images
UN
UN
၂ဝဝ၈ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံဥပေဒသည္ ပိႏဲၷပင္မဟုတ္ပါ ႏိုင္ငံတြင္မျဖစ္သင့္တာျဖစ္လွ်င္ ထိခိုက္လွ်င္ တရားခံအစစ္ကိုသာ ရေအာင္ရွာပါ
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Monday, 27 May 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
၁၉၇၄ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ႕ ထံမွ အၾကံဥာဏ္(၃) ၾကိမ္ရယူ၊ မူၾကမ္း (၁) (၂)တို႔ကို လူထုရပ္ကြက္ေက်းရြာအထိ ခ်ျပရွင္းလင္းကာ မူၾကမ္း(၃) တတိယမူ ၾကမ္းကို ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူရာ မဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူ ၉ဝ ဒသမ ၁၉ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမဲေပး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံသည္။
၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူလူတန္း စားစံု၊ အလႊာစံု၊ ေဒသစံု၊ တိုင္းရင္းသားစံု၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ ေထာင္ေက်ာ္က အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း ခ်မွတ္ေပးေသာသူမ်ားျဖင့္ ၄၅ဦးပါဥပေဒ ပညာရွင္ တိုင္းရင္းသားအလႊာစံုတို႔က အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုေရးဆြဲၿပီး ၄၅ဦးပါ ေဒသစံု၊ တိုင္းရင္းသားစံု ကိုယ္စားျပဳ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရး ေကာ္ မရွင္က ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူခဲ့ရာေထာက္ ခံဆႏၵမဲ ၂၅သန္းနီးပါး (၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)က ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒက ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ (ဝါ)စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံသည္။ ေနာင္မည္ သည့္အခ်ိန္မဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခခံ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ႏုတ္ပယ္ႏိုင္ၾက သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ(ပုဒ္မ) ႀကီးမ်ား ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဆႏၵမဲ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ ၿပီး လူဦးေရ (မဲစာရင္း)အရ ဆႏၵမဲေပး ခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္း၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ (အနည္းဆံုး၅၁ရာခိုင္ႏႈန္း)က သေဘာတူ ဆႏၵမဲေပးလွ်င္ ျပင္ႏိုင္ၾကေပမည္။ သူ႔ဘက္ ကေအာ္၊ ကိုယ့္ဘက္ကေအာ္သူ အေရ အတြက္၊ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေကာက္ယူ ေသာ လူငါးသန္းလက္မွတ္ဆိုသည္ ေလာက္ႏွင့္ေတာ့ ျပင္၍မရႏိုင္ေပ။ ျပည္သူ ကိုခ်စ္၍၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးအတြက္ အေရြးခံ ပါသည္ဟု ဆိုသူတိုင္း ျပည္သူအမ်ားစု ႀကီး၏ဆႏၵကိုေလးစားလိုက္နာပါ။ အေျခခံ ဥပေဒ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားပါ- ကတိ သစၥာျပဳလႊာအရ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစား လိုက္ နာပါမည္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳၿပီးမွ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာေသာ အမတ္မ်ား အေျခခံဥပေဒကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၾကရ ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူကျပင္ခ်င္တာ ျပင္ခြင့္မရ၊ ျပည္သူေတြက ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒကိုမႀကိဳက္ စေသာအဓိပၸာယ္မဲ့ စကားမ်ားကို တာဝန္မဲ့မေျပာသင့္၊ မေရး သင့္ၾကဟုလည္း သတိေပးလိုပါသည္။
