images
UN
UN
ျပည္သူတုိ႔၏လုိအင္ဆႏၵ
တကၠသိုလ္သခၤ Friday, 26 April 2019

လူသားတုိ႔၏ အျမင့္ဆုံး ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕မႈသည္ ဘာပါလဲဟု ေမးၾကည့္ လွ်င္ ေပၚထြက္လာမည့္ အေျဖကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တူၾကမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး အေျဖေပးၾကမည္ မွာ ေသခ်ာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ လူမ်ားထဲမွ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း အတြက္ အျမင့္ဆုံး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ အဆင့္ဆုိသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း၏ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ ညီၿပီး ေက်နပ္မႈျဖစ္ေစသည့္ အဆင့္ကုိ ရရွိျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
လူဆုိသည္မွာ မိမိကုိယ္မိမိမွတစ္ပါး အျခားျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ျဖစ္ပ်က္ လာမႈ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ မိမိတုိ႔၏ ပင္ကုိသဘာဝ အဆင့္အတန္း၊ စိတ္ ဓာတ္ အေျခခံ၊ ဗီဇအေပၚ မူတည္ၿပီး တုံ႔ျပန္ၾက၊ ေဝဖန္ၾက၊ ခံစားၾက၊ အကဲ ျဖတ္ၾကစၿမဲျဖစ္ပါ၏။
လူတုိ႔သည္ ႏွာေခါင္းႏွစ္ေပါက္ျဖင့္ အသက္႐ွဴၾကခ်င္းတူေသာ္လည္း အမ်ဳိး အစားအေနျဖင့္ ကြဲျပားမႈရွိ၏။ ယင္းသုိ႔ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးက လူတုိ႔၏ ျပဳမူေျပာဆုိခ်က္ မ်ားကုိအေျခခံၿပီး အတန္းအစားေလးမ်ဳိး ခြဲျခားခဲ့ၾက၏။ ယင္းတုိ႔မွာ-
(၁) ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္းကုိ အေလးေပးသည့္ အတန္းအစား (Material or Physical Level)
(၂) စိတ္အာ႐ုံခံစားမႈကုိ အေလးေပး သည့္ အတန္းအစား (Emotional Level)
(၃) ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ အတန္း အစား(Intellectual Level)
(၄) ျမင့္ျမတ္စိတ္ထားရွိသည့္ အတန္း အစား(Spiritual or Moral Level)
တုိ႔ ျဖစ္ၾက၏။
အမွတ္စဥ္ (၁) ျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ဝတၴဳ ပစၥည္းကို အေလးေပးေသာ လူစားမ်ား သည္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ရမည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ကို ဘယ္ လိုမွ ဆြဲေဆာင္၍ မရႏိုင္ေပ။ သူတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရ ျပည္စံုမႈအတြက္ဆို ဘာ လုပ္ရလုပ္ရဆိုသည့္ လူစားမ်ဳိးျဖစ္ၾက၏။
အမွတ္စဥ္(၂) ျဖစ္သည့္ စိတ္အာ႐ုံ ခံစားမႈကို အေလးေပးေသာ လူစားမ်ား ကမူ ဘယ္ကိစၥ၊ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားအမွန္ဆိုသည္ကို အဓိကမထားဘဲ မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္ အေပၚမွာသာ မူတည္ၿပီး အရာရာကို ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိၾက၏။ မလိုတစ္မ်ဳိး လိုတစ္မ်ဳိးႏွင့္ ဗေလာင္းဗလဲေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ေျပာမည့္လူစားမ်ဳိးျဖစ္၏။
အမွတ္စဥ္ (၃) ျဖစ္သည့္ ဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ လူစားမ်ားကေတာ့ အရာရာကို ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္တတ္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ မေကာင္းခဲ့ရင္ျဖင့္ ယင္း လူစားမ်ားသည္ အသံုးခ်ခံမ်ားျဖစ္သြား ၿပီး အရာရာကို ဆင္ေျခဆင္လက္ အကိုး အကားမ်ားႏွင့္ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ လုိက္လုပ္တတ္၏။ အရာရာကို ႏွံ႕စပ္ ေအာင္ သိထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင္ အသံုးခ်ေရးအတြက္မူ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ဘဝင္ကိုင္ၿပီး မလုပ္ျဖစ္သည္က မ်ားသည္။
လုပ္ၿပီဆိုျပန္ရင္လည္း ကိုယ့္အတြက္ နာမည္ မက်န္ရင္ မလုပ္ခ်င္ၾကေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းခဲ့ရင္ျဖင့္ ေလာက အတြက္ အသံုးတည့္သည့္ လူစားမ်ား ျဖစ္ပါ၏။
အမွတ္စဥ္ (၄) ျဖစ္သည့္ ျမင့္ျမတ္ စိတ္ထားရွိသူမ်ားကေတာ့ တာဝန္ဆို သည္ကို နားလည္သကဲ့သို႔ ဝတၱရား ဆိုသည္ကိုလည္း မပ်က္ယြင္းၾကေပ။
ျမင့္ျမတ္စိတ္ထားရိွသူမ်ားသည္ မွန္ ကန္မႈကို ေရွး႐ႈဦးတည္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ ေဆာင္တတ္ၿပီး မည္သူေတြ မည္သုိ႔ပင္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ျပစ္တင္၊ မိမိတို႔၏ပန္းတိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ီတက္ ေရးအတြက္ အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး သေဘာထားေျပာင္းသြားျခင္းမ်ဳိးမရိွဘဲ ၾကံဳေတြ႕လာမည့္ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္ အတည္းမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရိွၾက၏။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေလးခ်က္ အနက္ မိမိသည္ မည္သည့္အခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္သည္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔လို သည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအပင္းတို႔မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေနၾက သူမ်ား ဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကဖို႔လိုမည္ထင္ သည္။
