images
UN
UN
လြတ္လပ္မႈမရွိရာသို့ ဦးတည္ေနေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ခရီးလမ္း သို့မဟုတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ နာက်င္ဖြယ္အမွန္တရားသံုးရပ္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Thursday, 13 June 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ မ်ားေၾကာင့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တိမ္းညြတ္သူ ဦးေရ တိုးပြားလာျခင္းအား အံ့အားသင့္ ဖြယ္မရွိဟု သတ္မွတ္ရမည့္အေၾကာင္း တရားမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အာဏာရွင္ ဆန္ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားရွိသည့္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ သတင္းတုမ်ားဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ပင္တိုင္သံုးစြဲေလ့ ရွိၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ Facebook ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့စြာျဖင့္ တြန္းအားေပး အသံုးျပဳေနသည္ဟု ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ သည္။
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေသာမတ္စ္ရစ္ ဆိုသူက အဓိကက်သည့္ဆိုရွယ္မီဒီယာ မ်ားထဲတြင္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပါး ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တြစ္တာသည္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ စနစ္အား ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အေနအထား သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ေရးသားခဲ့ သည္။ တြစ္တာအသံုးျပဳရန္အတြက္ နာမည္အရင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ Account မည္မွ်သာဖြင့္ႏုိင္သည္ဟု လည္း သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ အျပင္ သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ Account မ်ားကို လြယ္ကူစြာဖ်က္ႏိုင္သည့္အျပင္ Account အတြင္းရွိ Data မ်ားကိုပါ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအား ေဖာက္ခြဲမႈ ျပဳလုပ္လိုပါက အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏုိင္ ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေန သည္။ ထို႔အျပင္ တြစ္တာအား အလို အေလ်ာက္သံုးစြဲႏုိင္စြမ္းရွိေသာ Software မ်ား ဖန္တီးကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခုေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ျခင္းသည္လည္း မသမာသူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အားသာ ခ်က္တစ္ရပ္အသြင္ျဖစ္ေနသည္။ စာေရး သားျခင္းႏွင့္တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားကို အလို အေလ်ာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ Software မ်ားသည္ ၂၄နာရီလံုး အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည့္အျပင္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ တြစ္တာကို အသံုးျပဳကာ ပံုေဖာ္ဖန္တီး ရန္ လြယ္ကူလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တြစ္တာသည္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာလုပ္ ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္သင့္ ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
အာဏာရွင္မ်ားအတြက္
ေရြးခ်ယ္ခ်င္ဖြယ္အားသာခ်က္မ်ား
ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ သေဘာ သဘာဝမ်ားထဲတြင္ လံုျခံဳမႈမရွိေသာ အေျခအေနမွန္မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ ေၾကာင့္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္ လိုသူမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အစိုးရအား ဆန္႔ က်င္ပုန္ကန္ေနသူမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မ်ားအေပၚ မီွခိုမႈႀကီးမားလာျခင္းကလည္း အာဏာရွင္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ အသြင္ျဖစ္ေနသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ယံုၾကည္ မႈ၊ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ၊ စိတ္ဝင္စားမႈ စေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိေစ ရန္ အေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိေသာ ေၾကာင့္ အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သံသယ ရွိသူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္သံသယ ရွိသူမ်ားထံသို႔ စိမ့္ဝင္ထိုးေဖာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္ကာ ၿပိဳလဲေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လည္းျဖစ္ သည္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို အေျခခံ သည့္ ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္ သံသယ ရွိသူမ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ Device မ်ား ထဲသို႔ Spyware ကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းသည့္ Software မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ေငြေၾကးအကုန္အက် ခံကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အာဏာ ရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုစိတ္ခ်ရသည့္အေျခ အေနမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္း မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ အက်ဳိးအျမတ္ကို အဓိကမထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာကို အေျခခံသည့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခံရျခင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ရ မည္ဟု ေကာင္းစြာသိရွိေလ့မရွိေပ။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏အတြင္းေရးမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ရည္မွန္း ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ ေနသူမ်ားၾကားရွိ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ မ်ားအား တိတ္တဆိတ္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာကာ အက်ဳိးရွိမည့္အရာမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အေျခအေန သို႔လည္း ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားသည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားၾကားတြင္ ေပါင္းစည္းမႈပိုမိုျဖစ္ေပၚ ေစကာ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕ရရွိခဲ့ေသာ ရလဒ္ပိုင္းကမူ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ စြမ္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ကန္႔သတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္အရွိတရားေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးအား စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိမႈသည္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္လိုသူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္ေစခိုင္းႏုိင္ေသာ အားသာခ်က္ တစ္ခုရရွိထားသည့္အသြင္ျဖစ္ေနသည္။
(Ref; The Road To Digital Unfreedom: Three Painful Truths About Social Media by Ronald Deiberd)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)