images
UN
UN
ကုိယ့္မ်က္ေခ်းကုိယ္ျပန္မျမင္ အသိပညာျဖင့္သာ႐ႈျမင္ႏုိင္၏
ေနဇင္လတ္ Wednesday, 15 May 2019
အသိအားနည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ တုိ႔ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ရ၏။အသိခ်ဳိ႕တဲ့ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ကႏွစ္ေပါင္း(၁ဝဝ)ေက်ာ္ ျမန္မာ တုိ႔ကုိအုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိအသိ မႀကီးခဲ့ဘဲ အတၱမ်ားေသာေၾကာင့္ပင္ ထိပ္ တန္းအရာရွိႀကီးျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ကပင္...
''လြတ္လပ္ေရးေပးလုိက္ပါ၊ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းျပန္ခ်ၾကပါလိမ့္မယ္''ဟု စိတ္ခ် လက္ခ်ဆုိခဲ့၏။
ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ဒုတိယကမၻာ စစ္အၿပီး အဂၤလိပ္တုိ႔စစ္ေထာင္းကာ ႏုိင္ငံ မ်ားစြာကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးရင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတုိ႔၏ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္လည္းတုိက္ ဆုိင္ကာ ျမန္မာတုိ႔လြတ္လပ္ေရးရခဲ့၏။ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျပန္ပါေသာ္လည္း အသိမ ရင့္က်က္ေသးမႈေၾကာင့္ ေရာင္စုံသူပုန္မ်ား ေပၚလာခဲ့ရျပန္သည္။
တစ္ဖန္ 'ဒီမုိကေရစီ'ႏွင့္ 'လူ႔အခြင့္ အေရး'ဟူေသာ မူလတန္းအသိေလာက္ သာရွိခဲ့ျပန္ေသာေၾကာင့္ ေနရာတကာ ထုိစံ ႏႈန္းကုိ လက္ကုိင္ျပဳရင္း ယေန႔ျပည္ေထာင္ စုႀကီးၿပိဳကြဲမည့္ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနကုိ ျမန္မာတုိ႔ျဖတ္သန္းေနၾက ရျပန္သည္။
ကိုယ့္မ်က္ေခ်းကုိ ကိုယ္ျပန္မျမင္္
ဗုဒၶ၏ေထရဝါဒသည္မ်ားစြာ စမ္းသပ္ အစစ္ေဆးခံေသာဘာသာႀကီးျဖစ္၏။ ပထမအဆင့္အစြန္းျဖစ္ေသာ 'ပုဂၢလအတၱ' ကုိလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အစြန္းျဖစ္ ေသာ 'ဓမၼအတၱ'ကုိလည္းေကာင္း၊ မဇၩိမ ပဋိပဒါျဖင့္ ေက်ာ္လႊားေအာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ တစ္ခုတည္းေသာဘာသာတရားျဖစ္သည္။
ယေန႔အမ်ားစုသည္ အဓိမာနရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး မ်က္လုံးျဖင့္ ကုိယ့္မ်က္လုံးကုိ ျပန္မျမင္ႏုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သဒၶါလြန္ ကဲၿပီး ပညာႏွင့္ျပန္၍မထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ျခင္း ျဖင့္ အစြန္းတစ္ဖက္သုိ႔ အပို႔ခံၾကရသူမ်ား လည္းျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။
ဗုဒၶဘာသာသည္ ယေန႔လုိ 'ပညာ'
ကုိ ဦးစားေပးခဲ့သည္မဟုတ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ဝဝ နီးပါးကပင္ အရာရာကုိ ပညာျဖင့္ဦးစားေပးတတ္ရန္ လမ္းျပေပးခဲ့ သည့္ ဘာသာႀကီးျဖစ္ၿပီး ကာလာမသုတ္ သည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အစစ္ေဆးခံ မွတ္ ေက်ာက္ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ 'ဗုဒၶ' ဟူေသာ ေဝါဟာရကပင္ 'အတုမရွိ ပညာႀကီးေသာ သူ' ဟူ၍ အႏွစ္အားျဖင့္ ရွိေနပါ၏။
အမ်ားစုက 'ကာလ'ႏွင့္ပတ္သက္၍ 'ျဖစ္၊ တည္၊ ပ်က္' သေဘာႏွင့္ယွဥ္ေသာ 'အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္' တည္း ဟူသည္႔ သုံးပါးအခ်ိန္ကုိ ကုိယ္စားျပဳရာ ပရိဏာမိကာလအေပၚသာျမင္ၾက၊ အေလး ထားေလ့ရွိၾကပါ၏။ ဗုဒၶ၏အတုမရွိပညာက ျဖစ္၊ တည္၊ ပ်က္၊ လြန္၊ ကာလအပုိင္း အျခား လြန္၊ ကာလဝိပတ္ျဖစ္ေသာ ကူဋ ဌာယီ ကာလ၊ သုိ႔မဟုတ္ ထာဝရပစၥဳပၸန္ အထိ ျဖန္႔ၾကက္ထားပါသည္။
