ္ခု ေျပာင္းတိုင္းအျမဲတေစအံ့ၾသဖြယ္၊ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဥပေဒေရးရာသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အိပ္မက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈအသိုက္ အဝန္းတြင္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မည့္အေျခ ခံအေဆာက္အအံုအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ မည္ သည့္အေျခခံဥပေဒမ်ဳိးမဆို တကယ္တမ္း အာဏာသက္ဝင္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကြာဟခ်က္ (Gap) မ်ားရွိလာေတာ့သည္။ ယင္းကြာဟခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ စတင္ေရးဆြဲခ်ိန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ အာဏာသက္ဝင္ျပီး က်င့္သံုးခ်ိန္ၾကားပိုမို သိသာ၍ ထင္ရွားတတ္သည္ဟု ဥပေဒ ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။ သည္သေဘာရွိ သျဖင့္ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ကိုစကၠဴစုတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ သင့္သည္မဟုတ္ေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဥပေဒနည္းလမ္းတက်သာျပင္ ဆင္ရပါလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခု၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဟုအာဏာသံုးရပ္ ေပါင္းစုအဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾက ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေရး အႀကီးဆံုးအဂၤါရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ဥပ ေဒျပဳေရးအာဏာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းရသည္။ အျခားေသာ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္မွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို စီမံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရ စီစနစ္တြင္ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္၍ မရ။ 'ဥပေဒအထက္တြင္မည္သူမွ်မရွိ' ဆိုသည္မွာလြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တ ျခင္းကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ေဝါဟာရျဖစ္ သည္။
ဥပေဒျပဳရန္တာဝန္ယူရန္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ သာမန္ျပည္သူ မ်ားအတြင္းမည္သည့္ ဥပေဒသည္ အာဏာ တည္ႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို မိမိမည္မွ်ေၾ<ြကးေၾကာ္ေစကာမူ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ပင္ တရားဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ရန္ ကယ္ေပါက္ ရွာေနမႈေလာက္ အ႐ုပ္ဆိုးသည့္အျဖစ္သည္ ဘယ္မွာရွိႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။လြတ္လပ္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဆို ေသာ အေျခခံဥပေဒခံု႐ုံးအဖြဲ႕က အေျခခံ ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းေလာက္ အ႐ုပ္ ဆိုးသည့္မွ်ေျခသည္ ဘယ္မွာရွိႏိုင္ေတာ့ မည္နည္း။
ျပည္သူအခ်ဳိ႕၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အာဏာရလာသည့္ ေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္သူ႔ေရး ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ သကဲ့သို႔ျဖစ္မလာျခင္းအတြက္ 'ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ႐ႈပ္လာသည့္အ႐ႈပ္ထုပ္ကို တစ္ႏွစ္ႏွင့္ မေျဖရွင္းႏိုင္'ဟု စကားအကာအကြယ္ယူခဲ့ ၾကသည္။ ယခုအခါ အစိုးရသက္တမ္းသုံး ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးအေျခအေနမွာပို၍ ပင္ နိမ့္ပါးလာခဲ့သည္။ သည္အထဲ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား၊ ျပည္ပဖိအားမ်ားက စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ားအျဖစ္ အစိုးရကို ေခါင္းမီး ေတာက္ေစသည္။ အစိုးရကမိမိတို႔အစိုးရ အင္အားႏွင့္ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့။ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အေနာက္ဘက္မွဦးေႏွာက္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ခဲ့သည္။ ျဖစ္လာသည္မွာ အစိုးရႏွင့္တပ္မ ေတာ္ကို သပ္လွ်ဳိသည့္အိုင္ဒီယာမ်ားရ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ''ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အစိုးရမွာ စစ္တပ္ႏွင့္အာဏာခြဲေဝ သံုးစြဲေနရ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးမွာ ကိုင္တြယ္ရ ခက္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေရးယူရန္လို အပ္ေနေၾကာင္း ကမၻာသိေအာင္ျပရေတာ့ မည္''ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Rex Tillerson က အေျဖတစ္ခုထုတ္ျပ သည္။
ထိုစကားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ကန္႔ကြက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ''၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေဆာတလ်င္ျပင္ ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း''ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ား လူထုအတြင္းဖန္တီးလာျခင္းျဖင့္ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏အဆိုကိုေထာက္ ခံျပလိုက္သည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ တိုင္း ျပည္၏ အေထြေထြယိုယြင္းမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရ၌အကာအကြယ္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ''၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ပင္ ျဖစ္စဥ္အားလံုး၏တရားခံ'' ေနရာေရာက္ ေအာင္ခ်ျပၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ အပ္ ေၾကာင္းထပ္ေနသည့္ ဓာတ္ျပားကြဲၾကီးတစ္ ခ်ပ္ပင္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည္မွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆံုး ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လြတ္လပ္ေရးမရ မီ အဘယ္ေၾကာင့္အေဆာတလ်င္ေရးဆြဲခဲ့ ၾကပါသနည္း။ လြတ္လပ္ေရးမရရွိမီပင္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိရသည္မွာ မည္သည့္ အတြက္ပါနည္း။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဂၤလိပ္ တို႔လက္ေအာက္တြင္ပင္ ရွိေသးသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူ ေရးမွာအဓိကျဖစ္ေနသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမရွိလွ်င္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မွာေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္သည္။ သို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္႐ိုင္းပင္း ၾကကာ လက္ေတြ႔အေတြ႕အၾကံဳအရ လိုအပ္ သလို အေသးစိတ္မြမ္းမံၾကမည္ဟု ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ပႏၷက္႐ိုက္၊ ပံုၾကမ္း ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ဥပေဒတည္ ေဆာက္ပံုနမူနာအျဖစ္ နီးရာ၊ ယဥ္ပါးခဲ့ရာ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္ပံုစံကိုယူသည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို မွီးသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔တိုင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ''အေျခခံဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေနေသာပကတိအေျခအေနမ်ား ကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုသည္။ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားအေျခအေနကို မ်က္စိမွိတ္ၿပီး လိုက္လုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး''ဟု မူခ်ေပးခဲ့သည္။
ဤသို႔အေဆာတလ်င္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ပင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္ တည္လာႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က အာဏာစြဲ ကိုင္သူတို႔သည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ၄င္းတို႔ ယူခြင့္ရေသာအခြင့္အေရးကို အေလးအနက္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ ခဲ့ၾကသည္။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ျပဳျပင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရးအခင္းကာလတြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သမၼတ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္စဥ္ေျပာခဲ့ေသာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ သည့္စကားတစ္ခြန္းမွာ အာဏာစြဲကိုင္ေန သည့္မ်ဳိးဆက္အားလံုးပင္ ႏွလံုးသြင္းသင့္ ပါသည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ' စည္း ကမ္းကို လြယ္လြယ္ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့သာဓက အက်င့္မ်ဳိးကိုေတာ့ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား အား ကြၽန္ေတာ္တို႔အေမြမေပးႏိုင္ခဲ့ပါ' ဟူ သည့္စကားျဖစ္သည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္အတြင္းမွျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလမ္္းေၾကာင္းမွ ေသြ ဖည္၍ အာဏာရယူလိုေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရ သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုယူခဲ့ျခင္းကို ဥပေဒ ေၾကာင္းအရစဥ္းစားလွ်င္ ထိုစဥ္ကႏိုင္ငံ ေရးေတာေၾကာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားအတု အေယာင္မ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ အဖ်က္ သမားမ်ားက သူတို႔ေရွ႕မွ ကာဆီးေနသမွ် အရာရာအားလံုးအား အလံုးစံုဆြဲခ်ျဖိဳဖ်က္ျပီး ျပည္ပမီဒီယာမ်ား၏ လံႈ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန္႔မႈ မ်ားၾကား ႐ိုးသားေသာျပည္သူလူထုကို လူ သားလိႈင္းလံုးၾကီးမ်ားသဖြယ္ အသံုးခ်ရင္း ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အတင္းအဓမၼသိမ္း ပိုက္မည့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ျငိမ္္းခ်မ္းေသာျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီ။ လံု ေလာက္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ ျပည္ သူအမ်ားစုဆႏၵမဲေပးသည့္အစိုးရမ်ဳိးကို တင္ ေျမႇာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ႏိုင္ငံေရးေအာက္လမ္းနည္းမ်ား ျဖင့္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည့္အစဥ္အလာၾကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ရွိေနခဲ့မည္ျဖစ္သည္။
ယခုအခါႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာမ်ား ပို၍ပို၍ စုျပံဳေရာက္ရွိလာေန သည္ဟုျမင္သည္။ က်ဆင္းေနေသာစီးပြား ေရး၊ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား တို႔၏ပဋိပကၡသေဘာထားမ်ား၊ ျပည္သူတို႔ ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ရခိုင္ေဒသအၾကမ္းဖက္ မႈျဖစ္စဥ္၊ ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာအားနည္း ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ျ့ဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပႆနာမ်ားစုျပံဳလာေလ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ စဥ္မ်ား ပို၍သိမ္ေမြ႕ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးလာေလ ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ ဗဟိုအူတိုင္ေနရာကရွိေနသည္မွာ ဥပေဒသာ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျဖင့္စြဲကိုင္မေျဖရွင္းလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ တရားမွ်တ မႈကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။


