images
UN
UN
ျမန္မာ႕စီးပြားေရးက႑ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ေလာ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Thursday, 27 June 2019
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမွာ ယခုဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ငါးရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ တုိး တက္ခဲ့သည့္အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စု ႏွစ္အတြင္း၌လည္း ႏွစ္ဆခန္႔တုိးတက္ခဲ့ ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏႈန္းအျမန္ဆုံးစီးပြားေရးက႑အျဖစ္ရပ္ တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပုိင္းမ်ားအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ အထိျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑၏အေျခအေန မွာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚေနမည့္ အလားအလာကိုပုိင္ဆုိင္ လ်က္ရွိသည္။
သုိ႔ေသာ္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အနိမ့္ ဆုံးအေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္း ေၾကာင့္ သတိထားရမည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အျဖစ္မွတ္ယူရဖြယ္ရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈအရွိန္အဟုန္ ေလ်ာ့က်လာမႈမ်ားကုိလာ မည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အထိ ဆက္လက္ျမင္ ေတြ႕ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာေငြ ေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာအစီ ရင္ခံစာမ်ားအတြင္း၌ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစရန္တြန္းအားေပးသည့္အရာမ်ားကုိ ဆုံး ႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ဘုတ္ အဖြဲ႕မွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ကာလတုိအေနအထား တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑သည္ ယခင္ ကပုိင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ အရွိန္အဟုန္ေကာင္း သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ေဝး ကြာသည့္အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွိေနမည္ ျဖစ္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအရွိန္အဟုန္က် ဆင္းသြားႏိုင္သည့္ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခမ်ား ကိုပါ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ စုိးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းအတြက္လက္ရွိအစုိးရ တြင္ တုိက္႐ုိက္တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ေသာ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေရွ႕ေဆာင္ႀကိဳး ပမ္းခဲ့သည္ဟုသတ္မွတ္ခံထားရေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာ အစုိးရျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္ရွိ ျမန္မာအစုိးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား စြာေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑အားလြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးစနစ္အျဖစ္သုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ေရာက္ရွိေစရန္ရည္ရြယ္ေသာ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ားလုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရး က႑၏အရွိတရားမွာ တုိးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးေနသည္ဟု ျမင္ေတြ႕ရလ်က္ရွိ သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပုိင္းမ်ားအတြင္း စီးပြား ေရးက႑တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းခဲ့ ျခင္းအေပၚနားလည္ေပးႏုိင္သည္ဆုိေသာ သုံးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအျဖစ္ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရက သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ စီးပြား ေရးက႑တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္း မႈျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ သည္ဆုိေသာ သုံးသပ္မႈလည္းရွိခဲ့သည္။
လက္ရွိျမန္မာအစုိးရတာဝန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ တြင္ စီးပြားေရးက႑အား ဦးစားေပး အဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ ေသာ္လက္ရွိအခ်ိန္၌ အာဏာရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္သာမကတပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ား ၾကားတြင္ပါ အျမင္မတူညီမႈမ်ား၊ ပဋိ ပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခဲ့သည္ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕ၾကား၌ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ ပြားလာမႈအေပၚ အာ႐ုံစုိက္ခံရမႈမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ စီးပြား ေရးက႑တြင္ စြန္႔စားရႏုိင္ေျချမင့္မား ေသာအေျခအေနမ်ားေပၚထြက္လာသည္ ကုိ မျဖစ္မေနအေလးထားရန္လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးအၾကံ ေပးတစ္ဦးအျဖစ္တာဝန္ယူေနေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား ေရွာင္တန္နယ္က ''ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြကုိတင္မကဘဲ အဲဒီ အက်ဳိးဆက္ေတြနဲ႔အတူ ေရာယွက္လာ မယ့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းရဲ႕တုံ႔ျပန္ မႈေတြကေန ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြကုိလည္းထည့္စဥ္းစား ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္''ဟုေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာFitch Solutions Macro Inteligence Research အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက စြပ္စြဲလ်က္ ရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေလ်ာ့က် ဝင္ေရာက္လာျခင္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ကလည္း အလွဴ႕ရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့ံ မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေလ်ာ့က်လာ ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစမည့္ လားရာမ်ားေပၚ ထြက္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့ သည္။
(Ref; Can Myanmar's Econo- my Fulfil Its Potential? By Alex- ander Jones)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)