images
UN
UN
သတိျပဳဆင္ျခင္သင္႕သည္႕ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ
သူရေအး Wednesday, 03 July 2019
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲ ၂၅၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇၁ မဲ၊ ၾကားေနမဲ တစ္မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္း ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈ အမ်ား အျပားေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေဝဖန္သူအမ်ားစု စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္မွာ ယင္းဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ကုန္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မည္ဆို လွ်င္လည္း ပူပန္ထိုက္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သူမ်ားက ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီ၊ အထူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္ (International Convention-on Civil and Political Rights – ICCPRၽ) ၏ စံႏႈန္းမ်ားအရ ျပင္ဆင္ လိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း တခ်ဳိ႕စံႏႈန္းမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိေျမျပင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အံဝင္ ခြင္က်မရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဥပေဒတစ္ခုလုံးကို ျခဳံငုံ ၾကည့္လွ်င္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္၍ ေကာင္း သည့္အခ်က္မ်ားပါသလို ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အခ်က္ မ်ားလည္း ပါသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
အျငင္းပြားၿပီး အားလုံးစိုးရိမ္ပူပန္ ေနၾကသည့္ ပုဒ္မမ်ားအနက္ ပထမ ပုဒ္မမွာ ပုဒ္မ၃(ခ)ပါ ကေလးသူငယ္၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္း ဥပေဒတြင္ ကေလးသူငယ္ဆိုသည္ကို အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသူဟု ဖြင့္ဆို ထားၿပီး မူလ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒတြင္ ေမြးစားျခင္းကိစၥမပါဝင္ဘဲ ယခုဥပေဒ တြင္ ေမြးစားျခင္းကိစၥ ပါလာသျဖင့္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ဥပေဒ အသစ္၏ ပုဒ္မ ၂၆ တြင္ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ သားတစ္ဦးဦးသည္ ကေလးသူငယ္ကို မိဘအရင္းသဖြယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ ပါက ကေလးသူငယ္အား သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေမြးစားပိုင္ခြင့္ရွိ သည္''ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ အသက္(၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူ ကေလးသူငယ္ကို မည္ သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ေဒသက ကေလး ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ေမြးစားခြင့္ရွိေန သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ သည္ ယခင့္ယခင္ အေျခအေနမ်ားအရ ျပႆနာ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ တိုင္းျပည္၏အေျခအေနအရ မိမိႏိုင္ငံ သားမဟုတ္သူ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေခၚယူေမြးစားခြင့္မျပဳသင့္ဟု ေထာက္ျပ ၾကသည္။ နယ္စပ္ေဒသမွ ကေလးမ်ား ကို ေမြးစားခြင့္ေလွ်ာက္ၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ေခၚလာ၍ရသလို လြတ္လပ္စြာသြားလာ ခြင့္၊ပညာသင္ၾကားခြင့္၊က်န္းမာေရးကုသ ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခဲြျခားမႈမရွိဘဲ ရရွိလာ မည့္သေဘာျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ဒုတိယျပႆနာမွာ ပုဒ္မ ၃၃(ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ''ေမြးစားကေလးသည္ ေမြးစားမိဘႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္ အညီ အျခားသားသမီးမ်ားကဲ့သို႔ အေမြ ဆက္ခံရန္ အခြင့္အေရးအပါအဝင္ တူညီ ေသာ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရ မည္''ဆိုေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ အႀကီးအက်ယ္ျပႆနာ တက္ၿပီး အျငင္းပြား ႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္ ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တတိယထပ္ၿပီး စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေမြးဖြားျခင္း ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ကိစၥပင္ျဖစ္ သည္။ အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁(က)အရ ''ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစဘဲ ေမြးဖြားျခင္း ကိုအခမဲ့မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရွိသည္''ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူကေလးမ်ားကို မိမိ ႏိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားေၾကာင္းကို အစိုးရ က တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ
အေထာက္ အထား (မွတ္ပုံတင္) ထုတ္ေပးလိုက္ သလို ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤ အေထာက္အထားအရ ယင္းကေလးမ်ား သည္ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရးမရွိေသးေသာ္လည္း ေနာင္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေတာင္းဆို ႏိုင္ရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရစည္းေႏွာင္မႈ (Binding) ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာေနၿပီ ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (The Convention of the Right of the Child –CRC)ကို လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း ICCPR ကိုေတာ့ လက္မွတ္မထိုးထားရေသး ေပ။ ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ အရ ''ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ရရွိေစရမည္''ဟု ပါရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းသူမ်ား က ယင္းပုဒ္မကို ေထာက္ျပၿပီး ေမြးစ ကေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဟူ၍ ကာကြယ္ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လတ္တေလာေတာ့ ႏိုင္ငံ သားမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၂၁(က) အရ ႏိုင္ငံတြင္း ေမြးဖြားသူကေလးမ်ား ကို အစိုးရက တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ဖို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီး ICCPR ကို မိမိ ႏိုင္ငံ ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားသူ၊ ေမြးဖြားေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ ထားသူကေလးသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရဖို႔ ဥပေဒေၾကာင္း အရ Binding ျဖစ္သြားမွာ မလဲြေပ။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ICCPR ကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ NLD အိမ္မဲအမတ္ ေဒၚသႏၲာတင္က ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ အဆိုတင္သြင္းထားတာကို ေတြ႔ရသည့္အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ တာလားဟူ၍ပင္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္လာရသည္။
