images
UN
UN
အေလ်ာ္အစားႀကီးႏိုင္ေျခမ်ား ဆက္ရွိေနမႈေၾကာင္႕ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္ရန္ခက္ခဲေနဦးမည္႕ျမန္မာေစ်းကြက္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Sunday, 02 June 2019

(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ေပးအပ္ထားေသာ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာအထူးအခြင့္အေရးအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ရွိေသာအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ ခန္႔ကုိ ဥေရာပသုိ႔တင္ပုိ႔ေနျခင္းျဖစ္ ၍ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာအထူးအခြင့္အေရး ႐ုပ္သိမ္းခံရမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ႀကီးမားေသာနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၌ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနသူဦးေရမွာ ငါးသိန္းခန္႔ရွိေန ၿပီး ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး ႐ုပ္သိမ္းခံရမည္ဆိုပါက အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍အလုပ္လက္မဲ့ဘဝသုိ႔ေရာက္ ရွိသြားႏုိင္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံ ေငြအဖြဲ႕က ဥေရာပသမဂၢဘက္မွ ကုန္ သြယ္မႈဆုိင္ရာအထူးအခြင့္အေရးအား႐ုပ္ သိမ္းလုိက္မည္ဆုိပါက ျမန္မာစီးပြားေရး က႑၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ က်ဆင္းသြားႏုိင္သည့္အျပင္ဥေရာပသမဂၢ ဘက္မွေပးအပ္ေနေသာ အလွဴေငြမ်ားပါ ေလ်ာ့က်သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္းသတိေပးခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ခ်ဳပ္တြင္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဖီးလစ္ေလာ္ ရီဆန္က ''ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ အသက္ ဝင္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ သစ္နဲ႔ ညီညြတ္တဲ့အရာေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ဖုိ႔အေရးႀကီးသလုိ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြ ရင္မဆုိင္ရဖုိ႔အတြက္ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ညိႇ ႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး အျပန္အလွန္လက္ခံႏုိင္ မယ့္ ၾကားအေျဖတစ္ရပ္ရေအာင္ႀကိဳးစား ဖုိ႔လည္းလုိပါလိမ့္မယ္''ဟုေျပာသည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာအထူး အခြင့္အေရးအား ႐ုပ္သိမ္းရန္စီစဥ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခမ်ားေသာအျခား ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္မွာ တရားမဝင္ေငြေၾကး မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာအခ်ဳိ႕အတြင္း ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး ခဝါခ်မႈကြန္ရက္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရွိေန ၍ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္စာရင္းတြင္ပါဝင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္လည္း ျမန္မာစီးပြား ေရးက႑အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ ေဆးဝါးႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈျပဳလုပ္သည္ဟု ယူဆရမည့္ျဖစ္ စဥ္မ်ားလည္းေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕သည္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေငြေၾကးႏွင့္ဘ႑ာ ေရးက႑မ်ားတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိေသာအဖြဲ႕ လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကမၻာ ႀကီးႏွင့္အခ်ိတ္အဆက္ျပတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေခတ္ေနာက္က်မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ သည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑၊ ဘ႑ာေရးက႑မ်ား တြင္ လက္ရွိေခတ္အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီ ေသာ အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ပုိင္ဆုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ထိေရာက္မႈ မ်ားစြာရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့ သုိ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္ကတည္းကျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ဆက္စပ္ က႑မ်ားအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျပဳလုပ္ေရး အတြက္ လုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကုိ စတင္ေပးအပ္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လည္းျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ၿပီးခဲ့သည့္အစုိးရလက္ထက္ တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အသြင္ကူးေျပာင္း မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားဆုိင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ တုိး တက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု သတ္ မွတ္ကာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ မႈဆုိင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ဆက္ ႏႊယ္ေနေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဆုိပါအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအတြင္း ၌မူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ပမာဏမ်ားျပားေသာေငြေၾကး ခဝါခ်မႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလအထိျပဳလုပ္ ထားေသာ ေလ့လာမႈမ်ားကုိအေျခခံကာ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအား သံသယျဖစ္ဖြယ္စာရင္းသုိ႔ ျပန္ လည္ထည့္သြင္းရန္သင့္မသင့္ဆုိသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ထည့္ သြင္းခံရမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံတကာအသုိင္း အဝုိင္းမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာအကန္႔ အသတ္မ်ားခ်မွတ္ဖြယ္ရွိေနသည္။ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ထားသည့္ တာဝန္ခံ မႈျပည့္ဝေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆုိင္ရာ ျမန္မာစင္တာကုိထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဗစ္ကီဘုိမန္က အစုိးရပုိင္းအေနျဖင့္ေငြ ေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားကိုကုိင္တြယ္တုိက္ဖ်က္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။
(Ref; Risk Still Outweights Reward in Myanmar Markets by Thompson Chau)