images
UN
UN
ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္ႏွစ္မည္သည့္ေငြျဖင့္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့မည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ ေခ်းေငြျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရသျဖင့္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရန္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ၾကည္ အၾကံျပဳ
ကိုကိုလြင္ Wednesday, 05 June 2019
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအဖြဲ႕ IDA မွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔ေမြးဖြားသည့္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအား လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေခ်းယူမည့္ကိစၥမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္ လည္း ေခ်းေငြကာလ၏ ေနာင္ႏွစ္မ်ား တြင္ မည္သို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္၊ မည္သည့္ေငြျဖင့္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ မည့္ကိစၥအား ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ေခ်း ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၍ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရန္တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ၾကည္က ယမန္ေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
''ယခု လူမႈကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကို ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ ဆက္ၿပီးေထာက္ပံ့မႈေပး မွာလား။ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ပါက မည္သည့္ ေထာက္ပ့ံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မွာလဲ၊ အစိုးရ ကေနၿပီးေတာ့ျပည္သူေတြအတြက္ေဆာင္ ရြက္ေပးရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီတစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ၿပီးမွာ မဟုတ္သလို ေနာင္ႏွစ္ေတြလည္း ဆက္ေပးမယ္ဆိုရင္ ေငြပိုေငြလွ်ံရွိလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေပးရရင္ ျပႆနာမဟုတ္ေပမယ့္ ေခ်းေငြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက အၾကံျပဳေထာက္ျပခဲ့သည္။
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ ေအာက္ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္လုပ္ေဆာင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ေၾကြးၿမီမွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၉ဒသမ၈၄၂ဘီလီယံ ရွိၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ အလယ္အလတ္ အဆင့္ဝင္ေငြနည္း ပါးသည့္ႏိုင္ငံတို႔အတြက္ ျပည္ပေၾကးြၿမီ ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝႏွင့္ ျပည္ တြင္း ျပည္ပေၾကးြၿမီး ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိး ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားမႈအရ သတ္မွတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စာေစာင္ Citizen’Budget ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ေၾကးြၿမီးအေျခအေနမွာ ၃၈ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ပါရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ယခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ျပန္ လည္ရရွိမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမဟုတ္၍ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံ ျခားအကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ စီမံ ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိ ထိေရာက္သည့္အကူအညီျဖစ္ရန္ အေရး ႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို ေတာင့္တင္းခိုင္ မာေစၿပီး ျပည္သူ႕ဘ႑ာခန္႕ခြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္အား ပီျပင္စြာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ေၾကးြၿမီကိစၥမ်ား၊ ေၾကးြၿမီ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အား အေရးႀကီး၊ ဦးစား ေပး၊ အလ်င္လိုစသည့္စနစ္မ်ားသတ္မွတ္ ကာ သတိထား၍ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ၾကည္က အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။