ဥပေဒျပဳသည္ဆိုရာတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီး သား တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ႏွင့္ ဝိေရာဓိ မျဖစ္ေစရန္လိုသည္။ ဥပေဒအခ်င္းခ်င္း ဝိေရာဓိျဖစ္လာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ရခက္ျခင္း၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၏
စည္းေႏွာင္မႈ (Binding) အားနည္းျခင္း၊ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ သည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ရသလို ေရွ႕ေနာက္ လည္း ညီၫြတ္ရသည္။ ယခု ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဥပေဒသည္ ICCPR ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန သည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ကေလးသူငယ္ မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အခြင့္အေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ICCPR ကို လက္မွတ္ထိုးလိုက္သည္ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ က ICCPR ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ အခ်က္ မ်ားကိုျပင္ဖို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖိအားေပး ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားဖို႔ပင္ျဖစ္ သည္။ ထိုသို႔ ဖိအားေပးလာလွ်င္ ႏိုင္ငံ တကာဥပေဒမ်ားအရ ေဘာင္ဝင္သည့္ အျပင္ ျငင္းဆန္ဖို႔လည္း အလြန္ကို ခက္ခဲမည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္မွာ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၅တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ''ဤဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သို႔ပင္ ပါရွိ ေစကာမူ ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သမွ် ဤဥပေဒအရသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရမည္''ဟူ၍ ပါရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္ သက္လာလွ်င္ ဤဥပေဒသည္ ျပ႒ာန္း ထားၿပီးသမွ် တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လႊမ္းမိုးသြားမည္ဆိုသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤဥပေဒျပင္ဆင္ ျခင္းသည္ အလြန္ကို အႏၲရာယ္မ်ား ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ အတြက္ အျခား အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ စရာမ်ား ရွိေနသည္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး လက္ရွိအေျခအေနအရ မည္သို႔မွ် အက်ဳိး မျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံအတြက္ အႏၲရာယ္ပင္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ သည္ကို နားလည္သင့္သည္ဟု ျမင္ပါ သည္။ ''ထုိင္ေနလွ်င္ အေကာင္းသား၊ ထသြားမွက်ဳိးမွန္းသိ''ဆိုေသာ စကားပုံ အတိုင္း သည္အတိုင္းေနလွ်င္ ရရဲ႕သားနဲဲ႔ သြားျပင္လိုက္မွ အႏၲရာယ္ႀကီးႏွင့္ ၾကဳံရ သည့္အျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္သင့္ေပ။
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥပေဒ တြင္ ကေလးေမြးစားခြင့္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ ခ်က္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ေမြးစားကေလးမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈကို ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္ သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုၾကား လိုက္ရသည္။ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့ သည့္အတိုင္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ စည္း ေႏွာင္မႈ (Binding) ျဖစ္သြားလွ်င္ ျငင္း လို႔မရႏိုင္ေတာ့သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု တစ္ ဖက္သတ္ ေျပာ၍မရေပ။ မိမိႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန မတူညီႏိုင္ပါ။ မိမိႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခ အေနႏွင့္ယွဥ္၍သာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပင္ ဆင္ျခင္း၊ ျပ႒ာန္းျခင္းျပဳလုပ္သင့္သည္ ဟု ယူဆပါသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းလို သူမ်ားကလည္း ''ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း ႏွင့္အညီ''ဟူ၍ ေျပာေလ့ ရွိၾကသည္။ ဤစကားမည္သူက စေျပာခဲ့သနည္း။ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ျပန္လည္ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္းမည္သူေျပာခဲ့သနည္း။ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေစလိုသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကိုဖီအာနန္က ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံ သား ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ မညီသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း တစ္္ေလသံတည္း ထြက္ခဲ့သည္ကိုလည္း ျပန္လည္ၾကားေယာင္ေစခ်င္သည္။ လူဦးေရ မ်ားျပားသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အၾကားေနရသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ခ်က္ ကေလးမွားသည္ႏွင့္ ဝါးမ်ဳိ ျခင္းခံရမည္ကို မေမ့မေလ်ာ့ၾကရန္ႏွင့္္ ေသနတ္တစ္ခ်က္ မေဖာက္ရဘဲ ကြၽန္ ႏိုင္ငံ၊ က်ဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္သြားႏိုင္ သည္ကို သတိျပဳၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ''ထုိင္ ေနလွ်င္ အေကာင္းသား၊ ထသြားမွ က်ဳိး မွန္းသိ''ဆိုေသာ စကားအတိုင္း မျဖစ္ ေစရန္ သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကဖို႔ ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။