images
UN
UN
လြတ္လပ္မႈမရွိရာသို့ ဦးတည္ေနေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ခရီးလမ္း သို့မဟုတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ နာက်င္ဖြယ္အမွန္တရားသံုးရပ္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 11 June 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
အာဏာရွင္ဆန္ေသာအျပဳအမူမ်ား ထဲတြင္ လူသားမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ နည္းပါးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေစ မႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေစကာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ေခတ္ႏွင့္ကိုက္ ညီေတာ့ျခင္းမရွိဟု ယူဆထားၾကေသာ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သည္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာလႊမ္းမိုးလာ သည့္ေခတ္ႏွင့္အံ့ဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည္မဟုတ္ ဟု ယူဆမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ယူဆခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ မွားယြင္း ေၾကာင္း ထင္ရွားလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆို ရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္ မ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ အမူအက်င့္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပန္လည္ေပၚထြက္လာ ခဲ့သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ စနစ္တစ္ခုလည္ပတ္ျခင္း သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ အဓိက အားသာခ်က္ျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္ကို မတူညီသည့္႐ႈေထာင့္မ်ားမွ သံုးသပ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်မႈအေျခ အေနမွာ အရည္အေသြးအေပၚ အေျခခံ ခဲ့သည္က ပမာဏပိုမိုႀကီးမားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိေခတ္တြင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြန္အက်ဴး ေဝမွ်သကဲ့သို႔ျဖစ္လာခဲ့သည့္အျပင္ အမွန္ တကယ္လိုအပ္သည္ထက္ ပိုလြန္ေနေသာ လားရာသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အရည္အေသြးထက္ အေရအတြက္က ပိုမို လႊမ္းမိုးလာသကဲ့သို႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူ သံုးမ်ားသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ ေသာ တြစ္တာတြင္ တစ္စကၠန္႔တိုင္းတြင္ အသစ္ေရးသားသည့္အေၾကာင္းအရာ ၆ဝဝဝေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရးသားခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာေပါင္း ဘီလီယံ ၂ဝဝခန္႔ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာ မႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ Facebook တြင္ ေန႔စဥ္ Login လုပ္ေနသူဦးေရမွာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ရွိေနၿပီး Google တြင္ တစ္မိနစ္အတြင္း ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ သည့္အႀကိမ္ေပါင္းမွာ ၃ ဒသမ ၈၇ သန္းခန္႔ ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာWikipedia တြင္ တစ္မိနစ္အတြင္း အသစ္ေရးသား သည့္အေၾကာင္းအရာ ခုနစ္ခုခန္႔ ရွိေန သည္။ အထက္ပါအေျခအေနမွန္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈမည္ဆိုပါက လူသားမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ ေသာ Device တစ္ခုခုႏွင့္ပံုမွန္ခ်ိတ္ဆက္ လ်က္ရွိကာ စကၠန္႔တိုင္း၊ မိနစ္တိုင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ ျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အရွိတရားမွာ ဆူနာမီလိႈင္းမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ လက္ရွိအေျခ အေနသည္ ပိုမိုအစြန္းေရာက္ေသာ၊ စိတ္ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုတုံ႔ျပန္ေသာ၊ သေဘာ ကြဲလြဲမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာေသာ၊ ႐ႈပ္ ေထြးမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာေသာအေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။ ခုိင္မာ သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္မွန္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ အရွိတရားေၾကာင့္ ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲလာခဲ့သည္။ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝရာတြင္ ဆို ရွယ္မီဒီယာမ်ားက ပမာဏမ်ားျပားစြာ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္စြမ္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မွန္ ကန္သည့္အေၾကာင္းအရာအား ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္သည္။
လူသားမ်ား၏ ပင္ကိုသေဘာသဘာဝအရ မ်ားျပားလွ သည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာ ခ်ိန္တြင္ မိမိယံုၾကည္ရာကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္သည့္ သို႔ မဟုတ္ ခိုင္မာသည့္အရာမ်ားကို ရွာေဖြ ရန္ ခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားသည္ သံုး စြဲသူမ်ားအား ေက်နပ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား လုိရာသို႔ ေရာက္ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကိုပါ ဖန္တီးထားျခင္းေၾကာင့္ မွန္ ကန္သည့္အရာမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ပိုမိုခက္ ခဲဦးမည္ျဖစ္သည္။
မ်ားျပားလွသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရယူႏုိင္စြမ္းရွိလာျခင္း သည္ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္လုပ္ၾကံထား ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲ ထုတ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစလ်က္ရွိသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ားကို ရွာေဖြေရးသားေလ့ရွိသည့္ မီဒီယာ သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ၾကားသိျမင္ေတြ႕ရ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲ ျခားရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာအေတြ႕ အၾကံဳႏွင့္အခ်ိန္ရရွိရန္ မလြယ္ကူမႈမ်ား ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မွန္ကန္ ျခင္းရွိမရွိ ေလ့လာေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္စဥ္ အသစ္မ်ားႏွင့္အဆိုျပဳခ်က္အသစ္မ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ သမားမ်ားအေနျဖင့္ ခုိင္မာမွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အား ပံုေဖာ္ရန္ ခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းတုမ်ား ႏွင့္လုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာသတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံမႈျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္ အလက္စီးဆင္းမႈအရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာ ျခင္းမ်ားသည္ အေကာင္းျမင္စိတ္ေလ်ာ့ က်လာေစရန္လည္း တြန္းအားေပးေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ မ်ားျပားလွ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မႈႏွင့္အတူ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္ မႈအား သံုးသပ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ဗဟုသုတ လိုအပ္ေနျခင္း သည္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား တိုးပြားလာေစရန္ လႈံေဆာ္ခဲ့ သည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ဟုလည္း သတ္မွတ္ၾကသည္။
(Ref; The Road To Digital Unfreedom: Three Painful Truths About Social Media by Ronald Deiberd)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)