images
UN
UN
ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂုဏ္ေဆာင္ တိုင္းရင္းသားစကားပံုမ်ား
ေမာင္ၿငိမ္းသူ(ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္) Sunday, 05 May 2019

'ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း' က '၂ဝ၁၇ စာေပညီလာခံ' မွာ 'အမ်ဳိး သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ စာေပအခန္းက႑' 'အမ်ဳိးသားစာေပဆု ႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ' 'အမ်ဳိးသားယဥ္ ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားစာ၊ အမ်ဳိးသား ကဗ်ာတည္တံ့ေရး' ေခါင္းစီးသံုးခုကို အသင္း၏ ကိုယ္စားအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕က ေဆြး ေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ အားလံုး အမ်ားစု၏ဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
စာေရးသူတို႔အဖြဲ႕က 'အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာစာေပ အခန္းက႑' အေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ရာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး ၾကားခံတင္ျပ၊ စကားဆက္စပ္ ပံ့ပိုး ေထာက္ကူေပးရသူက အသင္းအတြင္း ေရးမွဴး စာေရးသူ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကသူမ်ားကေတာ့ အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္း (မႏုႆ ေက်ာ္ဝင္း) (ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)) (ယခု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏုႆေဗဒ ဌာန၊ အခ်ိန္ပိုင္းပါေမာကၡ) ႏွင့္ အသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆရာျမတ္ေဝတိုး(ပညာေရးတကၠသိုလ္) ႏွင့္ ဆရာေမွာ္ဝန္းၾကည္ျမတ္တို႔ ျဖစ္ ၾကပါသည္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ကြၽမ္း က်င္ႏွံ႕စပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဟန္ခ်က္ ညီစြာေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုသို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရင္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာစကားမ်ားပါဝင္ ေသာစာေပမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝသင့္ ေၾကာင္း၊ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အစဥ္အလာ ေကာင္းလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ထိပါးေစေသာ စကားပံုအခ်ဳိ႕ပါရွိေန သျဖင့္ မွန္ကန္သည့္အဓိပၸာယ္မ်ား ဖြင့္ဆို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးသင့္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