အလင္းျပန္ျခင္းျဖင့္ ပုံရိပ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္တည္မႈမ်ားကုိ 'မံသ' ဟူေသာအသားမ်က္လုံးျဖင့္ အား လုံးကျမင္ေတြ႔ၾကပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမွား/အမွန္ကုိ ေဝဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္ရန္လည္း ေကာင္း၊ မျဖစ္လာေသးသည္တုိ႔ကို ႀကိဳ တင္႐ႈျမင္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္လုံး မ်ားသည္ အသုံးမဝင္လွေတာ့ပါ။ အသိ ဥာဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ပညာျဖင့္သာ ေဝဖန္ ပုိင္းျခား ႀကိဳတင္ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိရပါ၏။
Knowledge ကို မူလတန္းအဆင့္ ပညာ၊Wisdom ကို အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာႏွင့္ Enlightenment ကုိ အထက္ တန္းအဆင့္ ပညာဟူ၍ ခြဲျခမ္းထားရာ' ံHuman Rights၊Democracy ' စသည္ တုိ႔မွာမူလတန္းအဆင့္အထိမွ်သာ ျဖစ္ပါ၏။
ျမန္မာတုိ႔အသိအားနည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ 'ဒီမုိကေရစီ'မွ်ေလာက္ကို 'ကန္႔သတ္' အသိျဖင့္မွ်ေဝခဲ့ၿပီး သူတုိ႔လုိခ်င္သည့္ပုံကုိ ေဖာ္ယူသြားခဲ့ၾကသည္။ အသိနည္းလွ်င္ 'အသိမွား' တတ္ပါ၏။ 'ေရွ႕အသိ'ႏွင့္ 'ေနာက္အသိ'၊ 'သာမညအသိ'ႏွင့္ 'ဝိေသ သအသိ'၊ 'ပဥၥ႐ုံသိ' ႏွင့္ 'ဓမၼ႐ုံသိ' တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာခြဲျခားမျမင္ႏုိင္လွ်င္ ထုိအေျခ အေနတြင္ 'အသိမွား' ျဖစ္ေလ့ရွိပါ၏။ ျမန္မာအမ်ားစုသည္ Programmed Kno-wledge (သုိ႔) Limited Knowledge ယူ ေဆာင္လာေသာ INGO မ်ားမွ ရရွိလုိက္ ေသာ ကန္႔သတ္အသိ (သာမညအသိ) ေလာက္ျဖင့္ အသုံးအႏႈန္းႀကီးမ်ားကုိ ပါးစပ္ အျပည့္အၿပိဳင္အဆုိင္ရြတ္ၾကၿပီး ဆရာႀကီး မ်ားျဖစ္လာၾကကာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား အသိမွားကို အသိမွားမွန္းမသိဘဲ ျဖန္႔ေဝခဲ့ ၾကသည္။ (အခ်ဳိ႕မွာမူ အသိမွားမွန္းသိေသာ္ လည္းေဒၚလာတန္ခုိးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ထိန္းခံရမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ လုံးစုံမွိတ္ေစခိုင္းသမွ် ခံေနၾကရသူမ်ား လည္းရွိေနတတ္၏)။
ျမန္မာတုိ႔အေနျဖင့္ အနည္းဆုံး Wisdom ဟူေသာ ပညာအဆင့္အထိတုိးတက္ ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကသည္။ ဝိေသသ သိရွိေအာင္တက္လွမ္းသင့္ၾကသည္၊ မဟုတ္ ပါက မကြၽတ္မလြတ္ေသာ ဘုန္းႀကီးတေစၧ မ်ားအျဖစ္ထက္ ပုိလာၾကမည္မဟုတ္ေခ်။
ေဘဒÓဏ္လား၊ အေဘဒဥာဏ္လား။
ယေန႔တြင္က်ယ္စြာသုံးေနေသာ Kno-wledge ကုိစာေရးသူက 'သုတပညာ' ဟု ျမန္မာမႈျပဳကာ Wisdom အဆင့္ကုိ 'ထုိး ထြင္းသိပညာ'၊Enlightenment ကုိ 'တပ္ အပ္သိပညာ'ဟူ၍ ျမန္မာမႈျပဳထားပါ သည္။ သုတအေျခခံပညာျဖစ္ေသာ Kno-wledge သည္ စာေပသိ (ေဘဒဥာဏ္)မွ် သာျဖစ္သည္။ အထည္ကုိယ္ထည္သိ သုိ႔ မဟုတ္ အေသြးအသားထဲမွသိေသာ အသိ အေဘဒ ဥာဏ္အျဖစ္ေရာက္မွသာ မွန္ကန္ ေသာ အသိပညာျဖစ္လာကာ၊ 'သိသူ- သိစရာ'တုိ႔ တစ္သားတည္း၊တစ္ထပ္တည္း၊ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္ခုတည္းျဖစ္သြားေသာ အသိပညာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ယေန႔ေခတ္ ပညာကုိ ေထရဝါဒ ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ိန္ထုိးရလွ်င္ သုတေပၚ၌သာ အေျခခံေသာပညာ၊ စာေပသိသက္သက္ သိသူႏွင့္ အသိခံတုိ႔ တစ္သားတည္း မက် ေသးေသာ 'ကန္႔သတ္' ပညာအဆင့္ဟုသာ ဆုိရပါလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း INGO မ်ားက ံHuman Rights ကုိသာ သူတုိ႔ လုိအပ္ သေလာက္ ကန္႔သတ္ အသိေပးခဲ့ၿပီး သူ႔ ထက္ အေရးပါေသာ Community Right၊ National Right တုိ႔ကုိ ထိမ္ခ်န္ထားခဲ့ျဖစ္ သည္။ National Right သည္ National interest ဟူေသာ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အျမင့္ဆုံးအခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ Human Right သည္ ေယဘု ယ်မွ်သာျဖစ္ၿပီး National Right က အျမင့္ဆုံးျဖစ္၏။
မည္မွ် ျမင့္မားပါသနည္းဟုဆုိေသာ္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္ National Right ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လာလွ်င္ 'အမွန္-အမွား' ပင္ မရွိေတာ့သည့္ အေျခ အေနအထိျဖစ္ပါ၏။ အီရတ္ကို စစ္ဝင္ တုိက္ရာတြင္ Preemption ဟူေသာ လက္ ဦးမႈရယူ၍ အေမရိကန္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စစ္တုိက္ရပါသည္ဟူသည့္ ျဖစ္ရပ္က သမုိင္းတြင္ ခုိင္မာေသာအေထာက္အထား အျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။
အစုန္လား၊ အဆန္လား
သခင္စိတ္လား၊ ကြၽန္စိတ္လား
အစုန္စိတ္သည္ ရယူလုိေသာ သဘာဝ ရွိ၏။ ဘဝအစ 'အူဝဲ' ဆိုသည္မွာ ႏို႔ဆာ၍ အသံေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အသိမရင့္က်က္ေသးမီ တစ္ေလွ်ာက္လံုး လူတို႔သည္ အစုန္စိတ္ျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကပါ၏။ အသိလည္း ရင့္က်က္၊ တိုက္ဆိုင္မႈလည္းရွိ္ေသာအခါမွ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားလာတတ္ ၾကၿပီး အဆန္စိတ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူး ေျပာင္းၾကသည့္ သေဘာလည္း ေတြ႕ရ သည္။
ေနာက္လိုက္တို႔သည္ အစုန္စိတ္ရွိၾက သည္မွာ မဆန္းလွေသာ္လည္း ေခါင္း ေဆာင္မ်ားျဖစ္လာပါက 'အဆန္စိတ္' ပိုင္ ဆိုင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ အဆန္စိတ္သည္ အစုန္စိတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ 'စြန္႔ လႊတ္စိတ္'၊ 'ေပးဆပ္စိတ္' ျဖစ္ပါ၏။ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္၊ အထက္တန္းစား စိတ္ မ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။
ထပ္၍ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ အစုန္စိတ္ သည္ ကြၽန္စိတ္လည္းျဖစ္ၿပီး အဆန္စိတ္ သည္ သခင္စိတ္လည္းမည္သည္။ ေခါင္း ေဆာင္တိုင္းသည္ ေနာက္လိုက္ အားလံုး အတြက္ နည္းလမ္းအမွန္ကို ေခၚေဆာင္ လမ္းျပၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္၍ အဆန္စိတ္ သို႔မဟုတ္ သခင္စိတ္ရွိသူမ်ားျဖစ္သင့္ ၾက၏။
ျပည္ေထာင္စုစိတ္သည္ 'သခင္'၊ ခြဲထြက္ျခင္းသည္ 'ကြၽန္စိတ္'
