images
UN
UN
ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမွန္သမွ်ကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားေရး
ေျမလတ္သား Wednesday, 12 June 2019
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပန္ၿပီ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ အတန္းကို အဆိုပါႏုိင္ငံကက်င့္သံုးလ်က္ ရိွသည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ ရာမူဝါဒမ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ အကဲ ျဖတ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာ ေရးမူဝါဒသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရိွရာတြင္ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ မွ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ အလြတ္က်က္၊ အာဂံုေဆာင္၊ ဒါက်က္ ဒါေမး ဒါေျဖ စနစ္မွ ကိုယ္တုိင္သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ ေစမည့္စနစ္သစ္ကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေျပာင္း အလဲမွန္သမွ်တြင္ အခက္အခဲမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားရိွၾကမည္သာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားသြားၾကရမည္ သာ ျဖစ္ေပသည္။
လာမည့္စာသင္ႏွစ္အတြက္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္ေန႔မွစၿပီး ေက်ာင္း အပ္ႏွံေရးရက္သတၱပတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ခံေပး လ်က္ရိွသည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး ငယ္တုိင္း ေက်ာင္းေနႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၾကသည္။ သက္ ဆုိင္ရာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လြန္ခဲ့ သည့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ စာသင္ႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈအေရအတြက္မွာ ေလ်ာ့ နည္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာင္း သား ဆရာအခ်ဳိးမွ်တေရး၊ ေက်ာင္း ေဆာင္မလံုေလာက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း သင္ၾကားသင္ယူမႈမွ်တေရး၊ သြားလာမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာအရပ္ ေဒသမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး နယ္ေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ားမျပဳလုပ္ ရန္ မူတစ္ရပ္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မိဘမ်ားမွာ မိမိတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနရသည့္ ေဒသရိွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ သား သမီးမ်ားကို ေက်ာင္းတက္ေစၿပီး လုပ္ ငန္းခြင္ၿပီးသည့္ညပိုင္းတြင္မွ ကေလးမ်ား ႏွင့္အတူတကြ ျပန္ၾကျခင္းမ်ားရိွၾကရာ နယ္ေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈတားျမစ္ခ်က္ ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနရေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈ ေၾကာင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ မိသားစု မ်ားက မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို လြတ္ လပ္စြာသင္ယူႏိုင္ခြင့္ရိွသည့္ ကိုယ္ပိုင္ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အပ္ ႏွံျခင္း၊ မိမိတို႔အပ္ႏွံလိုသည့္ေက်ာင္းတည္ ရာေဒသမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္ ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္ စပ္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရိွေနသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျမ စမ္းခရမ္းပ်ဳိးသည့္သေဘာ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသျဖင့္ ေဆးအတြက္ ေလးသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆုိင္ေနၾကရ သည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းသစ္မ်ားကို တစ္ ႏွစ္ခ်င္း အခ်ိန္လု၍ ျပ႒ာန္းေနၾကရၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ေႏြရာသီ ေက်ာင္း ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ တက္သုတ္႐ိုက္ သင္ ၾကားေပးေနရသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ Grade-3 ႏွင့္ Grade -6 အတြက္ သင္ တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ရာ သင္တန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ဆရာ ဆရာမအခ်ဳိ႕ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရေသဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အတြင္း အဆင့္ခြဲျခားမႈ မရွိေစရန္ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မထိခုိက္ေစရန္အတြက္ ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္း ယခင္ကကဲ့သုိ႔ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မထားရွိေတာ့ဘဲ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ က်႐ႈံးသူမရွိေစေရး မူအရ အားလုံးေအာင္မည္ဟု သိရွိေနၾက သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေပလားမသိ။ ယခင္က ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္ ယခင္က အလုအယက္လာေရာက္တုိးေဝွ႕ ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ နည္းပါးလာ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရွိမွ တုိးတက္မည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ သတိ ခ်ပ္သင့္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ အတန္းခြဲမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း ယခင္က 'A' တန္း၊ 'B'တန္း စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ ရာမွ ျမန္မာမႈျပဳ၍ ႏွင္းဆီ၊ ပိေတာက္ စသည့္ ပန္းအမည္ေလးမ်ားကုိ ေျပာင္း လဲေခၚေဝၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သုိ႔ရာ တြင္ အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ယခင္က ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းဟူ၍ ေခၚေဝၚခဲ့ရာမွ ယခုအခါ အဘယ္ ေၾကာင့္ Grade-1, Grade-2 စသည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ကုိမူ နားမလည္ႏုိင္ ေအာင္ျဖစ္မိသည္။


လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ ျဖစ္ခ်င္တာ၊ျဖစ္သင့္တာ ႏွင့္ျဖစ္ႏုိင္တာဟူ၍ရွိရာ ဆႏၵလြန္ကဲ၍ ျဖစ္ခ်င္တာတစ္ခုတည္းကုိမၾကည့္ဘဲ ျဖစ္သင့္သည္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အပုိင္းမွစတင္ေဆာင္ရြက္သင့္ ေပသည္။ ပညာေရးနယ္ပယ္သည္ မ်ား စြာက်ယ္ဝန္းလွသည္။ ပညာေရးမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကုိ အခ်ိန္တုိအ တြင္း အလြယ္တကူေဆာင္ရြက္၍ ရႏုိင္ မည္မဟုတ္။ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ အကူအညီႏွင့္ပူးေပါင္းမႈရရွိရန္ လုိအပ္ ေပသည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္လြဲ မွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အဖုအ ထစ္မျဖစ္ေအာင္ သတိမူသင့္သည္။ ေျမ စမ္းခရမ္းပ်ဳိးသည့္သေဘာျဖင့္ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားအား အစမ္းသပ္ခံမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားၾကရန္ လိုအပ္ေပ သည္။
တကၠသုိလ္ပညာမ်ား ဆည္းပူးရာ တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဝါသနာ ပါရာ တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေစေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ စာသင္ႏွစ္မွစ၍ တုိက္႐ုိက္စိစစ္ လက္ခံသည့္စနစ္ကုိ တကၠသုိလ္အခ်ဳိ႕၌ က်င့္သုံးခဲ့ရာ ေက်ာင္း သားတခ်ဳိ႕မွာ မိမိတုိ႔တက္ေရာက္လုိသည့္ တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ မရ သည့္အျပင္ မည္သည့္တကၠသုိလ္ကုိမွ် တက္ေရာက္ခြင့္မရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ''ဘႀကီးလည္းမမွီ၊ ထီးတင္ပြဲလည္းမမွီ''သည့္ အျဖစ္မ်ဳိးျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၌ပင္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ မသမာမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ အေတြ႕ အၾကံဳႏုနယ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတိႀကီးစြာထားသင့္ေပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတကၠသုိလ္မ်ား၌ တက္ ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ ေန႔တက္ ေက်ာင္းသား ရာခုိင္ႏႈန္း ၄ဝ သာရွိၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ မွာ အေဝးသင္မ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေဝးသင္တကၠသုိလ္ (စာေပးစာယူ သင္တန္း)မ်ားအတြက္ အနီးကပ္ သင္ တန္းတက္ေရာက္ရမည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္း ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ထုိ႔ျပင္ တစ္ေန႔စာသင္ခ်ိန္ ရွစ္ခ်ိန္ သင္ၾကားရမည္ဟုသတ္မွတ္ခဲ့ရာ ႏွစ္ခ်ိန္ တက္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအခ်ိန္ ေစာစြာ ေက်ာင္းတက္ရၿပီး အခ်ိန္ေနာက္ က်ၿပီးမွ ျပန္ၾကရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အဆင္ မေျပမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေအးခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေနရသည့္အခါသမယတြင္ 'အမိႈက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္' ေစသည့္အျဖစ္မ်ဳိးသို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတိတရားလက္ကိုင္ထား ေဆာင္ရြက္ သင့္လွေပသည္။ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခင္က အထက္ ျမန္မာျပည္အတြက္ မႏၲေလးႏွင့္ ေအာက္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ရန္ကုန္တို႔၌သာ သတ္မွတ္ထားရာမွ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ၃ဝ တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ေျဖဆိုျခင္း၊ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးသြားမည္ဟု သိရသျဖင့္ ႀကိဳဆိုလ်က္ ရွိၾကေပသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အနေႏၲာ၊ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္ တန္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ပေလြမႈတ္၊ စည္းဝါးတီး၍ ကခုန္ေနၾက ရသည့္ ျမင္ကြင္းကိုၾကည့္၍ အခ်ဳိ႕က ဘဝင္မက်။ ယခင္အခါမ်ား၌ ကဗ်ာ လြတ္ကဲ့သို႔ေသာ တီးမႈတ္ကခုန္ျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ကာယၾကံ့ခိုင္ေရး၊ အားကစားလႈပ္ ရွားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစဥ္က သက္ဆိုင္ရာ ကာယဆရာမ်ား၊ အက နည္းျပမ်ားကသာ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္သူ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား