images
UN
UN
ဧကရာဇ္လား-ထြက္ေတာ္မူနန္္းမွ ခြာရေတာ့မလား
ေနဇင္လတ္ Friday, 31 May 2019

တစ္ေက်ာ့ျပန္'အေမရိကန္-တ႐ုတ္' ကုန္သြယ္ေရးစစ္ေငြ႕ေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်း ကြက္မွာကစဥ့္ကလ်ား႐ုတ္တရက္ျပဳတ္က် သြားခဲ့၏။ NYSE, Nasdaq စေသာနာမည္ ႀကီးထုိ(-အႏုတ္)ဂဏန္းမ်ားအလႊမ္းခံရေတာ့ သည္။ ပထမအေက်ာ့တြင္ ႏွစ္ဖက္လုံး ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ၾကၿပီး ေျခာက္လခဏနား၍ ေစာင့္ၾကည့္၊ ညႇိႏႈိင္းပုံစံျဖင့္ဒုတိယအေက်ာ့ အတြက္ အားယူခဲ့ၾကသည္။
ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္သြင္းကုန္ဘီလီယံ ၂ဝဝ အတြက္ အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္မည္ဟု ေၾကညာလုိက္ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္က အေမရိ ကန္သြင္းကုန္ဘီလီယံ ၆ဝဖုိးအထိကုိ အခြန္ တုိးျမႇင့္မည္ဟု ေၾကညာသည္။
ထုိ႔ထက္ ပုိ၍ျပင္းထန္ေသာ တ႐ုတ္၏ တုိက္ကြက္မွာREE – Rare Earth Element ဟူေသာနည္းပညာျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ၌ထည့္သြင္းရသည့္ျဒပ္စင္တစ္မ်ဳိးကုိေလွ်ာ့ခ် ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ထဲမွ အမ်ားဆုံးတင္သြင္း ေနရေသာ REE ၏ဂယက္က အေမရိကန္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကုိ ေကာင္းစြာထိခုိက္ ေစပါလိမ့္မည္။
ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဘတစ္ျပန္-က်ားတစ္ျပန္
ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေမရိကန္ဘက္က လုိေငြျပခဲ့သည္မွာ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီး၊ တစ္စ တစ္စလုိေငြျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ပထမ အေက်ာ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္းေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ အေမရိကန္ဘက္မွလုိေငြမေလ်ာ့ပါးခ့ဲျပန္ေခ်။
တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး အေပၚအခြန္တုိးျမႇင့္လာၿပီးအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ-
အေမရိကန္ တ႐ုတ္
(6-7-18) $ (34) billions $(34)billions
(23-8-18)$ (16) billions $(16) billions
(17-9-18)$ (200) billions $(60)billions
ပထမအေက်ာ့တြင္သုံးႀကိမ္အခြန္တုိးျမႇင့္ ခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္းစီ အခြန္တုိးျမွင့္ခဲ့သည္။ အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ အေမ ရိကန္က တ႐ုတ္သြင္းကုန္တန္ဖုိး $ 200 billions အေပၚအခြန္ ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္က အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္း$ 60 Billions အေပၚအခြန္ ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္း တုိးေကာက္ခဲ့၏။
ဒုတိယအေက်ာ့တြင္
(10-5-19) $ (200) billions
(1-6-19) - $ (60) billions
ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္သြင္းကုန္တန္ဖုိး $ 200 billions အေပၚအခြန္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္ကလည္း အေမရိကန္သြင္းကုန္တန္ဖုိး $ 200 billions အေပၚ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္အေတာ္ ျမင့္မားေသာဂဏန္းျဖစ္ပါ သည္။ တ႐ုတ္က အေမရိကန္ကုိခပ္ျပင္း ျပင္း ႏွစ္ခ်က္တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။
(၁) အေမရိကန္ရွိ တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းအားမက်သြားေစရန္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ ကိုတန္ဖုိးေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္း၊
(၂) ရွားပါးၿပီး အစားထုိးမရေသးေတာ့ REE ကုိေလွ်ာ့၍ထုတ္လုပ္လုိက္ျခင္း၊
နန္းသက္ကုန္ၿပီလားအေမရိကန္
အုိဘားမားသက္တမ္းရွစ္ႏွစ္တြင္ အေမ ရိကန္ၾသဇာ အေတာ္က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ တစ္ခ်ိန္ကလည္း Ford, Carter သမၼတႏွစ္ဆက္တြင္ အေမရိကန္ ၾသဇာက်ဆင္းခ့ဲဖူးေသးၿပီး ရီဂင္လက္ထက္ က်မွ အေမရိကန္ၾသဇာျပန္တက္ခဲ့ကာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံကုိပင္ ၿဖိဳခြဲႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေမရိ ကန္ေခတ္ကုိၿပိဳင္ဘက္မဲ့တစ္ဦးတည္းဧကရာဇ္ ဘြဲ႔ခံယူႏုိင္ခဲ့ပါ၏။