တစ္ခ်ိန္က NLD ၏ ဥပေဒအၾကံေပး ျဖစ္ခဲ့သူက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ ခဲ့သည္။၄င္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ တိုင္းရင္း သားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အက်ဳိးစီးပြား အတြက္မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္ကို အမ်ဳိး သားႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွ ဖယ္ထုတ္ေရး သက္သက္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတိထားမိႏိုင္ ၾကသည္။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုရာ ဆြဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျပျပီး ဒီမိုကေရစီစံမျပည့္ ဟု ဆိုေလသည္။ သာဓကအားျဖင့္ သူက ကာလံုတြင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အခ်ဳိးအစား အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သမၼတထံမွ လုယူ ႏိုင္သည္ဟုအေၾကာင္းျပခဲ့ရာတြင္ ကာလံု ကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္ ေခၚဆိုရမည္၊ ကာလံုကိုမည္သူကသာ ေခၚပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ဆိုသည့္ ပုဒ္မမ်ားကိုဖံုးကြယ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာမ်ဳိးခ်စ္ မ်ားက လြတ္လပ္ေရးရသည္မွာႏွစ္ေပါင္း ၇ဝေက်ာ္ျပီ။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ သည့္ အျခားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ျမန္မာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုရာဆြဲျပင္ခိုင္း ေနျခင္းအေပၚ လူျပိန္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္လုပ္ေနသည္မွာ သမိုင္း နာေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကေလသည္။
၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မႈတြင္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ၾကိမ္ပင္ေရာက္ရွိခဲ့ျပီ။ ပထမသက္တမ္း တြင္တစ္ပါတီ၊ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္တစ္ ပါတီ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရခဲ့ျပီ။ ဤသည္မ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွရယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုသည္။ အလားတူ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေပးဆပ္ရမည့္ ေလး စားမႈႏွင့္ လိုက္နာမႈအပိုင္းတြင္မူ လြန္စြာ အားနည္းသည္ဟုျမင္သည္။ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာအုပ္ စိမ္းကို ကိုင္ၾကေသာ္လည္း၊ လိုက္နာရန္ အတြက္မူ စံမျပည့္ဟုဆိုေနၾကျခင္းအတြက္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္။ သည့္ထက္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ''ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကလူထုအား ျဖင့္ျပင္မည္''ဟု ႏိုင္ငံေရးမီးေမႊးေနၾကသူ မ်ားကိုျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ရသည္ကို ယူ၍ ေပးရမည္ကို မေပးသည္သာမက ေက်းဇူးကန္းေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ငါတို႔ ထိုင္ေနေသာ ပလႅင္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက ေပးထားေသာပလႅင္ပါလား ဟု သိၾကရန္မူ ႐ူးဟန္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ဒီမို ကေရစီခရီးကိုသြားရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာသည့္တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုမွ် မေတြ႕ဖူးေသးပါ။''၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ(၇) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္''ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္အားလံုးကို ရပ္တန္႔ပစ္ခဲ့ ေၾကာင္းမည္သူသည္ျငင္းႏိုင္ပါမည္နည္း။ဆိုရပါလွ်င္ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနျခင္းကို လက္ညႇဳိးထိုးျပေနေသာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအဓိကဝါဒီတို႔ ယခုကဲ့သို႔ အသံက်ယ္က်ယ္ထြက္ႏိုင္ရန္၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေက်းဇူးျပဳထားေၾကာင္း ကိုသတိရေစခ်င္သည္။ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္မျပဳခဲ့စဥ္က ဒီမို ကေရစီစံႏႈန္းမွာ သုညသာျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ယခု အခါ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာျခင္းအတြက္ မည္သူတို႔အက်ဳိးရွိခဲ့ပါသနည္း။ စင္စစ္ မိမိ တို႔ႏိုင္ငံေရးသည္သာ ေရႊအစစ္ဟု ထင္သာ ျမင္သာလိုျခင္းအတြက္ မိမိတို႔မဟုတ္သည္ အျခားပါတီ၊အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔လုပ္ေဆာင္သမွ် ဖ်က္ဆီးရမည္ဆိုသည့္ အတၱႏိုင္ငံေရးဝါဒ ေၾကာင့္သာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးသည္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လက္ ေျချဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ ျခင္းသာျဖစ္ခဲ့လ်င္ယခုအခါ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ကို ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ အမႊမ္းတင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အလ်င္လက္မွတ္ မထိုးရန္၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းလံုးဝရပ္ဆိုင္းရန္ အဆင္ျခင္မဲ့သမိုင္းဝင္စကားလံုးတို႔ကျပန္၍ ဝဋ္လည္ေစခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေဖာ္သည့္ ေဆး ကိုယ္မစားႏိုင္ျဖစ္ေနၾကျပီ။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို ျပဳျပင္ ရန္မွာ အနာဂတ္ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဒီမို ကေရစီရွင္သန္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္းမွန္ပါသည္။ အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ပင္လွ်င္ ၁၈၇၉ခုႏွစ္မွ ယေန႔ထိ ျပင္ဆင္မႈေပါင္း ၂၇ခုရွိျပီဟု ဆိုသည္။ ပထမဆံုးျပင္ဆင္ခ်က္ ၁ဝခုမွာ Bill or Rights ေခၚ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ဒီမိုကရက္တို႔ကဲ့သို႔ ၅၉(စ)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရးအစျပဳခဲ့သည္မဟုတ္။ အေမရိကန္ အိပ္မက္မက္ေနသူ ဒီမိုုကရက္မ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ရန္မည္မွ်ခက္ခဲသည္ကိုလည္း ေလ့လာ သင့္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဥပေဒ ျပင္ပမွျပင္ဆင္ေရး ၾကံစည္မႈသည္ မင္းမဲ့ စ႐ိုက္ကိုျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးေအာက္ လမ္းနည္းသာျဖစ္သည္။