ကသာ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္သူ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ သီဆို တီးမႈတ္မႈကိုၾကည့္၍ အျမင္မေတာ္ဆင္ ေတာ္ႏွင့္ ခေလာက္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္ ဟူ၍ အခ်ဳိ႕က႐ႈျမင္ၾကသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားစဥ္က သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္မွအပ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္မႈႏွင့္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္မႈမ်ား မွာ မရွိသေလာက္ရွားခဲ့သည္။ 'အတတ္ လည္းသင္ ပဲ့ျပင္ဆုံးမ'ဟူေသာ ဆရာ့ ဝတၱရားႏွင့္အညီ တပည့္မ်ားအတြက္ လမ္းမွန္ၫႊန္ျပ ဆိုဆံုးမမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ရာထူးတာဝန္ တိုးျမႇင့္မႈမ်ား မမွန္မကန္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ မႈမ်ား၊ တစ္ဖက္သတ္ အေရးယူခံရမႈ မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ မႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကရ သည္ကိုေတြ႕ရွိေနရေပသည္။ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တရားမွ်တသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရယူႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ မလိုလားအပ္ သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွား ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူ၍ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိ ေပသည္။
ပညာေရးေလာကတြင္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က တိုက္ တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေလ်ာ့နည္းေနရ သနည္း။ လုပ္ခလစာနည္းပါးသည့္ အျပင္ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္ဆရာမ်ားမွာ ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈခံေနရသကဲ့သို႔ အခိုင္းခံ မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားခံရျခင္းတို႔က လည္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ ရွိေနရေပသည္။ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ဝန္ထမ္းဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆးဝါး ကုသမႈျဖင့္ ျပင္ပဝင္ေငြရွာခြင့္ရွိေသာ္ လည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွာ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာခံမႈမ်ားကို အရင္းတည္လ်က္ ပီတိကိုစားေနၾကသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူနည္းစု၏ လုပ္ရပ္ တစ္ခု တည္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငါးခံုးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္တစ္ေလွလံုးပုပ္သည့္ အျဖစ္မ်ဳိး မသက္ေရာက္ေစသင့္ေပ။ ဆရာေလာကတစ္ခုလံုး သိကၡာရွိစြာ ရပ္ တည္ႏိုင္ေစမည့္အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
အေျခခံေက်ာင္းမ်ား၏စာသင္ႏွစ္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဇြန္လမွ မတ္ လ အထိသတ္မွတ္ထားသည္။ စာသင္ ခန္း အခက္အခဲေၾကာင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆး ခ်ိန္တြင္ မသက္ဆိုင္သည့္အတန္းမ်ားအား ပိတ္ထားရျခင္း မ်ားရွိခဲ့သည္။ အထူး သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နာမည္ႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္က ပုဂၢလိကက်ဴရွင္မ်ားကို အားကိုးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းရွိသည္။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္႐ံုသာ ေက်ာင္းတက္ သည္။ ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္လိုသူေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ေကာင္းစြာ ပညာ သင္ၾကားေပးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း သတ္မွတ္ကာလကုန္အထိ စာသင္ၾကား ျခင္းကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္ကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ သက္ဆိုင္ ရာ ေက်ာင္းအလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြား ျခင္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ပါလ်က္ မတ္လ ကုန္အထိ စာသင္ၾကားမႈ ျပဳရမည္ဟု မူသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။
ပညာေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ ေပးသည့္ ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ မိဘမ်ားက အသံုးျပဳျခင္းကိုလည္း ''ေရႊ အိုးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း''ျဖစ္သည္ဟု မိဘမ်ားက ခံယူၾကသည္။ ယေန႔ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို ပခံုးေျပာင္း ယူၾကရမည့္ သားေကာင္းရတနာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိဘ/ဆရာ အသင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ား၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ''မိဘ-ဆရာ-ေက်ာင္းသားပူးေပါင္း ကေလးပညာေကာင္း''ဟူေသာ ေဆာင္ ပုဒ္ႏွင့္အညီ အတူတကြပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ အေျခအေန အရပ္ရပ္က ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရ ေပသည္။