ဆိုရလွ်င္ ပစၥဳပၸန္အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈသည္ အတိတ္၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို အေလးအနက္ထားရ ေပမည္။ ထို႔ျပင္ အနာဂတ္တြင္ အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစမည့္အေၾကာင္းတရားမ်ား သည္ အတိတ္မွာေရာ ပစၥဳပၸန္မွာပါရိွေန သည္ဆိုျခင္းကိုလည္း ထည့္ထြက္ဖို႔လို သည္။
မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းသည္ စိတ္ ၏ ၾကံစည္မႈေၾကာင့္ အထင္အရွားျဖစ္ ေပၚလာရသလို ယင္းစိတ္ကိုမူ ဆႏၵက ေစ့ေဆာ္ၾကံစည္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ တုိင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တန္ျပန္လုပ္ ေဆာင္မႈဆိုသည္ရိွစျမဲပင္။ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိး(Cause and Effect) ဆိုသည္မွာ ယင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။
ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ အမ်ားသံုးႏႈန္း ေနက် စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။''ဆင္းရဲ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္တယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ဒဏ္ကို မခံႏိုင္''ဟူေသာစကားျဖစ္၏။ ထိုစကား ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။
လူ႔ဘဝဆိုသည္မွာ အေနမွန္ေအာင္ မေနတတ္ မထိုင္တတ္လွ်င္ ေရႊတံုးေပၚ မွာပဲ စံရစံရ အျမင့္ဆံုးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ ဆိုသည္ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနမ်ား၊ လူမႈအသင္းအပင္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအသင္းအပင္းမ်ား တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏စိတ္ဓာတ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးျမင့္ မားေအာင္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈလုပ္မထားလွ်င္ မွားယြင္းေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေနာက္ လိုက္ ေနာက္ပါမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္း (သို႔မဟုတ္) အမွားသံသရာထဲ ေခၚသြား သကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ပါ၏။
အသင္းအပင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနသူမ်ားသည္ ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈအေပၚေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေရးအတြက္ မိမိ၏အဇၩတၱကို မေအာင္ႏိုင္ဘဲႏွင့္ျပင္ပ ေလာကပတ္ဝန္းက်င္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား အေပၚေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ ခက္ခဲေပ လိမ့္မည္။
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ေသာကမ်ား၊ ဗ်ာပါဒမ်ားႏွင့္ ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္ ေနလွ်င္ ႏုိင္ငံတြင္းမွာရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပး ရန္ အေျခအေနေကာင္းကို ဖန္တီးေပး ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
''အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္လူကိုမေစာင့္'' ဟူေသာစကားအရ ''အခ်ိန္'' သည္ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ကုန္မွန္းမသိ ကုန္ေန သည္။ လက္ရွိအစိုးရ၏ သက္တမ္းကို တြက္စစ္ၾကည့္လွ်င္ ''၁၉လ''သာ က်န္ ေတာ့သည္ဟု သိရ၏။ ႏွစ္အားျဖင့္ ေျပာလွ်င္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္ နီးပါးခန္႔သာက်န္ေတာ့သည္။ ထိုကာလ တိုအတြင္း ေရတို၊ ေရရွည္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 'တန္းစီ' ေနသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးအစရွိသည္တို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္ တာအတြင္း ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ မလြယ္ပါဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း လက္ခံရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္း ဆံုးႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေပးရမည့္ တာဝန္ကား အစိုးရ တစ္ရပ္၏ အႀကီးမားဆံုးတာဝန္ျဖစ္သည္ ကိုမူ ျငင္းကြယ္၍မရေပ။
စာေရးသူ ေဆာင္းပါးအစတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လူသားတို႔၏ 'အျမင့္ဆံုး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ' ကို လက္ရွိျပည္သူတို႔ ၏ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ ထပ္တူျပဳရလွ်င္-
- တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္သည္။
- ျပည္သူတို႔၏ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အပါအဝင္ လူမႈဘဝဖူလံုျပည့္စံု ေစခ်င္သည္။
- တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝ ရွိေစခ်င္သည္။
ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးသံုးရပ္မွာ ျပည္သူတို႔၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားသာ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း....။