'ရွမ္း႐ုိး လင္ကိုး' ဟူေသာစကားပံု ကို လင္ကိုးေယာက္ယူႏိုင္သည္ဟု လြဲ မွားစြာယူဆေျပာဆိုေနၾကသည္။ အမွန္မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ႐ိုးရာယဥ္ေက်း မႈအရ အိမ္ဦးသခင္၊ လင္ေယာက္်ားကို အစဥ္ထာဝရ သစၥာရွိရွိ ႐ုိးေျမက် ေပါင္း သင္းၾကၿပီး အားကိုးတႀကီး ခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ ျပဳ၊ တန္ဖိုးထားေလးစားေနၾကျခင္းကို တင္စားထားသည့္ စကားပံုျဖစ္သည္။ ဗမာစကားပံုျဖစ္ေသာ 'သားကို သခင္၊ လင္ကိုဘုရား'ႏွင့္ တစ္သေဘာတည္း ပင္ျဖစ္သည္။
ထိုနည္းတူ 'ရွမ္းရွင္ျပဳ၊ အလြယ္ ကေလး' ဟူေသာစကားပံုကိုလည္း လြဲ မွားစြာ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ယူဆေနၾကသည္။ အမွန္မွာ ရွမ္းေက်းရြာအလွဴပြဲတစ္ပြဲမွာ ရွင္ေလာင္းလွည့္ၾကရာတြင္ အိုးစည္ အတီးေကာင္းေသာ ဗမာတစ္ဦးကို ရွမ္း အိုးစည္ရွည္ႀကီးေပးအပ္ၿပီး တီးခတ္ေစ ခဲ့သည္။ ဗမာကလည္း ရွမ္းအိုးစည္ရွည္ ႀကီးကို လည္ပင္းတြင္လြယ္ကာ လိမ္ဖယ္ ဖယ္တီး၍ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ ၾကာ ေတာ့ ေလးလံရွည္လ်ားလွေသာ ရွမ္း အိုးစည္ႀကီးေၾကာင့္၊ ေခြၽးဒီးဒီးက်စိတ္ ပ်က္လာသည္။ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်လာ သည္။ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲကလည္း ၿပီးလုၿပီးလုႏွင့္လက္စမသတ္၊မရပ္မနား ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုးစည္ႀကီးတစ္လံုးကို ခါးကုန္းေအာင္လြယ္ၿပီး တီးခတ္လိုက္ပါ လာေသာ ဗမာေယာက္်ားအိုးစည္သမား က ေခြၽးမ်ားကိုသုတ္ရင္း ''ခင္ဗ်ားတို႔ ရွမ္းရွင္ျပဳအလွဴမွာ အိုးစည္တီးသူဟာ အိုးစည္လြယ္ရတာ အလြန္ေလးလွ သဗ်ာ''ဟု ေျပာကာ အိုးစည္ႀကီးကို ျပန္ေပးၿပီး ေနအိမ္သို႔ ျပန္ေျပးေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ 'ရွမ္းရွင္ျပဳ အိုးစည္လြယ္ရ ေလးသည္' ဟုေျပာဆိုလာခဲ့ၾကရာမွ 'ရွမ္းရွင္ျပဳ အလြယ္ကေလး' ဟုေျပာစ မွတ္ျပဳလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ 'ျမန္မာအို ေက်ာင္းႀကိဳ ေက်ာင္းၾကား၊ (xx) အို ေခ်ာင္းႀကိဳ ေခ်ာင္းၾကား' စကားပံုသည္ တစ္ဖက္ သားကို ထိပါးေစႏိုင္ပါသည္။ 'ေျ>ြမေပြး ႏွင့္ ရခိုင္၊ ရခိုင္ကို အရင္သတ္' ဟူေသာ စကားပံုကိုလည္း လြဲမွားစြာ ယူဆေန ၾကပါသည္။ အမွန္ ေျ>ြမဆိပ္ေျဖေဆး၊ ေျ>ြမ ဆိပ္မျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ရခိုင္ငွက္ေပ်ာ ပင္ကိုျဖတ္၊ ငွက္ေပ်ာျမစ္၊ ငွက္ေပ်ာပင္ မွ ထြက္လာေသာ ငွက္ေပ်ာေစးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းေဆး သံုးစကားဟု သိရပါသည္။ အမွားၾကာ လွ်င္ အမွတ္ထင္တတ္ၾကသျဖင့္ သတိ ထားၾကရပါမည္။


တိုင္းရင္းသားစကားပံုမ်ားထဲတြင္ နားဝင္ခ်ဳိၿပီး ႏွစ္လိုျမတ္ႏိုးစရာေကာင္း ေသာ လွလွပပ စကားပံုမ်ားရွိပါသည္။ ပမာတင္ျပရေသာ္ သူသူငါငါ အသံုး မ်ားေနၾကေသာ 'ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ေစ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာေစ' ဟူေသာစကား ပံုကဲ့သို႔ 'အင္းသား' မ်ားကလည္း 'ပန္းလည္းလွေစ၊ ပ်ားလည္းဝေစ' ဟူ ေသာစကားပံုကို သံုးေနၾကပါသည္။
