images
UN
UN
ႏိုင္ငံေၾကာ့ျပည္သူမွာ ပန္ဆုယူ တာေရသြန္းခ်ိန္မို႔ ျပည္ျမန္မာစိမ္းလန္းေဝၿပီး သည္အတာကိန္းခန္းေတြနဲ႔အညီ ျပည္ရြာၿငိမ္းခ်မ္းပါေစေသာဝ္
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Wednesday, 10 April 2019
တာကူးလ သို႔မဟုတ္ ထန္းခူးလ- တန္ခူးလ သို႔မဟုတ္ တန္ခူးလသည္ ျမန္မာသံုးျပကၡဒိန္အရ ျမန္မာႏွစ္တစ္ ႏွစ္၏ပထမဆံုးလ၊ ႏွစ္အစလျဖစ္သည္။ ဤတန္ကူးလ၏လျပည့္ညတြင္ ေငြေသာ္ တာ လမင္းႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မြန္းတည့္ေသာ နကၡတ္ကား စိၾတၾကယ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ တန္ကူး၊ ကဆုန္၊ နယုန္၊ ဝါဆို၊ ဝါေခါင္၊ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္း ကြၽတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတၱာ္၊ျပာ သိုလ္လ၊ တပို႔တြဲ၊ တေပါင္း ဟူ၍ လ ၁၂ လ အစဥ္အလိုက္ကို ေပါင္း႐ုံးၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္သည္။ ယင္း ၁၂ လကို ၁၂ လရာသီ အျဖစ္ တစ္လခ်င္းစီအလိုက္ ရာသီအမည္ေပး ထားသည္။ တန္ကူးလ၏ ရာသီအမည္ ကား မိႆရာသီျဖစ္သည္။
၁၂ လ၊ ၁၂ ရာသီကို မွတ္ရန္ကား (၁) တန္ကူးလ- မိႆရာသီ၊ (၂) ကဆုန္လ- ၿပိႆရာသီ၊ (၃) နယုန္လ- ေမထုန (ေမထုန္) ရာသီ၊ (၄) ဝါဆိုလ- ကရကဋ္ရာသီ၊ (၅) ဝါေခါင္လ- သိဟ္ ရာသီ၊ (၆) ေတာ္သလင္းလ-ကံရာသီ၊ (၇) သီတင္းကြၽတ္လ-တူရာသီ၊ (၈) တန္ေဆာင္မုန္းလ-ၿပိစၧရာသီ၊ (၉) နတ္ေတၱာ္လ-ဓႏုရာသီ၊ (၁ဝ)ျပာသိုလ္ လ-မကာရရာသီ၊ (၁၁)တပို႔တြဲလ-ကုမ္ရာသီ၊ (၁၂)တေပါင္းလ-မိန္ရာသီ တို႔ျဖစ္သည္။ျမန္မာလမ်ားတြင္ လအလိုက္ပြင့္ ေသာ ဥတုရာသီအခါမီပန္းမ်ားကို ရာသီပန္းဟု ေခၚၾကသည္။ လတစ္လ၊ တစ္ရာသီတြင္ ထိုရာသီပန္းတစ္မ်ဳိးသာ ပြင့္သေလာဆိုက မမွန္ကန္ပါေပ။ ကုန္ ဆံုးခဲ့ေသာ (ယခင္-ယမန္လ) ရာသီပန္း ကလည္း ဆက္ပြင့္ေနေပသည္။လာမည့္ လ (ေနာက္လ)၏ ရာသီပန္းကလည္း ႀကိဳပြင့္ေနၿပီး အျခားေသာ ၾသကာသ ေလာက၊ သက္ရွိ မႏုႆေလာကကို အလွဆင္ေနသည့္ အျခားပန္းမ်ဳိးစံုက လည္း ပြင့္လန္းၿမဲျဖစ္ရာ၊ လတိုင္း- ရာသီတိုင္းသည္ ပန္းစံုပြင့္ၿပိဳင္-မာလာ ၿမိဳင္ ႏိုင္ငံဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။စာေပတြင္ မွတ္တမ္းျပဳ စံထားေသာ ရာသီပန္းမ်ားကား ဤသို႔ျဖစ္ပါသည္။
(၁) တန္ခူးလ- ကံ့ေကာ္ပန္း
(၂) ကဆုန္လ- စံကားပန္း
(၃) နယုန္လ- စံပယ္ပန္း
(၄) ဝါဆိုလ- ျမတ္ေလးပန္း
(၅) ဝါေခါင္လ- ခတၱာပန္း
(၆) ေတာ္သလင္းလ- ယင္းမာပန္း
(၇) သီတင္းကြၽတ္လ- ၾကာပန္း
(၈) တန္ေဆာင္မုန္းလ- ခဝဲပန္း
(၉) နေတၱာ္လ-သန္႔စင္(သဇင္ပန္း)
(၁ဝ) ျပာသိုလ္လ- ခြာညိဳပန္း
(၁၁) တပို႔တြဲလ- ေပါက္လဲပန္း
(၁၂) တေပါင္းလ- သရဖီပန္း
တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ေရွးစာဆိုတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာင္ လာ ေနာက္သားမ်ား မွတ္ရလြယ္ကူရန္ ရာသီပန္း ၁၂ လစာကို ကဗ်ာလကၤာျဖင့္ ဖြဲ႕ဆိုသင္ၾကားေပးခဲ့ေပသည္။ ေအာက္ပါ ရာသီပန္းကဗ်ာကို ျမန္မာလအစဥ္လိုက္ ႏွင့္ လကၤာပါပန္းအစဥ္လိုက္ ယွဥ္ျပ ထားရပါမည္။
ရာသီပန္းမ်ားဘြဲ႕။ ။ 'ပန္းကန္႔ေကာ္ ေရႊစကား၊ ေငြသားႏု စံပယ္မွန္၊ ျမတ္ ေလး-ခတၱာႏွင့္ ေရႊယင္းမာ-ၾကာ-ခဝဲ- ဖြဲစႏွင္းလွ်ံ။ သဇင္က်ံ၊ ခြာတံ၊ ေပါက္ လဲ၊ ပန္းဝတ္ ကယ္ေရႊဖီမင္း သင္းထံုနံ႔ ကဲ။'
ျမန္မာတို႔သည္ ေရကလည္းေကာင္း၊ ေျမကလည္းေကာင္း၊ ေရေပၚေရ ေအာက္၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေျမသယံ ဇာတ၊ ေရသယံဇာတမ်ားကလည္း ေပါၾ<ြကယ္သျဖင့္ 'သစ္ေတာႏွင့္ ေရနံ၊ စပါးေကာက္ႏွံ၊ ပတၱျမားေက်ာက္သံ အဆီအႏွစ္မ်ားျဖင့္ ေရႊေရာင္ျခယ္ႏိုင္ ေသာႏိုင္ငံ' ျဖစ္ေပသည္။ တစ္မူးရလို႔ တစ္ပဲလွဴ၊ တို႔ရွမ္းေတာင္သူ တူႏိုင္႐ုိး လား' ဟူေသာ သံခ်ပ္ထိုးကာ စဥ္ေျဗာ သံတညံညံျဖင့္၊ ထမင္းရည္ေခ်ာင္း စီးေအာင္' လွဴၾကတန္းၾကသည္။ ၁၂ လ ၁၂ ရာသီ၊ လစဥ္ရာသီပြဲေတာ္ႀကီး တစ္မ်ဳိးစီ ဆင္ယင္က်င္းပ႐ုံျဖင့္ မတင္း တိမ္၊ အျခားပြဲသဘင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနခဲ့ၾကေပသည္။ လစဥ္လတိုင္း ရပ္ကြက္ပြဲ၊ ရြာပြဲ၊ လမ္း အလိုက္ပြဲ၊ ၿမိဳ႕ပြဲ လမ္းကလည္းစံုသႏွင့္ ဂုဏ္တင့္လွေသာႏိုင္ငံ ဆိုင္းသံၿငိမ့္ၿငိမ့္၊ ပြဲသံၿခိမ့္ၿခိမ့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပသည္။ ၁၂ လ ၁၂ ရာသီတြင္၊ ရာသီပြဲေတာ္ ၁၂ ပြဲကိုမူ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုး တူညီတူ ၿပိဳင္လႈိင္လႈိင္က်င္းပၾကေပသည္။
ရာသီ ပြဲေတာ္ ၁၂ ပြဲကို လအလိုက္ ဇယား ခ်ေသာ္
(၁) တန္ခူးလ- အတာသႀကၤန္ပြဲ (ႏွစ္
သစ္ကူးသဘင္)
(၂) ကဆုန္လ ေညာင္ေရသြန္းပြဲ
(၃) နယုန္လ စာေတာ္ျပန္ပြဲ
(၄) ဝါဆိုလ ပဥၥင္းခံပြဲ၊ (ဝါဆိုပန္းကပ္ လွဴပြဲ)
(၅) ဝါေခါင္လ စာေရးတံပြဲ
(၆) ေတာ္သလင္းလ ေလွပြဲသဘင္
(၇) သီတင္းကြၽတ္လ ဆီမီးထြန္းပြဲ
(၈) တန္ေဆာင္မုန္းလ ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပြဲ
(၉) နတ္ေတၱာ္လနတ္ပြဲ(႐ိုးရာနတ္
ပူေဇာ္ပြဲ)
(၁ဝ) ျပာသိုလ္လ ျမင္းခင္းပြဲ
(၁၁) တပို႔တြဲလ နံ႕သာထင္းမီးပူေဇာ္ပြဲ
(၁၂) တေပါင္းလ သဲပံုေစတီပြဲ
ရာသီပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ရန္ ကဗ်ာလကၤာကား-
(၁) အတာတန္ခူး
(၂) ႏွစ္ဦးေညာင္ေရ
(၃) စာပုေလြခင္း (စာေတာ္ျပန္ပြဲ)
(၄) ပဥၥင္းေတာ္ခံ
(၅) စာေရးတံႏွင့္
(၆) ျမစ္ယံပြဲႀကီး(ေလွပြဲသဘင္)
(၇) ဆီမီးထြန္းခ်ိန္
(၈) လွဴကထိန္ခင္း
(၉) နတ္ပြဲက်င္းလ်က္
(၁ဝ) ျမင္းခင္းထြက္ဝင္ (ျမင္းခင္းပြဲ)
(၁၁) သဘင္မီးအံုး (နံ႕သာထင္းမီး
ပူေဇာ္ပြဲ)