images
UN
UN
ဘယ္သူ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဒီလိုဥပေဒမ်ဳိးေတြကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကတာလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါတယ္ (ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ေနရာမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေမြးဖြားသူမ်ားမွ အစားဝင္လႊမ္းမိုးေနရာယူသြားႏိုင္သည္အထိ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္)
သတင္းအဖြဲ႕ Friday, 21 June 2019


ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းရာမွာ မ်က္ ေမွာက္ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ေစၿပီး အမ်ဳိးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံဟာ လူဦးေရသန္းေထာင္ခ်ီရွိတဲ့အိမ္ နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ခုရဲ႕ၾကားမွာတည္ရွိ ေနျပီး လူဦးေရ သန္း၂ဝဝေက်ာ္နီးပါး ရွိတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္လည္း ထိစပ္ေနပါ တယ္။ သဘာဝပထဝီအေျခအေနရဲ႕ ေပးထားခ်က္အရျဖစ္လို႔ အိမ္နီးခ်င္းဆို တာေရြးခ်ယ္လို႔မရပါ။ လက္ရွိအေန အထားႏွင့္လက္ရွိျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ယခုလို ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ဳိး ျပ႒ာန္းဖို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ အလြန္ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာမီျပ႒ာန္းေတာ့မည့္-
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ၂၁(က)တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ကေလးသူ ငယ္တိုင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစ ဘဲ ေမြးဖြားျခင္းကိုအခမဲ့မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ပါရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္တိုင္းဟု ဆိုတဲ့အတြက္ အားလံုးေသာကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ ဆိုင္ေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံ ေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္၏အစီ ရင္ခံစာအား လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္သတ္ မွတ္ခဲ့သည္မွ အစျပဳျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္တယ္။
ကိုဖီအာနန္အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ကေလးသူငယ္ မ်ား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းျပီး ေလွ်ာက္ထားရျခင္းမ်ဳိးမရွိ ေစဘဲႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို ထိုကေလးအား ေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ ဆံုးရရွိေစရမည္ဟု ပါရွိပါတယ္။
၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚသႏၲာက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ICCPR ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုက္ တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွာတင္ သြင္းခဲ့ပါတယ္။
ICCPR သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂၄အပိုဒ္ခဲြ(၁)တြင္ ကေလးသူငယ္တိုင္း လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရး၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခားထင္ျမင္ ယူဆခ်က္၊ မ်ဳိး႐ိုးဇာတိသို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိး ပစၥည္းဥစၥာ အစရွိသည့္ အျခားအဆင့္ အတန္းမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ခြဲျခားျခင္း မျပဳဘဲ ၄င္း၏အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ အဆင့္အတန္းအရ ၄င္း၏ မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လိုအပ္ ေသာကာကြယ္ေပးမႈကို ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိ သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္၂၄ အပိုဒ္ ခြဲ(၂)တြင္ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွစၿပီး မိမိအမည္ကိုမွည့္ေခၚ ၍ ေမြးဖြားစာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္ရမည္ ဟုလည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္၂၄ အပိုဒ္ခြဲ(၃) တြင္ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံ သားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ေမြးဖြား ေၾကာင္းမွတ္ပုံတင္သည့္ ကေလးသူငယ္ တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရးကို တည္ဆဲဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီသာလွ်င္ရရွိေစရမည္ဟု ပါရွိပါတယ္။
