images
UN
UN
အေလ်ာ္အစားႀကီးႏိုင္ေျခမ်ား ဆက္ရွိေနမႈေၾကာင္႕ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္ရန္ခက္ခဲေနဦးမည္႕ျမန္မာေစ်းကြက္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 01 June 2019

(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ၾသစေၾတးလ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ ယူေနေသာ ခရစၥဟုခ်္က တစ္ကမၻာလံုး တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ ရွိသည့္ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚေစမည့္ အရာမ်ား၊ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ တြင္ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ျပ႒ာန္းရာ၌ ဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့ေသာ ၄င္းက ''ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မယ့္ အဆိုျပဳခ်က္ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအသံုးျပဳၾကတဲ့ စံ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အသက္ ဝင္လာခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ အသစ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးထားေသာ အခ်က္ပါဝင္လာ ခဲ့သည္။ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ ယခင္က ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးခဲ့ေသာက႑မ်ားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ေျဖေလွ်ာ့မႈ ျပဳလုပ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တြန္း အားျဖစ္လာႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနမွာမူ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက သံုးသပ္ ၾကသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ႀကီးမားေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခအေနမွန္ မ်ားအား သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခုသာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ ေဆာက္ထားေသာ သီလဝါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္ ၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ အနာ ဂတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား အတြက္ နမူနာေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ သည္။
သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွထုတ္လုပ္ ေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူ ျခင္းမရွိဘဲ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လို အပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က ဘတ္စ္ကားအစီးေရ ၂ဝဝဝခန္႔အား တင္ဒါ ေခၚယူျခင္းမရွိဘဲ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ရွယ္ယာ အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အတြင္းကလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိမည့္သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ ျမစ္နံေဘးရွိ ဧက ၂ဝဝဝဝခန္႔ က်ယ္ဝန္း ေသာေျမေနရာေပၚတြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သေဘာတူ ညီမႈရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူတိုင္း အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ေရးဆို ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တန္ဖိုး ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မတူညီေသာ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္ခဲ့သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုေဇာ္ႏုိင္က ''ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ပုဂၢလိက က႑နဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္က႑ေတြၾကားမွာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးမရွိေသးပါဘူး။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြဟာ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ခြဲေဝတဲ့ေနရာမွာ မွ်တမႈရွိဖို႔ဆို တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိသလို ႏုိင္ငံပိုင္ကုမၸဏီေတြဘက္က အေျပာင္း အလဲေတြ လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္လာႏုိင္ တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြအေပၚမွာလည္း စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားၾကား တြင္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုရွိလာ ေရးကို အေလးေပးရဖြယ္ရွိေနသည္။ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦး ျပည့္ဝထြန္းဆိုသူကလည္း လက္ရွိျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရတစ္ ရပ္ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ ရြက္ေနပံုရသည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိအခ်ဳိ႕အား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည့္ျဖစ္ စဥ္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စား မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အာဆီယံေဒသတြင္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ ညီေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းလည္းျဖစ္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက အစိုးရမွ တာဝန္ယူေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ေသာ စီမံကိန္းမ်ား စာရင္းအား ထုတ္ ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑ တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သူမ်ားလည္းရွိေနသည္။
(Ref; Risk Still Outweights Reward in Myanmar Markets by Thompson Chau)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)