images
UN
UN
၅၉ (စ) ကို ျပင္မည္ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုအေရး အရွည္ေမွ်ာ္ေတြးေဆာင္ရြက္ၾက
မ်ဳိးဇာနည္ Friday, 05 April 2019
'ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ စကၠဴတစ္ ခုပဲျဖစ္တယ္' 'ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ေခတၱရပ္ ဆိုင္းထားရန္' 'ပုဒ္မ၅၉(စ)သည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို ဦးတည္ၿပီးေရးဆြဲထားတာ လည္း ဒီႏိုင္ငံမွာပဲရွိတယ္။' ဤအေျပာ၊ ဤစကားမ်ားသည္ ထင္ရာျမင္ရာ စိတ္ထဲ ရွိရာကို အသားလြတ္ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါ သည္။ ေျပာသူ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ စိတ္ေန စိတ္ထားကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စကၠဴ တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဆိုျခင္းသည္ စကၠဴႏွင့္ မလုပ္လွ်င္ ဘာႏွင့္လုပ္ပါမည္နည္း။ စကၠဴ တစ္ခုဟုဆိုျခင္းသည္ မနာလိုစိတ္ခံစား ခ်က္ျဖင့္ေျပာဆိုသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကိုေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ဆိုသည္ အဓိပၸာယ္မဲ့လွသည္။
ဤသည္ကို အနည္းငယ္ဆိုရပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္၊ စစ္ေတာင္း စသည့္ ျမစ္ႀကီးမ်ားရွိသည္။ ယင္းျမစ္ႀကီး မ်ားက တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို ေအး ခ်မ္းေအာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ ေျပေအာင္ ကူးသန္းသြားလာေရး လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ျမစ္ႀကီးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ျဖစ္ထြန္းေစပါ သည္။ အခ်င္းခ်င္း႐ုိင္းပင္းမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈမ်ား ကိုလည္း ျပဳလ်က္ရွိသည္။
ျမစ္ႀကီးမ်ားတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို ျဖစ္ေစ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကိုျဖစ္ေစ၊ သံလြင္ ျမစ္ကိုျဖစ္ေစ၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ကိုျဖစ္ေစ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ကာထားမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္း ရင္းသားျပည္သူေတြ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ားသာမက ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြအားလံုး၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ား၊ ပ်က္စီး ၿပီးတစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာကူးလူးဆက္ဆံ မႈမ်ားလည္း ပ်က္ျပားသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကို ဦးတည္ၿပီး ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္။ ျပည္ေထာင္စု၏ ပစၥဳပၸန္ကာလ၊ အနာဂတ္ကာလမ်ားအတြက္ အရွည္ေမွ်ာ္ ေတြးၿပီး ေရးဆြဲထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပါတီတစ္ဖြဲ႕ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုက ေရးဆြဲထားျခင္းမဟုတ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ဦးတည္ၿပီးေရးဆြဲ ျခင္းလည္းမဟုတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္း သားျပည္သူအားလံုး၏ဘဝျဖစ္သည့္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္အေရးအရွည္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေရးဆြဲထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ သူ႕ကြၽန္ဘဝ သို႔ ျပန္မေရာက္ေအာင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထား ျခင္းသာျဖစ္သည္။
မူလကတည္းက ခိုင္မာသည့္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု၊ ပါတီေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု၊ ပညာရွင္ေပါင္းစံုတို႔သည္ အခ်ိန္ ေပါင္းမ်ားစြာယူၿပီး အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ ေဆြးေႏြး ၾက၊ ညိႇႏႈိင္းၾက၊ အရွည္ေမွ်ာ္ေတြးၾက၊ အျမင္ ခ်င္းညိႇၾက ဖလွယ္ၾကႏွင့္ ေပၚထြက္လာ သည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။ အတိတ္ကို႐ႈ၊ ပစၥဳပၸန္မွာစဥ္းစား အနာဂတ္ အတြက္အရွည္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ၾက သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ႔ကြၽန္ဘဝ မေရာက္ရ ေလေအာင္ ေမွ်ာ္မွန္းေပၚေပါက္လာသည့္ အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)ျဖစ္သည္။ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် ဦးမတည္ ဘဲ ေရးဆြဲေပၚေပါက္လာသည့္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။
ဆိုရရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏ ပကတိဘဝအေျခအေန၊ အတိတ္ ကာလသမိုင္းႏွင့္ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္သည့္ အေနအထားအားလံုးကို ၿခံဳငံုၿပီး စဥ္းစားကာ ျပည္ေထာင္စုအေရးအရွည္ ေမွ်ာ္ေတြးေပၚေပါက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ျပန္မက်ေရာက္ရ ေလေအာင္ ဆိုရရင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲေအာင္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးမၿပိဳကြဲေအာင္၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ကာကြယ္သင့္ သည္မ်ား အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္ဟု ခံယူပါသည္။
မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မည္သည့္ကာလမွ မေပးခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရ စီအခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝပါေန သည္။ အေသးစိတ္ေတာ့ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ယင္းကိုစဥ္းစဥ္းစားစားႏွင့္ ေလ့လာဖတ္႐ႈ ၿပီး အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ပါက ေတြ႔ႏိုင္ျမင္ႏိုင္ ပါမည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အက်ဳိး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕၏အက်ဳိး၊ ပါတီတစ္ ရပ္အက်ဳိးကိုသာ အေလးထားၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရးအက်ဳိးကိုမၾကည့္၊ မျမင္ၾက လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ ရင္ ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ လူထု၏ ရင္ေလးဖြယ္ရာ အေျခအေနကို အေမြေပးခဲ့ၾကမွာလားလို႔ ဆိုခ်င္ပါသည္။
ဆိုရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) သည္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သတိေပးခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းကို လုိက္နာၿပီး ေရးဆြဲထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္က-
''အေျခခံဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနေသာ ပကတိ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အေျခအေန အတိုင္း မ်က္စိမွိတ္ၿပီး လိုက္လုပ္လို႔မျဖစ္ ဘူး''ဟူ၍ သတိေပးခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
(၁၉၄၇- ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔၊ ဆပ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး)
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္သည္ အစုိးရက ျပည္သူလူထု အခြင့္အေရးကို မခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူေသာ အေျခခံဥပေဒ(Flexible Constitution) ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ခက္ခဲေသာအေျခခံ ဥပေဒ(Right Constitution) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လြယ္ကူသည့္ အေျခခံဥပေဒဆိုသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အထူးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕ စည္းရန္ မလို၊ သာမန္႐ိုး႐ိုးဥပေဒကို ျပဳျပင္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစု၏သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဥပမာၿဗိတိန္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူသည့္ အမ်ဳိးအစားတြင္ပါဝင္သည္။
ဆိုရရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရလြယ္ကူလွ်င္ ေကာင္းသည့္အခ်က္မ်ားရွိသလို မေကာင္း သည့္အခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။
ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ စြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ ျပင္ေခတ္စနစ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကိုလည္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရန္လိုအပ္ပါက အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ေျပာင္းလဲရာတြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းမိန္႔ၾကားခ်က္၊ သတိေပးခ်က္ကို မေမ့ရန္လိုပါသည္။
ျပည္သူတို႔အသိတရားျမင့္မားသည့္ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္အေျခခံဥပေဒကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူေစျခင္းသည္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ မလိုလားအပ္ေသာေဖာက္ ျပန္မႈမ်ားကို ကင္းစင္ေစရန္ တိုင္းျပည္ကို လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ရန္ ခက္သည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သာမန္ဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ခ်င္သလို မ်ဳိးလုပ္၍မရ။ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီတစ္ ရပ္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ ခ်က္၊ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရွိေနလွ်င္ ထိုအေျခခံ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရခက္ခဲေသာဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟုေခၚသည္။ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပဳ ျပင္ရန္အခက္ခဲဆံုးအဆင့္တြင္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၈၃ ႏွစ္ အတြင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ ၂၆ ခ်က္သာရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ကြန္ဂရက္လႊတ္တာ္အမတ္ဦးေရ၏အနည္း ဆံုးသံုးပံုႏွစ္ပံုကျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုကျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုကို တင္သြင္းရန္ႏွင့္ ပါလီမန္ကိုေခၚေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသည္။ ထိုအထူးပါလီမန္ တြင္ တင္သြင္းသည့္ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုကို ကြန္ဂရက္အမတ္ဦးေရ၏အနည္းဆံုးေလးပံု သံုးပံု(၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း)က ေထာက္ခံမွသာ အတည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၄၃၆(က)တြင္-
''ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ အထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ အခန္း(၃)ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆ဝ၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၇၄၊၁ဝ၉၊၁၄၁၊၁၆၁၊ အခန္း(၅)ပုဒ္မ၂ဝဝ၊၂ဝ၁၊၂၄၈၊၂၇၆၊ အခန္း (၆)ပုဒ္မ၂၉၃၊၂၉၄၊၃ဝ၅၊၃၁၄၊၃၂ဝ၊အခန္း (၁၁)ပုဒ္မ ၄၁ဝ မွ ၄၃၂ ထိ၊ အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႔ရွိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ ဆင္လိုလွ်င္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္ သာျပင္ဆင္ရမည္''ဟုရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)တြင္-
''ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ အပ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အားလံုး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ ခံဆႏၵမဲျဖင့္သာျပင္ဆင္ရမည္''ဟု ဆိုထား ပါသည္။
မည္သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ခက္သည့္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံ၏သမိုင္း ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘဝအေျခအေန၊ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္အေျခအ ေနတို႔ကို ၾကည့္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီတစ္ရပ္အ တြက္ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး ျပင္ဆင္သည့္ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္သင့္ပါ။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ပုဒ္မ ၅၉(စ)တြင္-
''မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏တရားဝင္သားသမီးတစ္ဦး ဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ဇနီးသို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအစုိးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ို ေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစုိးရ ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္း တစ္ပါး၏ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရ၏လက္ ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူး ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ''ဟူ၍ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္၊ အဓိကဦးတည္ခ်က္က ဘာလဲ။ ျပည္သူ႕ အတြက္လား။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္လား။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သမၼတျဖစ္ေရးဦးတည္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္မည္ဆိုပါလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို သူ႔ကြၽန္ ဘဝျပန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ တရားခံသာျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕ တို႔၏ ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္သည့္ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္ေန သည္။ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ စစ္ေရးအရ ပထဝီအေနအထားအရ ရိွေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဆိုရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာက်ေနသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္တည္ရိွသည္။ နယ္နိမိတ္သတ္ မွတ္ခ်က္အရ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ရွည္လ်ား သည္။ ေတာေတာင္ထူထပ္သည္။ ကြၽန္း ေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။ သယံဇာတေပါၾကြယ္ ဝသည္။ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္း ေနသည္။ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ကမၻာမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ လူဦးေရသန္း ေပါင္း ၁၃ဝဝ ခန္႕ရိွသည္။
အေနာက္ဘက္တြင္လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႕ရိွသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရိွ သည္။ ၄င္း၏ေအာက္ဘက္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံထက္အက်ယ္အဝန္း ငါးဆမွ်ငယ္ၿပီး လူဦးေရသန္း ၁၂ဝ ရိွသည့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ထက္ ႏွစ္ဆခြဲခန္႕ရိွသည္။ ယခုသည္ပင္ လွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ စခန္း မ်ားရိွေနသည္။ ေျမႇာက္ပင့္ေပးသူကေပး ေနသည္။ အားေပးသူကေပးေနသည္။ အမိႈက္ကစမီးေလာင္မည္ကို သတိထားၾက ရမည္ျဖစ္သည္။
အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံရိွ သည္။ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁ဝဝ ခန္႕ရိွ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရက သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ခန္႕သာရိွသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ား ကို ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္၊ လူမ်ဳိးေရး႐ႈေထာင့္တို႔မွေနၿပီး စဥ္းစားၾကရန္ လိုပါသည္။
''တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကိုခ်စ္လွ်င္ ႏိုင္ငံ ပိုင္နက္နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ အမ်ဳိးဘာ သာသာသနာႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကို ဦး ထိပ္ထားရမည္''
''ပါတီဝင္မ်ား ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ က ကိုယ္ႏွင့္မဆုိင္သလိုေနၾကလွ်င္-
-ပိုင္နက္နယ္ေျမအမွတ္မဲ့ ဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏုိင္ငံ ျခားသားမ်ားလက္တြင္း ေရာက္သြားႏိုင္ (လက္ရိွအေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္)
ဦးသန္းေဌး
ဥကၠ႒၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ
(၄-၅-၂ဝ၁၇ရက္ေန႔ (၂/၂ဝ၁၇) ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီလုပ္ငန္းအစည္း အေဝး)
ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ''ရပ္ ကြက္၊ ေက်းရြာကမေနခ်င္လို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနမည္ဆိုက ေျပာင္းေရႊ႕ေနႏိုင္သည္။ မိမိ ႏိုင္ငံကေတာ့ ေျပာင္းေနလို႔မရဘူး''ဟူ၍ ေျပာဖူးပါသည္။
ေနာက္စဥ္းစားစရာတြင္ တစ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဥကၠ႒ႀကီး ေမာ္စီ တံုး၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆသည္ စတာလင္ထက္ပင္ ျပင္းထန္သည္ဟု အေမရိကန္ကဆိုသည္။ အေမရိကန္က စိုး ရိမ္သည္မွာ တ႐ုတ္တို႔၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ ညီညြတ္မႈျဖစ္ သည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ အႀကီးအကဲေခါင္း ေဆာင္အေပၚ ေရွးထံုးစဥ္လာအရ ႐ိုေသ က်ဳိးႏြံၾကသည္။
ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သည္ ယေန႔ကဲ့သို႔ တိုးတက္မႈမရိွ၊ ဆင္းရဲ သည္ဆိုေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သည္။ အဏုျမဴစစ္ပြဲကိုပင္ ေၾကာက္သည္မဟုတ္ တ႐ုတ္ျပည္တစ္ဝန္းေျမေအာက္ဗံုးခိုက်င္း မ်ားတူးၿပီး အဏုျမဴစစ္ပြဲကို အန္တုခဲ့ သည္။ တ႐ုတ္တိ