၁၉၄၇ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒက အေျခခံ ခဲ့ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ၿဗိတိသွ်အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက ပါလီမန္ တြင္အာဏာရယူၿပီး ဥပေဒျပဳၾက၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ၾက၊ တရားစီရင္ၾကေသာပံုစံကို တုပရယူ ထားေပသည္။(ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ ေပ) ၿဗိတိန္တြင္ ထိုပါလီမန္ဒီမိုကေရစီကို ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အရင္းရွင္(နယ္ခ်ဲ႕) တို႕၏ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာကို အၿပီးအပိုင္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ကြၽန္ျပဳ ေသြးစုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္အမိန္႕ေပးခဲ့ ေလသည္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္ အေျခခံဥပေဒကား ထိုစဥ္ကအိမ္ေပါက္ေစ့ လုနီးနီးပါတီဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီဝင္မ်ား က ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။ ရွစ္ေလးလံုးဆူပူသူမ်ားက အလိုမရွိဟု လူအင္အားသံုးလာသျဖင့္ လမ္းစဥ္ ပါတီ၊ပါတီအစိုးရႏွင့္အတူ ၁၉၇၄ အေျခခံ ဥပေဒပါ လိုက္ကာခ်ခဲ့ရသည္။
၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒကား ၁၉၉၂ခုႏွစ္ က တရားဝင္ရပ္တည္ေနေသာပါတီ ၁ဝခု ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပကာ ညီလာခံမွခ်မွတ္ေပးေသာ မူမ်ားျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရမည္ဟု ၁ဝပါတီ သေဘာတူ ညီသျဖင့္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ရက္မွ ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာ ၃ရက္အထိ ကိုယ္စားလွယ္၁ဝဝဝတို႔ကစစ္မွန္၍စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ(သုိ႔မဟုတ္)ပါတီစုံဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္ ေရးဆြဲၿပီး ျပည္သူက အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္းကို ထုိစဥ္ က ႏိုင္ငံတာဝန္ယူထားရသည့္ တပ္မေတာ္ က ဦးစီးကာ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ဳိးညြန္႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေစာလြင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္တို႔က တာဝန္ယူခဲ့သျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ညီလာခံ၊ စစ္အစိုးရ အာဏာတည္ျမဲေရး အဓိကေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒဟု အားမနာ လွ်ာမက်ဳိး တာဝန္မဲ့ စြပ္စြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ညီလာခံ ႀကီး အစအဆုံးဦးစီးကာ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒မွာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္(အရပ္ သားစစ္စစ္)ဦးေအာင္တိုး ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝဝဝေက်ာ္တြင္ တပ္ မေတာ္သားဝန္ထမ္း ကိုယ္စားလွယ္ေလး ငါးေယာက္ ပါဝင္ႏုိင္ေပသည္။ က်န္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွာ အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံ၊ အသိ ပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္ စားလွယ္(အမတ္)မ်ား၊ သမုိင္းပညာရွင္၊ ေဆးပညာရွင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ဒီမိုကေရစီခ်န္ပီယံႏုိင္ငံႀကီးဟု ႏႈတ္ တက္ရြရြ တဖြဖြ အားကိုးတႀကီး ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆိုေနၾကေသာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို သာဓကေဆာင္ျပရပါဦးမည္။ ယင္း ဒီမိုကေရစီခ်န္ပီယံ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကယ္ တင္ရွင္ဆိုေသာအေမရိကန္ကို အာရွ၊ အာဖ ရိက၊ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံတို႔မွ ကိုယ့္ ႏုိင္ငံသမိုင္း ကိုယ္တုိင္သိသူမ်ားက ယင္း အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ စသည့္ ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္း လူခ်မ္းသာ၊ လူစြာႏိုင္ငံ ႀကီးမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕ပေဂးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားဟုသာ သိထားၾကသည္။ အေမရိကတိုက္ ေျမာက္ ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ အသားနီစပ္စပ္၊ ငွက္ေတာင္ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ေနထိုင္ၾက ေသာ မူလေဒသခံ ဇာတိဖြားႏိုင္ငံသားမ်ား မွာ ရက္ဒ္အင္ဒီးယန္းမ်ဳိးႏြယ္ကြဲမ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝေက်ာ္ က စပိန္ဘုရင္ဖိလစ္အတြက္ ဘုန္းတန္ခိုး လက္႐ုံးဆန္႔တန္း နယ္ခ်ဲ႕ရန္နယ္သစ္ ပယ္သစ္ New Colony မ်ား ရရွိေစရန္၊ ရြက္သေဘၤာငါးစင္းအုပ္စုျဖင့္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ မ်ား၌သြားလာရွာေဖြေသာ ခရစၥတိုဖာကိုလံဘတ္စ္ဆိုသူရွိခဲ့သည္။ ကိုလံဘတ္စ္ရွာေတြ႕သည့္ ေရေကာင္း ေျမ ေကာင္းမွန္သမွ်ကို စပိန္ဘုရင္က စစ္တပ္ လႊတ္နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္သည္။ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဒတ္ခ်္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ကမၻာအႏွံ႔ေျခဆန္႔၍ နယ္ခ်ဲ႕ တတ္လာသည္။ ေတာင္အေမရိက၊ အလယ္ ပိုင္းအေမရိကတြင္ စပိန္တို႔က သိမ္းပိုက္ နယ္ခ်ဲ႕ကာ စပိန္လူျဖဴမ်ဳိးႏြယ္မ်ားႀကီးစိုး လာသည္။ စပိန္တို႔ေျပာဆိုေသာ လက္တင္ ဘာသာစကားအေၾကာင္းျပဳ၍ လက္တီႏို (လက္တင္ႏိုင္ငံ)၊ စပိန္မ်ဳိးႏြယ္ ဟစၥပင္းနစ္ လူမ်ဳိးမ်ားဟူ၍ျဖစ္လာသည္။ ေဒသခံ ရက္ဒ္အင္ဒီးယန္းမ်ား၊ မာယာလူမ်ဳိးမ်ား၊ အေမဇုန္မ်ားသည္ ေတာႀကိဳေတာင္ၾကားသို႔ ေျပးလႊားခိုေအာင္းေနထိုင္ၾကရကာ လူျဖဴတို႔ ၏ ယေန႔အေမရိကတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ခရစၥတိုဖာကိုလံဘတ္စ္ကိုရွာေဖြ စြန္႔စားခရီးသြား၊ သေဘၤာမာလိန္မွဴးႀကီး အျဖစ္ဗန္းတင္၊ ဂုဏ္ေျမႇာက္ေရးသားေသာ္ လည္း ႏွင္ထုတ္ခံမူလေဒသခံတိုင္းရင္း သားဇာတိဖြားမ်ားကမူ ခရစၥတိုဖာကိုလံ ဘတ္စ္အား 'နယ္ခ်ဲ႕လမ္းျပ'ႀကီးဟု သမုတ္ၾကသည္။
အဂၤလိပ္သေဘၤာကုန္သည္တို႔က အဂၤလန္မွ အဂၤလိပ္၊ စေကာ့၊ ေဝလ၊ အိုင္း ရစ္ရွ္တို႔အား ေျမာက္အေမရိကသို႔ ေခၚ ေဆာင္ေနရာခ်ေပးသည္။ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဒတ္ခ်္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဆီြဒင္လူမ်ဳိးတို႔လည္းအားက်မခံ ေျမာက္ အေမရိကသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္က သြားေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သည္။
ေဒသခံအင္ဒီးယန္းလူနီမ်ားကို ေတာႀကိဳ ေတာင္ၾကားေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ဳိး အလိုက္ ၁၃ေဒသ (13colonies)တြင္ အေျခက်လာေသာလူျဖဴမ်ားက သီးျခား လြတ္လပ္ေသာလူမ်ဳိးအလိုက္ ျပည္နယ္မ်ား ထူေထာင္သည္။ အဂၤလန္မွဘုရင္၊ ဘုရင္မ တို႔က ထိုအေဝးေရာက္အဂၤလိပ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဘုရင္ခံခန္႔ထားေစလႊတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ အဂၤလိပ္တို႔၏ အေဝးေရာက္ ျပည္နယ္ေဒသႀကီးအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ က်န္ဥေရာပသားတို႔က ဘဝင္မက်ၾကေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ဦး ေဆာင္ကာ အဂၤလိပ္အုပ္စုိးမႈကိုေတာ္လွန္ သည္။ ေတာင္လွန္ဆဲ၊ တိုက္ခိုက္ဆဲမွာပင္ ၁၇၇၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ကာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ကြန္ဖက္ဒရယ္ေခၚ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ျပည္နယ္(ႏိုင္ငံငယ္)၁၃ခု၏ ႏိုင္ငံစုကိုတည္ ေထာင္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ကြန္ဖက္ဒေရး ရွင္းေခၚ လြတ္လပ္ေသာသီးျခားႏိုင္ငံမ်ား ၏ ႏိုင္ငံစုပံုစံသည္ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ ထိန္း မႏိုင္သိမ္းမႏိုင္ျဖစ္လာသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ ရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းစုေရးၾက၊ လက္မွတ္ေရးထိုး ၾက ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းေခၚသီးျခားလြတ္ လပ္ေသာျပည္နယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေသာ ကြန္ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္ကိုပါလက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကြန္ဖက္ဒရယ္ေခၚခြဲ ထြက္သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ေဒသ (ျပည္နယ္)မ်ား၏အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကို ႐ႈျမင္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေၾကညာၿပီးေနာက္ ၁၁ ႏွစ္ ၾကာ၊ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ဖီလာဒဲလ္ဖီး ယားၿမိဳ႕တြင္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးမူ မ်ားခ်မွတ္မည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္း ပခဲ့သည္။ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ညီလာခံ ၏ဥကၠ႒၊ သဘာပတိေနရာယူထားသူကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ျဖစ္သည္။
၁၃ ျပည္နယ္မွတစ္ျပည္နယ္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦးစီလႊတ္ရန္ဖိတ္ခဲ့ရာ ႐ုဒ္အိုင္လင္ျပည္နယ္ကလံုးဝကိုယ္စားလွယ္ မလႊတ္။ က်န္ ၁၂ ျပည္နယ္မွေစလႊတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ၅ဝ သာရွိေသာ္လည္း ညီလာခံသို႔ ပံုမွန္တက္ေရာက္သူမွာ သံုး ဆယ္ဝန္းက်င္သာရွိသည္။ ကြန္ဖက္ဒေရး ရွင္းပံုစံမဟုတ္ေသာ သာမန္ျပည္နယ္တို႔ျဖင့္ စုဖြဲ႕ေသာ ဖက္ဒေရးရွင္း၊ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ စုႏိုင္ငံသို႔မဟုတ္႐ိုး႐ိုးျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္း ပံုကိုသာဦးတည္စဥ္းစားမူခ်ခဲ့ၾကသည္။ အျငင္းပြား၊အခ်င္းမ်ားခဲ့ရသည့္အခင္းမ်ား လည္းရွိ၏။ တခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ညီလာခံစတင္က်င္းပၿပီးတစ္လကိုးသီတင္း ၾကာမွေရာက္လာၾကသည္။ ထိုစဥ္ကအာဖ ရိကတုိက္မွသန္မာထြားက်ိဳင္းေသာလူမည္း၊ အာဖရိကတိုက္သားမ်ားကိုေပၚတူဂီကြၽန္ကုန္ သည္မ်ားကဖမ္းၿပီး အေမရိကသို႔လာေရာင္း ရာခိုင္းေစရန္ကြၽန္ထီး၊ ကြၽန္မမ်ားဝယ္သံုး ၾက၏။ အေမရိကန္တို႔က ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အမည္ခံလိုၾကေသာအခါ ထိုကြၽန္မ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့ရသည္။အေမရိကန္အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ လူထုကိုယ္စားလွယ္(အမတ္)မ်ားေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အေရြးခံခြင့္၊ မဲေပးခြင့္တို႔ကို အေမရိ ကန္(လူျဖဴ)ႏိုင္ငံသားမ်ားသာျဖစ္ရမည္။ ကြၽန္မ်ားဆိုသည္မွာ အေမရိကန္လူျဖဴတို႔ ေငြေပးဝယ္ထားရသည့္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မဲေပးခြင့္အပါ အဝင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ထိုကြၽန္မ်ား ကိုလည္း မေပးႏိုင္။ အစိုးရကို ဝင္ေငြခြန္ စသည့္အခြန္ေဆာင္သူမ်ားသာ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးေပးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမည္း နီဂ႐ိုးကြၽန္မ်ား၊ ရက္ဒ္အင္ဒီယန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အခြင့္အေရး လံုးဝမေပးႏိုင္ဟု တင္းခံလာသူမ်ားရိွလာ၍၊ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ က ညီလာခံပ်က္မည္စိုး၍ ထိုႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကိစၥကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ရသည္။ ညီလာခံအၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စတင္ ျပ႒ာန္းေသာအခါ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ မူလ အခြင့္အေရးမ်ား အခန္းမပါခဲ့ေပ။ အျခား အျငင္းပြား၍ ခ်န္ထားခဲ့ရေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားအပါအဝင္တို႔အား ေနာင္အခါ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေသာအခါတြင္မွ ထိုး ထည့္ခဲ့ရသည္။