images
UN
UN
ျမန္မာေစ်းကြက္သို့ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းလာေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လားရာမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 03 July 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ဂ်ပန္ဘ႑ာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Daiwa တို႔သည္ ဂ်ပန္စေတာ့ရွယ္ယာ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း၌ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစေရးစီမံကိန္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ လာျခင္းေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳ လုပ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ရ သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာအႏ႔ွံ အျပားတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပ ကာ ဂ်ပန္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးအပ္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ဂ်ပန္စေတာ့ရွယ္ယာလုပ္ငန္းစုအေန ျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ဖန္တီးျခင္းအပါအဝင္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထား ၿပီးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္စေတာ့ရွယ္ယာလုပ္ ငန္းစု အပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာဆီယံေဒသအတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ေသာ အလားအလာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထား သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို အေျခခံသည့္မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုသည္ ကာလတို အတြင္း အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေရးထက္ အနာဂတ္တြင္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေရးကို ပစ္မွတ္ထားၾကသည္ဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ ရွိသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား၏ စေတာ့ရွယ္ ယာမ်ားအား ေရာင္းခ်ေရးႏွင့္ဂ်ပန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားသည္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဘက္ မွ ထားရွိေနသည့္ အဓိကအက်ဆံုးအနာ ဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးက႑တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ားၾကားတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ဆက္စပ္ မႈမ်ားရွိေနသည္ဟုလည္း ေတြ႕ရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္း မ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ားၾကားတြင္လည္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္း အားေပးႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသသည္ အကန္႔အသတ္ အခ်ဳိ႕ရွိေနသည့္ေဒသျဖစ္ေနသည္ကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေသာ အရွိတရားမ်ားအား ျမင္ ေအာင္ၾကည့္႐ႈမည္ဆိုပါက ဘ႑ာေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အင္အား ႀကီးကုမၸဏီအနည္းငယ္ကသာ လႊမ္းမိုး ထားသည္ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ အျပင္ ဒုတိယတန္းစားေစ်းကြက္မ်ား၏ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈမည္ဆိုပါကလည္း တရားမဝင္ေငြေၾကးမ်ားလည္ပတ္မႈရွိေန သည့္အျပင္ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားသည္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈမ်ား ဖန္တီးရာ၌ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ ထူးျခားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
တစ္ဦး ခ်င္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာေစ ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ျဖန္႔ေဝအသံုး ျပဳမည္ဆိုေသာ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရန္ လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္စီးပြားေရးက႑ တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ အျပင္ ေငြစကၠဴစီးဆင္းမႈက်ယ္ျပန္႔ျခင္း ကို အေျခခံထားသည့္ ေငြေခ်းငွားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းအင္းႏွင့္ဆိုင္ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေၾကြးမီ မွတ္တမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာအေျခအေန သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း မွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေျဖေလွ်ာ့ မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေရးပါ သည့္ပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ ေႏွးေကြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္စက္မႈ က႑ၾကားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစမည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ အသံုးခ်တတ္မည္ဆိုပါက အေရးပါသည့္အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြက္လည္း ႏိုင္ငံျခားအကူ အညီမ်ားႏွင့္အတူ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္အား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ႏုိင္သည့္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။
(Ref; Japan Goes Long on Myanmar By Tomoo kikuchi and Takehiro Masutomo)