images
UN
UN
လြတ္လပ္မႈမရွိရာသို့ ဦးတည္ေနေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ခရီးလမ္း သို့မဟုတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ နာက်င္ဖြယ္အမွန္တရားသံုးရပ္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 12 June 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ အေမ ရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ သတင္းမွား ျဖန္႔ခ်ိမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစ ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာအစီ ရင္ခံစာတစ္ေစာင္အတြင္း၌ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ က က်င္းပခဲ့ေသာ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မွားယြင္းသည့္သတင္း မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ Account မ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝခန္႔ မွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အသက္ဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ကာ ေန႔စဥ္ေရးသားေဖာ္ျပမႈအႀကိမ္ေရ တစ္သန္းခန္႔အား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ တြစ္တာတြင္ ပံုမွန္ Active ျဖစ္ေနသည့္Account မ်ားအနက္ အလိုအေလ်ာက္ေရးသားတုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ရန္ ဖန္တီးထားေသာ Account အေရအတြက္မွာ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ ရွိထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူသားမဟုတ္ သည့္သံုးစြဲမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္း သို႔ မဟုတ္ Account အတုမ်ား တိုးပြား လာျခင္းသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာလားရာမ်ဳိးမဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ Facebook ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အေမ ရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာေကာ္မတီတစ္ရပ္၏ စစ္ေဆးေမး ျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ရာ၌ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ လၾကားကာလတြင္ Account အတု ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံခန္႔အား ဖ်က္ပစ္ခဲ့ရ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း Account အတုမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ဳိး ဆက္မ်ားကို ပိုမိုေျဖရွင္းေနရၿပီျဖစ္သည္။ Account အတုမ်ားကို အသံုးျပဳကာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္အျပဳအမူမ်ားထဲ၌ ေငြညႇစ္ျခင္းကဲ့သို႔ ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ အစျပဳကာ ႏုိင္ငံ ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္းအထိ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ မေကာင္း သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ပါဝင္ေသာလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ဆိုရွယ္ မီဒီယာသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ Account အတု မ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္း လ်က္ရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ကိုအေျခခံ ေသာသတင္းတုမ်ားျဖန္႔ခ်ိမႈသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမား ေနဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအေပၚအထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ စြမ္းရွိေနသည္။
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္တြင္လည္း Google ကုမၸဏီ၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ သည့္အဖြဲ႕သည္ Google ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဝယ္ယူကာ ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေရးသားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္အား တားဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ႐ုရွားႏုိင္ငံသံုးေငြေၾကးျဖင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ႐ုရွားစာပို႔သေကၤတကို အသံုးျပဳကာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အင္တာ နက္သုေတသနေအဂ်င္စီႏွင့္ဆက္စပ္ေန သည့္အရာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ရည္ရြယ္ ထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာကုမၸဏီမ်ား သည္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ အေပၚ အေျခခံလ်က္ရွိသည့္အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ ရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ အေျခခံက်သည့္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအား ေကာင္းစြာေျဖရွင္း ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ စနစ္တက်ေရးဆြဲ ထားေသာ စနစ္တစ္ခုကို အေျခခံထား သည့္ေၾကာ္ျငာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ေျဖရွင္းရန္လည္း လြယ္ကူဖြယ္မရွိဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္အြန္လိုင္းကိုအသံုး ျပဳသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အထိ က်ယ္ ျပန္႔ေလ့ရွိကာ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ႏွင့္ခ်ီ၍ လည္ပတ္ေနေသာေစ်းကြက္ တစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ ကူကူေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါး ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအက်ဆံုးစိုးရိမ္မႈမ်ားထဲတြင္ အမုန္း စကားျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အား က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္း မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ၾကံဖန္တီး ထားေသာသတင္းအမွားမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ မတူညီ သည့္ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ျခင္းမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း ပိုမို ဆိုးရြားသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း သိရွိသူသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိလာေစရန္ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အမုန္းစကားျဖန္႔ ခ်ိျခင္းအပါအဝင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရခက္သည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားေစရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားက တြန္းပို႔ႏိုင္စြမ္းရွိေနသည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုပါ က ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ အဓိကအားသာ ခ်က္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား လြယ္ကူစြာရယူႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မတူ ညီသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျခင္းဆိုေသာ အခ်က္မ်ား ကို အကန္႔အသတ္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ Facebook အသံုး ျပဳမႈျမင့္မားေသာေနရာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
(Ref; The Road To Digital Unfreedom: Three Painful Truths About Social Media by Ronald Deiberd)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)