ယခုလည္းအုိဘားမားလက္ထက္က်ဆင္း ခဲ့ရေသာ အေမရိကန္၏ၾသဇာကုိ ထရန္႔က ျပန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားေနၿပီး၊ တ႐ုတ္ ကိုၿဖိဳခြဲႏုိင္ပါ့မလားဟု စဥ္းစားျဖစ္ျပန္၏။ အေျခအေနမ်ားက အေတာ္ပင္ကြာျခားခဲ့ ေလၿပီ။တ႐ုတ္ကုိၿဖိဳခြဲရမည့္အေရးကတစ္ခု၊ ရုရွား၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အီရန္၊ ေျမာက္ကို ရီးယားတုိ႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအလယ္ႏွင့္ ယခုအေမရိကန္၏အေျခအေနသည္ ရန္သူ ဝုိင္းဝုိင္းလည္ခံေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ ေနပါ၏။ ကမၻာ႔အေျခအေနႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ အေျခအေနမ်ားကလြန္စြာေျပာင္းလဲခဲ့ေလၿပီ။
အေရးႀကီးေသာအေမရိကန္၏မူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဳဟာျဖစ္ေသာUS Supremacy ဟူသည့္ အေမရိကန္ အၿမဲအကဲသာလြန္ေရး တြင္ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ ထူးျခားလြန္းခဲ့ ေလၿပီ။ နည္းပညာပုိင္းတြင္ အၿမဲတမ္းေရွ႕ တန္းေရာက္ေနေသာ အေမရိကန္သည္ေလာ ေလာဆယ္ Huawei ၏စိန္ေခၚမႈကိုခံလုိက္ ရ၏။ FAANG ဟူေသာFacebook, Apple, Amazon, Netflix, Google ကုိ တ႐ုတ္၏ Alibaba, Tencent, Huawei တုိ႔က ေကာင္း စြာ စိန္ေခၚႏုိင္သည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာ ခဲ့၏။ ဟြာေဟြ၏ 5G နည္းပညာကိုအေမရိ ကန္တုိ႔က အသည္းအသန္ တားဆီးရသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့သည္။ အျခားေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္။
အေမရိကန္၏လက္ရွိအေျခအေနသည္ ရီဂင္လက္ထက္ကလုိ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ တစ္ခုတည္းကုိသာပစ္မွတ္ထားယွဥ္ၿပိဳင္ရ သည့္အေျခအေနမဟုတ္၊ စီးပြားအင္အား ႀကီးေသာတ႐ုတ္၊စစ္ေရးနည္းပညာျမင့္ေသာ ရုရွား၊ အႏၲရာယ္အခ်ိန္မေရြးေပးႏုိင္ေသာ အီရန္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားစသျဖင့္ ရန္သူ က ဝုိင္းဝုိင္းလည္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေရးအေၾကာင္းရွိလွ်င္ေနတုိးကအေမရိကန္ ဘက္ရပ္တည္ဖုိ႔အေသအခ်ာမေျပာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္းျဖစ္လာျပန္သည္။
အနာဂတ္ႏွင့္အေမရိကန္
တ႐ုတ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးအင္အား ႀကီးလာသည္ဆုိေစကာမူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ အရအေမရိကန္ကိုမီရန္ မ်ားစြာလုိအပ္ေန ဆဲျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္းလုံးဝမလြန္ဆန္ ႏုိင္ေသာလုပ္အားခ၊ လူဦးေရေျမႇာက္ကိန္း စသည္တို႔က တ႐ုတ္ဘက္ကုိ အေလးေပး ထားျပန္သည္။ လူဦးေရသည္ အဆုိးသံသ ရာတြင္ဆြဲအားျဖစ္ပါေသာ္လည္း၊ အေကာင္း သံသရာတြင္ ပင့္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြား ျခင္းကေရရွည္တြင္ တရုတ္ကုိအသာေပး သြားပါလိမ့္မည္။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအရ တြက္ခ်က္လွ်င္ အေမရိကန္တုိ႔၏တုိးတက္ မႈႏႈန္းထက္ တရုတ္တုိ႔၏တုိးတက္မႈႈႏႈန္းက အလားအလာရွိသည္။ဤသည္ကုိစီးပြားေရး ၏သဘာဝကေဖးမထားသည္။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြအရ အေမရိကန္၏ တစ္ဝက္ကုိမီခဲ့ လွ်င္ လူဦးေရအရ ၄ဒသမ၅ဆ ပုိႀကီးေသာ တ႐ုတ္က ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖတ္တက္ သြားပါလိမ့္ဦးမည္။
အုိဘားမားလက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ကို ထိပ္တုိက္မေတြ႕ခဲ့။
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ ထရန္႔လက္ထက္ တြင္အမုိက္ခံ၍ တ႐ုတ္ကိုထိပ္တုိက္ေတြ႕ခဲ့ ပါ၏။
တရုတ္ကုိအေမရိကန္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့ သုိ႔ဆက္လႊတ္ထားမည္လား။
တရုတ္၏Made in China – 2025 သည္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႔သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ စီးပြားေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မည့္ BRI သည္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ေခတ္ကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ေစမည့္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားျဖစ္သည္ ကုိထရန္႔ေကာင္းစြာသတိထားမိဟန္ရွိပါ၏။