ဤေနရာတြင္ စကားပံုမ်ား၏ အခန္း က႑အေရးပါပံုကို တင္ျပလိုပါသည္။ အေျခခံပညာအထက္တန္း (၁ဝ) တန္း စာေမးပြဲ (ျမန္မာစာ) ေမးခြန္းမ်ားထဲ တြင္ အမွတ္ ၂ဝ အမ်ားဆံုးရသည့္ ေမးခြန္းသည္ 'စာစီစာကံုး' ျဖစ္သည္။ စာစီစာကံုးေမးခြန္းမွာပင္ (၁) ရာသီဘြဲ႕၊ (၂) စကားပံု၊ (၃) ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲ၊ ေန႔ႀကီး ရက္ႀကီး၊ ခရီးသြားေဒသႏၲရ ဗဟုသုတ မ်ားထဲမွႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေျဖဆို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဆိုလိုတာက ပညာ ေရးတြင္ စကားပံုမ်ားကို ဦးစားေပး အေလးထားေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ျပလိုျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
''ျမန္မာအဘိဓာန္''တြင္ ''စကား ပံု''ႏွင့္ပတ္သက္၍ ''လူအမ်ားဆင္ ျခင္မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္၊ စံျပဳပံုခုိင္း၊ ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ ထိေရာက္က်စ္လ်စ္ ေျပျပစ္သည့္စကား''ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ထားပါသည္။ ''ဆင္ျခင္''ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ''ခ်င့္ခ်ိန္သည္၊ စဥ္းစားသည္၊ သံုး သပ္သည္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္ တံုတရားဆိုသည္မွာ သင့္မသင့္အႀကိမ္ ႀကိမ္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈဟူ၍လည္း ေကာင္းဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ''အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရး'' တစ္နည္းအားျဖင့္ ''တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး''အတြက္ အေလးအနက္ ထားၾကရမည့္ တိုင္းရင္းသားစကားပံု မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္သတိရသြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္အျမတ္တႏိုးမွတ္ သားထားေသာ တိုင္းရင္းသားစကားပံု အခ်ဳိ႕ကိုမွ်ေဝေပးလိုပါသည္။
ကခ်င္(ဂ်ိန္ေဖာ့)
''ညီအစ္ကိုမ်ားကိုစြန္႔ပစ္ရန္၊ေခ်ာက္ ကမ္းပါးမရွိ။ ဖက္ႏြမ္းေျခာက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္ေခ်ာက္ရွိသည္''
''သံပူညႇပ္ႏွင့္ကိုင္လွ်င္မပူ၊ မျပဳတ္ ႏုိင္။ အမ်ားလက္ႏွင့္ဝိုင္းကိုင္လိုက္လွ်င္ မညႊတ္ႏိုင္။ စုေပါင္းလုပ္လွ်င္ အျမန္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးႏုိင္တယ္''
ကယား
''စကားေျဖာင့္လွ်င္အၿပီးလ်င္သည္။ ေရေျမာင္းေျဖာင့္လွ်င္ အစီးထြင္သည္''
''မသြားဖူးသည့္လမ္းကိုေခၚတိုင္း မလိုက္ႏွင့္၊ မစားဖူးသည့္အစားကိုေကြၽး တိုင္းမစားႏွင့္''
''ဧည့္သည္က အိမ္ရွင္ကိုႏိုင္တတ္ တယ္''
ကခ်င္
''ကိုယ္ကေၾကာက္လွ်င္ ရန္သူက လည္းေၾကာက္''
''ငွက္အျဖဴဆိုလွ်င္အျဖဴအုပ္စုမွာပ်ံ၊ ငွက္အမည္းဆိုလွ်င္အမည္းအုပ္စုမွာပ်ံ''
