images
UN
UN
လြတ္လပ္မႈမရွိရာသို့ ဦးတည္ေနေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ခရီးလမ္း သို့မဟုတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ နာက်င္ဖြယ္အမွန္တရားသံုးရပ္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Sunday, 09 June 2019

(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကို စတင္အသုံးျပဳ သည္ႏွင့္ မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးကုိျပဳ လုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ကုိ သိရွိသူမည္မွ်ရွိမည္ နည္းဟုေလ့လာၾကည့္သင့္သည္။မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းမ်ားအတြင္း၌ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာApplication မ်ားကိုInstall လုပ္ခ်ိန္၌ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခ်ိန္၌ မည္သည့္ခြင့္ ျပဳခ်က္မ်ဳိးေပးအပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ေသခ်ာဖတ္႐ႈေလ့လာသူနည္းပါးသည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ အျပင္ အခ်ဳိ႕ Application မ်ားသည္ Download လုပ္ခ်ိန္မွစတင္ကာ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မ်ားေတာင္းခံေလ့ရွိၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါကDownload လုပ္ ျခင္းရပ္ဆုိင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ Applicationမ်ားကုိ အသုံးျပဳ ရန္အတြက္ မည္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပး အပ္ရသည္၊ မည္သည့္စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရသည္ဆုိ ေသာ အခ်က္မ်ားကုိေသခ်ာစြာေလ့လာ ဖတ္႐ႈၿပီးမွသာလွ်င္ အသုံးျပဳသင့္သည္။
Software ေရးသားသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုက ၄င္းတုိ႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ ေပးအပ္မည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုျပဳ လုပ္ခဲ့ရာတြင္ အဆုိပါ Software အား Download လုပ္သည့္အႀကိမ္ေရ ၃ဝဝဝ ခန္႔ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေလးလခန္႔ ၾကာျမင့္ ခ်ိန္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအားၿပီးဆုံးေအာင္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ ေပးအပ္ရန္ေတာင္း ဆုိခဲ့သူတစ္ဦးသာေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္အား သုံးသပ္ၾကည့္မည္ ဆုိပါက Software မ်ားႏွင့္ Application မ်ားကိုအသုံးျပဳသူမ်ားသည္ သုံးစြဲ သူမ်ားလုိက္နာရန္ႏွင့္သိရွိရန္ေရးသားထား ေသာ အခ်က္မ်ားကုိအလုံးစုံဖတ္႐ႈျုခင္း မရွိဟုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူ အမ်ားစုသည္ သုံးစြဲသူဘက္မွလုိက္နာ ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ခြင့္ျပဳရမည့္အခ်က္ မ်ားကုိ ေကာင္းစြာဖတ္႐ႈျခင္းမရွိဘဲ သုိ႔ မဟုတ္ ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ သုံးစြဲေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းသတ္ မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံ ၁ဝ ႏုိင္ငံရွိ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားအား ၂၄ နာရီၾကာ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားအသံုးျပဳခြင့္မေပးဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာ ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသုံးသပ္ ခဲ့ရာတြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားသည္ စြဲလမ္း ေစတတ္သည့္ သေဘာသဘာဝမ်ဳိးရွိ ေၾကာင္းအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားသည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ အတြင္းစိတ္ႏွင့္ ေဟာ္မုန္းမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္ ဟုလည္းေတြ႕ရွိထားသည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာ မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားထဲတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္စိတ္ ျဖစ္ေစရန္ဖန္တီးေပးသည့္ေဟာ္မုန္းအမ်ဳိး အစားျဖစ္ေသာ ေအာက္ဆီတုိဆင္ႏွင့္တူ ညီသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားက လူသားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ ေပၚေစေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိထားသည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားအား အခ်ိန္ ၁ဝ မိနစ္ ခန္႔သုံးစြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲသူ၏ဦးေႏွာက္ အတြင္း၌ ေအာက္ဆီတုိဆင္ေဟာ္မုန္း ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးပြားလာေၾကာင္း လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားအား အလြန္အကြၽံစြဲလမ္းမႈ ျဖစ္လာျခင္းသည္ ေရာဂါတစ္ခုခု သုိ႔ မဟုတ္ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚလာေသာစြဲလမ္းမႈအား ဖယ္ရွားရန္ ခက္ခဲသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္တူညီစြာခံစားရေလ့ ရွိေၾကာင္းလည္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။
စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ စြဲလမ္းမႈမ်ားသည္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္းကုိ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကုိ ဖန္တီးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂ဝ ရာစု အတြင္း၌ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ စိတ္ပညာရွင္ မ်ားထဲတြင္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ စကင္နာေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုအား ရယူသုံးစြဲထားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ ေနသည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ လူသားမ်ား၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ရာအသစ္မ်ား ရရွိသကဲ့သုိ႔ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ေကာင္း မြန္သည္ဟုယုံၾကည္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ဳိး ကုိ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု စကင္နာက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ¤င္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ ထိခုိက္ နစ္နာမႈမ်ားလည္း တြဲလ်က္ပါရွိမည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယားမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ခုိင္းႏႈိင္းအသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ စကားလုံးမ်ားထဲတြင္ စြဲလမ္းမႈစက္ဝန္း ဆုိေသာ စကားလုံးလည္းပါဝင္ေလ့ရွိ သည္။ အရာတစ္ခုခုအား ခုံမင္ႏွစ္သက္ ေစရန္္ ရည္ရြယ္ေသာအရာမ်ားကုိ စနစ္ တက်ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းမ်ဳိး ကုိ စြဲလမ္းမႈစက္ဝန္းဟုေခၚဆုိေလ့ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အြန္လုိင္းကုိအသုံးျပဳကာ ကစားရေသာ ဂိမ္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ဦးစားေပးသုံးစြဲေလ့ရွိသည္။ ဆုိရွယ္ မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း စြဲလမ္းမႈစက္ဝန္း ဟု သတ္မွတ္ရမည့္အရာမ်ားကုိ ထည့္ သြင္းထားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေတြ႕ ရွိထားသည္။ အာ႐ုံေၾကာမ်ားကုိလႈံေဆာ္ မႈေပးၿပီး ခုံမင္ႏွစ္သက္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစ မည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ရာ အသစ္မ်ားကုိ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ စနစ္တက်ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ခုံမင္ႏွစ္သက္စိတ္ျဖစ္ရန္ အတြက္ ဦးေႏွာက္အတြင္း၌ ဒုိပါမုိင္းဟု ေခၚေသာ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ဳိးေပၚထြက္လာ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အြန္လုိင္းဂိမ္းေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ဒုိပါမုိင္း ထြက္ေပၚေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားကုိ စနစ္တက်ဖန္တီးထားသည္ ဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; The Road To Digital Unfreedom: Three Painful Truths About Social Media by Ronald Deiberd)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)