တ႐ုတ္ကုိဆက္လႊတ္ထားလွ်င္ အေမရိ ကန္အေနျဖင့္ တစ္စတစ္စႏြံနစ္ၿပီးအ႐ႈံးေပး လုိက္ရမည္။ တ႐ုတ္ကုိထိပ္တုိက္ေတြ႕ခဲ့ လွ်င္ တ႐ုတ္တုိ႔၏စီမံကိန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ ေႏွးသြားေစႏုိင္ၿပီး၊ ကံေကာင္းလွ်င္အေမ ရိကန္ေခတ္ကုိဆြဲဆန္႔ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ''ဇ'' ႀကီးေသာထရန္႔က ဒုတိယနည္းလမ္းကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္း'' အေမ ရိကန္-တ႐ုတ္''ကုန္သြယ္ေရးစစ္၏ နိဒါန္း ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ယူဆပါ၏။
သဘာဝတရားကုိေတာ့ လြန္ဆန္၍မရ
သတိရလွ်င္ မရဏျဖင့္သာ နိဂုံးခ်ဳပ္ရ ေလ့ရွိ၏။ ႏုိင္ငံတုိင္း၏အေျခခံသည္ စီးပြား ေရးျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၏သဘာဝမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာမႈျဖစ္ျပန္၏။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေလ့ ရွိၾကသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္တြင္ လူတို႔၏လုပ္အားက တစ္ပုိင္းပါလာသည္။ တ႐ုတ္လုပ္သားခထက္ အေမရိကန္တစ္ဦး ၏လုပ္အားခက မ်ားစြာႀကီးမားေနဆဲျဖစ္ ပါသည္။ ဤအခ်က္ကပင္ အေမရိကန္ ပစၥည္းမ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္းထုတ္လုပ္မႈ ကိုအမ်ားႀကီးထြက္ခြာမသြားေစႏုိင္။
ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပညာတတ္၊ အျမင္ႀကီးၿပီး၊ မဟာဗ်ဳဟာ ေကာင္းစြာ အသုံးခ်လာႏုိင္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ေခတ္ကို လ်င္ျမန္စြာကုန္ဆုံး ေစသည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ မဟာ ဗ်ဳဟာကုိတ႐ုတ္၊ ႐ုရွားတုိ႔ကေကာင္းစြာ ျပန္၍ အသုံးျပဳလာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။The enemy of my enemy is my friend ဟူသည့္ ရန္သူ၏ရန္သူသည္မိမိ၏မိတ္ေဆြ ဟူသည့္မဟာဗ်ဳဟာျဖစ္သည္။ အာဖဂန္နစၥ တန္စစ္ပြဲတြင္ ဆုိဗီယက္အေပၚ အေမရိကန္ က ဤဗ်ဳဟာကိုအသုံးျပဳၿပီး အႏုိင္ယူသြား ခဲ့သည္။
ၾသဇာႀကီး၊အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေနစဥ္ ဘယ္သူ႔ကိုမွထီမထင္ခဲ့ေသာအေမရိကန္၏ မဆင္မျခင္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မလုိအပ္ဘဲ ရန္သူမ်ားလာခဲ့၏။ ထုိရန္သူမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားတုိ႔၏မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္လာခဲ့ ၾကသည္။ အီရန္သည္ အေမရိကန္၏ ပစ္မွတ္အဓိကျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၊ အီရန္ကို ႐ုရွား ႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔က မိတ္ေဆြဖြဲ႕သြားႏုိင္ခ့ဲသည္။ ယေန႔အာဖရိကတြင္ေနရာတကာ၌ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိေနကာ အေမရိကန္ျပန္ ဝင္လွ်င္ပင္ အာဖရိကသားတုိ႔က မၾကည္ျဖဴ ၾကေတာ့သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ေတာ့သည္။
ထရန္႔လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး အေတာ္ျပန္၍ အားေကာင္း လာခဲ့ပါသည္။ GDP တုိးတက္ႏႈန္း ၃ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္လာပါ၏။ တ႐ုတ္က ၆ဒသမ၅ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေကာင္းစြာထိန္းထားႏုိင္ၿပီး၊ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ထရန္႔မဟုတ္ေသာ ေနာက္သမၼတမ်ားလက္ထက္တြင္ ၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းရရန္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ GDP တုိး တက္မႈတြင္ အေမရိကန္ထက္ ႏွစ္ဆျမင့္မား မႈကို ယွဥ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ျပန္။
မ်က္ႏွာစုံက ၿခံဳငုံသုံးသပ္ရပါလွ်င္လာ မည့္ဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ အေနျဖင့္သူ၏အဆင့္(၁)ေနရာမွGraceful exist ဟူေသာက်က္သေရရွိရွိျဖင့္ထြက္ခြာ ရန္ျပင္ဆင္ရမည့္အေျခအေနသုိ႔ တြန္းပုိ႔ခံေန ရၿပီဟု ႐ႈျမင္ရပါသည္။