''တစ္ဖက္ကသန္ေနလွ်င္၊ တစ္ဖက္ ကေလွ်ာ့ေပး။ ႏွစ္ဖက္စလံုးသန္ေနလွ်င္ ကား၊ ထမင္းအိုးကြဲလိမ့္မည္''
''အတူတူစားလွ်င္ ၿမိန္ရွက္သည္။ အတူတူအိပ္လွ်င္ေႏြးသည္''
''ဤေက်ာက္ေဆာင္ထဲမွဖားကို စားလွ်င္၊ ဤေက်ာက္ေဆာင္ကိုျပဳစုပါ။ ဤေရအိုင္ထဲမွငါးကိုစားလွ်င္ ဤေရအိုင္ ကိုျပဳစုပါ''
ခ်င္း
''ကိုယ့္မ်ဳိးေစ့ကို ကိုယ္႐ိုေသရ မည္'' ''ၾကက္အမ်ဳိးေပ်ာက္ခါနီးလွ်င္၊ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ဆိတ္ၾကတယ္''
''ႏြားေနာက္အျဖဴအခ်င္းခ်င္း၊ အမည္းအခ်င္းခ်င္းခင္ၾကတယ္''
''လင္မယားညီညြတ္လွ်င္ ရြာတစ္ ရြာကမတိုက္ႏုိင္။ ရြာတစ္ရြာညီညြတ္လွ်င္ ရြာကိုးရြာကမတိုက္ႏိုင္''
ဓႏု/ေတာင္႐ိုး
''ယာနီးခ်င္းေဆြမ်ဳိးရင္း''''က်ီးလို ဝိုင္းကူညီၿပီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴလို စုစည္း''
''စု၍စားလွ်င္ေပ်ာ္သည္။ စု၍လုပ္ လွ်င္ၿပီးသည္။ စု၍လွဴလွ်င္အက်ဳိးမ်ား သည္''
ပေလာင္
''မိန္းမသြားပလိုင္းပါေစ၊ေယာက်္ား သြားဓားပါေစ''
''အေဖမွန္း အေမမွန္းမသိေသာသူ သည္ အၿမီးေပါက္ေသာေခြးႏွင့္မျခား''
ပအိုဝ့္
''ရြာညီလွ်င္ က်ားမဝင္ႏိုင္''
မ႐ူ
''သူႀကီးမလိမၼာရြာပ်က္၊ ျမင္း မလိမၼာႀကိဳးျပတ္''
မြန္
''တစ္ေလွတည္းစီး၊ တစ္သီခ်င္း တည္းဆို၊ တစ္ခြက္တည္းေသာက္''
ရခိုင္
''ဝါးကြဲေက၊ ရီဝင္ေရ''
ရဝမ္
''ေခြးေဟာင္၍ ေတာင္မေရြ႕''
ရွမ္း
''ႏြားကြဲလွ်င္ အမဲသားျဖစ္'' ''အေဝးမွာရွိေသာေရသည္ ေျခာက္ေသြ႕ ေသာယာေျမကို မစြတ္စိုႏုိင္''
''အေခ်ာင္း(၁ဝဝ)ရွိတဲ့ျမား၊ လူ အမ်ားမခ်ဳိးႏိုင္''
လရွီ
''သားေကာင္းသည္ မိခင္မွ၊ အသီး ေကာင္းသည္ အျမစ္မွ''
''ေတာင္ကိုတန္ဆာဆင္သည္မွာ သစ္ပင္မ်ား၊ ေခ်ာင္းကိုတန္ဆာဆင္သည္ မွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး''
လီဆူ
''ဝယ္စားသူကကြၽန္၊ လုပ္စားသူက သခင္''
လူေရွ
''ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးပင္ ျဖစ္လင့္ ကစား၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲေလးေတြနဲ႔ မခုခံ ရင္ မတည္ႏုိင္''
''အိမ္နီးခ်င္းကိုရန္ျပဳျခင္းထက္၊ အျခား (၇)ရြာကို စစ္တိုက္တာက သက္ သာတယ္''
ေဖာ္ျပပါစကားပုံမ်ားသည္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစိတ္ဓာတ္ကို ထင္ဟပ္ပုံေဖာ္ ထားေသာ စကားပုံမ်ားျဖစ္ရာစနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုၿပီး ထုတ္ေဝသင့္ပါသည္။
တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈရႏုိင္ၿပီး လိမၼာယဥ္ ေက်းပညာဗဟုသုတရေစေသာ စကားပုံ မ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားစာေပမ်ား ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအစိုးရအသီးသီး တြင္ တာဝန္ယူထားၾကေသာ တုိင္းရင္း သားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ညႇိႏႈိင္းျပဳစုေရးသား ၾကပါက သမိုင္းမွတ္တမ္းေကာင္းမ်ား ေရးထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။