ဒီအခ်က္ဟာ ICCPR သေဘာတူ ညီခ်က္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္ဆို ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားလာသူ ကေလးအားလုံးဟာ ICCPR စာပိုဒ္၂၄ စာပိုဒ္ခဲြ(၂)(၃)အရ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေပးရေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ကိုဖီအာနန္အစီရင္ခံစာ၊ေဒၚသႏၲာတင္ သြင္းသည့္ ICCPR လက္မွတ္ေရးထိုး ေရးအဆိုတို႔ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ဟာ ဆက္စပ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၏-ပုဒ္မ၂၁(က)တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလး သူငယ္တိုင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစဘဲေမြးဖြားျခင္းကို အခမဲ့မွတ္ပံုတင္ ရမည္။ (ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္၃။(ပ)တြင္ ႏိုင္ငံသား၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ လူမ်ဳိး၊ဇာတိ၊အသားအေရာင္၊ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး၊ဘာသာစကား၊ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈ၊ မသန္ စြမ္းမႈ၊ႏိုင္ငံေရးသို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈတို႔ ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ဆိုသည္)ဟု ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။
ပုဒ္မ၂၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးဦး သည္ ကေလးသူငယ္ကို မိဘရင္းသဖြယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါကကေလးသူငယ္ အား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေမြးစား ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း၊
ပုဒ္မ၂၈(ခ)ကေလးသူငယ္ကိုေမြး စားလိုသူသည္ သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာ တမ္းမွတ္ပံုတင္႐ံုးတြင္ တည္ဆဲကိတၱိမ ေမြးစားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေမြးစားစာခ်ဳပ္ ကို မွတ္ပံုတင္ျပီး ေမြးစားႏိုင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊
ပုဒ္မ၃၃(ခ) ေမြးစားကေလးသူငယ္ တစ္ဦးသည္ ေမြးစားမိဘႏွင့္သက္ဆိုင္ သည့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေမြးစားမိဘ၏အျခား သားသမီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေမြဆက္ခံရန္ အခြင့္အေရးအပါအဝင္တူညီေသာ အျခား အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရမည္ဟုလည္း ေကာင္း၊
ပုဒ္မ၁၁၅တြင္ ဤဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္မည္သို႔ပင္ပါရွိ ေစကာမူ ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သမွ် ဤဥပေဒအရသာလွ်င္ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ေဖာ္ျပ ျပ႒ာန္းမည့္အခ်က္မ်ား အရ ေမြးစားကေလးသူငယ္သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကို သားသမီးရင္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သလို ႏိုင္ငံ သားျဖစ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရလာ ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္တြင္အဓိကအေရးပါေသာ ေနာက္ေယာင္ခံဥပေဒႏွင့္ ဧည့္စာရင္း ဥပေဒအခ်က္မ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာ သည့္ လူဦးေရမ်ား မည္မွ်တိုးပြားလာ သည္ကိုတြက္ဆရန္ လြန္စြာခက္ခဲေသာ ယခုလို ကာလမ်ဳိးတြင္ အဆိုပါဥပေဒ အား ျပ႒ာန္းခဲ့လွ်င္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈျပႆနာမ်ား ရရွိလာ မည္ျဖစ္သလို ေရရွည္တြင္မူလတိုင္းရင္း သား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ေနရာမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေမြးဖြားသူမ်ားမွ အစားဝင္လႊမ္း မိုးေနရာယူသြားႏိုင္သည္အထိ စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒေတြကို အသစ္ျပ႒ာန္း၊ ဥပေဒ အေဟာင္းေတြကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈေတြ လုပ္တဲ့အခါစနစ္တက်ႏွင့္ အေသအခ်ာ စီမံေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာအတည္ ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတလက္မွတ္ေရး ထိုး အတည္ျပဳဖို႔ေပးပို႔လိုက္တဲ့ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္လို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေအာင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ႏႈိင္း ယွဥ္ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ သင့္ပါတယ္။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ ၏ သေဘာဆႏၵ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ အလိုက် မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံ၏ အေျခ အေနမွန္ေတြကို ဘက္ေပါင္းစံုကေလ့လာ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သင့္တာ ပါ။ မိမိႏိုင္ငံ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသား ျပည္ သူမ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစ မည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ သိရွိနားလည္ပါဝင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ သင့္ပါတယ္။ ယခုလို အေျခအေန အခ်ိန္ အခါမ်ဳိးမွာ ဘယ္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဒီလိုဥပေဒမ်ဳိးေတြကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ ရြက္ၾကတာလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေန ပါတယ္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။