အဂၤလိပ္တို႔၏ ေသြးခြဲခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ သည္ လြတ္လပ္ေရးရရန္ပင္ ခက္ခဲခဲ့ရ၏။ ေတာင္တန္း-ေျမျပန္႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းက ျပန္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ရသည္။ ေတာင္တန္း သည္လည္းေကာင္း၊ ေျမျပန္႔သည္ လည္း ေကာင္း ထုိေသာ အစုအေပါင္းအားလံုး သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ် တို႔ေၾကာင့္သာ ေတာင္တန္း-ေျမျပန္႔ ျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ ေစာ္ဘြား၊ ဒူးဝါးမ်ားသည္လည္း ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သီးျခားနယ္ေျမ၊ သီးျခားႏိုင္ငံတို႔ မဟုတ္ၾကေခ်။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ပ္မျပည့္ ေသာ စာေပအသိေလာက္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခပ္တြင္တြင္ေအာ္ေနၾက ရာ ဆရာႀကီးမ်ားက ႀကိတ္၍ ျပံဳးေနၾက မည္မွာ ေဗဒင္ ေမးစရာမလို။ ကန္႔သတ္ ကႀကိဳးကကြက္ေလာက္သာ သင္ေပးထား ေသာ ျမန္မာတ႔ို 'ေဝွးတက္ေအာင္ ကၾက ေလသည္။'
ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုးတက္လာေသာအခါ ခြဲထြက္ခြင့္ေတာင္းလာၾကသည္။ ကြန္ဖက္ ဒရိတ္စသည္ျဖင့္ ဆိုလာၾကသည္။ ဘယ္ နယ္ေျမမွာ ဘယ္တပ္မေတာ္ရွိရမည္ဟူ၍ ျဖစ္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ 'တပ္မ ေတာ္'သည္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိရပါ၏။ က်န္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ပုန္ကန္ သူမ်ားသာျဖစ္သည္။
ခြဲထြက္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကၿပီး အျခားသူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ၾကံစည္မႈမ်ားသည္ ကြၽန္ စိတ္အေျခခံ၊ အတၱအေျခခံတို႔သာျဖစ္ၾက၏။
ေျမာ္ျမင္၊ ဆင္ျခင္တံုတရား နည္းပါး လာေသာအခါ အစြန္းတစ္ဖက္ ေရာက္သြား ေလ့ရွိၾကသျဖင့္လည္း မည္သုိ႔မွ် သတိ ေပး၍မရတတ္ျပန္။ မွန္ကန္ေသာျဖစ္တည္မႈ (Authentic Existentialism) အတြက္ Logic of things အျပင္ Logic of reason တုိ႔ ခိုင္မာၾကရသည္။ ဘယ္ေဒသမွာ ဘယ္တပ္မေတာ္က ေျခခ်ခြင့္ရွိရမည္ ဟူသည္မွာ Logic of things သာျဖစ္၍ Logic of reason တြင္ မွန္ကန္မႈကို မထုတ္ ေဖာ္ႏိုင္။
သားသမီးမ်ား ငယ္စဥ္ကာလ အသိ ဥာဏ္ မရင့္က်က္ေသးမီတြင္ အစုန္စိတ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းၾကရေလ့ရွိ၏။ တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ေတာင္းဆိုတတ္ၾကသည္။ မိဘက ေပးႏိုင္သည္၊ မေပးႏိုင္သည္ မသိ။ မိဘကို ကိုယ္ခ်င္းမစာ၊ ကိုယ့္ဆႏၵ ျပည့္ဖို႔ သာ ဦးစားေပးခဲ့ၾကပါသည္။
မိဘမ်ား ႐ႈေထာင့္ကမူ သားသမီးတိုင္း ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုေသာ္လည္း ကေလး မ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ မိသားစုတစ္ခုလံုး၏ ဘဝေရွ႕ေရးကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားၾကရ၏။ ေခ်ာ့၍ရေသာ သားသမီး မ်ားလည္း ရွိတတ္သလို ေျခာက္၍ပင္ မရ ေသာ သားသမီးမ်ားလည္းရွိတတ္ျပန္သည္။
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္လား၊ မိသားစုတစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုစဥ္းစားပါမည္ လား၊ တစ္ဦးခ်င္း Individual right ကို ဆို၍မရ Family right ကိုသာ ဦးစားေပး ရပါလိမ့္မည္။
အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္လည္း ထို သို႔သာ ျဖစ္ပါ၏။ ေျခာက္၍မွ်ပင္မရေသာ သားသမီးကို ေနာက္ဆံုး အကဲမတက္ရန္ ဖင္လွ